Why Does God Allow Evil to Continue

Scripture: Mark 1:12-13

 Kungani Unkulunkulu Evumela Ububi Buqhubeke?

Isingeniso Isilingo noJesu nokuBusa Umhlaba

 

Isihloko okumele sibhekwe kulesisfundo umbuzo othi 'Kungani uNkulunkulu evumela ububi buqhubeke?' Noma ngubani angabheka eceleni kwakhe noma athathe iphephandaba afunde ngodlame, intukuthelo, amanga, ukweba, ukubulala, ukufa okwenze ka nsukuzonke emhlabeni wonke. Uma uMama noma uBaba belahlekelwa indodana yabo eyodwa ngengozi; uma othandekayo eguliswa yigciwane izinyanga ngaphambi kokuba afe; uma umuntu elimete kanzima ngokomphefumula nangokwenyama, akhu bazeke. Kufanele enze njani amaKrestu ngalezizehlo nalezi ezinye ezinamandla, Unkulunkulu onothando akanawo amandla okuvimba izinto ezimbi ukuba zenzeke. Kungani engaqedi yonke lento aqede nokuhlupheka Abantu abaphila ngazo? Ngabe akanakekeli? Ngabe unawo amandla?

Lena yimibuzo ebuzwa ngabantu abaningi emhlabeni jikelele, amaKristu, nabangesiwo amaKristu. Ibhayibheli linikeza izizathu ezintathu kulomubuzo othi. Kungani uNkulunkulu evumela ububi buqheke emhlabeni. Izophendulwa ngamunye, okokuqala kudingeka isizinda ukuze kuzocaca ukuthi kungani uMuntu abe kulesisimo sokudinga okokuqala akesiqonde ukuthi uMuntu walahlekelwa kanjani ukubusa umhlaba.

UMarku 1.12‐13 “Masinyane uMoya wayesemqhubela ehlane. Wayekhona ehlane izinsuku ezingamashumi amane elingwa nguSathane; wayendawonye nezilwane; izingelosi zamkhonza.”

Igama langempela lalendawo yeSifundo seBhayibheli ithiwa “Inkinga yokuhlupheka”. Ukuze siqonde lenkinga yokuhlupheka ukulingwa kukaJesu Kristu kufanele iqondwe kahle. Nangu uMarku 1.12‐13 ichaza uJesu Kristu eholelwa elapho walingwa noma wahlolwa nguSathane izinsuku ezingamashumi amane. Ekugcineni useyisilwane sasendle uMarku uzama ukusikhombisa uJesu njengo u‐Adamu wesibili. U‐Adamu wokuqala walingwa ensimini yase Edene, futhi wayenezilwane zasendle nalapha kuMarku 1 uJesu ulingwa nguSathane futhi kukhona izilwane. U‐Adamu, noEva, wazinikela kuSathane nezilingo zakhe, kodwa uJesu akazinikelanga. Waphumelela ukunqoba ongalungile akaze angene esonweni.

 

UMarku 1.12 ubeka ukuthi uJesu waholelwa ehlane nguMoya ukuze ayolingwa. Izilingo zakhe zathatha izinsuku ezingamashumi amane. Lokhu kuyiphuzu elibalulekile okumele siliqonde uJesu wachitha isikhathi esiningi ehlane. Uma iBhayibheli likhombisa noma yibaphi abantu bakaNkulunkulu bevivinywa isivivinyo singaba yizinto ezimbili. Kungaba yisivivinyo 'sasehlane' noma isivivinyo 'sasesigodini'.

Kungenye yezindlela zokuqonda ubunzima nokuzabalaza. Kungaba bandlule ehlane noma esigodini? UNkulunkulu uzovumela abantu ukuba bandlule ehlane noma esigodini okuyindlela yokusondeza umuntu eduze kwakhe ngandlela thile. Mhlawumbe insindiso noma ukuqinisa ukholo. Ihlane liyothatha isikhathi ukudlula kulo ngemizabalazo eminingi endleleni. NjengeSizwe sakwa Israyeli sisuka eGibithe. Benqaba ukungena 'ezweni lesethembiso' okokuqala. UNkulunkulu wabaholela ehlane iminyaka

 

 

engamashumi amane. Kodwa esigodini umzabalazo omfishane. UDaniyeli wayefuna ukukhonza uNkulunkulu yedwa, waphonswa emphandwini wamabhubesi ubusuku obubodwa yiNkosi. UNkulunkulu wamsindisa uDaniyeli emabhubesini ngosuku olulandelayo wabesephumile emphandwini. Lesi yisigodi. Okwakungumzabalazo owasheshe waphela, kepha ihlane lithatha isikhathi.

 

Ngesikhathi uJesu Kristu esehlane walingwa ngezindlela ezintathu. Eyodwa encikene nalesisifundo sebhayibheli itholakala kuLuka 4.5‐8, “Esemenyusela entabeni ende wambonisa imibuso yonke yezwe ngomzuzwanyana. Usathane wathi kuye: 'Amandla onke lana ngokunika wena kanye nenkazimulo yawo, ngokuba inikwe mina, futhi ngiyinika noma ubani ngokuthanda kwami. Ngakho‐ke wena, uma ukhuleka phambi kwami, konke kuzakuba ngokwakho.' UJesu waphendula, wathi kuye: 'Kulotshiwe ukuthi: “Wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa.”'”

 

Kulesisilingo uSathane unikeza uJesu Kristu, uMdale womhlaba (uJohane 1), wonke umbuso wezwe kuphela uma ezokhonza yena. Usathane uthi unemibuso yezwe elethwe kuye (Amandla phezu kwayo nenkazimulo yayo), futhi angayinika noma ngubani ofisayo.

 

Angasho kanjani uSathane ukuthi ungumnikazi? Ngubani owamnika yonke lemibuso? UJesu Kristu akaze aziphike zonke lezizitatimende, kubukeka kuyiqiniso. Kodwa waqondisa uSathane ekutheni ngubani okumele akhonzwe hhayi ukuthi ngubani onamandla embusweni wezwe.

 

USathane wawathola kanjani amandla okubusa izwe? Imphendulo ikuGenesise 3.1‐24. Ngenkathi uNkulunkulu edala uMuntu wambeka ensimini yase Edene wamnika umbuso phezu kwendalo (uGenesise 1.28). UNkulunkulu wayefuna ukuhlanganyela noMuntu lokhu ayekudalile nokuthi umuntu ahloniphe umthetho wokunqadli emthini wokwazi okuhle nokubi. Kodwa uSathane wafika noAdamu wokuqala wamtshela ngomusa kaNkulunkulu ezilingweni. Kodwa u‐Adamu wakhetha ukulalela lona owayengesiye uNkulunkulu weqiniso. Manje uMuntu uselahlekelwe umbuso phezu kwezwe futhi uSathane usengunkulunkulu wezwe. (2 KwabaseKorinte 4.3‐4). Inhloso yakhe ukwenza Abantu bangakholwa yivangeli lensindiso nokuvimba abantwana bakaNkulunkulu ukukholwa nokulandela ngokuphelele uJesu.

 

Ngaleyondlela ukuze inkinga yobubi iqondakale kufanele kucace ukuthi uma izinto ezimbi zenzeka, abantu becindezelwa, uma kuliwa, noma inzondo, uma ukugula noma ukufa kwenzeka 'unkulunkulu walelizwe' kumele agxekwe (uSathane). UJesu wathi uNkulunkulu walelizwe ufana nesela lona elifika ngoba lizokweba, libulale, libhubhise.. Nguyena okumele agxekwe. UNkulunkulu webhayibheli ufuna bonke abantu basindiswe ezonweni zabo. Okushiwo kuJobe 9.24 kuyiqiniso. Izwe linikezwe abonayo kungumuntu uqobo owanikela ngalo.

 

Isizathu sokuqala sobubi: Isono

UNkulunkulu wathi kuKayini (uGenesise 4) ukunxanela kwesono kukuye. Ngoba sifuna ukukhohlisa izizwe zonke futhi siyabanqoba ababuthakathaka. Kumuntu ongakholelwa kuJesu uSathane angabanika ingcebo nempilo khona bezocabanga ukuthi banokuphila. Kodwa lempilo esiyinikwa nguSathane ingamanga. KuJobe 21.7‐13 kuyacaca kuJobe ngoba ecabanga ngempilo yabonayo, ukuthi ngaphandle babukeka benakho konke futhi kuhamba kahle. “Ababi baphilelani, baze babe badala, yebo, bakhule

 

 

emandleni, na? Inzalo yabo iyema phambi kwabo kanye nabo, nabantwana babo phambi kwamehlo abo. Izindlu zabo zinokuthula, azinangebhe; uswazi lukaNkulunkulu aluphezu kwabo. Inkunzi yabo iyakhwela, kayiphuthi; inkomo yabo iyazala, kayiphunzi. Bakhipha izingane zabo njengomhlambi; abantwana babo bayagida. Bahlabelala ngesigubhu nangehabhu, bathokoza ngezwi lomtshingo. Baqeda imihla yabo ngokuhle, behlela endaweni yabafileyo ngomzuzu.” (uJobe 21.7‐13) Ngaphandle yonke into ibukeka iyinhle, kodwa uJobe uyazi ngaphakathi abakulindele ukudinga iNkosi. Vesi 13 uthi bangafa ngokushesha bangene ethuneni bese kuba ukwahlulela kukaNkulunkulu. Abangakholwa alikho ithenmba, uma sebefile. ULuka 16.19‐31 unikeza isithombe esisobala ngempilo emva kokufa kokholwayo nesoni. UJobe wakwazi ukuthemba nokukhuthazeka ngokuvuka okuzayo. UJobe 19.25‐27, “Kepha mina ngiyazi ukuthi uMhlengi wami ukhona; ekupheleni uyakuma othulini. Nalapho sesishabalele isikhumba sami, ngiyakumbuka uNkulunkulu ngikhululekile enyameni yami, engiyakumbona uqobo lwami; amehlo ami ayakumbona, kungabi njengomfokazi;okuphakathi kwami kuyaphela esifubeni sami.”

 

Ngaleyondlela abangakholwayo bayokwahlulelwa ngezono zabo ngoba abaphendukanga futhi bethembele kuNkulunkulu ophilayo ngensindiso yabo. Kodwa kwabakholwayo kukhona izikhathi lapho ububi buyofika futhi kumele aqonde ukuthi siyini isizathu khona angeke aphelelwe yinhliziyo okholweni lwakhe. Isifiso sikaNkulunkulu emakholweni ukuthi akhule okholweni futhi bafane noJesu nsukuzonke. Futhi umuntu ube ngumntwana kaNkulunkulu ngokholo. UNkulunkulu uzomqondisa lowomuntu ngoba uyamthanda khona ezobalekela kuNkulunkulu uma efuna usizo. Khumbula ukuthi ongakholwa uyokwahlulelwa ngezono zakhe, kodwa okholwayo uyokwahlulelwa yizono zakhe. Lokhu ungakubona ku 1 Timothewu 1.19‐20, “unokukholwa nonembeza omuhle, okuthe abanye bekulahlile, bafelwa umkhumbi wokukholwa, abakubona oHimenewu no‐Aleksandru engibanikele kuSathane, ukuze balaywe ukuba bangahlambalazi.” Lamadoda amabili ayesesimeni esibi empilweni yawo ngokoMoya Babekade behlombalaza futhi uPawula uthi wayebakhiphe ekoneni kuSathane kukhona bengezukufunda ukungenzi lokho. Umthetho ofanayo wenziwa nguPawula kwabase 1 Korinte 5.4‐5, “egameni leNkosi uJesu nihlangane nina nomoya wami kanye namandla eNkosi yethu uJesu, onjalo anikelwe kuSathane kukho ukubhubha kwenyama, ukuze umoya usindiswe ngosuku lweNkosi uJesu.” Wayalela ibandla ukuba lihlangane ndawanye wakhipha indoda ayiyisoni kuSathane ukuba abhubhise inyama yayo.

Kungani? Ukuthi umoya wakhe usindiswe ngosuku lweNkosi uJesu. Ngabe kungubudlova ukunikela ngomuntu kuSathane. Kumele sikuqonde ukuthi iNkosi izimisele ukuthi umuntu alahlekelwe yinyama yakhe khona ezolungiswa ekoneni kwakhe, futhi umphefumulo walomuntu uzohlanzeka ube ngcwele kunakuqala. Heberu 12.5‐11 ukucacisa leliphuzu, “senikhohliwe umyalo okhuluma kinina njengakubantwana wokuthi: 'Ndodana yami, ungadeleli ukulaya kweNkosi, uphele amandla, nxa usolwa yiyo, ngokuba iNkosi iyamlaya emthandayo ishaye yileyo naleyo ndodana eyamukelayo.' Bekezelani ekulayweni; uNkulunkulu uyaniphathisa okwabantwana, ngokuba yiyiphi indodana engalaywa nguyise na? Kepha uma ningalaywa, abathe bonke benziwa abahlanganyeli kukho, khona‐ke ningabesihlahla, anisiwo amadodana. Futhi‐ke sasinawobaba bethu benyama abasilayayo, sabazisa; pho, asiyikuthobela uYise wawomoya kakhulu kunalokho, siphile, na? Ngokuba bona kambe basilaya izinsukwana ngengokubona kwabo, kepha yena kube yinsizakalo, size sithole ukuhlanganyela ubungcwele bakhe.

Ukulaya konke okwamanje kungathi akusikho okwentokozo, kepha kungokosizi, kodwa ngasemuva kuyabathelela isithelo esihle sokulunga labo abahlakahliswe yikho.” (Indaba yokulungiswa kwekholwa ingaqondakala ngokuphelele sizofunda ukuqondiswa kwebandla.)

 

 

 1. Korinte 10.13 ithi, “Anifikelwange ukulingwa okungenjengokwabantu; kepha uNkulunkulu uthembekile, ongayikuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezu kwamandla enu, kepha oyakuthi kanye nokulingwa anenzele indlela yokuphepha, nize nibe namandla okukuthwala.” UNkulunkulu ngeke avumele ikholwa lilingwe kakhulu okungaphezu kwamandla. Ngakho‐ke uma ikholwa lona ngubani okumele agxekwe ngalesosono? Ngasasonke isikhathi babili abasuke, besephutheni: 1)Ikholwa elikhetha ukulingwa njengoAdamu noEva abanayo. Kodwa futhi 2) USathane uvunyelwa nguNkulunkulu ukuba avivinye umuntu. Lokhu kuholela esizathwini sesibili kungani uNkulunkulu avumele ububi ukuba buqhubeke: USathane Ummangalelwa.

   

  Isizathu sesibili sobubi: uSathane

  Abantu abaningi eTestamenteni elidala bayaizithombe noma isibonelo sikaJesu Kristu. Izimpilo zabo zisikhombisa ngoJesu Kristu ezigxile eVangelini nezincwadi zeTestamente elisha. UJobe, isibonelo sempilo yakhe, unjengoJesu Kristu. Enye indlela emenza efane noJesu Kristu. Ukuthi wabekwa icala nguSathane phambi kukaNkulunkulu. Igama elithi Sathane lisho “ummangali”. Futhi angaqamba amanga khona umuntu ezokhonza futhi aqhelelane noNkulunkulu. Umsebenzi kaSathane emphilweni yeKholwa izobhekwa kabanzi, kafishane nje.

   

  Selokhu umuntu awa kuGenesise 3 uSathane ubusa ngokukhululeka emhlabeni. Kodwa ngokwamandla anawo useyisidalwa sikaNkulunkulu ophila ngentando kaNkulunkulu. Futhi ngasosonke isikhathi uzama ukuvimbela umuntu ukuba alandele intando kaNkulunkulu. Umuntu ekuqaleni wayedalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Kodwa kusukela ngesehlokalo esikuGenesise 3 uSathane kade esebenza ukudala umuntu ngomfanekiso wakhe.

   

  UNkulunkulu wasebenzisa abantu bamaJuda ukubhala iBhayibheli futhi iBhayibheli libhaliwe kusetshenziswa ingqikithi yosikompilo lamaJuda. Kubalulekile ukuqonda ukuthi imibono yobuJuda ngenkolo ukuze siqonde iBhayibheli nelisinika khona. Ulwazi lwabaJuda luyithuluzi eliyisimangaliso ekumele lisetshenziswe ezifundweni zeBhayibheli kodwa iBhayibheli uqobo kufanele lithathwe njengencwadi eyizwi lokugcina likaNkulunkulu lokusindiswa nokholo.

   

  Manje ngoba uSathane ufuna ukudala umuntu ngomfanekiso wakhe umbuzo uthi: Ingakanani indima edlalwa ngumuntu ekutheni afane noSathane? Ngezinsuku zikaJesu nabaphostoli ubuJuda babukholelwa ekutheni umuntu kwakumele anake ukwenza izinto ezimbili. Umuntu wayenaka ukwenza okukaNkulunkulu futhi umuntu enza ububi. Lezi yizinto ezenziwa ngumuntu imihla ngemihla, noma ukwenza okuhle noma okubi. Ngesikhathi seMpi yoMhlaba yesibili eYorupha, uHitler namaNazi babethumba izigidi‐gidi zabantu bamaJuda bebabulala. AmaNazi akha izinkambu ezahlukene ngenhloso yokubulala onke amaJuda eYorupha. Ezinye izikhulu zamaNazi ababebuka ukubulawa nokugqilazwa kwamaJuda kulezizinkambu kwakhona imindeni namakhosikazi nezingane zihlala enkambini. Into emangazayo ngendoda eyayiphethe ukubulawa kwabantu enkambini, ukuthi emva konya nokubulala wayeya emzini wakhe afike adlala nezingane zakhe ekhombisa uthando lukababa nesihe.

   

  Emva kwempi yesibili yomhlaba abantu babebuka lamadoda njengezikhohlakali. Kodwa abanye babona ukuthi bonke abantu banjalo. Umuntu nomuntu uyakwazi ukwenza okuhle nokwenza okubi

   

   

  UNkulunkulu uyakwazi lokhu futhi noJesu wayekubona ukwenzeka kwalezizinto kumuntu ngenkathi ethi: “Yilowo nalowo ophiwa okuningi kuyakubizwa okuningi” (uLuka 12.48). EKholweni yisitatimende esibalulekile. IKholwa nomlandeli kaJesu Kristu unolwazi olunzulu lweqiniso kunalowo ongesilo ikholwa, ngakho‐ke bayokwahulelwa ngalokho okuhle nokubi abakwenzile. UNkulunkulu uyakhathazeka ngesono eKholweni kunongakholwa. Ngoba uPetru ethi ukwahlulelwa kumele kuqale endlini kaNkulunkulu (1 EkaPetru 4: 17). Isibonelo esigqamile singatholakala kuJeremiya isahluko 9.

   

  USathane ngasosonke isikhathi uhlala efuna amathuba okwenza iKholwa likhethe izindlela zobubi. Ibhayibheli likhombisa onke amaqhinga obubi okumele bawaqaphele babheke phambili, uSathane ummangaleli uyinselelo enkulu yebandla.

   

  USathane ungummangali ngezindlela ezimbili. Okokuqala ungummangalli woMuntu phambi kukaNkulunkulu. Okwesibili ungummangaleli kaNkulunkulu phambi koMuntu. Nazi izibonelo.

   

  ‐‐Ukumangalela uMuntu phambi kukaNkulunkulu‐‐

  KuJobe 1.8‐12 uSathane umi phambi kukaNkulunkulu futhi uNkulunkulu ubuza uSathane ukuthi uyibonile yini inceku yakhe uJobe. UNkulunkulu umchaza njengomsulwa, oqotho owesaba uNkulunkulu obalekela ububi. USathane lapha, uqala isimangalo sakhe. Umangalela uJobe ngokwethembeka phambi kukaNkulunkulu ngoba ebusisiwe ngokuphela nokunotha. USathane umangalela uJobe phambi kukaNkulunkulu ngokuba nomhawu ngokulalela kwakhe.

   

  Hhayi njengoSathane uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yoMuntu ngamunye. Uyazi ukuthi izenzo zikaJobe zihlanzekile futhi zethembekile. UNkulunkulu ngeke avumele izilingo zikaSathane umuntu angeke akwazi ukuzinqoba. 1 KwabaseKorinte 10.13 “Anifikelwanga ukulingwa okungenjengokwabantu; kepha uNkulunkulu uthembekile, ongayikuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezu kwamandla enu, kepha oyakuthi kanye nokulingwa anenzele indlela yokuphepha, nize nibe namandla okukuthwala.”

   

  Emva kwalengxoxo phakathi komuntu noSathane, uSathane uyahamba uqala uhlelo lokubhubhisa zonke izinto zikaJobe kanye nezihlobo. Izilwane zakhe ziyebiwa, zonke izingane ziyafa, zonke izinceku zakhe ziyabulawa, kodwa akaqalekisi uNkulunkulu futhi akoni.

   

  UNkulunkulu noJobe bayahlangana kuJobe isahluko 2. Ngalesisikhathi uSathane umangalela uJobe ngoba enezindlela zamanga zokulalela uNkulunkulu ngoba usenayo impilo. Nalapha uNkulunkulu uvumela uSathane ukuba ahambe ayovivinya uJobe nalapha uNkulunkulu uyayazi inhliziyo kaJobe ukuthi yethembekile ngeke yehluleke yikuhlaselwa nguSathane.

   

  Ngalesisikhathi uJobe uhlaselwa uSathane ngokomgulisa ngamathumba umzimba wonke. Kodwa futhi uJobe akaqalekisi uNkulunkulu futhi akoni.

   

  UNkulunkulu ungummangali futhi umangalela uMuntu ngakho konke acabanga ukuthi angakusebenzisa ukuze awele esonweni. Konke lokhu okushiwo nguSathane ngoJobe kwakungesilo iqiniso futhi uNkulunkulu wayazi ukuthi akusilo iqiniso ngoba uyakwazi ukubona inhliziyo yoMuntu, futhi uyayazi imicabango yakhe ejulile yakhe.

   

   

  Uhlobo lwesivivinyo uJobe adlula kulo luthiwa inhlupheko. Akusikho ukulungisa ukuthi uJobe wayonile. Lena kwakuyinhlupheko eyayihlelelwe ukuvivinya uJobe nokholo lwakhe nokumsondeza eduze noMdali. Ngasosonke isikhathi akekho owaziyo kungani. iKholwa lidlula kuzozonke izinhlupheko zize ziphele.

  Kodwa kulokhu kukaJobe akatshelwa ukuthi kungani ehlupheka. Kodwa wagcina ezinqobe zonke ekugcineni.

   

  Kodwa lesisigameko esifanayo singabonakala kuZakariya 3. Nalapha umangalela umuntu phambi koMdali. Umangalela uJoshuwa. USathane uhlala enza lokhu emakholweni ngoba isimilo sakhe. Ukwenza sikhathi sonke ngoba ufuna uMuntu awele esonweni, futhi ufuna izwi likaNkulunkulu liphele emhlabeni.

   

  ‐‐Ukumangalela uNkulunkulu phambi koMuntu‐‐

  Ukwengeza kuSathane emangalela uMuntu phambi kukaNkulunkulu, uphinda amangalele uNkulunkulu phambi koMuntu. Ensimini yaseEdeni uNkulunkulu wanika umyalelo kuAdamu noEva wokuthi kwakungamele badle emthini wokwazi okuhle nokubi ngoba bayokufa. Kodwa kwafika uSathane wathi kuEva ngeke afe. Waphambanisa amazwi kaNkulunkulu, wamphikisa, wethembisa uEva okuthile lokhu uNkulunkulu ayengafuni abenakhe. Njengoba ayenzile kuJobe engxoxweni yakhe noNkulunkulu, wenza uEva ukuba akholwe ukuthi uNkulunkulu wayesebenzisana noSathane ngemfihlakalo. UAdamu noEva bawakholwa lamanga nezwe alisafani kusukela lapho. Seligcwele ukona ububi nokukhohlakala.

   

  Lezizehlo ezenzeka emhlabeni zikhombisa uSathane ezikhombisa ukuthi kwenzekani ezweni likaMoya. Izehlo ezinkulu njengeMpi yoMhlaba yokuqala neyesibili noma izimpi zemaphakathi neMphumalanga kwaIsrayeli, futhi nezimpi ngaphakathi emaKholweni ziyizinkomba zalokhu okwenzeka ezweni likaMoya. Lokhu kubonakala ngokusobala encwadini kaJobe ngezehlo ezulwini zikhonjiswa emhlabeni. Kanti futhi kwiSambulo 12. Funda amavesi 7 kuya ku 9, “Kwase kube khona ukulwa ezulwini; uMikayeli nezingelosi zakhe balwa nodrako. Nodrako walwa enezingelosi zakhe, kepha kabaze banqoba, nendawo yabo kayabe isafunyanwa ezulwini. Wayesephonswa phansi udrako omkhulu, inyoka endala ethiwa uMhlebi noSathane, odukisa izwe lonke, waphonswa phansi emhlabeni, nezingelosi zakhe zaphonswa kanye naye.” Impi ezulwini yaqala phakathi kombutho kaNkulunkulu nokaSathane. Kodwa kwenzekani kuSathane? Akaphumelelanga, kodwa waphonswa emhlabeni. Okwenzeka eZulwini kukhonjiswa emhlabeni.

   

  Kuyoba nesikhathi kusasa lapho uNkulunkulu ayobheka konke okwenziwa uSathane nawo onke amacala akhe awenze emlandweni ayovela obala ukuthi ayiphutha. UNkulunkulu uyowakhombisa kanjani ukuthi ayiphutha? NgoJesu Kristu iNdodana kaNkulunkulu eyokwahlulela abaphilayo nabafileyo.

  Uyophendulela uNkulunkulu abantu bakaNkulunkulu beqiniso uma lolo suku lufika. (Isambulo 20)

   

  USathane ngasosonke isikhathi udala izinkinga ezinkulu kubantu bakaNkulunkulu. Ungesinye sezizathu kungani ububi bungapheli ezweni. Kodwa amaKholwa emsebenzini wokusindisa kweNkosi Jesu Kristu bangaba nethemba lokuthi uNkulunkulu usamlawula angeke amvumele athole inkululeko engaphezu kwale edingekayo. UNkulunkulu ngeke avumele uDeveli avivinye abantu bakhe ngalokho abangeke bakwazi ukukumela ngokwenyama nangokoMoya. Angabongwa noma adunyiswe ngokunakekela

   

   

  nokuvikela kwakhe iBandla lakhe. Futhi iBandla lingabalekela kuye liphephe esivunguvungwini nangamandla elingawathola.

   

  Lokhu manje kuholela esizathwini sesithathu kungani ububi busekhona futhi kungani uNkulunkulu ebuvumela buqhubeke.

   

  Isizathu sesithathu ububi buyaqhubeka: Inani lokususwa kwabo

  Isono noSathane kukhonjisiwe njengembangela enkulu yobubi emhlabeni. Imbubhiso, ukugula, inzondo, ukubulala, ukudakwa, impendukezela, ukulwa, izimpi nokufa, konke lokhu kungumsuka wokona koMuntu noSathane. Akukho nokukodwa okwakuyinhloso kaNkulunkulu ngoMuntu. Indlela uMuntu ayephila ugayo ensimini yaseEdeni kwakuyilena eyayifiswa nguNkulunkulu. Ubuqotho bomqondo, noma ngamanye amazwi: ubumsulwa. UNkulunkulu wayefuna uMuntu ahlale ekhululekile ebuhlungwini nezinhlupheko lezi uSathane afuna uMuntu aphile ngazo.

   

  Ibhayibheli lisifundisa ukuthi uJesu Kristu wayinqoba impi yesono esiphambanweni. Waba yinhlawulo yesono kuNkulunkulu ukuze anikele ngensindiso kumuntu. Manje umuntu angakhululeka emaketangweni esono ngokuthi akholwe kuJesu Kristu futhi ahambe ngoMoya kaNkulunkulu. Sithini ngoSathane? Usengummangali wabazalwane futhi ufuna ukweba, ukubulala nokubulala. Kungani uNkulunkulu engamsusi? Lona umbuzo ofanele. Awuphendulwe yibhayibheli.

   

  KuMathewu 13.24‐30. UJesu ukhuluma ngomfanekiso wamabele nokhula. Incazelo yalomfanekiso ilapha kuvesi 36‐43. UJesu uthi insimu yizwe, amabele amadodana ombuso kaNkulunkulu, ukhula ngamadodana okhohlakele (uSathane).

   

  Njengalokhu incazelo kaJesu yambuleka nabafundi bakhe bethola ukuthi ukhuluma ngokuphela komhlaba njengoba sazi ukuthi sibone izithelo zamabele ukuze asetshenziswe uNkulunkulu, kufanele kulesisigaba avumele ukhula (amadodana onayo) akhule, aphile kanye namadodana ombuso wezulu kaNkulunkulu. UNkulunkulu ulinde isikhathi sokuvuna ngaphambi kokuba asuse ukhula emhlabeni. Ngabe uNkulunkulu uyokwenzenjani ngokhula uma selususiwe? Uvesi 42 uthi bayophonswa esithandweni somlilo ukuba bashe (esihogweni).

   

  Kubantu bakaNkulunkulu ngeke asuse abantu bakaSathane ngaphandle uma amaKholwa esiphuliwe ebubini babo ebungozini. Ulinde lezizinhlangothi zombili zifike kuvuthondaba, ukuvuthwa kokulungisiswe wukuvuthwa kokona.

   

 2. KaPetru 3.9 “INkosi ayilibali ngesithembiso sayo, njengalokhu abanye bathi kungukulibala, kepha iyanibekezelela, ingathandi ukuba kubhubhe namunye, kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni.”

 

 1. KuThimothewu 2.4 “Othanda ukuba abantu bonke basindiswe, bafinyelele ekulazini iqiniso.”

   

  Lamavesi ayakucacisa ukuthi uNkulunkulu unika uMuntu ithuba lokuphenduka nokuza kuJesu ukuze athole insindiso ngale kwalokho bayogwetshelwa esihogweni ingunaphakade.

   

 2. KuThimothewu 2.24‐26 uthi abaningi bathunjwe nguDeveli ukuba benze intando yakhe. Labo abaphikisana nevangeli likaJesu Kristu bathunjwe nguSathane futhi bayamsebenzela, hhayi uNkulunkulu.

 

 

UNkulunkulu ufuna bonke abantu beze ensindisweni ngoJesu Kristu futhi uJesu kuphela. Nguye owenza insindiso ibekhona kuwowonke umuntu 1 Kuthimothewu 4.10.

 

Ibhayibheli lifundisa ukuthi uSuku lweNkosi luyeza uma lufika bonke abantu, abaphilayo nabafileyo bayokwahlulelwa ngokwezinga likaNkulunkulu elitholakala ebhayibhelini. Uyabekezela futhi isikhathi siphelelisiwe.

 

Ngakho‐ke isizathu sokugcina sokuthi kungani uNkulunkulu engabususi ububi ezweni yingoba akafuni bonke babhubhe, kodwa bonke beze ekuphendukeni. Uma uNkulunkulu esusa uSathane bonke laba abanecala ekufikeni kobubi kulelizwe ngeke basuswe. Enye ingxenye enecala Abantu uqobo. Isikhathi siyeza, futhi sesisondele lapho iNkosi uJesu eyobuya kulomhlaba ehola impi yakhe engcwele, uSathane uyoboshwa iminyaka eyinkulungwane izitha zikaNkulunkulu ziyogwazwa yiNkosi uJesu Kristu (Isambulo

19. 20). Lezizehlo ziyofilkela ukwedlula bonke laba abangakazilungiseli bayoba ukhula uJesu akhuluma ngalo kuMathewu 13 nenhloso yabo yokugcina iyokuba ichibi lomlilo laphakade. Kodwa ububi buyoqedwa emhlabeni.

 

Isiphetho

Akusiyo into elukhuni ukuthi ububi obenzeka emhlabeni, ukuthi izinto ezimbi zenzeke kubantu. Ukuqonda isimo sezindaba zabo enye into. Ngokubona kwabantu imbubhiso, ukubola, ukugula, inzondo, ukuqamba amanga, ukubulala, ukungabi nathemba, ukufa nazozonke izinto ezimbi ezehlela abantu kunzima ukuziqonda. Kungaqondakala kanjani? UMuntu ulinganiselwe futhi uthola lezizithola ezimbi akakwazi ukuzilawula. Ngabe angaziqonda kanjani?

 

UNkulunkulu usinikeze iBhayibheli khona sizokwazi ukufunda ngaye, thina, nomhlaba osizungezile. Ebhayibhelini, njengoba sifundisiwe kulendaba, iNkosi isikhombisa lokhu uMuntu anikwe khona nguNkulunkulu; nokuthi isono safika ezweni futhi sifuna ukubhubhisa uMuntu; nokuthi uSathane uhlale ehlasela abantu bakaNkulunkulu ukubaqhelisa eduze kwakhe; nokuthi uNkulunkulu ulindele isikhathi esifanele, ngoba ufuna bonke abasha baphenduke futhi bathole insindiso kuJesu Kristu, ngaphambi kokuba abhubhise imbangela yobubi, akonguSathane kanye noMuntu behlubuka ndawonye.

 

Uma wazi ukuthi akaze uzinikele eNkosini uJesu Kristu ukuze uthole insindiso yomphefumulo wakho esonweni nasekufeni, namuhla kungaba lusuku lwakho lwensindiso. INkosi ifuna amadoda nabesifazane abazoMlandela futhi ubanika uMoya OyiNgcwele njengomfundisi ubakhuthaze kulesisikhathi esimnyama.

 

Ungalindi. Uma uJesu ebuya uyobopha uSathane amphose etilongweni nalabo abangashicilelwe nguMoya OyiNgcwele wesethembiso bayozithola besesithandweni somlilo. Woza kuJesu usindiswe.

 

Lendaba ishicilelwe yi: Moriel: Thintana Nabantu 

Copyright © 2024 Moriel - God is my Teacher. All Rights Reserved.

Maintained by Cybersalt