Phần I – Bài Học Cho Mọi Tín Nhân

Gia-cốp (Ya’aqob) là tên của ông cố tôi. Tôi thường nói đùa rằng Gia-cốp nghĩa là “kẻ bịp bợm, lừa đảo (swindler)” nhưng thật sự không phải vậy. Gia-cốp có thể được dịch là “người chiếm chỗ (supplanter),” song đúng ra phải thực hiện với “gót chân.” Gia-cốp đã tóm lấy gót chân của anh mình.

Câu chuyện về Gia-cốp dạy chúng ta, là các tín nhân những điều rất quan trọng— Đức Chúa Trời hoàn thiện chúng ta như thế nào. Điều gì đó được dạy cho mỗi tín nhân trong câu chuyện, cuộc đời, và kinh nghiệm của Gia-cốp. Mặt khác, chúng ta sẽ xem xét thể nào Gia-cốp lại hiện thân cho Israel và dân Do Thái.

Bất cứ khi nào trong Kinh Thánh mà xác định rõ “Israel” hoặc “Gia-cốp,” đó là vì lý do: “Israel” có ngôn ngữ hợp nhất và Dân Ngoại có thể được ghép vào Israel. “Israel” đã vật lộn với Đức Chúa Trời và được thay đổi, còn “Gia-cốp” thì không. Dân Do Thái, vì không thay đổi nên họ được hiện thân bởi “Gia-cốp.” Cơn Đại Nạn (Great Tribulation) còn được gọi là “kỳ tai hại của Gia-cốp” (Giê-rê-mi 30:7. ND), và có ý nghĩa cho Israel và dân Do Thái. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc nhìn vào khía cạnh đầu tiên về Gia-cốp, Gia-cốp dạy về bạn như thế nào, Gia-cốp dạy về tôi ra sao; cách cư xử của Gia-cốp khiến chúng ta có khuynh hướng cư xử thể nào, và cách mà Đức Chúa Trời đối phó với Gia-cốp để hoàn thiện ông dạy nhiều sự lạ lùng về cách Chúa sẽ hoàn thiện chúng ta.

Gia-cốp thường không có cuộc sống quá dễ dàng, ngay cả vào cuối đời mình. Cũng như Áp-ra-ham, và chắc chắn cùng mức độ với Y-sác, thậm chí cả vào lúc tuổi rất già của ông, Đức Chúa Trời thực hiện vài điều rất cơ bản trong cuộc đời và ở tính cách ông. Hãy quên đi tư tưởng nầy: “Tôi già, tôi đã nghỉ hưu, tôi có rồi”— chúng ta không “có rồi” cho

đến chừng nào chúng ta về nhà. Chúa làm nên những việc ở cuộc đời chúng ta đến khi chúng ta đến được nơi đó. Với cá nhân tôi, Phi-líp 1:6 là câu Kinh Thánh ưa thích nhất:

“Tôi tin chắc rằng Ðấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Ðức Chúa Jêsus Christ.”

Nhưng cách Chúa sẽ làm trong chúng ta là cách mà Ngài đã làm với Gia-cốp.

Copyright © 2024 Moriel - God is my Teacher. All Rights Reserved.

This Joomla Site is Maintained by Cybersalt Consulting LTD.