House of David - House of Saul 2 - Afrikaans

Die Huis van Dawid en die Huis van Saul

2. Sam. 3:1 "En daar was 'n lang oorlog tussen die huis van Saul en die huis van Dawid, en Dawid het altyd sterker geword, maar die huis van Saul altyd swakker".

Die oorlog tussen die Huis van Dawid en die huis van Saul. Die huis van Dawid het al sterker geword terwyl die huis van Saul al swakker en swakker geword het. In die huis van Saul is: Jes. 66:5: "‐Julle broers, julle haters wat julle verstoot om my Naam ontwil‐‐‐"

aDie Boek Rigters is van die begin tot die einde 'n Boek van oorlog. Dit gaan oor die Jode wat veg teen die Amelikiete, Kanaaniete en die Filistyne. Die Boek vertel oor die oorlog van Debora, van Gideon en van Simson, maar die bloedigste en die wreedste en lelikste oorlog van al die oorloë in Rigters, die een met die meeste ongevalle, die een waar die meeste bloed gestort was, was nie die een van Simson of Debora of Gideon nie, nee, dit was die laaste oorlog in Rigters, die een waar die meeste mense gesterwe het, dit was toe die Jode teen die Jode geveg het, broer teen broer!Daar kom 'n tyd wanneer jou broer jou gaan haat en verstoot omrede die Woord van die Here, en dit is wanneer dinge nie meer so maklik gaan wees nie.

Die Boek Rigters is van die begin tot die einde 'n Boek van oorlog. Dit gaan oor die Jode wat veg teen die Amelikiete, Kanaaniete en die Filistyne. Die Boek vertel oor die oorlog van Debora, van Gideon en van Simson, maar die bloedigste en die wreedste en lelikste oorlog van al die oorloë in Rigters, die een met die meeste ongevalle, die een waar die meeste bloed gestort was, was nie die een van Simson of Debora of Gideon nie, nee, dit was die laaste oorlog in Rigters, die een waar die meeste mense gesterwe het, dit was toe die Jode teen die Jode geveg het, broer teen broer!

Wat was Paulus se grootse probleem in sy bediening? Lees sy Briewe! Was dit toe hy voor die Romeine gebring was en in die Sinagoge gegésel was? Nee, hierdie dinge was nie die dinge wat hom die meeste gegrief het nie. Paulus sê hy het self ook die Christene vervolg en hy sê dat hy terug ontvang het wat hy uitgedeel het. Paulus sê hy is die laaste een wat kan kla oor wat met hom gebeur, maar dit is nie wat hom die meeste versteur het nie, wat hom die meeste gepla het was die valse broeders, profete, leraars en leerstellings in die gemeentes wat die broers en susters probeer mislei het, in die gemeentes wat hy opgerig het.

Paulus was altyd omsingel deur valse broeders, lees 2.Timotheus en Thessalonicense, hierdie was die dinge wat vir Paulus baie erg ontstel het.

Die laaste oorlog in Rigters was 'n wrede oorlog, en baie meer mense het in hierdie oorlog gesterwe en baie meer bloed is op die aarde gestort as in enige van die ander oorloë. En dit is absoluut seker dat die moeilikste oorlog wat jy, of 'n leier of 'n herder kan veg, of wat deur die kerke geveg kan word, is nie die geveg met die ongereddes, of met die wêreld nie. Ek is nie bang om met Vrymesselaars, die Roomse Kerk, of met Islam te deel nie, hierdie is nie diegene wat gevrees moet word nie, nee, die moeilikste geveg is wanneer jy die Swaard teen jou broers en susters moet opneem.

In die laaste oorlog in Rigters het die Jode nie 'n keuse gehad nie. 'n Vrou was gedood en haar liggaam was in stukke opgekap, maar wat beteken dit?

Kyk na die leerstellings van mense soos E.W. Kenyon wat die vader was van dinge soos: Jesus het geestelik gesterf!, dit beteken dat Koning Jesus nie op die Kruis oorwin het nie! Koning Jesus het op die Kruis gesê: "Dit is volbring" Maar Kenyon sê dit is nie so nie.

Jesus het gesterf en opgestaan, maar Kenyon sê Hy het afgedaal na die Hel waar Hy 'n Sataniese Wese geword, hy sê Christus het in die Hel dieselfde natuur as Satan aangeneem!! Hy sê Koning Jesus was wedergebore in die Hel!! As u die boeke van Frederic Price, Kenneth Copeland, Hagin en Benny Hinn lees sal u sien dat dit die evangelie is wat hulle verkondig!

Hulle geloof en leerstellings is dat Christus op die kruis gesterf het maar dat Hy nie op die kruis die oorwinning oor die sonde en die dood behaal het nie, hulle leer dat Christus in die Hel 'n Sataniese wese geword het met dieselfde natuur as Satan. [ Hulle kap die Liggaam aan stukke.] Hulle evangelie leer dat dit nie nodig is dat iemand moet swaar kry nie, want, sê hulle, God wil hê dat jy ryk moet wees! Weet u wat? Ons lewe in 'n Westerse demokrasie, en ons is ryk, ons is baie meer beter af as twee derdes, ongeveer 75% van die wêreld se populasie.

Die Liggaam word aan stukke gekap deur 'n evangelie van Mammon, en hulle sê dit is die Evangelie van Koning Jesus! Maar dit is dit absoluut nie!! Hulle noem dit die "Voorspoed Teologie" (Geloof in geloof) Paulus waarsku vir ons in Timotheus dat diegene wat wil ryk word hulle geloof gaan verloor, maar hierdie dwaalleraars vertel iets anders!.

Hebreers 11 praat meer oor geloof as die res van die Nuwe Testament, hierdie Hoofstuk leer vir ons wat geloof is, en daar word nie op een plek eers van geld gepraat nie.

Die enigste plek waar iets genoem word van wêreldse welvaart is waar mense wat dit kon gehad het dit verwerp het ten gunste van die Koninkryk van Jesus. Die Liggaam word aan stukke gekap! Dit gaan baie, baie moeilik en pynlik wees as jy die Swaard teen jou broer moet opneem.

Dawid en Saul het albei dieselfde vyand gehad, naamlik die Kanaäniete en die Filistyne wat die land probeer inneem het. Maar omrede die leierskap van Israel so afvallig geraak het, het die vyand die oorhand begin kry en Dawid kon daar niks aan doen nie want hy moes wag todat die leierskap vervang was. Dawid self kon dit nie doen nie omdat Saul God se gesaldfde was. Dawid was hier vasgevang in 'n situasie waar bose dinge aan die orde van die dag was en God se mense was aan die verloor kant. Die enigste manier waarop dinge kon verbeter was as daar 'n leierskap verandering kon plaasvind, maar hy kon dit nie self doen nie want Saul was God se gesalfde.

Dit is presies dieselfe toestand wat ons vandag het en daar gaan 'n baie lang oorlog wees tussen die Huis van Dawid en die huis van Saul, maar die Huis van Dawid gaan sterker en sterker word en die huis van Saul swakker en swakker, en al vraag wat vandag vir u gevra kan word is: In wie se Huis is u?

Hier gaan dit nie oor 'n plek waar jou ore gestreel word deur westerse strooi en denkes wat niks ander is as 'n voorspoed geloof evangelie is nie, waar mense probeer om die Bybelse Waarhede te herdefinieer in die lig van Westerse denkes, want dit is wat hierdie evangelie in die meeste gevalle is.

Dit gaan ook nie oor die mense wat deel aan hierdie misleidings het nie, want hierdie mense wil graag hierdie leuens glo. Die Woord van die Here sê dat God self die gees van dwaling aan hulle sal stuur, hulle wie nie die Waarheid lief het nie, sodat hulle die leuens sal glo. Nee, daar is iets baie meer onaangenamer en pynliker as hierdie dinge; Daar is:‐‐Jónatan, en die seuns van Saul.

Ons ken almal die verhaal van koning Dawid en hoedat Saul hom gehaat het en geprobeer het om hom dood te maak, maar dan is daar Jónatan.

Jónatan het Dawid liefgehad en Jónatan het geweet dat Saul afvallig geraak het van God, en dat hy God se seëninge verloor het, en hy het geweet dat die huis van Saul onder die oordele van God gekom het, en hy het geweet dat Dawid reg was, en dat Dawid onskuldig vervolg was, en ook het hy geweet dat Dawid God se uitverkorene was. Dit het Jónatan alles geweet maar hy het 'n groot probleem gehad, hy was te vas geanker aan die Huis van Saul en hy kon nie weg breek nie. Onthou Dawid is altyd 'n vername voorbeeld, 'n verteenwoordiger van Koning Jesus, en let op wat Koning Jesus sê: Hy wat sy ouers broers of susters meer liefhet as vir My is My nie waardig nie". Dit is die beeld, of tipologie wat hier uitgebeeld word, en die simboliek hier is dit: In wie se Huis wil jy wees; In die Huis van Dawid, of in die Huis van Saul? Dit beteken nie noodwendig dat jy self by valse leerstelling betrokke is nie, dit beteken egter dat jou betrokkenheid by misleidende instellings, denominasies of kerke gaan veroorsaak dat jy afvallig gaan raak van die Waarheid. Met ander woorde, vra vir jouself die vraag: Is jou betrokkenheid by hierdie instansies van so 'n aard dat dit vir jou van meer belang geword het as die Waarheid volgens die Woord van die Here?

Kom ons kyk na 1 Sam.10:1: "En Samuel het die kruik met olie geneem en dit op sy hoof uitgegiet en hom gesoen en gesê: Het die HERE jou nie gesalf as vors oor sy erfdeel nie?"

Onthou, verskillende vloeistowwe verteenwoordig die Heilige Gees in verskillende omstandighede. Nuwe Wyn is die blydskap in die Heilige Gees.

In Jesaja 24: Mayim CHayyim, is Lewende Water, soos die uitgestorte Heilige Gees. (Joh.7:38‐39) Hy sal vir ons Lewende Water, die Heilige Gees, gee. Hier is dit 'Shemen', in Hebreeus is dit olie, (Salwing)

Die Heilige Gees was werklik en opreg uitgegiet oor die Huis van Saul, maar as iets eindig in die vlees, en dit maak nie saak of dit in die Gees begin het nie, of as dit van die begin af vleeslik was nie, as iets nou verkeerd is, en dit maak nie saak of dit reg of verkeerd begin het nie, soos die lag beweging, dit maak nie saak of dit 'n opregte beweging van God was nie, wat nou nie meer so is nie! Dit maak nie saak hoe dit begin het nie.

Ek twyfel nie vir een oomblik dat daar 30 jaar gelede 'n werklike uitstorting van die Heilige Gees plaas gevind het nie, maar ek is daarvan oortuig dat dit lankal terug in die vlees geëindig het, en elke Charismatiese en Pinkster beweging in die geskiedenis van die Kerk het dieselfde geëindig, die duiwel het elke herlewing op dieselfde manier gekelder.

Bewegings soos die vroeë Pinkster, die Anababtiste, ondervindings Teologie en baie meer, het reg begin, maar dit het geeindig in die vlees. Dit is altyd die Gees van Waarheid, en altyd word gehoor: Gee vir ons

die Gees, ons wil nie die Waarheid hê nie. Die Woord van die Here vertel vir ons wat vlees is en wat Gees is. Die Charismatiese beweging het in die 1900 begin, Azuza Straat het begin met 'n eerlike en opregte beweging deur God se Hand, in die Gees. Ek bevraagteken nie hierdie bewegings nie, maar wat van die Huis van Saul?

1 Sam.28:18‐19: "Omdat jy nie na die Stem van die HERE geluister en die gloed van sy toorn teen Amalek nie uitgevoer het nie, daarom het die HERE jou vandag hierdie ding aangedoen.‐‐ [Die oordeel van die HERE het gekom omrede ongehoorsaamheid] ‐‐En die HERE sal Israel ook saam met jou in die hand van die Filistyne gee, en môre sal jy met jou seuns by my wees; ook die leër van Israel sal die HERE in die hand van die Filistyne gee".

Wat het Saul gedoen? Wat Saul gedoen het, het veroorsaak dat hy sy salwing en sy roeping verloor het. Hy het 'n salwing en 'n roeping gehad maar Samuel kom en vertel vir hom dat God hom as koning verwerp het.

1 Sam.5:1‐3 / 9‐11: 1: "Toe sê Samuel vir Saul: Die HERE het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk, oor Israel; luister dan nou na die stem van die woorde van die HERE. So sê die HERE van die leërskare: Ek het terdeë gelet op wat Amalek Israel aangedoen het, dat hy hom in die weg gestaan het by sy optog uit Egipte. Gaan nou en verslaan Amalek, en julle moet met die banvloek tref alles wat hy het; en jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring man sowel as vrou, kind en suigeling, bees en kleinvee, kameel en esel".

[Maar Saul het dit nie gedoen nie.] "Maar Saul en die manskappe het Agag gespaar, en die beste van die kleinvee en beeste, en die naas‐bestes en die lammers en alles wat van waarde was‐‐dit wou hulle nie met die banvloek tref nie; maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die banvloek getref. En die woord van die HERE het tot Samuel gekom en gesê: Ek het berou gekry dat Ek Saul koning gemaak het, want hy het van My afvallig geword en my woorde nie uitgevoer nie. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nag deur die HERE aangeroep".

Amalek, wat ook geken was as Agag, was 'n ou vyand en hy kan terug gespoor word tot by Moses in die Eksodus, en hy kom weer eeue later na vore in die Boek Ester, in die persoon van Haman, wat 'n afstammeling was van Agag, wat ons terug neem na die Babiloniese ballingskap tydperk. Die vyand bly dieselfde, hy verander nie. Die opdrag aan Moses en Saul en Josua was dieselfde: Hierdie is julle ewige en oudste vyand, raak ontslae van hom.

Wie is vandag óns oudste vyand? Eerstens word vir ons in die Nuwe Testament vertel dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, want ons as Christene moet ons vyande liefhê. Daar is 'n groot verskil om vir mense lief te wees wat in valse godsdienste gevang is, en die liefde vir valse godsdienste. Ons moet die valsheid en sonde haat omdat deur dit miljoene en miljoene pragtige mense Hel toe gestuur word.

Baie mense in die Katolieke kerk verwerp die maagdelike rein bevrugting van Maria, maar ongeveer 70% van die Katolieke kerk se instelling en tradisies is van heidense oorsprong. Dit is wat onderandere Kardinaal John Henry Neuman in sy verhandeling en ontwikkeling van die Christelike geloof, twee honderd jaar terug geskrywe het.

Daar is net een rede waarom iemand die Roomse Kerk sal verlaat om 'n Evangelis te word, en dit is omdat die mense die Woord van God begin lees het en te veel vrae begin vra het wat enige priester nooit kon droom om te antwoord nie. Dit is wat Kardinal Manning gesê het.

Saul sê hy het gedeeltes van die buit gehou wat aanvaarbaar is, en Saul het probeer om vrede te maak met sy eeue oue vyand.

Maar dit is nog altyd so dat wanneer jy probeer om vrede te maak met jou vyand dat kom hy terug en verwoes jou, net soos wat in die Boek Ester gebeur het. So kan ons deur al die eeue terug kyk na die geskiedenis en sien hoedat meer en meer mense begin het om die Bybel te lees, wat ook priesters insluit, en wat tot redding gekom het, en ook hoedat baie meer van hierdie bekeerlinge deur Pouslike Rome vermoor is as deur die Heidense Rome. Dit was deur John Bunyan die 'Twee Kop Reus' genoem, die een 'n Pous en die ander een 'n Heiden. (Pope and Pagan) U sal miskien sê, ja maar dit was 500 of 1600 jaar gelede, en dit sal nie weer in die 20ste eeu gebeur nie! Maar hier is 'n paar uitreksels wat sekere mense gesê het. Pous Puis XII het Hitler die 'Gesant van God' genoem. Die Assistent Heerser van Duitsland, van die 'Derde Ryk', Hans Von Pappon, 'n private kamerheer, (Iemand wat 'n agbare verteenwoordiger is van die Pous) het aan Pous Pius die 12de gesê: Die Derde Ryk was die eerste gesag struktuur in die wêreld, nie net om erken te word nie, maar ook omdat dit tot die uitvoering gekom het van die oogmerke van die Rooms Katolieke doelstellings. Stephenac het ook gesê dat Hitler God se Gesant was! ('n Antichris) En op die 25ste Junie 1959 het Pous Johannes die 23ste sy beste wense aan Kardinaal Stephenac oorgedra, die Pous het hom 'n Kardinaal gemaak. Baie van Hitler se onderdane was geleerde Jesuite en Katolieke gewees.

Michael Schmouce, die Aards Biskop van Munich, wat Pous Johannes die 23ste ook Kardinaal gemaak het, na sy verdrag van 'Empire and State', het aan die mense vertel dat dit hulle plig was om Hitler te ondersteun. Hulle het vertel dat die Derde Ryk'n Roomse Katolieke beweging was. Hitler, Himler en Gorbles was almal Katolieke. Kardinaal Inetszer het gesê dat Hitler hom ontvang het en dat hy sekere 'instruksies ontvang het vir die Katolieke Priesters'.

Hierdie Kardinaal het ook gesê dat die priesters en hulle gevolg die Duitse staat en Hitler blindelings sal volg. Hier sien ons dat die Roomse Katolieke Kerk sy volle gewig agter Hitler ingegooi het. Toe die Nazi's Slovakia ingeneem het, het Hitler daar 'n diktator aangestel met die naam van Aards Biskop Kheiso, en saam met Hitler was hy die eerste een wat ongeveer 100,000 Joodse kinders na die Auswitz oonde gestuur het. Hy is na die oorlog gehang vir hierdie dade nadat hy daarop aangedring het om in sy Katolieke gewaad geklee te wees. Daar is vir hom gevra of hy geweet het dat hy kinders vermoor het, waarop hy geantwoord het: Nee, dit was nie kinders nie, dit was Jode!

Saul het gedink dat Agag nie meer sou doen wat hy in die tyd van Moses gedoen het nie, en so het Ester ook gedink dat Haman ook nie sou gedoen wat hy gedoen het nie, maar Agag bly Agag en Rome bly Rome.

Die Kerk het diegene veroordeel wat gesê het dat die Kerk nie geweld mag gebruik nie. Maar die Kerk begeer 'n koninkryk en nie demokrasie nie.

Daar is fotos van Nonne wat saam met die Gestapo gemarsjeer het om die Joodse kinders gevangene te neem en om hulle te vermoor, en so kan ons vandag nog sien dat die konstitusionele beginsels van Rome nog altyd dieselfde is, Rome het nog nooit verander nie, Agag het nog nooit verander nie. Dit was die tweede fout wat die Charismatiese bewegings gemaak het. Hulle eerste fout was hulle 'Ondervindings Teologie'en hulle tweede fout was om nié die vyand van God uit te drywe nie. Toe die Charismatiese herlewing in die Roomse Katolieke kerk plaasgevind het was dit die Heilige Gees wat God se mense uit hierdie valse godsdiens uitgeroep het. Sag.2:6‐7: "Op, op, vlug uit die Noordland, spreek die HERE! Want Ek het julle na die vier windstreke van die hemel verstrooi, spreek die HERE. Op, o Sion, red jouself, jy wat woon by die dogter van Babel!" Openb.18:4‐5: "En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie. Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou". Hier word nie gesê dat hierdie mense nie God se mense is nie, maar om Gods se mense te wees en in 'n kerk te wees wat leer dat jy in die Vage vuur gaan boete doen vir jou sondes terwyl die Woord van die Here sê die Bloed van Koning Jesus reinig ons van alle sonde. Om vir die dode te bid is 'n gruwel, dit is afgode diens! In Hebreeus is die betekenis van om 'n knie te buig en om te kniel dieselfde, afgodery is sonde, en om vir die dode te bid is towery, dit is 'n gruwel vir die Here.

Om standbeelde te soen en voor hulle te buig en Maria aanbidding is sonde! Dit is niks anders as moord op ware Christene nie! Babilon kan nie tot bekering kom nie, maar die Roomse Katolieke kerk is nie die enigste valse godsdiens nie!

Saul se tweede fout was dat hy het nie na die Woord van God gegaan het nie, want die Tora het die antwoord gehad van hoedat hy van Amalek ontslae kon raak, maar wat doen hy? Hy skep sy eie leerstellings, hy skrywe sy eie Bybel en bepaal sy eie handelinge.

Dertig jaar gelede het die Charistmatiese herlewing in Amerika en in ander plekke in die wêreld ontstaan, dit was veronderstel om 'n groot herlewing en morele en geestelike oplewing te veroorsaak, dit moes versoening bring tussen die Roomse Katolieke en die Protestante in plekke soos Britanje, en dit moes die wêreld terug wen vir Christus, dit was veronderstel om ons weer op die regte paaie, die ou paaie te plaas, maar kyk maar om jou rond, is daar vandag minder moord en roof? Is daar minder egskeidings, Homoseksualisme en minder verwoesting van die wêreld?? Nee, daar is baie, baie meer gruwels! Wat het verbeter? Niks het verbeter nie, en beslis nie die kerk nie! Vandag is daar afgode dienaars op die preekstoelle: Dit is duiwel aanbidding! Homoseksuele word in kerke tot huweliks maats verbind! Groot skaalse 'Staats beheerde' aborsies is aan die orde van die dag. Nee, nee, die 'kerk' is vandag, baie, baie meer slegter daaraan toe as voor die herlewing, want die Huis van Saul is nog altyd gebou op self verering en self veryking.

Die Huis van Dawid en die Huis van Saul.

1 Sam.5:8‐9: "En Agag, die koning van Amalek, het hy lewendig gevang, maar die hele volk deur die skerpte van die swaard met die banvloek getref. Maar Saul en die manskappe het Agag gespaar, en die beste van die kleinvee en beeste, en die naas‐bestes en die lammers en alles wat van waarde was‐‐dit

wou hulle nie met die banvloek tref nie; maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die banvloek getref.

V.10 "En die woord van die HERE het tot Samuel gekom en gesê: (V.11) Ek het berou gekry dat Ek Saul koning gemaak het, want hy het van My afvallig geword en my woorde nie uitgevoer nie. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nag deur die HERE aangeroep. (V.12) Maar die môre vroeg het Samuel hom klaargemaak om Saul te ontmoet. En aan Samuel is meegedeel en gesê: Saul het in Karmel aangekom, en kyk, hy het vir hom 'n gedenkteken opgerig; en hy het weggedraai en verbygegaan en afgetrek na Gilgal. [Saul bou altyd vir homself gedenktekens, standbeelde] (V.13) Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom: Mag u geseënd wees deur die HERE: ek het die woord van die HERE uitgevoer.

(V.14) Daarop vra Samuel: Maar wat vir 'n geblêr van kleinvee is dit in my ore en 'n gebulk van beeste wat ek hoor? (V.15) En Saul sê: Van die Amalekiete het hulle dit gebring, want die manskappe het die beste kleinvee en beeste gespaar om aan die HERE u God te offer; maar die ander het ons met die banvloek getref.

[Mense reken dat daar goeie dinge in die Roomse kerk is wat vir ons van betekenis kan wees, (Daar is net 'n paar grate in die vis) maar as jy weet dat meer as die helfte van 'n appel vrot is, gaan jy daarvan eet?]

(V.16) Toe sê Samuel vir Saul: Hou op, dat ek jou kan meedeel wat die HERE vannag met my gespreek het. En hy antwoord hom: Spreek. (V.17) En Samuel sê: Is jy, hoewel jy klein was in jou eie oë, nie tog die hoof van die stamme van Israel nie? En die HERE het jou as koning oor Israel gesalf.

[Die mens kyk altyd uit vir 'n vleeslike leier in plaas daarvan op te kyk na God‐‐Gee vir ons 'n koning, gee vir ons 'n leier! Wanneer mense 'n leier soek is daar sekerlik iets verkeerd met hulle verhouding met Koning Jesus, maar hulle wil dit nie weet of verstaan nie, en hulle sal 'n leier volg net soos wat hulle verhouding met die Here is, en niks verder nie, want as die leiers se verhouding met die Here Onse God net lippe taal is, dan sal hulle volgelinge in dieselfde verwardheid hulle volgelinge wees. Paulus het gesê dat mense hom net kan volg soos wat hy Koning Jesus volg, met ander woorde, ons kan net met iemand saamstem tot en met waar dit ooreenstem met die Woord van die Here, en niks verder nie.

Soos wat die geloof van die leier in die Here is, so sal die geloof van sy volgelinge wees, jy word soos dit wat jy lief het. Ons het 'n Koning, Koning Jesus, en moet nie eens probeer om van mense vir jou 'n koning te maak nie!]

(V.18) En die HERE het jou op die pad gestuur en gesê: Gaan heen en tref die sondaars, die Amalekiete, met die banvloek en veg teen hulle totdat hulle vernietig is. (V.19) Waarom het jy dan nie na die Stem van die HERE geluister nie en op die buit afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oë van die HERE? [Ons toon al ons skatte aan die koning van Babilon, en wanneer ons dit doen dan is dit net 'n kwessie van tyd, want die koning van Babel gaan kom om dit van jou af te neem (Hy gaan van jou 'n dissipel vir hom maak) Dit het in die Bybel gebeur en dit gebeur vandag weer]

(V 20)‐ Toe sê Saul vir Samuel: Ek het na die stem van die HERE geluister en gegaan op die pad waar die HERE my op gestuur het, en Agag, die koning van Amalek, gebring; maar die Amalekiete het ek met die banvloek getref".

Hierdie mense sal altyd hulle handelinge verdedig. Die gebod van hoe om met Agag te deel was alreeds in die Tora opgeteken, hulle dring daarop aan dat hulle die Skrifte gevolg het en dat hulle gehoorsaam is aan die Here, maar die Woord van die Here sê iets anders, maar dan sê hulle: Moet nie met my praat oor Skrifte nie, want dit bring net verdeling.

Die Nuwe Testament praat twee keer meer oor die regte Leerstellings as oor die regte gedrag‐‐hoekom? Want as ons nie die Waarheid volgens die Woord van die Here volg nie, dat sal ons gedrag ook nie na wense wees nie. Koning Jesus sê dat die Skrifte verdeling sal bring, en dit is presies die doel van die Skrifte.

Die leiers probeer altyd die blaam op hulle volgelinge plaas, hulle sê hulle kan die mense nie beheer nie. Maar mense in beheer van 'n saak is verantwoordelik om die gesagstrukture te beheer!. Hulle is veronderstel om God se Gesag verhouding te handhaaf!.‐(V.21) Maar die manskappe het van die buit kleinvee en beeste geneem, die beste van die bangoed, om aan die HERE u God in Gilgal te offer. (V.22) Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die Stem van die HERE?‐‐‐[Hulle bring altyd dankoffers, maar hulle wil nie gehoorsaam wees aan die Bybelse riglyne nie]‐‐Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. (V.23) Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die HERE verwerp het, het Hy jou as koning verwerp.

(V.24) Toe sê Saul vir Samuel: Ek het gesondig, omdat ek die bevel van die HERE en u woorde oortree het, want ek was bevrees vir die manskappe en het na hulle geluister. (V.25) Vergeef dan nou tog my sonde en kom met my saam terug, dat ek die HERE kan aanbid. (V.26) Maar Samuel sê vir Saul: Ek sal nie met jou saam teruggaan nie, omdat jy die woord van die HERE verwerp het, en nou het die HERE jou verwerp om koning oor Israel te wees".

Wanneer mense openlik die Woord van die Here verwerp, dan kan jy, en mag jy nie meer verder met hulle die pad loop nie, want dan bestaan daar geen gronde meer vir gemeenskap met hulle nie. Twee mense kan nie dieselfde pad loop as hulle nie saamstem nie, let op; Hier word gepraat van die fondasie, naamlik redding en die Gesag van die Skrifte. Die Bybel sê dat as iemand in die Naam van die Here profeteer en dit gebeur nie, gee pad van hom of hulle af, want hierdie mense is valse profete!

Die Waarheid van die Skrifte is aan mense in Toronto/Brownsville uitgewys, maar hulle antwoorde was dat hulle weet wat die Waarheid is, maar hulle glo dit wat hullle doen is reg!. Hulle ken en is bewus van die waarheid maar hulle volg hulle valse leiers blindelings?? Die Woord van die Here sê gee onmiddelik pad van hulle af, want hulle is in rebellie teenoor God, en rebellie is niks ander as heksery nie. Om te rebelleer is om openlik die Waarheid van God te verloën! John Winbur, Paul Cain, en Gerald Coates is wedergebore Christene wat dinge in die Naam van die Here geprofeteer het wat nie gebeur het nie, en

dit is op TV netwerke en in koerante vertoon, en deur hierdie valse waarsêery het hulle van die Christendom 'n openlike en brutale bespotting gemaak.

Gerald Coates wou geen verantwoordelikheid vir sy dade aanvaar nie. Presies die teen oorgestelde het gebeur met dit wat Rick Joyner in sy boek, 'The Harvest' geskrywe het. Almal het groot dinge geprofeteer en dit het glad nie gebeur nie, maar mense volg hulle nog steeds soos slawe, dit is niks anders as om te rebelleer teen God se Gesag nie, en dit is sonde. Die Woord van die Here sê dit is towery en heksery.

Die mense kan nie ontken dat die dinge wat hulle leiers geprofeteer het nie waar gekom het nie, en so kan hulle ook nie ontken dat die Woord van die Here hulle daarteen gewaarsku het nie, en ook dat hulle moet maak dat hulle wegkom van hierdie valse profete af. Nee, hulle wil ongehoorsaam wees aan die Woord van God, hulle wil rebelleer, hulle wil gemeenskap hê met hekse en towernaars, dit is moedswillige sonde. As mense die Woord van God, die Waarheid verwerp, dan bestaan daar dan geen basis, geen fondasie meer vir die Waarheid nie, en dan is daar ook geen basis om met hulle enige gemeenskap te hê nie. Die Bybelse onderig wat vandag in die Charismatiese gemeenskappe bestaan is so afgewater dat die meeste mense dit volg uit onkunde en hulle is nie in 'n moedswillige rebellie nie, maar met die leiers is dit 'n ander saak en hulle moet almal in belydenis geroep word, en hulle moet glad nie toegelaat word om in 'n profetiese bediening te staan nie. Die leiers, Pastore Predikante, Leraars, Doktors, Fariseers en Skrifgeleerdes, almal staan skuldig want hulle het die skape mislei.

(V.28) ‐En Samuel sê vir hom: Vandag het die HERE die koningskap oor Israel van jou afgeskeur en dit aan jou naaste gegee wat beter is as jy."

Die Heerlikheid van die God van Israel sal nie veroorsaak dat God leuens vertel of dat Hy van gedagte sal verander nie, en God het nog nooit van Gedagte verander nie, want Hy is nie 'n mens nie. Toe die Huis van Saul in afval begin kom het, het God begin om die Huis van Dawid te bou, en Dawid is van dat hy 'n klein seuntjie was al deur God geleer. Ons Hemelse Vader lei mense op vir buitegewone omstandighede in gewone omstandighede.

Hoe het Dawid vir Goliat verslaan? Dawid was 'n skaapwagter seun wat geleer het om 'n slingervel te hanteer, en so het Dawid sy skape beskerm teen die wolwe en ongediertes. God sal aan die kuddes van die getroue herders byvoeg, (In Hebreeus word dieselfde woord vir Herder Predikant of pastoor gebruik) maar in vandag se dae het die skape 'n trappie geword vir die predikers om op die verhoë van die wêreld te kom, en vir sommige van hierdie wolwe beteken dit 'n groot inkomste.

Die eerste les wat Dawid geleer het was om nie Saul se wapenrusting aan te trek nie, en dit is ook 'n les vir diegene wat in die Huis van Dawid wil woon, want Saul se wapenrusting gaan vir jou 'n groot hindernis wees, en as jy jou met dit beklee gaan Goliat oor jou loop, want dit is 'n lang oorlog.

1 Sam.28:1‐7: "En toe die Filistyne in dié dae hulle leër versamel vir oorlog om teen Israel te veg, sê Agis vir Dawid: Jy moet goed verstaan dat jy met my saam in die leër moet uittrek, jy en jou manne. Daarop sê Dawid vir Agis: Goed, u weet wel wat u dienaar moet doen. En Agis sê vir Dawid: Goed, ek sal jou vir altyd aanstel as my lyfwag. En Samuel het gesterwe, en hulle het oor hom gerouklaag, die hele Israel, en

hom begrawe in Rama, naamlik in sy stad. En Saul het die dodebesweerders en die waarsêers uit die land verwyder. Daarop het die Filistyne bymekaargekom en ingetrek en laer opgeslaan in Sunem. En Saul het die hele Israel versamel, en hulle het laer opgeslaan op Gilbóa.

Toe Saul die leër van die Filistyne sien, het hy bevrees geword, en sy hart het baie gebewe. En Saul het die HERE geraadpleeg, maar die HERE het hom nie geantwoord nie‐‐nie deur drome en nie deur die Urim en nie deur die profete nie.

En Saul sê aan sy dienaars: Soek julle vir my 'n vrou wat 'n dodebesweerster is, dat ek na haar kan gaan en haar raadpleeg. En sy dienaars sê vir hom: Daar is 'n vrou, 'n dodebesweerster, in Endor".[Saul het nie meer by die HERE gehoor nie.]

Die Charismatise en Pinkster leiers van vandag lewe ook net so in 'n groot vrees. Hoekom was John Wimbur, Paul Kain en Gerald Coates se profesieë vals?

Hierdie mense het groot gepraat omdat hulle bang is, want hulle ken hulle eie geskiedenis, hulle weet dat hulle al vir bykans 30 jaar in hulle 'bedienings' staan, en hulle sien en hoor dat dit met hulle van sleg na slegter gaan. Dit is waarom hulle van een namaaksel na die ander namaaksel beweeg, (Soos die lag beweging) om mense in die donker te hou van wat werklik aan die gang is. Daar is dokumente om hierdie dinge te staaf. Hierdie mense het lank gelede al opgehou om by die Here te hoor. Benny Hinn gaan na 'n begrafplaas om by die dode boodskappe te kry, hy het gemeenskap met die dode! Hy ontvang sy salwing van die doodsbeendere van Aimee McPherson en Kathryn Cuhlman‐‐‐Wanneer predikers nie meer by God hoor nie, dan gaan hulle na die hekse van Endor! Dit was wat gebeur het, en dit is wat vandag weer gebeur.

Maar die Huis van Dawid het al sterker en sterker geword, hoe gebeur dit?.

Die Dawids is skaapwagter seuns: Hy wat getrou is in die minste sal ook getrou wees met die baie. Die Christene wat getrou en regverdig is in wat God alreeds vir hulle gegee het, soos om goeie vaders, goeie eggenote, goeie herders en kerkleiers te wees, en om mense te wees wat omgee vir diegene wat die Here alreeds vir hulle gegee het, dit is hierdie mense wat God gaan gebruik om Sy kuddes te bewaak, want ons Hemelse Vader lei mense op met die eenvoudige dinge om met die bonatuurlike dinge te kan werk. Die laaste ding wat Goliat kan verwag is 'n herder seun wat dodelik is met 'n slingervel, dit is die een ding wat hom in sy spore sal stuit.

Die soort mense wat die Here gaan oprig is mense wat Islam, die New Age, Rome, Homoseksuele en die vrymesselaars nie gaan verwag nie. Dit is mense wat God al lankal besig is om op te lei, mense wat dodelik is met 'n slingervel.

En dan begin God die huis van Dawid bou. Die een Huis sal sterker word terwyl die ander huis al swakker word.

God het die roeping en die Salwing van die huis van Saul af weggeneem, maar God laat toe dat die huis van Saul op eie stoom aan beweeg totdat Hy die Huis van Dawid begin bou. Wanneer geestelike misleiding begin plaasvind dan kan jy seker wees van drie dinge.

 • God gaan 'n Profetiese Stem teenoor hierdie misleiding laat opstaan, net soos met Samuel. Na hierdie Profetiese Stem sal nie geluister word nie, maar hulle sal dit sekerlik hoor.

 • Daar sal 'n getroue oorblyfsel wees wat na hierdie Stem sal luister en hulle sal daarop agslaan.

 • God sal 'n Nuwe Huis oprig.

 1. Sam. 22:2: "Verder het by hom vergader elkeen wat in benoudheid was, en elkeen wat 'n skuldeiser gehad het, en elkeen wat verbitterd was;‐‐"

  Dit word nie verwag dat die predikers van groot kerke, of die lidmate van welgestelde gemeentes, op groot skaal by die Huis van Dawid sal aansluit nie, Nee, baie min, net 'n oorblyfsel van hierdie mense sal aansluit by die Huis van Dawid, en van die wat nie sal aansluit nie sal die beste van hulle net soos Jónatan wees. Die mense wat by die Huis van Dawid gaan aansluit sal mense wees soos u, verloorders, uitvaagsels en wat niks is nie. Maar ons is nou niks nie, maar die vraag is: Wat was ons van tevore? Ons het niks wat nie die produk is van waarmee Koning Jesus ons gered het nie!

 2. Sam.23:8: "Dit is die name van die helde wat Dawid gehad het: Joseb‐Bassebet, 'n Tagkemoniet, die hoof van die adjudante; hy was Adino, die Esniet, teen agt honderd wat op een keer gesneuwel het.‐‐

V.9: En ná hom was Eleásar, die seun van Dodo, die Ahohiet, onder die drie helde by Dawid; toe hulle die Filistyne uitgedaag het wat daar bymekaar was om te veg, en die manne van Israel weggetrek het, het hy opgestaan en onder die Filistyne geslaan totdat sy hand moeg geword en sy hand aan die swaard gekleef het, sodat die HERE daardie dag 'n groot oorwinning bewerk het.‐‐

V.16: Toe het die drie helde deur die laer van die Filistyne gebreek en water geskep uit die put van Betlehem wat by die poort was, en dit gedra en na Dawid gebring;‐‐"

Die Christene van vandag hardloop weg vir Islam, die New Age, Rome en vir enige ding, hulle het geen ruggraat nie, en hulle is bang om te veg.

Maar God gaan klein seuntjies leer hoe om met 'n slingervel te gooi, Hy gaan magtige manne bymekaar maak. Wie was hierdie groot manne van Dawid? Wie was hierdie bevelvoerders? Hulle is die Bevelvoerders van die Leër van Israel, hulle is dieselfde manne waarvan ons in 1 Sam.22:2 lees, hulle is die mense wat verbitterd en nikswerd is nie. God neem die verloorders en maak van hulle oorwinnaars.

Waar maak onse here van die verloorders oorwinnaars?

God neem iemand wat niks is nie en maak hom 'n herder oor 5000 mense! Waar leer hierdie mense wat niks is, om generaals te word? Hulle sluit aan by die Huis van Dawid‐‐‐maar waar is die huis?

1 Sam. 23:15: "Maar Dawid het bemerk dat Saul uittrek om sy lewe te soek. Dawid was naamlik in die woestyn Sif, in Hores". (Die Huis is in die woestyn, die wildernis)

Daar is twee soorte beproewings in die Bybel: Die Vallei pad en die Woestyn pad. Die woestyn pad is 'n lang beproewing, soos wat die Jode vir 40 jaar deur die woestyn gewandel het. In die natuur is 'n woestyn 'n plek van die dood, en dit is waarom net die Nuwe geslag, (Die nuwe skepping) (Die wedergeborenes) in die Hemel, die Beloofde land, kan ingaan en nie die ou geslag, die ongereddes, nie. God gebruik die Woestyn om die ou vlees (Die ou geslag) dood te maak.

Dit is 'n lang oorlog, en Dawid word stadig aan sterker en sterker en Saul (Die ou vlees) word al swakker en swakker. Maar Saul is nog steeds daar totdat die Huis van Dawid gereed is. Waar word die Huis van Dawid al sterker? Waar het die verloorders die groot manne van Israel geword?‐‐In die woestyn!

Hulle voorbereiding en opvoeding is in die woestyn, en dit is hulle wat die Liggaam van Christus, die Kerk, die gemeente, weer gaan oprig en hulle is al reeds besig om hulle te vestig in die huis van Dawid.

1 Sam.26:23: "Die HERE tog vergeld aan elkeen sy regverdigheid en sy getrouheid‐‐die HERE het u vandag in my hand gegee, maar ek wou nie my hand teen die gesalfde van die HERE uitsteek nie"

Ons hoor baie: "Moet nie die gesalfde van die Here aanraak nie"

Dawid het nie God se gesalfde, Saul aangeraak nie maar dit het nie vir Samuel of Dawid verhoed om die waarheid oor Saul te praat nie.

Waar kry mense die idee dat hulle God se Gesalfdes is? Nie uit die Bybel nie! Dit is hulle eie uitvindsels! My Gesalfde in Hebreeus is:‐‐Ha Mashiach‐‐}} Die GESALFDE EEN {

Daar is net EEN GESALFDE, en dit is Koning Jesus Christus.

Hand. 2:36: "Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom (Jesus Christus) Here en Christus [‐‐HA MASHIACH‐‐] gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het".

Ps.133: "'n Bedevaartslied. Van Dawid. Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon! Dit is soos die kosbare olie (Die uitgestorte Gees) op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van Aäron, wat afloop op die soom van sy klere".

Aäron is die simbool, 'n voorbeeld, van Christus, 'n Ou Testamentiese Skaduwee van Yeshua. Jesus Christus is Gesalf, want die Olie is op Sy Hoof uitgestort, en daarna vloei dit van Koning Jesus se Hoof oor Sy Liggaam.

Die man is die hoof van die vrou, soos wat Christus die Hoof is van die Gemeente, die Kerk. Ons is die Liggaam van Christus. Om Gesalf te word moet ons deel word van die Liggaam van Christus, ons moet onder Koning Jesus se Hoofskap kom, want Hy is die Gesalfde en ons sal absoluut geen salwing ontvang as ons nie deel van Sy Liggaam is nie.

Baie, baie mense is vandag nie deel van die Liggaam van Christus nie omdat hulle nie meer vir Christus as die Hoof van die Gemeente erken nie en ook omdat hulle wil wees soos Paulus. Voordat Christus Gesalf was om as Koning te Heers, was Hy eerstens gesalf vir die dode in die huis van Martha en Maria, en voordat iemand Gesalf word vir die Lewe, moet hulle gesalf word vir die dode.

Paulus sê dat die teken van sy Salwing die merke van die Kruis aan sy liggaam is, Paulus is Gesalf en hy het elke dag vir die gemeente gesterf. Paulus het wonders en tekens gedoen en gemeentes opgerig. Hy het nie gesê dat die bewys van sy Salwing rykdom en groot gemeente getalle mense is wat gered word nie. Dit is waarom God Paulus met Krag Gesalf het. Dit het ook nie vir Samuel en Dawid verhoed om die waarheid oor Saul te praat nie, en so moet dit vir jou en my ook wees.

1.Sam.16:13‐14: "Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers, en die Gees van die HERE het van dié dag af en verder oor Dawid vaardig geword. En Samuel het klaargemaak en na Rama gegaan. Maar die Gees van die HERE het van Saul gewyk, en 'n bose gees, deur die HERE gestuur, het hom verskrik".

Die beste dinge wat u van vandag se hiper Charismatiese verskynsels sien, is niks anders as sielekrag nie. Sommige van hierdie dinge is demonies en sommige is boos. Genesings wat deur Maria plaasvind is nie van God nie. God sal nie Sy Heerlikheid aan iemand anders gee nie.

Saul het onder 'n demoniese mag gekom, en vandag is dit weer so. Baie van hierdie valse lerings en bewegings is baie seker niks anders as demoniese misleidings nie, net soos wat hierdie dinge in die Woord van die Here alreeds gebeur het, gebeur dit vandag weer. Die Huis van Dawid is êrens daar buite, en hulle weet wie hulle is.

 1. Sam.18:14‐15: "En Dawid was voorspoedig in al sy weë, want die HERE was met hom. Toe Saul sien dat hy baie voorspoedig was, het hy vir hom bang geword".

  Daar sal 'n tyd kom wanneer die Huis van Dawid uit die stof van die woestyn gaan opstaan, en dit is die tyd wanneer die huis van Saul baie afgunstig gaan word, en hy gaan die gemeente wat in die Huis van Dawid is haat en doodmaak, en dit sal die tyd wees wanneer u openlik met iets soos Sataniese en bose geeste te doen gaan kry. Onthou, die huis van Saul is net bekommerd oor een ding, en dit is Self beskerming en oorlewing.

 2. Sam.5:19: "Toe het Dawid die HERE geraadpleeg en gesê: Sal ek optrek teen die Filistyne? Sal U hulle in my hand gee? En die HERE het aan Dawid gesê: Trek op, want Ek sal die Filistyne verseker in jou hand gee".

Ja, daar kom 'n tyd wanneer die Charismate en die Pinkster groepe nie meer sal kan doen wat die Huis van Dawid kan doen nie. Hulle stem sal nêrens meer gehoor wil word nie en hulle gaan geen teenvoeter wees vir die New Age, Islam en ekumeniese bewegings nie, omdat hulle geen durf meer sal hê nie. Hulle gaan net bekommerd wees oor self oorlewing, oor hulle huise, hulle geld en hulle klein koninkrykies.

Wanneer die Huis van Dawid opgerig is, dan sal daar mense wees wat gaan weet hoe om die 800 te laat val, hulle sal weet hoe om op te tree teenoor Islam, die Newe Age, Homoseksuele en Rome, en God sal aan hulle die oorwinning gee.

2 Sam. 5:1‐3: "Toe kom al die stamme van Israel na Dawid in Hebron, (Die plek van gemeenskap) en hulle spreek en sê: Hier is ons, u been en u vlees is ons! Gister sowel as eergister toe Saul koning oor ons was, het ú Israel uit‐‐ en ingelei; en die HERE het aan u gesê: Jy moet my volk Israel oppas, en jy moet 'n vors wees oor Israel. So het dan al die oudstes van Israel na die koning in Hebron gekom; en koning Dawid het met hulle 'n verbond in Hebron gesluit voor die aangesig van die HERE, en hulle het Dawid as koning oor Israel gesalf"

God het alreeds vir Dawid Gesalf.

Daar sal 'n tyd kom wanneer die getroue mense as vlugtelinge na die Huis van Dawid toe sal kom, hulle sal kom na die plek van gemeenskap, na Hebron, omdat die huis van Saul verwoes sal wees, maar dit sal wees met 'n ongelukkige uitsondering, en dit sal die moeilikste saak wees wat in die komende tyd gaan plaasvind, en dit is die besluite van die Jónatan's.

 1. Sam. 31:2: "En die Filistyne het Saul en sy seuns agternagesit, en die Filistyne het Jónatan en Abinádab en Malkisúa, die seuns van Saul, gedood.

 2. Sam. 1:11: "Toe gryp Dawid sy klere en skeur dit; net so al die manne wat by hom was". Dit is die een uitsonderlike tragiese aspek van hierdie hele saak: Die Jónatan's!

Jónatan het geweet dat Dawid reg was, en hy het geweet dat Dawid deur God self aangestel was, hy het geweet dat Dawid eerlik en opreg was, en hy het ook geweet dat sy vader se huis verkeerd begin loop het, hy het geweet dat sy vader bedorwe was, ook het hy gesien hoedat die land ten gronde gaan asgevolg van die afvalligheid van sy vader se huis, maar Jónatan kon nie wegbreek van sy vader en sy huis nie. Net so is daar vandag mense in gemeentes wat weet wat aangaan, wat weet dat dinge verkeerd is maar hulle kan nie daar wegkom nie, mense wat vasgemaak is, en nie kan, of wil losbreek van die huis van Saul nie, dit is hulle wat gaan sterf op Gilbóa, dit is mense wat nie nodig het om te sterwe nie, en dit sal die moeilikste ding wees om te beleef. Dit sal welbekende mense wees, vriende famillie, mense vir wie jy lief is, dit sal mense wees wat moeg is vir die valshede wat aan hulle opgedis word maar hulle het net nie die moed en die durf om te luister na die Stem om pad te gee uit hierdie huis uit nie. In wie se Huis wil u wees, in die Huis van Dawid of in die huis van Saul? As u in die Huis van Dawid wil inkom dan moet u eerstens in die woestyn inkom, u moet Egipte verlaat, want dit is waar God die Huis van Dawid bou.

Jy kan van een ding seker seker wees, die huis van Saul jou gaan haat, vervolg en verdruk, en jy sal moet kennis neem dat as jy iewers wil kom, dan kan jy dit nie in die wapenrusting van Saul doen nie, en ook sal jy moet kennis neem dat baie van hierdie mense nog steeds jou familie en vriende gaan wees. (Moet nie die gesalfdes van die Here aanraak nie) Jy kan die waarheid oor hulle werke en dade verkondig, maar net God alleen kan hulle verwyder. Ons sal die smart en pyn, net soos wat Dawid gely het oor Jónatan,

ook net so moet verduur. Dit sal 'n smartlike lyding wees omdat baie van hierdie mense, mense gaan wees wat jy ken en liefhet, jou eie familie. Omdat hulle nie kon besluit om uit die huis van Saul pad te gee nie! Daar sal 'n tyd kom wanneer die huis van Saul inmekaar gaan stort, want hoe kan dinge aangaan soos wat dit aangaan? Dit is een leuen op die ander, een toneelspel na die ander!

Dawid se Huis sal in Hebron opgerig wees, die plek van Gemeenskap, en sommiges sal hulle daarby aansluit, en wanneer daardie dag aanbreek, dan sal ons Hemelse Vader vir ons die oorwinning gee oor die Filistyne, Agag, die Amalakiete, Islam, New Age, Vrymesselaars en al die afgode. In die Huis van Dawid of in die huis van Saul, in albei is daar baie plek, maar die keuse is vir jouself, jy moet self kies.

As u die Huis van Dawid verkies, dat moet u nou besluit, in hierdie uur is die tyd, doen dit nou en moet nie uitstel nie, maak gou want die tyd is absoluut een minnuut voor middernag, maak gou. Vlug na Koning Jesus want Hy is die Bouer van die Huis van Dawid. †††

Copyright © 2024 Moriel - God is my Teacher. All Rights Reserved.

Maintained by Cybersalt