All that can be shaken - Afrikaans

ALLES WAT GESKUD KAN WORD.
 
“Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie; want as húlle nie ontvlug het nie wat Hom afgewys het toe Hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder óns wat ons van Hom afkeer nou dat Hy uit die hemele spreek. Toe het sy stem die aarde geskud; maar nou het Hy belowe en gesê: Nog een maal laat Ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord: “nog een maal”, wys duidelik op die verandering (wegneem) van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Want onse God is 'n verterende vuur.” (Heb. 12:25-29)

(In die oorspronklike Grieks is daar nie hoofstuk indelinge nie, dit het later gekom, ons lees dus aan)

“Die broederliefde moet bly. Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Dink aan die gevangenes asof julle medegevangenes is, en aan die wat mishandel word, as mense wat self ook 'n liggaam het.

Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.

Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my 'n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal 'n mens aan my doen?

Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie; want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel gehad het nie.

Ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien, geen reg het om te eet nie; want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word--hulle liggame word buitekant die laer verbrand.

Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gely. Laat ons dan uitgaan na Hom toe buitekant die laer en sy smaad dra. Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Laat ons dan gedurig deur Hom aan God 'n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely. Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehae aan sulke offers.” (Heb. 13:1-16)

Eskatologie uit ’n Nuwe Testamentiese perspektief.

Ons moet verstaan dat die Boek Hebreërs aan Messiaanse Jode uit die eerste eeu net voor 70n.C geskryf is, net voordat die Tempel verwoes was. Daniël 9 het geprofeteer dat die Messias moes kom en sterf voordat die Tweede Tempel verwoes is. Dit is wat Jesus van praat in die Olyfberg Rede, maar beide Jesus en Daniël praat oor die Laaste Dae en die Tempel wat in 70n.C. verwoes is.

Al hierdie gebeure rondom 70n.C. is voorlopers van wat gaan kom; dit is ’n mikrokosmos van wat in die Laaste Dae gaan gebeur. Die gebeure rondom die kerk in hierdie tyd in Israel toe die Boek Hebreërs geskryf was, was ’n beeld van wat die Kerk wêreldwyd in die Laaste Dae kan verwag.

A is vir B soos wat B vir C is, soos wat ons dit kan stel. Ons moet verstaan waarvoor die Joodse gelowiges hulle in 70n.C. voorberei het, dit is dinge wat weer gaan gebeur maar hierdie keer gaan dit wêreldwyd wees. Ons moet die Laaste Dae verstaan soos wat die Nuwe Testament dit definieer. Hebreërs 12 gaan oor die Eindtyd, dinge wat gaan gebeur voor Jesus se wederkoms, die Laaste Dae uit ’n Nuwe Testamentiese perspektief.

Baie Christene verstaan nie die Eskatologie uit ’n N.T. perspektief nie omdat hulle in ’n Westerse Hellenistiese denkwyse ingestel is. Die skrywers van die Nuwe Testament was egter Jode en hulle was ingestel op ’n Judaïstiese denkwyse.

Ons moet verstaan hoe Joodse gelowiges van die eerste eeu, wat die Nuwe Testament onder die inspirasie van die Heilige Gees geskryf het- die leer oor Laaste Dae verstaan het. As ons dit nie kan verstaan soos wat die Apostels dit verstaan het nie sal ons dit nie verstaan nie.

In Hierdie Laaste Dae.

“Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.” (Heb. 1:1-2)

In die ou tyd het God met “die vaders” en die “profete” op “baie maniere” gepraat. Die woord wat hier gebruik word het te doen met “gedeeltes”- wat in Judaïsme geken word as “Parshat HaShavua”—“the portion of the week.” “gedeeltes van die week.”

Elke jaar in die Sinagoge word die Ou Testament van Genesis 1:1 af gelees. Dit begin op die eerste shavas op Simchat Torah en dit word in gedeeltes en dele van die week voorgelees: Die Tora, die Halftora en die profete. Hebreërs was geskryf vir Jode wat geweet het van die “gedeeltes van die week” voorlesing wat vandag nog in sinagoges gedoen word.

Maar dan lees ons: “in hierdie laaste dae.” Let op Hebreërs sê ons is alreeds in die Laaste Dae. 2000 jaar terug was ons alreeds in die Laaste Dae. Jesus sê vir die gemeentes in Openbaring: “Kyk Ek kom gou!” (Op.3:11)

Daar is die Laaste Dae en daar is die Laaste Dae. Ons moet verstaan dat die Wegraping en die Opstanding alreeds begin het. Die opstanding het begin met Jesus se opstanding. Ons lees in 1 Kor. 15: 20- Jesus is die eerste vrugte van die Opstanding. Jesus se Opstanding en ons opstanding is dieselfde gebeurtenis, maar kronologies is Jesus die eerste vrugte daarvan. “Hy sal ons ná twee dae lewend maak, op die derde dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe.” (Hos. 6:2)

Ons wag nie vir die Opstanding nie, ons wag om te weet wat ons in dit gaan wees; die Opstanding het alreeds begin, ons is alreeds in die Laaste Dae. Net so met die Wegraping, dit het alreeds met Jesus se Hemelvaart begin en ons wag om te weet wat ons rol daarin gaan wees. Die Wegraping en die Opstanding het alreeds begin, die Laaste Dae het begin met Jesus se Opstanding en Wegraping.

Dink aan “D” dag met die inval in Normandië op die 6de Junie 1944. Vir die mense wat betrokke was in die slag het dit nie op die 6 de Junie begin nie maar dit het alreeds op die 5 Junie begin toe die Britse en Amerikaanse valskerm troepe agter die Duitse linies geland het. Net die mense wat direk in die slag betrokke was het verstaan dat die inval alreeds op die 5de Junie begin het. Op die 5de Junie het die Duitsers gedink dit is maar net saboteurs wat met hulle dinge besig was en hulle het nie besef dat die inval alreeds op pad was nie. Op die 6de Junie toe die groot inval begin het dit duidelik geword wat besig was om te gebeur, maar net diegene wat betrokke was in die slag het vooruit geweet wat aangaan.

Vandag is dit dieselfde: ons is diegene in die slag; ons moet verstaan dat ons alreeds in die Laaste Dae is en dat Jesus se Opstanding- ons opstanding is en dat Jesus net die Eerste Vrugte daarvan was en dat die Hemelvaart van Jesus die begin was van die Wegraping waarvan Jesus ook die eerste vrugte was. Ons wag nie vir die Wegraping en die Opstanding nie, ons wag om te weet wat ons rolle daarin gaan wees, die Laaste dae is alreeds met ons, die Apostel Johannes sê dieselfde ding.

“Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is.” (1 Joh. 2:18)

Twee duisend jaar terug het hy gesê DIE Antichris kom, maar daar is baie antichriste. 2000 jaar terug het Johannes gesê dit is die Laaste Dae. Wat hy bedoel het is dieselfde wat Hebreërs sê, dat ons alreeds grootliks in die Laaste Dae lewe.

Dink aan ’n voetbal wedstryd. Jou vrou vra vir jou wanneer wil jy aandete hê en jy sê: “Na die wedstryd asseblief, dit sal om en by 6 uur wees.” Maar in die laaste kwartier, vyf voor ses is daar ’n ernstige besering. En die horlosie word gestop en hulle wag vir die paramedisie en ’n dokter, nou is dit al kwart oor ses en jou vrou vra of sy jou kos kan warm maak. Nou hoeveel tyd is daar oor van die wedstryd- vyf minute? Ja maar dit was twintig minute terug 5 minute. Tyd is gestop. Dit is die tyd tussen die 69ste en die 70ste week van Daniël wat ooreenstem met wat ons noem- “Die Tye van die Nasies.” (Luk. 21:24) Israel is God se tydtafel vir die nasies. Lukas 21 sê wanneer ons sien dat die Jode terug is in Jerusalem dan is die uurwerk gereed om weer te begin loop. In Romeine 11 lees ons dieselfde ding. Wanneer ons sien hoe Jode tot bekering kom en Jesus Christus aanneem moet ons weet die uurwerk is gereed om te begin loop.

In die 90s het rabbi’s van die Amerikaanse Kollege in ’n verklaring gesê dat meer Jode in die afgelope agtien jaar tot bekering in Christus gekom het as in die laaste agtien eeue. Dit was die getalle in daardie tyd, vandag is dit baie meer.

Toe ek na Israel verhuis het was daar ongeveer twee honderd Joodse gelowiges in die hele land, nou weet ons verseker van ongeveer ses duisend, miskien baie meer. Dit is die verandering net in my tyd. Wat ons in die Midde Ooste sien met dinge soos die groot getalle Jode wat tot bekering kom beteken dat die tye van die Nasies besig is om tot ’n einde te kom en die uurwerk is gereed om weer te begin loop.

Ons is alreeds grootliks in die Laaste dae, maar dan is daar die Laaste Dae in ’n spesifieke sin van die woord, daardie tydstip wat gaan lei tot ons “episunagoge”— Ons vergadering met Hom: Die Wegraping en die Opstanding- en ons rol daarin. Dit is die oploop na die tyd van benoudheid vir Jakob- die Groot Verdrukking, (Jer. 30:7) en die gebeure rondom dit en dinge wat aanleiding gee tot die gebeurtenis. So, ons het die Laaste Dae uit ’n wye oorsig, wat die eeu van die Kerk is, maar dan het ons die Laaste Dae in ’n spesifieke sin van die woord, dit is wanneer die uurwerk weer gaan begin loop.

Twee soorte Vervolgings.

Die gelowiges in die tyd met die skrywe van Hebreërs het teen twee soorte vervolgings te staan gekom. Hulle was alreeds deur die Sanhedrin – die rabbi’s of die Joodse rabbynse instelling vervolg, hulle was alreeds deur hulle eie mense vervolg. Glo vir my, niemand sal jou meer kwaad aandoen as jou eie mense nie, hier was dit nie net die Jode nie.

In Israel was daar ’n grap, en dit is nie ’n grap nie. Wanneer ’n ortodokse Jood tot redding gekom het dan het sy mense hom opgestel vir sy shiva; hulle het ’n begrafnis vir hom gehou, ek weet van mense met wie dit gebeur het.

Wanneer ’n Moslem tot redding kom dan reel sy mense ook ’n begrafnis, die verskil is egter- dit is sy eie begrafnis. Ek het dieselfde dinge sien gebeur met Grieks Ortodokse mense in Europese lande, spesifiek Italië, Ierland en Poland: Families wat teen gelowiges draai. Jy sien dit nie baie in Amerika nie, maar dit gebeur in streng Katolieke lande waar mense teen gelowiges draai wat tot bekering gekom het. Niemand sal jou so seermaak as jou eie mense nie, maar dan gebeur iets anders.

Die Romeine het twee soorte godsdienste bedryf: “religio licita” en “religio illicita”—wettige en onwettige godsdiens. Die keiser was die hoof van die Panteon (godewêreld) van Rome en sy titel was “Pontificus Maximus”—“die Groot Brug Bouer.” Ook geken as “Pontiff” (pous/ hoëpriester) Vir die Keiser het dit nie saak gemaak wat se godsdiens iemand aanhang nie net so lank as hy erken word as die Pous, die “Brug Bouer” tussen al die gelowe. In die Laaste Dae gaan dit weer gebeur.

Die lande wat deel was van die Romeinse Ryk in Daniël se tyd en in Openbaring sal bymekaar moet kom in ’n ondemokratiese Europa om die verhoog op te stel vir ’n politiese Antichris.

Terselfdertyd sal die Valse Profeet die wêreld se valse godsdienstige stelsels bymekaar bring as ’n super ekumeniese wese wat die weg gaan baan vir die Antichris. Dit is dinge wat moet gebeur. Toe Konstantyn sy Ryk van Istandbul na sy nuwe hoofstad in Konstantenopel verskuif het was sy titel “Pontificus Maximus” - ’n nalatenskap vir die pous.

Met religio licita, kon enige persoon vir enige godsdiens ’n lisensie bekom net solank hy die keiser erken het as die pous. (hoë priester) Maar die Jode het ’n ooreenkoms aangegaan omdat hulle nie aan die keiser wou offer nie, in plaas daarvan het hulle vir hom geoffer en so het hulle ’n lisensie gekry. Maar wanneer ’n Joodse gelowige uit die sinagoge geban was, en hy deel geword het van die wat uitgeskop was, dan was sy lisensie teruggetrek. So, nou was hulle nie net meer deur die rabbi’s vervolg nie maar ook deur die Romeinse regering omdat hulle godsdiens onwettige was. In die Laaste Dae gaan dit weer gebeur.

Daar was egter een geloof wat die Romeine dwars in die krop gesteek het, en dit was Bybelse Christendom. Die Romeine het hulle godsdiens gesien as ’n godsdienstige stelsel wat nodig was om politieke stabiliteit en ’n sosiale eenheid in ’n multi etniese-rasse stelsel te handhaaf. In die Laaste Dae gaan dit weer gebeur. Kyk na Ierland, ’n Keltiese land, en Poland wat ’n slavitiese land is. Kyk na Australië, ’n Germaanse land, en Italië, ’n Latynse land.

Wat het hierdie mense in gemeen. Dit is nie tale nie, nie kultuur nie, nie geskiedenis nie, nie voedsel nie- maar Katolisisme. ’n Pous (hoëpriester) is nodig om stabiliteit tussen verskillende soorte mense en kulture te bewerkstellig. Dieselfde wat gebeur het in die Romeinse Ryk- en dit gaan weer in die Laaste Dae gebeur.

Die Verlede openbaar die Toekoms.

Maar daar gebeur ook iets anders. Toe Jesus die eerste keer gekom het was daar ’n generaal met die naam van Octavius wat ook geken was as Keiser Augustus. Ander keisers is eers na hulle dood vergoddelik maar Keiser Augustus was in sy leeftyd deur die Senaat vergoddelik en aanbid as ’n god. En wat het gebeur? Hy het nommers aan mense toegeken, daar was ’n volkstelling met Jesus se geboorte. Dit is ’n tipe van die Antichris.

Daar gaan ’n persoon in die karakter van hierdie vergoddelike heersers kom wat mense fisies gaan nommer vir dieselfde rede, ’n ekonomiese beheer stelsel oor ’n bekende wêreld, net soos wat die keisers gedoen het. Met ander woorde, ons moet verstaan wat met die eerste koms van Jesus met die vroeë Kerk gebeur het, om te verstaan wat met wederkoms gaan gebeur. Ons moet die gebeure rondom 70n.C. en die Boek Hebreërs verstaan om te verstaan wat in die Laaste Dae gaan gebeur. Om te weet wat die toekoms inhou moet ons verstaan wat in verlede gebeur het. As ons nie weet wat gebeur het nie, sal ons ook nie weet wat gaan gebeur nie.

Die pous sê jy kan aanbid wie en wat jy wil net so lank jy hom erken en eer as die pous.

Pous Johannes Paulus II het in Assisi Italië ’n vergadering gehad en onder die genooides was Afrika toordokters, Zoroaanse priesters, Moslem Imams, rabbi’s, die Dalai Lama, Tibettanse Boeddhiste, almal was die Pous se vriende, maar hy was die Pous- die “brug bouer”.

Maar dan sien ons dat Pous Johannes Paulus by meer as vier geleenthede net een godsdiens veroordeel het. Hy het dit in Rome, Mexico stad, Santo Domingo, en die eerste keer in 1985 in La Paz, Bolivië gedoen: Hy het Evangeliste veroordeel en hulle “roofsugtige wolwe” genoem. Dit was omdat ’n groot aantal Katolieke na Pinkster en Baptiste gemeentes in Latyns Amerika oor gegaan het. Dit is wat die pous in die 1ste eeu gedoen het en dit is wat hy in 21ste eeu gedoen het. As ons wil weet wat die toekoms inhou, kyk wat het in die verlede gebeur.

Daar gaan ’n her-konfederasie van die Europese lande wees na ’n ondemokratiese Europa en hulle gaan ’n multi godsdienstige ekumeniese stelsel op ’n kunsmatige basis nodig hê om ’n sosiale, kultuurlike en politieke harmonie te handhaaf in al hierdie verskillende lande, dieselfde wat die Romeine gedoen het.

Ons sien dat hierdie gelowiges in Israel wat die Boek Hebreërs ontvang het aan twee soorte vervolgings blootgestel was, eerstens deur die Rabbi’s en die Sanhedrin, en nou ook deur die Romeinse regering. Sommige van hulle wat in die sinagoge en die Tempel was het in versoeking gekom om te sê dat hulle ’n lisensie gehad het, hulle was religio licita, dat hulle ’n bloed versoening deur die diere offers volgens die Levitiese offer stelsel gehad het.

Ander weer het gesê: “Kom ons keer terug na die Wet, en na die Tempel, ons sal dit gebruik vir ’n bloed verbond.” Hulle het hulle geloof in Jesus as die Messias verloën om terug te val na onder die Wet en die bloed versoening offer stelsel vir sonde volgens die Levitiese priesters. Dit was die histories konteks van wat gebeur het. Hebreërs waarsku hulle dat hulle vergeet het wat Daniël en Jesus gesê het, dat die Tempel verwoes gaan word. (Heb. 9-10)

Christene wat terugkeer na die Wet verval in kultusse soos die Sewende Dag Adventiste, ons kan nie onder twee verbonde tegelyk lewe nie. ’n Ander voorbeeld is die ekstremistiese elemente in die Messiaanse Beweging, ons kan nie onder twee verbonde tegelyk lewe nie omdat dit okkulties en ketters word. Dit is die oudste truuk in die boek.

In die 4de eeu het Satan die Christendom verheidens maar in die 1ste eeu het hy probeer om dit te Judafiseer om hulle terug te kry onder die Wet. Dit is waaroor Galasiërs en Hebreërs gedeeltelik gaan. Hulle het in ’n situasie gekom waar hulle terug wou keer na die Wet vir hulle redding en om nie vervolg te word nie. Met ander woorde, ons moet net baie godsdienstig raak om nie vervolg te word nie.

Die probleem is, ons kan ’n godsdiens hê waar ons nie vervolg word nie, maar ons kan nie ’n godsdiens en die versekering van redding hê nie. Net Jesus kan vir ons die versekering van redding gee, en saam met dit vervolging, as ons nie bereidwillig is om vir Jesus vervolg te word nie, dan het ons Hom nie. Dit is wat Hebreërs vir ons sê.

As die Hemelse skud, dan skud die aardse ook.

“Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie; want as húlle nie ontvlug het nie wat Hom afgewys het toe Hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder óns wat ons van Hom afkeer nou dat Hy uit die hemele spreek.

Toe het sy stem die aarde geskud; maar nou het Hy belowe en gesê: Nog een maal laat Ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord: nog. een maal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Want onse God is 'n verterende vuur.” (Heb.12:25-29)

Hier word gepraat van ’n naderende “skudding”. Vir die Jode in hierdie tyd, in die kort termyn, was die “skudding” die gebeure rondom 70n.C. Ons lees daarvan in Josephus en Eusebius ens. Maar hier was dit baie meer gefokus op die Laaste Dae en daar word aangehaal uit die Ou Testament.

Daar is waarskuwings oor wat gaan gebeur met die skuddings wat gaan kom, en daar word verwys na Jesaja en Haggai- en alles wat geskud kan word sal geskud word- en so voorts:

Nog een maal laat Ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe.” Sagaria, Job, Daniël en Openbaring- almal wys vir ons iets. Al die konflikte wat ons op die aarde sien is maar net ’n refleksie van die konflikte in die hemel. Daniël sien die engel Mígael in ’n geveg teen die Prins van Persië. (Dan. 10:13) Dit is dinge wat politieke vertakkinge op die aarde het.

Daniël vertel vir ons dat in die finale konflik gaan Persië- Iran teen Israel opstaan. Maar ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, (Ef. 6:12)- dit is nie Ahmadinejad nie maar dit wat hom beheer- die prins wat mag het oor Persië. Mense praat van “gebiedsgeeste”, maar miskien is ’n beter vertaling “Vors”- vorsdom. Wat ons sien wat in die Midde Ooste gebeur is maar net ’n refleksie van die gevegte in die hemele soos wat Daniël dit gesien het. Ons sien dieselfde dinge in Openbaring: Daar is gevegte in die hemele. Wat met Job op die aarde gebeur het was ’n refleksie van wat gebeur het toe Satan hom aangekla het. Wat in die tyd van Esra, Nehemia en Haggai gebeur het was net ’n refleksie van wat voor die troon van God in Sagaria gebeur het.

Sagaria maak vir ons die gordyn oop en hy wys vir ons wat in die hemel gebeur het maar wat ook terselfdertyd op die aarde gebeur het. Daniël wys vir ons wat in die hemel gebeur en die ooreenkomstige politieke gebeure op die aarde.

Openbaring wys ons wat in die hemel en op die aarde tegelykertyd gebeur. Al hierdie gebeure in die Midde Ooste vandag is alles vertakkinge van ’n geestelike geveg in die hemele.

Jerusalem is die plek waar Satan sy grootste nederlaag ontvang het, en dit is waar hy ook sy finale nederlaag gaan ontvang; daar is ’n geestelike geveg. Die fisiese- militêre konflikte is net vertakkinge van iets geestelik wat besig is om te gebeur, en dit is waaroor die Boek Daniël gaan. Dit is waarom dit belangrik is om vir ons leiers te bid. Ek hou niks van politici en politieke partyskap nie, ek vertrou hulle nie en ek respekteer hulle nie, maar ek sal vir hulle bid. As hulle nie deur ons gebede beïnvloed word nie, dan sal hulle deur ander duistere dinge beïnvloed word.

Seismologie & Verloskunde.

En hierdie woord: “nog. een maal,” wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly.” (Heb. 12:27a) Mens gemaakte dinge gaan geskud word; net dit wat God gemaak het kan nie geskud word nie- die Ware Koninkryk van God. Regoor die wêreld sien ons alreeds voorlopers van ’n skudding wat gaan kom.

Daar is twee dinge wat die gebeure van die Laaste Dae beskryf, die wetenskap van seismologie en verloskunde. In seismologie is dit die verskuiwing van die tektoniese plate wat skuddings veroorsaak maar op die een of ander tyd kom daar ’n groot verskuiwing en ’n aardbewing volg. Net so is dit ook in verloskunde met geboorte pyne. Vir ’n tyd kan die pyne stil wees maar wanneer dit weer kom is dit erger. Dit hou nie op totdat die baba gebore is nie, en net soos in die Laaste Dae hou dit nie op totdat die Mankind gebore is nie. (Op. 12)

Beide Jeremia en Openbaring gebruik geboorte pyne om die Laaste Dae te verduidelik. Net soos die aardbewings in die Stille Oseaan, die een of ander tyd gaan daar ’n groot aardbewing kom. In die kort termyn sal dit met tye lyk asof dit beter gaan, soos met geboorte pyne, die sametrekking bedaar, maar dan kom dit twee maal erger terug.

Moenie mislei word deur die stiltes tussen die storms nie, as dit lyk of dinge beter gaan, weet dit, dit is net die voorbereiding van die spreekwoordelike orkaan wat kom. Dinge gaan baie slegter word voordat dit beter gaan word, alles wat geskud kan word sal geskud word.

Vir diegene wat die Kubaanse missiel Krisis in die Kubaanse oorlog onthou, as iemand in hierdie tyd vir jou sou gesê het dat die Sowjet Unie ineen sou stort en homself sou vernietig, was dit ’n onmoontlike gedagte, maar dit het oornag gebeur.

Die Franse Ryk, die Britse Ryk het binne ’n paar jaar ineen gestort. Die groot nuwe ekonomie van Japan wat die nuwe Amerika sou wees, is weg; Sjina het oorgeneem en Sjina word geskud. Indië was vir ’n tyd die “nuwe Ekonomie”-maar hulle het ’n Hindu, Sikh en ook ’n Islamitiese fundamentalisme.

Daar is 160 miljoen Moslems in Indië, die feit is- daar is meer Moslems in ’n Hindu land as wat daar mense in Rusland is. Een na die ander land in Europa gaan in ’n resessie. Alles word geskud- die politieke realm, die ekonomiese realm –alles sal geskud word.

Met dank aan banke en fundamentele instellings van regerings- kan ons nie seker wees van enigiets nie, en hulle gaan dit nie verander nie. Dit maak nie saak wat hulle oor verandering sê nie, die enigste ding wat ’n politikus gaan verander is sy kouse. Die wêreld is in die mag van die Bose, en as daar ’n skudding in die hemele is, dan sal daar ’n skudding op die aarde wees.

Nie net die Wêreldse Dinge wat Geskud Sal Word Nie.

Oordeel begin nie in Wall Street, of in Washington of in die politieke ekonomiese magte wat hierdie wêreld beheer nie—oordeel begin in die huis van die Here. Dinge wat mense gemaak het gaan geskud word. Besef ons hoeveel bedieninge en kerke is daar nie wat alhoewel hulle in die naam as die koninkryk van God gebou is, in werklikheid gebou is as koninkryke van mense? Hulle het vir hulself monumente gebou.

In 2007 was die mees vinnig groeiende kerk in Amerika- Florida- die Kerk sonder Mure gewees, dit het egter ondergegaan met ’n skuldlas van $13,5 miljoen. 2008- Amerika- Florida- Lake Land, word bankrot verklaar met ’n skuldlas van $12.5 miljoen. Robert Schuller van die “Crystal Cathedral” is bankrot verklaar met ’n skuldlas van $65 miljoen en sy paleis is aan die Roomse Katolieke kerk verkoop. Hulle is geskud en op pad uit. Dit is dinge wat deur mense gebou is.

Hulle bou dinge vir die koninkryk van God maar eintlik is dit hulle eie koninkryke. Baie televisie evangeliste se dag is aan die kom; hulle gaan geskud word, net dit wat nie van God is nie sal geskud word, en dit wat van God is kan nie geskud word nie.

Hierdie skuddings kom, dit kom ekonomies, polities, sosiaal en dit kom nie net na die wêreld nie, dit kom na die kerk toe, die teruggevalle Kerk van Laodicia. Maar ons moet besef dat ons deel moet wees van dit wat nie geskud kan word nie. Die skuddings gaan nie beter word nie, daar gaan nie ’n redding pakket wees nie, daar gaan eers ligte skuddings wees wat kom en gaan, maar soos in die geval van Tokyo en Los Angeles is dit net ’n kwessie van tyd- iets gaan gebeur.

Wanneer geboorte pyne begin is dit net ’n kwessie van tyd voordat die water breek en ’n kind gebore word, net soos in die geval van die Mankind in Openbaring 12, die pyne word nie beter nie maar erger. Weereens moenie dink as die pyne begin dit gaan beter word nie, verwag dit wat gaan kom, as ons dan weet wat kom, wees voorbereid, om vooraf gewaarsku te wees is om vooraf gewapen te wees.

Maar mense wat deur geld predikers se leuens en dinge verblind is gaan ’n probleem hê, dit wat hulle glo gaan nie werk nie, dit het nog nooit vir niemand regtig gewerk nie, net vir die akteurs wat dit preek, maar mense gaan uitvind dat hulle bedrieg is. Hulle geloof gaan geskud word omdat hulle geloof nie in Jesus is nie, hulle het ’n geloof in geloof, hulle god is nie die Here nie maar mammon, al het hulle gedink dit is ‘Christelik’. Dit gaan geskud word omdat dit mens gemaakte dinge is. Die getroue kerk kan nie geskud word nie. Kyk na die karaktertrekke van die getroue Kerk wanneer die tyd van skudding begin.

Broederliefde.

“Die broederliefde moet bly. Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg.” (Heb. 13:1-2) Dit begin met broederliefde, mense wat verlore voorkom, wat swaar kry.

As ’n rondloper in ’n kerk inloop, hoe gaan hulle hom ontvang? Wel, wat van as ’n engel in ’n kerk inloop en hulle weet dit is ’n engel, hy gaan beslis ’n baie goeie ontvangs kry. Ons is veronderstel om ’n rondloper te behandel asof hy ’n engel is, of omdat hy ’n engel kan wees. Dit is ’n “sit- jou -geld -waar -jou -mond -is”- tipe liefde.

Ons lees in 2 Tes. 3:10 dat diegene wat nie werk ook nie kan eet nie, wees versigtig vir mense wat op die kerk se rug ry, hulle is parasiete en slegter as ongelowiges. Maar ons beweeg nou in tydvak waar mense hulle werk, besighede en alles kan verloor, moeilike finansiële tye en ander dinge. Die Kerk gaan of funksioneer soos ’n familie- of soos ’n instelling.

Instellings gaan in duie stort omdat dit mens gemaak is, God se familie sal nie. Sal ons saam met gelowiges staan en ons hande diep in ons sakke steek en die wat swaarkry help totdat hulle weer op die been is? God is die Voorsiener, Hy is ons Helper, maar praat is goedkoop- sit jou geld waar jou mond is. Ons mag miskien die volgende wees wat groot probleme gaan kry. ’n Skudding is aan die kom.

Jesus het nie gekom om Kerklike institusies in te stel nie, Hy het gekom om ’n familie Kerk in te stel. Die idee van ’n institusionele kerk is teen die Nuwe Testament, dit is mens gemaak.

Dink Aan Die Gevangenes.

“Dink aan die gevangenes asof julle medegevangenes is, en aan die wat mishandel word, as mense wat self ook 'n liggaam het.” (Heb. 13:3)

As jou voete voel asof jy op lug loop maar jy het ’n tandpyn wat skrik vir niks, dan maak dit nie saak hoe goed jou voete voel nie, in die geheel gaan die tandpyn jou baie sleg laat voel. Elke Christen, elke Kerk moet betrokke wees in gebed vir die wat dit toekom, en soos wat hulle finansieel instaat is om bedieninge in die vervolgde Kerk by te staan.

Daar is slegte kerke en goeie kerke. Ek dink nog steeds aan Richard Wurmbrand se bediening- Voice of the Martyrs, maar Open Doors het die pad byster geraak na die val van die Yster gordyn. Meer Christene is in die laaste vyftig jaar gemartel as in die hele geskiedenis van die Kerk. “Saul, Saul, waarom vervolg jy My?” (Hand. 9:4)

As ons nie met die vervolgde Kerk identifiseer nie dan identifiseer ons ook nie met Jesus nie. Die vryhede wat ons in die Westerse demokrasie openlik geniet is ’n historiese abnormaliteit, ons regte is grotendeels afkomstig uit Groot Brittanje, ons kan die Bybel in die openbaar in Engels en Afrikaans en in kerke lees. Dit is vryhede wat deur die bloed van die martelare in Engeland gekoop is.

Die stigter vaders in Amerika het dit verstaan en dit nagevolg en noudat ons as ’n gemeenskap wegdraai van ons Bybelse nalatenskap- is ons vryhede en demokrasie by die venster uit.

Hoekom moet ons met die vervolgde kerk identifiseer? Natuurlik omdat dit die liggaam van Christus is en ons is deel daarvan. Maar die waarheid is- ons moet met die vervolgde Kerk identifiseer omdat dit net ’n kwessie van tyd is voordat hulle ons ook gaan vervolg en verdruk.

Dink jy dit gaan nie in Amerika of Suid Afrika gebeur nie? moenie glo nie dit kom! Hulle gaan mense wat in tuis onderrig betrokke is vervolg, die reg om te lewe- mense. Aborsie voorstanders gaan dit haat misdaad maak as jy iets negatief oor hulle te sê het. Oral in die wêreld hoor ons van Christene wat vervolg word omdat hulle opstaan teen dinge soos homoseksualisme volgens Romeine 1.

’n Pastoor in Kanada was $15,000 beboet omdat hy die Nuwe Testament gelees het, dit is ’n haat misdaad. Dit gaan ’n haat misdaad word as jy nie ’n pastoor wil huur omdat hy of sy ’n homoseksueel of ’n lesbien is. Die belastinggaarder hou hierdie dinge dop en dit word ondersoek. Baie mense dink daar gaan ’n politieke oplossing kom vir al hulle probleme, maar mense wat op politici vertrou gaan op hulle neuse kyk.

President Eisenhower het Earl Warren oor die hoë geregshof aangestel, dit was Earl Warren wat God uit die klaskamers geban het, dit was president Nixon wat Warren Berger aangestel het wat God uit die kraamsaal geban het in Roe v. Wade. Die Republikeine het aborsie gewettig.

Ronald Reagen het vir Christene in Amerika gesê hy is ’n pro-lewe kandidaat terwyl hy Sandra Day O’Conner aangestel het wat die Tien Gebooie uit die hofsale van Alabama geban het. Dit is die “Christen” party”. Moenie politici vertrou nie, bid vir hulle maar moenie hulle vertrou nie.

Vervolging kom en geen politieke party gaan iets daaraan doen nie. Staan vir die vervolgde Kerk. Elkeen van ons is veronderstel om elke dag te bid. Elke Kerk moet op die een of ander manier betrokke wees om die vervolgde kerk te help.

Ek besoek lande soos Indonesië waar die kerk ernstig vervolg word, ek het mense gesien wat uit ’n Islamitiese agtergrond gered is en wat vervolg word, hulle kerke word afgebrand maar ten spyte daarvan groei hierdie kerke.

Hou die Huwelik Eerbaar.

Die eerste ding wat vir ons gesê word is ons moet die broeders liefhê, sit jou geld waar jou mond is- liefde, dan- onthou die wat in die gevangenis is, maar dan, die derde ding: “Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.” (Heb. 13:4)

Die Huwelik is die eerste soort gemeenskap wat God ingestel het. “God het hulle man en vrou geskape.” (Gen. 1:27) Ons is imago dei wesens. Ons het ’n liggaam, siel en ’n gees omdat ons na God se gelykenis geskape is.

Met betrekking tot Jesus sê die Skrifte; “Berei vir My ’n liggaam.” (Heb. 10:5) God het ’n Liggaam-- Christus, God het mens geword. God het ’n Gees- die Heilige Gees. “--wie het die gedagte van die Here geken,”? (Rom. 11:34; 1 Kor.2:16) God het ’n siel.

Die rede waarom ons bestaan uit ’n liggaam siel en gees is omdat ons drie enige wesens is na die beeld en gelykenis van ’n Drie Enige God. Toe hulle vir Jesus gevra het wat is die grootste gebod, het Hy gesê: “Hoor ‘o Israel! Die Here jou God is ’n Enige God.” (Mar. 12:29) Die Hebreeuse term vir “enige” (Oneness) is “echad”. Dit is dieselfde term wat God vir Adam en Eva gebruik het om- een vlees te word. (Gen. 2:24)

Wat gebeur in ’n heilige huwelik wanneer ’n huwelik bevestig word? Die Hebreeuse idioom is: “hy gaan in haar” en die Here laat hulle toe om te ontvang soos in die Boek Rut. (Rut 4:13)

Een persoon gaan in ’n ander persoon en ’n derde persoon word geskape. Dit is een- in- drie en – drie- in-een, dit reflekteer ons Skepper. God haat egskeiding. (Mal. 2:2:16)

Die permanentheid van ’n Christen huwelik is om God se Eie Ewige Eenheid in die Godheid te reflekteer. Die idee dat twee geredde Christene wil skei is ondenkbaar.

God het geweet dat daar in die Laaste Dae ’n geweldige aanslag op die huwelik gaan kom. As Satan die familie en die huwelik kan vernietig dan kan hy die kerk vernietig. Kanker maak mense dood wanneer die selle metastaties word. Vernietig die huwelik, vernietig die families en vernietig die Kerk.

In 1968 het een uit elke dertien Evangeliese huwelike in die skeihof beland, en dan was dit byna onvermydelik dat tenminste een van die paartjies ongered was. Maar kyk wat is die egskeiding syfer vandag onder Christene? Byna net so hoog as in die sekulêre wêreld. Predikers doen dit, televangeliste doen dit! Vir hulle beteken dit niks. Kerke wat hierdie dinge verdra gaan geskud word. Christene wat in hierdie soort huwelike lewe gaan geskud word. “Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet--” (Heb. 13:4)

Jy sê jy is lief vir jou vrou? Ek is bly om dit te hoor. Jy sê jy is lief vir jou man? Dit is goed, maar dit is nie goed genoeg nie. Dit maak nie saak hoe lief jy daardie man of daardie vrou het nie, ’n huwelik kan net op die liefde van Jesus gebou word. Menseliefde is ’n liefde wat gaan faal.

“Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie-; ” (Heb. 12:25) “Die broederliefde moet bly.” (Heb. 13:1), “vergeet die gasvryheid nie—vreemdelinge” (Heb. 13:2), “-dink aan die gevangenis” (Heb. 13:3), “Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie-”-Onthou die gevangenis en hulle wat vervolg word terwille van hulle geloof, dit kan dalk more met ons gebeur. “Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie-; ”

“Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet--” (Heb. 13:4)

“Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie- “Dit is nie ek wat dit gesê en neergeskryf het nie, maar deur die genade van God glo ek dit- en ek weet dit is waar.

Liefde vir geld.

“Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees.” (Heb. 13:5a) Hoe het God geweet dat Christene in die Laaste Dae deur ’n materialistiese filosofie wat hulle dink Christelikheid is ingesluk gaan word?

Hoe het God geweet dat geld predikers op televisie kanale mense gaan betower deur om die Woord van die Here te verdraai en mense wat nie kan onderskei nie uit hulle geld te bedrieg?

Die Bybel sê liefde vir geld is die wortel van alle kwaad. (1 Tim. 6:10) Nie “geld” nie maar die “liefde” vir geld. God gebruik geld om mense te kry. Televangeliste gebruik mense om geld in die hande te kry.

Ons almal het geld nodig. Elke getroue kerk het geld nodig, elke evangelisasie program het geld nodig. Ons gee om vir wees kinders in Afrika en VIGS babas, en ja- ons het geld nodig. Maar die Bybel sê God gebruik geld om mense te kry. God gebruik nie mense om geld in die hande te kry nie, dit is wat baie televangeliste doen. Hulle leer nie ’n geloof in Jesus nie maar geloof in “geloof”. Hulle noem die sonde van hebsug- “geloof”. Mense wat geld op hierdie wyse jag gaan hulle geloof verloor, en dan sê hulle iemand wat nie geld op hierdie manier najaag nie, het nie geloof nie. Hulle gaan geskud word, en weereens, ons moet deel wees van ’n Kerk wat nie geskud gaan word nie.

As ons ’n gebou verloor dan ontmoet ons in ’n tent of onder bome. Die vroeë kerk het nie geboue gehad nie. Ek is nie teen geboue nie, hulle kan vir baie dinge gebruik word, maar die kerk is nie ’n gebou nie- die kerk is die mense in die gebou.

“Maak seker dat julle gedrag vry is van geldgierigheid.” (Heb. 13:5) So baie van hierdie programme bou nie die koninkryk van God nie, hulle bou koninkryke van mense- en hulle gaan geskud word.

Leierskap Deur Voorbeeld.

“Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na.” (Heb. 13:7)

Eerstens gaan dit nie net oor wat mense sê nie, maar ook oor hoe hulle lewe. Jesus het nie net gelewe deur wat Hy gesê het nie, Hy het ’n voorbeeld deur Sy lewenswandel gestel. Leierskap is altyd deur ’n voorbeeld en nie net woorde nie. Mense kan welsprekend wees, hulle kan die regte dinge sê, hulle kan die Skrifte ken. Ek het ongeredde familie en die enigste Bybel wat hulle gaan lees is my lewe en ek is nie baie interessant om te “lees” nie.

Vreemde & Aangepaste Leringe.

“Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.” (Heb. 13:8)

Dinge gaan verander—skuddings gaan kom, maar ons kan daarvan seker wees dat Jesus Christus tot in ewigheid nooit sal verander nie.

Wanneer die Skrifte praat van Christus Jesus, dan is dit Jesus in die ewigheid, wanneer dit Jesus Christus is dan is dit Hy op die aarde. Wanneer ons lees dat Jesus gister en vandag en verewig dieselfde is, dan is dit dieselfde met Sy Woord. Hy is die Woord wat Vlees geword het. (Joh. 1:14) Hy is Logos wat vlees geword het.

“Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie; want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel gehad het nie.” (Heb. 13:9)

In die Laaste Dae, “Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie-” Mense wat weggevoer word deur onbybelse leringe gaan geskud word. Dinge soos die “shack” (krot). Doen jou self ’n guns verbrand dit! The Purpose Driven Life- Doel Gedrewe Lewe- verbrand dit, dit is onbybelse strooi. Vandag word dit uitgegee as Bybelse leer, dit is nie waar nie, dit is ’n gebabbel van motiverende leraars wat ’n Bybelse brabbeltaal gebruik. Dink aan ’n motivering seminaar. Baie korporasies stuur die een of ander tyd van hulle uitvoerende beamptes of ander mense na so ’n seminaar vir opleiding, hulle betaal R400-500 om na die een of ander oord te gaan, waar ’n man met ’n Benny Hinn kuif in ’n snyerspak navore kom en sê: “Visualize your dream”, “Maximize the positive,” “Minimize the negative,” “Make that dream a reality in your mind.” En natuurlik, wanneer die aandele mark deur die twintig verdieping grondvloer gaan, is al een wat wins gemaak het die motivering spreker.

Dit is dinge wat vandag in die kerk ingekom het, al wat hulle doen is hulle verduister dit met ’n Christelike voorkoms. “God het vir my in gesig ’n kerk met ’n duisende sitplekke gegee.”

“Ek bestraf alle negatiwiteit in die Naam van Jesus, halleluja!” Dit is motiverende sielkunde wat maskereer onder die vaandel van bybelse prediking. Hulle leer nie, of bespreek nie die Woord van die Here nie, wat gehoor word is “allerhande vreemde leringe.” (Heb. 13:9) “Vreemd” beteken dit hoort nie by die Skrifte nie. Die konsepte van God in “The Shack” (die krot) is Skrif vreemd en lasterlik. Die Doelgedrewe Lewe se basis is bemarking, sielkunde en New Age, dit kom nie uit die Woord van die Here nie.

Rick Warren’s se P.E.A.C.E. plan is nie God se vrede plan volgens Ef 6 nie, hy het sy eie plan, dit is Skrif vreemd. In hierdie Laaste Dae sê die Skrif: “Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie;” Christene in hierdie kerke wat hierdie dinge aanhang gaan geskud word. “Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie;” (Heb. 12:25)

Minagting van Christus.

“Ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien, geen reg het om te eet nie; want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word--hulle liggame word buitekant die laer verbrand. Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gely. Laat ons dan uitgaan na Hom toe buitekant die laer en sy smaad dra.” (Heb. 13:10-13)

Hierdie diere in die Ou Testament was tipes van Christus; hulle was sondoffers wat mense se sonde gedra het. Die karkasse wat oorgebly het- het die smaad gedra omdat hulle sondoffers was en moes buite die laer geneem word.

Kerke wat nie geskud kan word nie, Christene wat nie geskud sal word nie, hulle wat nie hierdie sogenaamde programme volg nie, wat God se agenda volg, gaan versmaad, verag word, hulle gaan deur die ander kerke uitgeban word. Die denominasies gaan hulle uitskop omdat hulle minagtend geword het.

As ons die regte soort liefde vir ons broeders het, as ons saam met die vervolgde Kerk staan, as ons die huwelik eerbaar hou en nie God se standaarde verloën nie, as ons vry is van die liefde vir geld, as ons nie plek gee vir al hierdie valse leringe nie, dan gaan ons geminag word.

Hulle gaan dink ons is sielsiek, hulle gaan aan ons doen wat die rabbi’s in die 1ste eeu met die Joodse gelowiges gedoen het. Hulle gaan doen wat die Romeine in die 16de eeu met die Christene gedoen het.

Gehoorsaam aan jou leiers.

Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sugtende nie; want dit is vir julle nie nuttig nie.” (Heb. 13:17) Maar dit gaan verder: Die woord “gehoorsaam” beteken nie om te doen wat hulle vir ons sê nie, die Griekse woord beteken om op die basis van die Skrifte oorreed of oortuig te word dat dit wat gesê word die waarheid is.

Die Heilige Gees het dit vir ons gewys, ja, dit is reg, maar God doen ’n beroep op ons om dit wat ons hoor te toets, dit is waaroor dit gaan. Wanneer jou pastoor voor Jesus gaan staan, dan gaan hy rekenskap gee vir ons siele. Jakobus 3:1 sê leraars sal strenger geoordeel word as ander mense. Hy gaan leiers meer verantwoordelik hou. Dit is iets wat baie mense baie ligtelik opneem, en in die Laaste Dae gaan hierdie siening toeneem. Elke ding wat geskud kan word sal geskud word.

Om saam te Vat.

Ons kyk na Ware liefde tussen broeders. Ons moet identifiseer met die vervolgde Kerk. Ons moet God se Standaarde in die heilige huwelik hoog hou. Leiers lei nie net met woorde nie maar ook deur hulle lewenswandel, hulle moet ’n voorbeeld stel. Christene moet bereidwillig wees om terwille van Christus te ly vir die Waarheid. Dit is Christene wat nie geskud sal word nie. Weereens, “Pasop dat julle Hom wat spreek nie afwys nie.”

God Seën ††† Jacob Prasch

09/2013 / vertaal.

Copyright © 2024 Moriel - God is my Teacher. All Rights Reserved.

Maintained by Cybersalt