. Simply click "Moriel Ministries" below to go back to the main site

Arrow up
Arrow down

SEE OUR RESOURCES IN OUR NEW WEBSTORE  – ONLINE! shop.moriel.org

Sermons in Afrikaans

Deur Jacob Prasch / vertaal..

 

Vanaf ongeveer 1978 het dinge in die kerk begin gebeur soos die Woensdae bidure en Bybel studie groepe wat begin doodloop het. Dit was nie net as gevolg van sekere veranderinge nie maar ook as gevolg van die Heilige Gees wat besig is om die Kerk voor te berei vir die toekoms waar daar ‘n tyd gaan kom waar kerklike geboue ‘n probleem gaan raak. Dat die kerk weer gaan terug beweeg na ‘n ondergrondse beweging is ’n feit.

Read more ...

    Kom ons kyk na ’n minder aangename onderwerp, Beëlsebub, ’n Skriftuurlike metafoor vir Satan. In Hebreeus beteken Beëlsebub letterlik God van die Vlieë ‘Lord of the Flies’, ook die titel van die bekende roman van William Golding waarmee hy ’n Nobelprys gekry het. Heel waarskynlik het Golding hierdie titel en ’n gedeelte van die tema van die boek uit die Bybel gekry.

Read more ...

Deur- Jacob Prasch

    Die Apostel Paulus waarsku ons in Kolossense oor die ydel filosofieë van die wêreld. Die Britte het Bethem en Hobbs, die Grieke van ouds, Aristotle en Socrates, die Hollanders, Spinoza, die 19de eeu se Duitse Rasionaliste, Nietzche en Hegel. Almal het hulle eie filosowe gehad. Wel, God het Sy eie Boek van filosofie- Prediker.(Ecclesiastes).

Read more ...

Die Boodskap van Jona.

So baie is al gesê oor hierdie pragtige boodskap in die Woord van die Here. Baie mense verwerp vandag hierdie Boek as onwaar, maar die Woord van die Here is Brood vir die siel en die gees van die mens, dit is Voedsel vir die wat wil eet aan die Tafel van die Here.

Read more ...

Heel dikwels is dit ekstremiste wat die liggaam van Christus verdeel en onnodige probleme veroorsaak. Daar is die hipper Pinkster of Charismate wat mistisisme met geestelikheid verwar en die basiese emosionele impuls word met die leiding van die Heilige Gees verwar, hierdie soort teologie word heel dikwels op ondervinding gebaseer en nie op die Woord van die Here nie.

Die Charismatiese beweging is al met ons vanaf ongeveer die laat 60’s en dit het nog nooit enige herlewing gebring nie. Daar was ’n herlewing onder die hippies, maar die Charismatiese herlewing het nie die hoofstroom denominasies hernu nie. Hierdie denominasies is nou baie slegter daaraan toe as die vorige geslag, vandag sien ons hoe homoseksuele en lesbians georden word en enigiets wat pervers is.

Read more ...

Toe die Apostel Paulus, wat deur die Jode aangekla was van misdade en voor die Romeinse goewerneur Festus van Judea gestaan het, het hy Festus se aanbod om voor hom in Jerusalem tereg te staan van die hand gewys. In plaas daarvan het hy hom op die Keiser beroep. In hierdie tyd het Rome die Romeinse keiser aanbidding wat ’n tipe van antichris aanbidding is aangehang.

Read more ...

Luk. 12:35-53: “Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. En julle moet wees soos mense wat op hulle heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. En as hy in die tweede of in die derde nagwaak kom, en dit so vind gelukkig is daardie diensknegte.

Read more ...

Rigters 7

Deur James Jacob Prasch

Normaalweg as ons Israel besoek bespreek ons hierdie Skrif gedeelte by die fontein van Ein Harod, presies waar dit plaasgevind het, die dvd lig dit baie mooi uit. Jy kan die hoogte van Moray en die oorspronklike fonteine sien en van die water drink. Dit is een van die vername plekke wat ons altyd besoek omdat ons die oorspronklike fonteine aan die voet van die Berg Gilboa werklik kan sien, dit is wat Gideon in sy tyd gesien het en dit is ’n belangrike lering in die kerk geskiedenis vir hierdie tyd van die jaar.

Read more ...

DIE NALATENSKAP VAN JAKOB.

My pa se oupa se naam was Ya’aqob- Jakob, ek spot baie keer en sê dit beteken “swendelaar”, maar eintlik is dit nie so nie, dit kan vertaal word as voortplanter maar in die werklikheid het dit te doen met ‘n hakskeen. Jakob het sy broer se hakskeen vasgehou.

Read more ...

Die Lewendes en die Dooies en die Priesters van die Here

Lev.21: V1 "Verder het die HERE vir Moses gesê: Spreek met die priesters, die seuns van Aäron, en sê vir hulle: Aan 'n dooie moet 'n priester hom nie verontreinig onder sy volksgenote nie; behalwe aan sy bloedverwant, [ In Hebreeus word dit genoem 'ha‐krovim'] sy nabestaande: aan sy moeder en sy vader en sy seun en sy dogter en sy broer; en aan sy suster wat jongmeisie (maagd) is, sy nabestaande, wat nie aan 'n man toebehoort het nie aan haar mag hy hom verontreinig."

Read more ...

 Metatrone: Die Engel van die Here.

“Maar Jakob het alleen agtergebly, en 'n Man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe Hy sien dat Hy hom nie kon oorwin nie, slaan Hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lit geraak het in die worsteling met Hom.

Read more ...

 Wat Is Midrasj?®

Midrasj is ‘n manier van Bybel interpretasie, Skrif vertolking, wat deur Rabbi’s van ouds en in dit tyd van Jesus en Paulus gebruik was. Midrasj sluit ‘n historiese grammatika eksegese in, vaagweg dieselfde as die westerse modelle van Bybel interpretasie wat die Hervormers by die sestiende eeu se Humaniste gekry het, maar dit was maar die eerste stap in hierdie rigting.

Read more ...

Die Rome van gister en vandag.

In die Brief aan die Romeine is daar ’n hele paar interessante dinge en een is dat Paulus dit geskryf het en nie Petrus nie. Die vraag wat hier opkom is, as Petrus die eerste ‘biskop’ in Rome was (Wat natuurlik nie waar is nie) hoekom het Paulus dan die Brief geskryf? En ons weet dat in die Grieks Romeinse samelewing was Rome ’n ryk maar ook ’n stad waar biseksualisme en homoseksualisme aan die orde van die dag was. Dit was sosiaal en normatief aanvaarbaar onder die aristokrate en in die Senaat tot op die hoogste vlak, tot van die Romeinse keisers was biseksueel. Dit is onder hierdie omstandighede wat Paulus geskryf het. Hy skryf teen die filosowe, spesifiek Seneca wat die De Clementia en ook Cicero wat- The Republic gekryf het.

“Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere.”(Rom. 1:22-23)

Read more ...

Wat Die Heilige Gees Baie Duidelik Vir Ons Oor Die Laaste Dae Se?

Ons weet uit die Evangelies dat die jaar 2000 N.C. gekom en gegaan het. Ons weet ook uit die historiese tydsberekening van Keiser Augustus dat daar tussen twee en vier jaar verskil is tussen die Joodse Maan Jare en die Gregoriaanse datum stelsel. Met ander woorde, die jaar 2000 is al alreeds verby. Dit was egter 'n groot storie vir die Westerse Wêreld met betrekking tot rekenaarstelsels en al die gedoentes daarom.

Read more ...

Die Nuwe Galasiërs ®

Jer. 31:31 & die Send Brief aan die Galasiërs: 3:1:"O, Onverstandige Galásiërs, wie het julle betower‐?" Jer. 31:31: "Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit; nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op dié dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie‐ "

Read more ...

Die Regering Van Koning Asa

Die onderwerp in die regering van koning Asa (2 Kroniek 13) is ‘n waarskuwing van God aan al goeie manne en vroue maar ook aan ons almal. Die waarskuwing is egter meer direk aan alle goeie leiers en herders. Die konings van Israel was deur die profete geken as wagters. God het vir die profete gesê dat hulle hul konings wagters moet noem. Die Hebreeuse woord vir wagter en herder is dieselfde‐ Roeh‐ en in ‘n pastorale bediening kan daar baie geleer word van die konings van Israel.

Read more ...

Die pad na Émmaüs

In hierdie tyd is ons volgens die Joodse kalender ingewig tussen “ Hag Mazot”en “Hag Shavu’ot—Pasga (Passover) en die Fees van Weke, wat in Christelike term ooreenstem met die opstanding van Jesus tot op die dag van Pinkster. Dit was gedurende hierdie spesifieke tyd wat Jesus uit die dood opgestaan het en begin het om in die tuin aan Sy dissipels te verskyn.

Jesus het deur mure van Jerusalem geloop; Hy verskyn op die strand van die See van Galilee, dan is daar Sy verskyning op die pad na Emmaus.

Read more ...

Die Sabbat

Gen.2:2‐3: "En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag gurus van al sy werk wat Hy gemaak het. En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gurus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak."

Read more ...
Newsletter signup
 1. Full Name(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail(*)
  Invalid email address.
 3. Address(*)
  Invalid Input
 4. City(*)
  You have to enter a value for the City
 5. Province/County/State(*)
  Invalid Input
 6. Country(*)
  Invalid Input
 7. Post/Zip code(*)
  Invalid Input
 8. +4 US(*)
  Invalid Input
 9. Telephone
  Invalid Input
 10. Your closest Moriel Location(*)
  Invalid Input
 11. are you human?(*)
  are you human? RefreshInvalid Input

Register NOW for BeAlert!

Your word is a lamp to my feet And a light to my path

Psalm 119:105

Holyland Design

If you, your church or your ministry need graphic design, we recommend Holyland Design (who built this site).

Holyland Design