Goddelike Aristokrasie

Spr. 8:10‐11: "Hoor, want ek sal voortreflike dinge spreek, en my lippe gaan oop vir wat reg is.

Want my verhemelte spreek waarheid, en goddeloosheid is vir my lippe 'n gruwel. Al die woorde van my mond is reg, daarin is niks wat slinks of vals is nie, hulle is almal duidelik vir die verstandige en reg vir die wat kennis gevind het. Neem my tug aan, en nie silwer nie, en kennis liewer as uitgesoekte goud. Want wysheid is beter as korale, en al die kleinode kan daar nie mee vergelyk word nie."

Opdragte van God is beter as silwer, en kennis van God en Sy Woord is beter as goud, en wysheid is beter as juwele. Die wêreld het sy eie aristokrasie en is altyd op die uitkyk vir goud, silwer, juwele, annuïteite, (gereelde inkomste) beleggings en sekuriteite ens. Daar word altyd gekyk na materialistiese rykdom. Maar God sê dat die enigste dinge wat verewig kan standhou, ware rykdom is. Goud, silwer en juwele sal jou nie van die pad af Hel toe lei nie, maar ook nie na die Hemelse Jerusalem toe nie.

Daar is twee aspekte wat ons nie moet miskyk nie: Eerstens vergeet ons dat die sagmoediges die aarde sal bewerwe: Daar sal 'n letterlike Millennium heerskappy van die Here Jesus wees, wanneer die tyd kom sal God se Aristokrasie deur Christus op hierdie planeet regeer.

Die tweede aspek is die ewigheid. Een manier waardeur ons dit kan verstaan is soos volg: Byvoorbeeld: Voor die Sondvloed het mense baie honderde jare oud geword en dit leer ons hoe dit weer sal wees in die Millennium. Ander ondervindinge soos die liefde wat jy voel vir 'n baba of die gevoel wanneer jy na 'n ongerepte onbesoedelde landskap kyk, kan nooit vergelyk word met dit wat in die Millennium sal wees nie. Dit sal wees soos in die begin met Adam en Eva voor die sondeval. Dit sal 'n tyd wees waar God ons gaan leer hoe in die hemel gaan wees. Wanneer die Here Jesus in Jerusalem gaan regeer sal Hy ons Persoonlik leer oor die dinge van die Vader. Die sagmoediges sal die aarde regeer: God se Aristokrasie sal hierdie planeet oorneem. Die J W's het hierdie dinge totaal verdraai, maar dit is nogtans 'n Bybelse Waarheid. Daar is 'n ewigheid waar die enigste skat wat ons sal kan aanbied, kennis, wysheid en begrip sal wees. Die wêreld kan baie data besit maar daar is 'n groot verskil tussen data en kennis.

Daar is mense met grade in teologie wat hulle in die beste universiteite verkry het, wat alles weet van die Bybel maar wat ook geen idee het waaroor die Bybel gaan nie. Hulle het data, maar geen kennis nie. Om kennis te verkry moet ons begrip bekom. Iemand kan baie data besit maar om te weet wat die data beteken, en om begrip te bekom, moet so 'n persoon wysheid bekom. Die wêreld het sy eie foefies wat hulle wysheid noem maar daar is geen wysheid in nie. God se Aristokrasie het iets beter as goud silwer en juwele.

Die wêreld sal altyd rykdom meet met verganklike dinge terwyl God se Rykdom gemeet word met ewige onverganklike dinge. Maar net soos wat die wêreld rykdom meet met materialistiese rykdom meet die kerke van vandag ook hulle rykdom, hulle standaarde is presies dieselfde. Ons sien die voorbeeld hiervan in wat die Here Jesus gesê het oor die kerk van Laodicéa.: "Want jy sê: Ek is ryk en het verryk

geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie." (Op. 3:17)

Die algemene superintendent van die Assemblies of God in Australië het 'n boek geskrywe met dit tittel van "Jy het meer geld nodig, waarin hulle daarop aanspraak maak dat God hulle bediening finansieel seën en dat dit bewys dat hulle in God se wil is, terwyl diegene wat hulle bediening nie goedgesind is nie, nie met materialisties dinge geseën word nie. So is hulle dan ook buite God se wil. Hierdie is 'n klasieke voorbeeld van iemand wat die wêreld se standaarde gebruik om die dinge en die mense van God te beoordeel. Die Here Jesus sê egter aan die Kerk van Laodicéa dat hulle wat dink dat hulle is ryk, egter diegene is wat arm is. Onthou dat Laodicéa se eerste probleem is dat hulle nie weet dat hulle Laodicéa is nie. Die Here Jesus beveel hulle om salf te bekom sodat hulle kan sien. (Op. 3:18) Die middelklas Protestante weet nie dat hulle nie gereed vir die Wederkoms van Christus is nie, dit is net die getroue oorblyfsel in Laodicéa wat weet en wat ook vir hulle oogsalf gekry het. Hoekom is dit altyd die getroue Christene wat altyd baie meer probleme het as die ontroue Christene?

Waarom het die getroue Christene altyd meer beproewinge? Dieselfde met kerke wat vir die waarheid staan?? Omdat God diegene wat Hy liefhet tugtig, die ander is buite?eglike kinders. Die Skrifte sê vir ons dat Laodicéa haar rykdom met dieselfde standaarde meet as die wêreld, maar hoe meet die Here Jesus rykdom? Die Here sê vir Laodicéa: "Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie." (Op. 3:17) Maar dan sê die Here aan die Kerk van Smirna: Op. 2:9: "Ek ken jou werke en verdrukking en armoede maar jy is ryk en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan."

Die naam Smirna kom van die Griekse woord Mirre af wat gebruik was om die dooies te salf vir die doderyk. Onthou dat die Here Jesus begrawe is met 'n mengsel van aalwyn en mirre, mirre het te doen met die dood. Die Wyse manne se geskenke was baie interessant. Die Goud is vir konings, omdat die Here bestem was om ook 'n Koning te wees. Die wierook om dat Hy 'n Priester sou word en dan ook die mirre omdat Hy sou sterf, 'n Offer gesalf vir die dode.

Wie is die werklike ryk kerke van vandag?? Hulle wat geen hoop in hierdie wêreld het nie.

Christene wat onder vervolging en verdrukking staan is deel van die ware Goddelike Aristokrasie. Dit word nie gesê dat ons vervolg moet word om deel van hierdie aristokrasie te wees nie, maar ons moet gewillig wees om vervolging en verdrukking te verduur terwille van die waarheid, en as dit nodig is, om alles prys te gee vir die doel van die Evangelie van Christus. God se Aristokrasie is diegene wat wysheid, kennis en begrip het, dit is die rykdom van die Here se Adellikes. (Die Hebreeuse woord vir aristokrasie en adellikheid is dieselfde.)

Met hierdie agtergrond blaai na Prediker Hoofstuk 9. Spreuke is God se Boek van sielkunde, en so is Prediker God se filosofie. Die Grieke het Aristoteles, Plato en Sokraties, die Duitsers het die 19 tiende eeuse rasionaliste soos Nietzsche en Hegel. Die Engelse het Hobbels en Beetham. In Hebreeus word Prediker "Koholet" genoem. God se Filosofie is eenvoudig dit:

Die wêreld is gevalle en dit is tevergeefs om enige vertroue daarin te plaas. As ons enige vertroue daarin stel wag daar 'n groot teleurstelling op ons.

God se filosofie sê kortliks dit: Maak die beste van 'n slegte saak. Vrees God en hou Sy gebooie, en vertrou op Hom vir iets baie beter. Die boodskap aan die mens is om die beste uit sy jonkheid te verkry en die beste uit hulle huwelike te kry omdat hierdie dinge verby vlieg. Ons moet geen vertroue op die tydelike dinge stel nie want as daar enige vertroue op hierdie wêreld gestel word sal dit eindig in 'n groot ontnugtering, dit is God se filosofie.

Prediker 9:1?2: "Want dit alles het ek ter harte geneem en dit alles het ek probeer deurgrond, dat die regverdiges en die wyse manne en hulle dade in die hand van God is, liefde sowel as haat; die mens weet niks van wat hom voorlê nie. Alles is gelyk vir almal: een en dieselfde lot is daar vir die regverdige en die goddelose, vir die goeie en die reine en die onreine, en vir hom wat offer en vir hom wat nie offer nie, die goeie ewe goed as die sondaar, vir hom wat sweer ewe goed as vir hom wat bang is vir 'n eed."

In die Nuwe Testament vertel Jakobus ons om nie te roem op die dag van more nie maar dat ons moet sê as dit God se Wil is sal ons dit of dat doen en dit is baie waar vir redding, want vandag, nou is die tyd vir bekering want ons weet nie wat op die agenda is nie, niemand weet nie, net die Here weet. Maar ons weet dat asgevolg van die gevalle wêreld, iets gebeur het: Beide die goeie mense en slegte mense kom tot sterwe. Rykes en armes gaan na dieselfde graf toe. Die goeie mense is diegene wat geregverdig is deur hulle geloof in Christus. Dit is hulle wat die hoop op die opstanding het. Maar die ryk man kan nie sy rykdom saam met hom neem nie, dit eindig met sy dood. Dit maak geen verskil van hoe groot en magtig 'n persoon is nie, as hy sterf is alles verby. Toe prinses Diana gesterf het was sy presies in dieselfde situasie as enige ander onbekende persoon.

Ons het aan George Harrison, een van die Beatles, die boek "Death of a Guru" gegee omdat dit baie moeilik was om vir hom te getuig omdat hy so diep by Hinduisme betrokke was. Hy het volgens die koerante gesterf terwyl hy besig was om Hare Krishna in Los Angeles te besing. Sover ons weet het hy niks saam met hom Hel toe geneem nie. Dit is dieselfde vir alle mense aan die einde.

Prediker 9: 3: "Dit is 'n verkeerde ding by alles wat plaasvind onder die son, dat een en dieselfde lot almal tref, en ook die hart van die mensekinders vol boosheid is, en dat dwaasheid in hulle hart is gedurende hulle lewe; en daarna gaan dit na die dooies toe!"

God sien die feit dat beide die goeie en slegte mense eindig as 'n boosheid. "Die hele wêreld lê in die krag van die Bose"??verwag dus geen regverdigheid in hierdie wêreld nie. God sal tussenbeide tree vir die wat aan Hom behoort, maar moet nie baie van hierdie plek verwag nie.

Vers 4: "Want solank as iemand by al die lewendes behoort, is daar hoop; want 'n lewendige hond is beter as 'n dooie leeu." [Die verwysing hier is 2 Sam. 9:8. "Toe buig hy en sê: Wat is u dienaar, dat u na 'n dooie hond soos ek is, omgesien het?] Die mees miserabele neergeslane wedergebore Christen is oneindig meer beter af as die mees suksesvolste ongeredde persoon. Dit maak nie saak hoe groot hulle beleggings is nie, of wat hulle besit nie, 'n siek hond is beter as 'n dooie leeu, ongeredde mense is dood.

Vers 5: "Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet."

Die enigste erkenning wat 'n ongeredde persoon sal ontvang is dit wat hy uit hierdie wêreld verkry het wat egter verby gaan wees voordat hy dit geweet het.

Wat beteken "die dooies weet glad niks nie?" Dit is verstommend hoeveel Christene vra wat met hulle gaan gebeur wanneer hulle tot sterwe kom. Die studie van die dood in die Bybel word "thanatologie" genoem, dit kom van die Griekse woord "thanos." Die vraag is, wanneer jy sterf, gaan jy saam met die Here wees of gaan jy net slaap? Wel, tyd soos wat ons dit ken bestaan relatief net met ons. In die ewigheid is daar kronos waarvandaan ons die woord kronologie kry, dit beteken 'n orde van gebeure buite 'n tyd sone. Wat die meeste van ons geneig is om van die ewigheid te dink is dat dit 'n horlosie is wat verewig loop. Ons verklaar die Griekse term kairos en die Hebreeuse woord olama olamin, as verewig en ewig, maar dit is nie heeltemal wat dit beteken nie. Dit is nie 'n horlosie wat verewig loop nie maar eerder die afwesigheid van enige tyd meganisme. Die Bybel praat van die dood van 'n Christen as slaap, en dit is vir twee redes. Eerstens as jy gaan slaap sal jy weer wakker word. Die tweede ding wat 'n mens van bewus word nadat hy aan die slaap geraak het is dat hy wakker word, net soos wat Christene gesterf het of aan die slaap geraak het voor die Wederkoms van Christus, sal hulle wakker word met die Opstanding en sal hulle totaal onbewus wees van die tyd wat verby gegaan het tussen hulle aardse dood en die Opstanding gebeurtenis. Relatief tot ons, relatief tot tyd, slaap diegene wat in Christus gesterf het en hulle wag op die Opstanding. Hulle is bewusteloos van enige iets wat op hierdie aarde plaasvind.

Die tweede rede waarom die Bybel die beeld van slaap gebruik is dit: 'n Persoon se bewustelikheid beweeg na 'n ander realm wanneer hy slaap. Neuro fisioloë vertel vir ons dat almal droom, hulle het dit vasgestel deur 'n studie van brein golwe, soos oë wat flikker ens.

Dit is moontlik om in 'n droom met mense te praat wat al lankal dood is asof hulle lewendig is, en dit maak sin in die konteks van die droom. Dit is moontlik om dinge van die verlede in die hede waar te neem, en ook van toekomstige dinge wat nog nie plaasgevind het nie. Op die manier kan die verlede, die hede en die toekoms in dieselfde droom waargeneem word. So het ons kronos, 'n kronologie van gebeurtenisse maar tyd bestaan nie. Dink aan wat met Johannes in Openbaring gebeur het: Hy het die ewigheid betree en hy sien die 24 ouderlinge, die 12 stam Vaders van Israel en ook die 12 Apostels, waarvan hy een is, hy sien homself. 'n Ander voorbeeld uit die Skrifte is die Lam wat geslag is voor die fondasie van die wêreld, buite enige tyd verband. Die Skrifte vertel vir ons dat ons alreeds saam met Christus in hemelse plekke sit.

Maar 'n gedeelte van ons probleem is dat ons nie onsself sien uit 'n ewigheid perspektief soos wat Efesiërs dit beskryf nie. Ons is alreeds die aristokrasie. Wanneer ons sterf, betree ons die ewigheid wat 'n ander realm is, daarom, relatief tot die een wat gesterf het, is hy saam met die Here, maar relatief tot hierdie realm, hierdie aarde, is die volgende ding waarvan 'n persoon bewus sal word, die Opstanding. 'n Probleem van Calvinisme is dat hulle tyd met die ewigheid wil verbind omdat Calvinisme gebaseer word op humanisme. Calvinisme probeer om alle dinge intellektueel uit te redeneer wat net tot 'n sekere punt waar kan wees. Hulle hou daarvan om klem te lê op voorbeskikking of die uitverkiesing.

Natuurlik, omdat relatief tot die ewigheid, is alle keuses alreeds gemaak. Glo ek aan ewige sekuriteit? Ja, omdat ons alreeds saam met Christus in Hemelse plekke sit, in die ewigheid het dit alreeds gebeur. Ek glo aan 'n ewige sekuriteit volgens die Bybelse voorskrifte. Maar eenmaal gered altyd gered! Nee, want relatief tot ons is dit 'n veranderbare. Weereens is dit ook 'n onderwerp wat ons tot op 'n sekere punt kan begryp. Kom ons neem 'n voorbeeld van 'n voetbal wedstryd. Gestel iemand kan nie 'n voetbal wedstryd bywoon nie maar hy neem dit af op video, en sonder om enigsins die telling te wete te kom gaan hy heelwat later na die afloop van die wedstryd daarna kyk. Relatief tot die spelers is die wedstryd alreeds verby maar die persoon kan net so betrokke wees by die spel (As hy nie weet wat eindtelling is nie.) asof dit nou gespeel word. Relatief tot homself is die spel nog aan die gang en dit kan na enige kant toe gaan. Ons verhouding tot tyd en ewigheid is iets soos dit en dit is al wat die Bybel ons vertel. Die dode weet niks, hulle slaap. Wanneer mense slaap of in 'n koma toestand verkeer is hulle totaal onbewus van enige gebeure rondom hulle, maar dit is nie te sê dat hulle geen bewustheid het nie, hulle bewustheid het maar net 'n ander realm betree. Dit is die twee redes waarom die Bybel die slaap toestand gebruik om aan gelowiges aan te toon wat die dood vir gelowiges beteken.

Prediker 9:5 b: ??"maar die dooies weet glad niks nie,"?vers 6: Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naywer, het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie." Vers 7: "Gaan dan heen, eet jou brood met vreugde, en drink jou wyn met 'n vrolike hart, want God het lankal behae in jou werke." Die Here Jesus sê dat die vlees wat Hy moes eet te doen het met die Wil van Sy Vader. Prediker verwys hier denkbeeldig na die Pasga waardeur die vervulling daarvan gevind kan word in die Nagmaal wat 'n herdenking is van wat die Here vir ons gedoen het, ons herdenk die dood van die Here totdat Hy kom. Hierdie is 'n voorsmaak van die Huwelik maal van die Lam; alhoewel die wêreld besig is om in mekaar te stort kan ons nogtans die Brood eet en die Beker met blydskap en dank neem omdat ons weet waarvandaan ons kom?? die Kruis en die leë graf, en ons weet waarheen ons gaan? Hemel toe. Daarom kan ons eet en drink met 'n blymoedige hart. Die Nagmaal is die middelpunt van ons gemeenskap en aanbidding. Gemeenskap is baie belangrik, maar die hoogtepunt in 'n gemeenskap byeenkoms is die breek van die Brood. Ons bevestig die Dood van die Here Jesus totdat Hy weer kom, dit is waar vandaan ons kom en waar ons heengaan. Dit is 'n herdenking maar dit is ook 'n voorloper van die Huwelik maal.? "want God het lankal behae in jou werke." Kyk na 2 Tim. 1:9: "(God)? wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is,"

Nou weet ons wat dit beteken wanneer die Bybel praat van Christus Jesus, wanneer die Messiaanse Titel voor die Here se Persoonlike Naam geplaas word. Dit beteken die Here se posisie in die ewigheid en omgekeer beteken dit die Here se posisie op die Aarde. "God wat ons gered en ons geroep het." Daar is 'n verskil tussen redding en roeping. Die Nuwe Testament met betrekking tot uitverkiesing het in werklikheid meer te sê oor ons roeping as oor ons redding. Net soos wat ons alreeds in die ewigheid gered is, vir ons is dit veranderbare maar vir die ewigheid is dit volbring. Ons werke dus, die bediening waarin God ons geroep het, is alreeds in die ewigheid, lank voor ons geboorte, voor die skepping van die wêreld alreeds deur God vir ons bepaal. Maar nou, volgens Mattheus 25, word die omvang van ons ewigheids toekenning grootliks bepaal deur ons getrouheid aan die roeping wat God vir ons bepaal het. God het alreeds ons werke goedgekeur, hoekom? Omdat hulle van die begin af alreeds bepaal is, dit het

alreeds gebeur. As u die gawe van bediening het is dit van die begin af alreeds bepaal. Dit maak nie saak wat se gawe u ontvang het nie, musiek, lering, helper of Evangelis, eet jou brood met blydskap, neem die Nagmaal van die Here met blydskap want jy doen wat God alreeds in die ewigheid bepaal het. Dit is God se filosofie dat ons dinge uit 'n ewigheids perspektief moet sien soos wat Efesiërs dit stel, dit is een van die barometers van Christelike groei, hoe ouer u in die Here Jesus word, hoe meer moet u, u lewe uit die perspektief van die ewigheid waarneem. Ongeredde mense het niks om voor te lewe nie behalwe hulle vrees vir die graf, daarom het hulle 'n obsessie vir die lewe in hierdie wêreld.

Ons weet dat God alreeds al ons werke bevestig het en as daar gelowiges is wat deur die Wil van God vir hulle geloof al in die tronk beland het, God dit alreeds bevestig dat hulle vir hulle geloof daar sal getuig. Hulle kan nog steeds hulle brood eet en hulle wyn met blydskap geniet, afgesien van die verknorsing waarin hulle hul bevind

Ons sien dit in Paulus se geval waar hy in die tronk was, hy het geweet dat hy in God se wil was, daarom het hy hom daarin verbly. Prediker 9:8: "Laat jou klere altyd wit wees, en laat olie op jou hoof nie ontbreek nie.

Hierdie ewige wit kleed wys op diegene wat hulle klere in die Bloed van die Lam gewas het, die Saligheid Kleed, soos wat Jesaja dit noem, of die Bruilof kleed in die Evangelies.

Laat hulle altyd wit wees, lewe 'n goddelike lewe en laat die salwing altyd op jou hoof rus en so moet ons altyd probeer om in die Krag van die Heilige Gees te wandel. Wanneer ons kerk toe gaan is dit redelik maklik om 'n geestelike voetjie voor te sit, maar wanneer ek in 'n verkeersknoop vasgekeer is en ek my vliegtuig gaan verpas, dan is my bloeddruk geneig om deur die dak te gaan. Dit is in sulke tye wat ons vergeet wie ons is en dat ons onder die Salwing van die Heilige Gees is, en dat ons? ons klere wit moet hou. Wanneer jy met ongeredde mense werk, of in hulle teenwoordigheid is? is dit moeilik om altyd jou klere wit te hou en om die salwing op jou hoof te behou, om dit te kan doen moet ons altyd die ewigheids perspektief behou.

Prediker 9:9: "Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet, al die dae van jou nietige lewe wat Hy jou gegee het onder die son??al jou nietige dae; want dit is jou deel aan die lewe en aan jou arbeid wat jy met moeite verrig onder die son."

Die huwelik is ontwerp om 'n seën te wees, maar omrede die val van die mens het daar 'n vloek tussen die verhouding van die man en vrou gekom wat gedeeltelik deur Christus reg gestel kan word. 'n Goddelike huwelik is 'n seën, en die Bybel sê ons moet die beste daarvan maak en daar is redes waarom ons dit moet doen. Een van die redes is omdat dit ons iets leer van die ewigheid. Laat ons teruggaan na die "shma: shma Israel Adonani Eloheynu adonai echad "? "Hoor o Israel die HERE jou God is 'n Enige God." Die Here Jesus sê, Hy haal Moses aan, dat die eenwording wat in die huwelik plaasvind 'n beeld is van die intimiteit van Christus met Sy bruid, die Kerk, en ook God se intimiteit met Israel. Die intimiteit wat plaasvind in 'n goddelike huwelik is 'n klein aanduiding van wat dit gaan beteken wanneer die Kerk verewig met Christus gaan wees as 'n verenigde Bruid, dit is waaroor Hoogliedere gaan. Maar die feit is dat die Skrif sê dat al ons dae nietig of vrugteloos is. Wel, niemand bly jonk en lyk altyd mooi nie, en

romanse kan 'n bietjie moeilik raak in ons ou dae, so maak die beste daarvan in jou jong jare. God se filosofie van die lewe is baie prakties. Christene kan so hemel bewus raak dat hulle totaal ontaard, maar die Bybel is nooit so nie, Hy deel met die lewe met wat dit is, Hy deel met die werklikhede van die lewe in hierdie wêreld en ook met wat ons is in die ewigheid het, maar daar is 'n gebalanseerde verhouding tussen die twee.

Prediker 9:10: "Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waar jy heengaan nie." Weereens, maak die beste van hierdie plek want jy gaan nie baie lank hier wees nie, so, kry al die dinge wat 'n ewigheid waarde het daaruit wat jy kan kry. Dit is 'n gevalle wêreld, maar maak die beste van jou lewe, moet dit nie op mors nie.

Teruggevalde persone mors hulle jonkheid en hulle lewens op met betrekking tot die ewigheid. Wat is die 80?90 jaar wat jy op hierdie aarde het? Niks. Maar in vergelyking met die 80?90 jaar wat jy op hierdie aarde het, is een jaar, vyf jaar of tien jaar, baie lang tye van hierdie tyd, te veel verlore tyd om weg te bly van die Here af. Teruggevalde mense is die grootse tyd verkwisters wat daar is en elke ding wat hulle doen is 'n mors van tyd en van hulle lewe omdat niks daarvan enige ewigheid waarde het nie, en die ergste is hulle weet van beter

Vers 11: "Weer het ek onder die son gesien dat die wedloop nie is vir die vinniges en die oorlog nie vir die helde nie; en ook die brood is nie vir die wyse of ook rykdom vir die slimmes of ook guns vir die verstandiges nie; want tyd en lotgeval tref hulle almal." Sommige Christene beweer hulle glo nie aan geluk nie, maar ons sien hier dat dit by God so is. Daar is sekerlik voorsienigheid? God kan en sal ingryp terwille van Sy mense, maar die feit van die saak is dat omrede die wee van hierdie wêreld, is die wedloop nie altyd gladweg nie, ook is die oorwinning nie altyd vir die helde nie.

Die enigste ding wat 'n bees kan doen is om gras te kou maar hulle kan dit baie goed doen. U sal heel dikwels mense vind met 'n belangstelling in die kunste maar wat ook veeltalig en goed geleerd is en wat ook al baie gereis het, maar tog kry baie van hulle finansieel swaar omdat hulle belangstellings so uiteenlopend is, hulle het geen fokus nie. Maar aan die ander kant is daar mense wat nie baie slim is nie maar tog is van hulle eienaars van groot ondernemings. Hulle werk 16 ure per dag en hulle spaar hulle geld en binne 'n klein tydjie het hulle twee ondernemings. Hoe doen eenvoudige mense dit? Kyk na die immigrante wat na die Amerikaanse lande toe kom waar daar geen Judeo? Christelike kultuur invloede, en ook geen ekonomiese moontlikhede is nie, en net sosiale ongeregtighede. Byvoorbeeld, neem die mense van Indië wat na Amerika en Engeland toe kom, kyk hoe hard werk hulle om vir hulle kinders 'n geleerdheid te bekom. In baie gevalle het baie van hulle binne 'n kort tydjie baie geld. Hoe gebeur dit? Omdat die wedloop of die oorlog nie altyd deur die gegoedes of die helde gewen word nie, en tyd en kanse het by hulle verby gegaan. In die Boek Prediker is daar praktiese beginsels vir sukses, maar dit is ook waar dat tyd en kanse 'n groot rol speel in hierdie wêreld.

Een van die briljante uitvinders van die Verenigde State was William Morris van Pennsylvania.

Hy het voorsien hoedat die state van Filledelfia sou ontwikkel en het betrokke geraak in grond spekulasie. Elke ding wat hy voorspel het, het gebeur, maar sy tyd berekening met betrekking tot sy beleggings was verkeerd en hy het bankrot gespeel. Hy was baie versiende en heel moontlik ook

Amerika se eerste stedelike ontwikkelaar. Hy het voorsien hoe dinge sou ontwikkel maar se tyd berekening was heel verkeerd.

Somtyds eindig mense wat nie baie slim is nie met groot geld en baie slimmes met niks, tyd en kans het hulle verbygegaan. Dit is 'n baie groot rede om nie jou vertroue op hierdie wêreld te stel nie. As jy ryk is behou die houding dat jy maar net God se dienskneg is en dat al jou rykdom en weelde aan God behoort, en dat jy dit moet bestuur volgens God se wil. God se Filosofie is dat as jy ryk is aan materialistiese dinge, reken jouself dan as 'n arm man omdat dit aan die Here Jesus behoort en nie aan jou nie. Maar as jy arm is en sonder materialiste skatte, reken jouself dan as ryk omdat jy 'n mede erfgenaam van Christus is. Moet nie op hierdie wêreld vertrou nie want hier is geen geregtigheid en ook geen versekering van enige iets nie, alhoewel dit nie te sê is dat God nie kan of wil ingryp vir Sy mense se ontwil nie.

Prediker 9:12: "Ja, die mens ken ook sy eie tyd nie, soos die visse wat gevang word in die gevaarlike net, en soos die voëls wat gevang word in die vangnet??soos hulle word die mensekinders verstrik in die tyd van onheil as dit hulle skielik oorval."

Die mees suksesvolle besigheid mens wat hard gewerk het en baie dinge bymekaar gemaak het word skielik gediagnoseer met 'n terminale siekte, dit is dinge wat daagliks plaasvind?? mense word in 'n strik gevang. Ongeredde mense lewe soos hulle wil maar dan ewe skielik is dit verby vir hulle. Nou kom ons by aristokrasie:

Vers 13?18: "Ook het ek dit as wysheid gesien onder die son, en dit was groot in my oog: daar was 'n klein stadjie en min manne daarin, en 'n groot koning het daarteen gekom en dit omsingel en groot beleërings werke daarteen gebou. En daarin is 'n arm wyse man gevind; dié het die stad deur sy wysheid gered, maar geen mens het aan daardie arm man gedink nie. Toe het ek gesê: Wysheid is beter as helde krag; maar die wysheid van die arme word verag, en na sy woorde word nie geluister nie. Woorde van wyse manne, wat rustig aangehoor word, is beter as die geskreeu van 'n heerser onder die dwase."?? Vers 18: "Wysheid is beter as oorlog wapens, maar een sondaar bederf baie goeie dinge."

Wat beteken hierdie beeldspraak van 'n stadjie? Ons sien dieselfde beeldspraak van 'n omsingelde stad in die val van Samaria, in die val van Jerusalem in 585 v. C. en weer in die val van Jerusalem in 70 n. C. Jerusalem is natuurlik die beeld van die hemel in die Boek Openbaring. In beide Hebreërs en Openbaring sien ons dat die aardse Jerusalem 'n skaduwee is van die Hemelse Jerusalem, die skrywer van Hebreërs noem dit ook 'n afbeelding van die hemelse. In die beleërde stad is daar diegene soos Elisa en die hongersnood van sy tyd wat weet hoe om daar uit te kom, of soos Jeremia in sy tyd toe die mense hom oral vervolg het.

In 70 n. C. was dit dieselfde, na die marteling van Jakobus, die leier van 'n gemeente in Jerusalem wat 'n neef was van die Here Jesus, met die naam van Simeon. Hy was daar toe die Romeinse beleëring van Jerusalem plaasgevind het wat deur Daniël en ook weer deur die Here Jesus geprofeteer is. Ons kan hiervan lees in Eusebius en Josephus. God se mense het uit Jerusalem ontsnap soos in die geval van Jeremia, omrede die wysheid wat hulle gehad het. Maar diegene wat wysheid gehad het was ook nie

mense van aansien nie, soos ook in die geval van Jeremia en Simeon waarop neergekyk was. Diegene wat niks was nie het egter geweet hoe om te ontsnap. In die Laaste Dae sal dit dieselfde wees. Die Olyfberg Rede in Mat. 24 en Luk. 21, die gebeure in 70 n. C. is 'n beeld van die Wegraping van die Kerk. Die manier hoedat gelowiges uit Jerusalem gered was is 'n tipe van wat gaan gebeur voordat dit in die Groot Verdrukking werklik sleg gaan word. Goud, silwer en edelgesteentes gaan jou nie help om te ontsnap nie, net wysheid en begrip sal jou kan help. "En wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingel sien,"?? diegene met wysheid het geweet hoe om die tekens van die tye te interpreteer. Eskatologies kom al hierdie dinge weer navore, en diegene wat verstaan dat wysheid beter is as al die dinge van die wêreld, sal verag en as minderwaardig beskou word, net soos wat die mense ook nie na Jeremia geluister het nie, en net soos wat die gelowiges in 70 n. C. ook verwerp is. } "Woorde van wyse manne, wat rustig aangehoor word, is beter as die geskreeu van 'n heerser onder die dwase."

Jy is baie beter af tussen paar mense wat eerlik en opreg Bybel studie doen en die Here Jesus verhoog, as in 'n massiewe kerk waar die mense op die vloer rond rol en histeries te kere gaan, daar is geen wysheid in hierdie dinge nie. ["Woorde van wyse manne, wat rustig aangehoor word, is beter as die geskreeu van 'n heerser onder die dwase."] Die woord wat hier vir dwaas gebruik word is nie "raka," nie, dit is nie 'n verkleinering van 'n persoon wat aan natuurlike afwesigheid van intelligensie ly nie, ook nie 'n bespotting van 'n persoon se geboorte afwyking nie, dit het meer te doen met mense wat moedswillig dwase is, wat hulle eie logika verdraai. Die Here Jesus sê vir ons dat as ons iemand 'n dwaas noem omrede sy natuurlike afwesigheid van intelligensie, ons die gevaar loop om in die Hel te beland, ons mag dit nie aan iemand doen nie. Maar wanneer mense wat van beter weet van hulle self dwase maak dan bestraf die Skrifte hulle soos in Jeremia en in Prediker. Wanneer u vandag kerke sien wat betrokke is by hierdie hiper aktiewe Pinkster gelag en geskreeu, dan sien u wat Skrifte noem, die geskreeu van 'n heerser onder die dwase. Jy is by verre baie beter af in 'n klein gemeente waar daar wysheid is en waar die Woord van God akkuraat geleer word, waar iemand jou sal vertel hoe om uit die beleërde stad te ontvlug voordat dit te laat is.

Vers 18 vertel vir ons dat wysheid baie beter is as oorlog wapens, maar dat een sondaar alles wat goed is kan vernietig. Hierdie dinge gebeur baie waar 'n nuwe gemeente gestig word, want alle nuwe dinge sal getoets word. Wanneer 'n nuwe gemeente gestig word is daar baie toewyding welwillendheid en gebed teenwoordig en daar gebeur goeie dinge deur die Hand van die Here, maar dan kom daar een persoon met sy eie agenda en hy kan die skip laat sink. Dit vat net een persoon om saad van onmin te saai en om alles te verwoes. Een ding wat ek geleer het is wat die Makkabeërs ook geleer het, en dit is dat in die Laaste Dae daar baie in 'n groot skynheiligheid by ons sal aansluit.

Die feit dat 'n persoon saam met jou stem oor sekere dinge is glad nie 'n bewys dat hy saam stem met dit waarvoor jy staan nie. Baie mense wat Dave Hunt of Bill Randles se boeke lees of na Moriel se bande luister, is toegewyde Christene. Baie opregte Christene is al deur hierdie afvallige kerke aan die brand gesteek, of finansieel gemelk, en hierdie mense kom voor as ware Christene! Daar is altyd 'n klein persentasie mense wat goeie leraars en goeie kerke as 'n klankbord gebruik vir hulle eie agendas. Gee hulle net genoeg tyd en hulle gaan jou aan die hakskeen byt. Hierdie is nie mense met 'n regverdige verontwaardiging wat teen kettery en immoraliteit staan nie, hulle is mense wat in enige kerk kan inpas.

Hierdie is mense met 'n rebelse gees wat geen leierskap of enige ander orde as die van hulle eie sal aanvaar nie, en dit vat nie baie van hulle om 'n hele kerk te verwoes nie. In 'n kerk met 200 lede kan vyf sulke mense 'n skeiding veroorsaak. "Een sondaar verwoes baie goed."

Prediker 10:1: "Dooie vlieë laat die salf van die apteker stink en bederwe; 'n bietjie dwaasheid weeg swaarder as wysheid, as eer."

Daar is die dwase argument wat beweer dat omdat iets nie heeltemal sleg is nie moet dit ook goed wees. Die Griekse woord Parasaxuosin beteken om die waarheid teenoor die leuen te plaas, en wanneer daar na die woord Acatharsis gekyk word dan sien ons dit beteken 'n mengsel tussen die waarheid en valsheid, in die Skrifte het dit betrekking op goeie en slegte leringe. Wanneer u iemand hoor sê: "Ons moet die vleis eet en die bene uitspuug" dan hoor u die gebrekkige wysheid van die mens. Die Hebreërs was verbied om klere te dra wat bestaan het 'n mengsel van vlas en wol, God het dit nie toegelaat nie. 'n Klein bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Dit gee ons egter nie die reg om fout te vind met enige klein leerstelling nie, maar dit verlang van ons dat ons standpunt sal inneem vir die fundamentele dinge.

Maar in Prediker 10:1 sien ons hoedat hierdie beginsel spesifiek beskrywe word. "Dooie vlieë laat die salf van die apteker stink." Reuke in die Bybel is tipes van aanbiddings, die Skrifte noem die gebede van die heiliges reukwerk, ons sien ook dat wanneer God toornig oor Israel was dat hulle brand offers aan Hom geoffer het, en God het hierdie reukwerk ook in sekere gevalle verwerp. As ek aan iemand 'n bottel parfuum gee met 'n vlieg daarin, dan is dit wat veronderstel was om 'n goeie geskenk te wees, geruïneer. (Wat interessant is? is dat die Latynse fillogenetiese woord vir 'n vlieg "musica domestica" is, of huis musiek, omrede die zoom geluid.) Wanneer hierdie karkas begin verrot in hierdie parfuum dan veroorsaak dit 'n onaangename reuk, in plaas van 'n soet aroma. Weereens, reukwerk in die Skrifte verwys na aanbidding. Ek was eenkeer in 'n kerk waar hulle goeie koortjies gesing het en die Heilige Gees het daar beweeg, maar ewe skielik het hulle onbybelse dinge begin doen, Heilige Gees aanbidding. Die Heilige Gees word nie op een plek in die Skrifte aanbid nie, die Heilige Gees wys altyd na die Here Jesus daarom is ons geloof altyd Christus gesentreerd en nie Gees gesentreerd nie. In elke geval, tien van die koortjies was goed en een was verkeerd, dit vat net een vlieg om die hele bottel salf te besoedel, en die Vader wil hê dat ons Hom in Gees en Waarheid moet aanbid. Hierdie idee dat ons die goeie saam met die slegte moet aanvaar is die gebrekkige wysheid van die mens, dit is nie God se perfekte Wysheid nie. Ek word heel dikwels as 'n kritikus gebrandmerk omdat ek vir die Bybelse waarheid opstaan. In elk geval, dit vat net een vlieg om die salf te besoedel, iets wat 'n soet geur moes gehad het? het nou 'n verrotting reuk gekry omdat die dood daarin gekom het.

Prediker 10:2: "Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van 'n dwaas is na links."

Dit herinner ons aan wat die Here Jesus in Mat. 25 gesê het met betrekking tot die skape en bokke. Die Skape aan die regterkant en die bokke aan die linkerkant van die Here.

Daar is baie gelowiges wat altyd links sal beweeg, hulle gaan altyd na die verkeerde kant toe. Hoekom? Dit is altyd dieselfde mense wat altyd die een na die ander dwalings volg, en wat altyd in die moeilikheid kom. Wie neem deel aan die Alfa Kursusse? Dieselfde mense wat betrokke geraak het by die Toronto

dwaling. Wie is betrokke by die Pensacola dwaling? Dieselfde mense wat met die Promise Keepers deurmekaar geraak het. Dit is altyd dieselfde mense wat kronies in sulke dinge betrokke raak.

Byvoorbeeld, ek ken 'n meisie in Engeland wat 'n prokureur was. Toe sy op universiteit was het sy saam met haar vriende ons Bybel studies bygewoon en haar vriende het aan my gesê dat hulle baie bekommerd is oor haar omrede haar betrokkenheid by 'n kultus. Hierdie groep het haar oorreed om saam met hulle na Chicago toe te gaan,? my vrou was saam met my en ek het 'n manier bedink om met haar te gesels. Ek moes 'n ooreenkoms met haar aangaan om haar soort van in die geheim te ontmoet omrede die druk en die beheer wat hierdie groep op haar uitgeoefen het. Ek en my vrou het haar ontmoet en met haar gepraat. Ek kon nie glo wat sy ons vertel het nie, hierdie is 'n geleerde mens.

Hierdie groep waarmee sy betrokke was het aan gesonde mense vertel om met mense in die huwelik te tree wat MIV positief is, en dat hulle op die Here moet vertrou vir hulle lewe, sommige van hulle was besig om aan Vigs te sterf omrede hulle gehoorsaamheid.

Ek het aan haar my pastoor lisensie getoon en haar na 'n sending stasie toe geneem en hulle oorreed het om haar daar tydelik te hou. Ek het ook gevra dat hulle niemand moet toelaat om met haar te praat nie en ek het belowe dat ek die volgende dag sal terugkeer. (Die enigste rede waarom ek hierdie sertifikaat bekom het is omdat dit vir my 'n toegang kaartjie is om mense in plekke soos hospitale en tronke te kan besoek.)

Ek het toe haar ouers gekontak (Ongeredde mense.) en aan hulle vertel waarin hulle dogter betrokke was. Die volgende dag het ek haar na die O Hare lughawe toegeneem en haar persoonlik op die vliegtuig geplaas en haar uitdruklik gewaarsku dat as ek haar weer daar sien dan gaan ek iets baie onaangenaam aan haar doen. Sy het egter weer terug gekeer na Engeland en by een van Moriel se kerke vir my vertel dat sy weer betrokke geraak het met 'n ander verkeerde kerk. Toe ek haar so 'n ruk gelede weer gesien het? het sy my vertel dat sy met iemand in hierdie kerk getroud is maar dat sy uit hierdie kerk padgegee het en ook terselfdertyd geskei is. Daar is baie sulke Christene wat dieselfde dinge doen. Ek kan verstaan dat 'n jong gelowige na Christus toe kan kom met 'n groot bagasie en 'n groot klomp moeilikheid, ek kom self uit die hippie beweging uit en ek weet wat dit beteken. Maar wanneer ek mense sien wat kronies in geestelike en leerstellings probleme beland, dat is dit 'n gevaarlike situasie. "Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van 'n dwaas is na links."

Prediker 10:3?5: "Ja, ook as die dwaas op die weg wandel, ontbreek sy verstand; en hy sê aan elkeen dat hy 'n dwaas is. As die toorn van die heerser teen jou opkom, verlaat nie jou pos nie, want bedaardheid voorkom groot foute. Daar is 'n verkeerdheid wat ek onder die son gesien het, 'n dwaling wat van die maghebber uitgaan: "

Hierdie heerser waarvan ons nie moet terug staan nie is besig met dwalinge en ons weet dat hy nie van God is nie, want geen dwaling kom van God af nie. Maar hierdie is 'n heerser wat ons voor moet opstaan en hy is besig met die verkeerde dinge. Dit is duidelik dat dit 'n maghebber van die wêreld is, die Duiwel, maar dit is ook diegene wat is in sy karakter opereer.

Ons moet dit verbind aan die vorige hoofstuk (Onthou dat daar geen hoofstuk indelings in die oorspronklike Teks was nie.) waar ons gehoor het dat die woorde van die wyse wat ons in stilte aanhoor,

beter is as die geskreeu van 'n heerser onder dwase. 'n Valse kerk leier opereer in die karakter van Satan. Hoekom het die Here Jesus die Fariseërs 'n generasie van slange genoem? Omdat Satan ook 'n slang en verleier is. 2 Kor. 11:13: "Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus." Mense wat probeer voorgee dat hulle opreg is. ??"En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke." Vers 13?14)

Kerk leiers wat mense mislei en verlei opereer in die karakter van Satan soos wat die Here Jesus hulle beskryf in Mat. 23?? Slange en verleiers, of soos Paulus dit stel: Leuenaars wat voorkom as engele van die lig. Moet nie vir hulle terug staan nie, net soos wat jy ook nie vir Satan sal terugstaan nie. Let op hoe opereer hierdie mense: Prediker 10:4 sê vir ons: "As die toorn van die heerser teen jou opkom, verlaat nie jou pos nie, want bedaardheid voorkom groot foute." Hierdie mense haat dit as jy teen hulle opstaan omdat hulle nie teen die Waarheid kan staan nie. As jy aangeval word omdat jy vir die Waarheid opstaan kan daar by jou 'n heilige toorn wees soos by Moses toe hy gesien hoe die goue kalf aanbid word, maar jy sal altyd instaat wees om volgens die Bybel op te tree. Omdat hulle jou nie Skriftuurlik kan aanvat nie gaan hulle heelwaarskynlik vir jou dinge sê soos: "Jy het 'n rebelse gees, vertrou jy ons nie? of,? jy is besig om verdeeldheid te saai." Maar volgens die Bybel (Romeine 16:17) is iemand wat tweedrag saai 'n persoon wat afwyk van die Bybelse Waarheid. Hulle gaan kwaad word as jy teen hulle opstaan, maar moet nie terug staan nie. Oral vra mense my wat hulle moet doen met die toestand van hulle kerk of met hulle pastoor wat agter hierdie valshede aan hardloop, maar hulle vra raad vir die verkeerde persoon, ek is nie die Heilige Gees nie en ook is geen mens dit nie, al is hy hoe goddelik!.

In elke situasie moet ons hierdie vraag vir die Here Jesus vra. As jy jouself in 'n slegte kerk bevind moet jy of opstaan vir die Waarheid of jy moet padgee. As dit God se wil is dat jy bly en dat jy vir Hom moet opstaan dan moet jy dit doen, as Hy vir jou sê om pad te gee dan is dit wat jy moet doen. Maar as jy gaan bly moet jy weet hulle gaan jou uitgooi, maar ten spyte van alles mag jy nie daar bly en maar stil bly en voorgee dat alles reg is nie. Moet nie terugstaan vir mense wat soos dwase optree nie, dit is die "geskreeu van die heersers onder die dwase." Hulle opereer in die karakter van Satan. Valse profete word as vals bewys deur hulle eie profesieë.

Prediker 10:5?6: "Daar is 'n verkeerdheid wat ek onder die son gesien het, 'n dwaling wat van die maghebber uitgaan: die dwaasheid word op groot hoogtes gestel, en die rykes moet in die vernedering sit."

Wie is die rykes hier?? Diegene met kennis, wysheid en begrip. Wie is die armes? Die wat dit nie het nie. Laodicéa sê: Geseënd is die Here want Hy het vir my rykdom gegee en ek het niks nodig nie,??maar hulle weet nie dat hulle bankrot is nie. Smirna huil en sê: "Ons word vervolg en verdruk, en ons het niks, maar die Here Jesus sê hulle is skatryk! Weereens, die sagmoediges, die nederiges sal die aarde bewerwe.

Dink aan die Evangelie dieselfde as wat jy van die novelle van Mark Twain dink, die Prins en die Pouper? die edelman en die arm man. Die boek is 'n fiksie wat gebaseer word op Koning Edward VI van Engeland, die seun van Henry VIII. Hierin het Edward wat die erfgenaam was van die koninkryk iemand ontmoet wat deur 'n genetiese ongeluk presies soos hy gelyk het, 'n arm man uit die agter strate van Londen.

Edward het hierdie seun oorreed om met hom plekke te ruil en so het die edelman soos armsalige begin lewe en die armsalige soos 'n edelman.

Dit leer vir ons 'n paar dinge: Eerstens oor die Here Jesus? die teologiese terme is "kenosis" wat beteken, dat alhoewel die Here Jesus ook God is het Hy na ons toe gekom in 'n menslike Gedaante, as 'n gewone mens. Die Here Jesus het nie eenkeer Sy Goddelike krag gebruik terwyl Hy op die aarde was nie alhoewel Hy dit kon gedoen het. Hy het net gedoen wat Hy Sy Vader gesien doen het. Die Satan het probeer om Hom te verlei om Sy Goddelike Krag te gebruik maar Hy het dit nie gedoen nie, die Here Jesus het net gedoen wat Sy Vader deur die Heilige Gees deur Hom gedoen het. Hy het na ons toe gekom as 'n dienskneg en so het Hy Homself met ons geïdentifiseer om ons te kan red.

Die tweede dinge wat hierdie novelle ons leer is die huidige toestand van die Westerse kerk: In die prins en die arm man bevind die prins hom op straat alhoewel hy 'n ware aristokraat en die ware erfgenaam en edelman is met 'n mag wat vir hom niks beteken nie.

Die gewone man begin die spel ernstig opneem en hy gee voor dat hy die ware erfgenaam van die koningskap is en in sy poging om homself in die posisie te behou begin om die wag en ander dinge te verdubbel. Dit word uiteindelik uitgestryk, maar terwyl die gewone man die rol van die Prins speel openbaar hy ook sy belangeloosheid met die dinge van die staat. Hy was nie opgevoed in hierdie posisie van gesag nie en hy geen begrip daarvan gehad nie. Hy het byvoorbeeld nie geweet wat die doel was van koninklike seel nie en hy het dit gebruik as 'n neutkraker. Hy het nie geweet wat hy doen nie, en dit is presies wat ons vandag in die kerk sien, ons het mense wat op die preekstoele staan wat nie weet nie wat hulle doen nie en hulle ageer in 'n posisie van gesag en probeer hulle bes om dit te behou. Die feit is, hulle gaan so ver as om diegene wat wel die posisies kan beklee uit die pad uit te kry, en al waaroor dit vir hulle gaan is self regverdiging en hulle het lisensies daarvoor. Diegene wat weet wat om te doen, met die mag en die hulpmiddels, die ware edelmanne, bevind hulle in nederige plekke.

"Daar is 'n verkeerdheid wat ek onder die son gesien het" [God noem hierdie dinge 'n dwaling en dwaasheid.] "? die dwaasheid word op groot hoogtes gestel, en die rykes moet in die vernedering sit." Die ware geroepe herder wat die Waarheid preek het 'n klein gemeente terwyl die "boer" 'n eindelose klomp snert preek vir 'n baie groot gemeente.? Dit is verkeerd, en God noem dit 'n boosheid.

Net nadat Noord Korea 'n missiel oor Japan afgevuur het, het die Amerikaners rondgespring om die Koreane te keer. Korea is 'n land wat nie sy mense kon voed nie maar tog het hulle die nodige middele bekom om missiele te bou. Lande soos Indië en Pakistan is dieselfde, hulle kan nie hulle populasie voed nie maar hulle probeer om kern wapens in die hande te kry, terwyl die ontwikkelende lande probeer om hulle te stop.

Met hierdie nuus uitsending oor Japan was daar bekend gemaak dat die Koreaanse regering besig was om "Nuwe Voedsel" onder sy mense te versprei. Hierdie "Nuwe Voedsel" was 'n groen pasta maar dit het net 30% graan bevat en die ander 70% was niks ander as blare nie.

Die vervaardigers het dit deur 'n chemiese proses gedruk sodat dit soos pasta gelyk het maar in werklikheid het dit bitter min voedings waarde bevat.

Die sellulose inhoud van hierdie "Nuwe Voedsel" was uitermatig hoog en die vertering ensieme vir die metabolisme van sellulose word in die blindederm saamgestel. Die menslike blindederm is heeltemal te klein om groot hoeveelhede sellulose te verwerk terwyl diere soos hase instaat is om dit te beheer asgevolg van hulle vergrote blindederms. Die gevolg was dat die mense wat hierdie nuwe voedsel geëet het 'n gevoel van volheid ervaar het, hulle het opgeblaas, en in die werklikheid was hulle besig om van wanvoeding te sterf. Dit is ook presies wat in vandag se kerke bedien word? "Nuwe Voedsel." Dit wat die mense eet het absoluut geen voedingswaarde nie maar omdat dit 'n valse sensasie van volheid verskaf weet hulle nie dat hulle besig is om aan wanvoeding te sterf nie. Alle valse profesie, Bybel Teks verse wat uit verband misbruik word, akteurs en opvoerings, pop sielkunde en wie wat alles, is "Nuwe Voedsel." 'n Boer kan net vir jou gee wat hy op sy plaas kweek. "? die dwaasheid word op groot hoogtes gestel, en die rykes moet in die vernedering sit."

Die mense wat die Ware wysheid en begrip het word in die klein kerkies en op hoeke van strate gevind, maar hier is ook uitsonderings, pasop!

Prediker 10:7: "Ek het slawe te perd gesien??"? Die woord wat hier vir slaaf gebruik word is in Hebreeus "avedim" dieselfde woord wat vir die Hebreërs in Egipte gebruik was. Slawe is die beeld van ongeredde mense wat hulle lewe toewy om stene vir Farao te maak. (Farao is ook die beeld van Satan)

Die Nuwe Testament vertel vir ons dat 'n man 'n slaaf is van dit wat oor hom beheer gekry het. Ongeredde mense is slawe van hulle sondes, maar ons ken die Here, en deur om Hom te volg is ons uit die slawerny van Egipte gered.? "??en vorste wat soos slawe op die grond loop." Vandag sien ons baie mense wat slawe is van hulle begeertes en passie en hulle liefde vir hulle dinge soos hulle karre en om in hulle limousines en koetse rond te ry, en om 'n algemene hoë lewe te lewe wat hulle in die meeste gevalle ook nie kan bekostig nie terwyl die ware aristokrate probeer om oor die weg te kom met perdekarre.

Die aristokrate lewe soos plattelandse gewone mense, terwyl die gewone mense probeer om soos aristokrate en edelmanne te lewe, en God sê dit is 'n euwel onder die son.

Vers 8?10: "Wie 'n kuil grawe, kan daarin val; en een wat 'n muur afbreek, 'n slang kan hom byt. Wie klippe uitbreek, kan hom daarmee seermaak; wie hout klowe, kan daardeur in gevaar kom. As die yster stomp geword het, en 'n mens die snykant nie geslyp het nie, moet hy die kragte meer inspan; maar wysheid is voordelig om iets te laat beantwoord."

In 1 Petrus 2:5 sien ons dat die huis wat ons besig is om te bou die kerk is, en dat ons die lewende stene van die Tempel is. In die Tipologie van die Tempel het ons gesien dat die verskillende dele van die tempel verskillende soorte Christene verteenwoordig.

Hout word gekap met 'n byl maar as die lem stomp is dan gaan jy baie meer energie gebruik om die hout te kap, dit gaan nie so maklik wees nie en die splinters gaan oral heen vlieg, in ook in jou gesig spat soos wat dit opbreek. Onthou u die verhaal van die byl kop wat gedryf het? die persoon het die byl steel gehad maar die byl was weg, of in ander woorde, omdat daar nie wysheid was nie, was die byl ondoeltreffend en ook onbruikbaar. Let op hoeveel kerke is daar vandag wat die een na die ander

program probeer om iets op te bou, maar wat hulle bou is plakkers kampe, want die boustene pas nie inmekaar en ook nie bymekaar nie, niks pas nie.

Jy is baie beter af in 'n kerk waar net 'n 100 mense is maar wat opreg en stewig staan, as in hierdie groot kastele wat in duie stort wanneer 'n ligte windjie teen hulle waai.

Byvoorbeeld: Wat het gebeur met die kerk in Pensacola, (Florida) wat die hoofkwartier was van hierdie sogenaamde "Herlewing?" Dit het opgebreek, daar het 'n verdeeldheid gekom. Wat het oorgebly van Toronto waar dieselfde soort herlewing plaasgevind het? Prakties omtrent niks. Die ander was in Engeland, (Sunderland) hierdie is nou 'n klein groep vergadering wat iewers in 'n hotel gehou word.

Hulle verkrummel omdat die stene nie pas nie, daar was baie energie in hierdie bewegings ingesit, namaaksels en vervalsings, noem dit en dit is daar, maar alles het in niks geëindig. Hoekom? Omdat die byl stomp was, daar was nie wysheid nie.

Vers 11: "As die slang byt voor die beswering, baat die besweerder nie?"? Onthou die slang het die vrou mislei, Satan is 'n misleier. 'n Slang kan jou doodmaak, geestelike misleiding is dodelik. Waar is die onderskeiding? As jy nie weet hoe om die slang te bekoor nie, soos wat ons in Indië sien waar slange met 'n fluit bekoor word, gaan hy jou byt. In Amerika het hulle net een gevaarlike slang in die Suidweste, en dan het hulle die katoen bekke. Hierdie is mak tuin slange in vergelyking met die wat in Australië, Afrika of in Israel gevind word. Amerika het nie baie gevaarlike slange nie.

Hierdie kerke wat so klem lê op ondervindings praat baie van die gawes van die Gees, maar waar is die gawe van onderskeiding? Hoekom kan hulle nie die slang bekoor nie? Hulle speel met 'n gevaarlike vyand wat die potensiaal het om met sy byt dood te maak. Slange is bekend daarvoor om ongemerk in wonings en mure in te kruip. Geestelike misleiding word op dieselfde manier bedryf. "As die slang byt voor die beswering, baat die besweerder nie?" Dit is te laat om 'n slang te bekoor as hy alreeds die skade gedoen waartoe hy instaat is, die kudde moet voor die tyd beskerm word.

Prediker 10:12?13: "Die woorde uit die mond van 'n wyse is aangenaam, maar die lippe van 'n dwaas verslind homself. Die begin van die woorde van sy mond is dwaasheid, en die einde van sy mond is skadelike onverstandigheid." Vergelyk dit met 9:3: "??die hart van die mensekinders vol boosheid ?? die einde van sy mond is skadelike onverstandigheid." Dit is meer as eenvoudige dwaasheid, dit is 'n bose dwaasheid. Vir 'n goeie voorbeeld hiervan kyk gerus na ons video oor Rodney Howard?Browne en Kenneth Copeland. Wanneer Mnr. Howard?Browne begin praat is sy woorde dwaasheid, hy praat 'n klomp snert. Maar die einde daarvan is presies hoe die Skrifte dit beskryf?? 'n Bose dwaasheid. Die vrug van die Gees is selfbeheersing en nie 'n bose dwaasheid waarin mense gelei word deur hierdie soort mense nie. Dit is in die werklikheid demonies. Jy moet buite jou sinne wees om sulke dinge te kan doen. Die enigste ongeredde mense wat aan sulke dinge deel neem en wat sogenaamde Christene in Pensacola en Toronto en hulle navolgers op ander plekke ook doen, is die Hindus wanneer hulle Kundalini Joga beoefen, ander is die koppesnellers in Indunesië.

Kundalini beteken "slang krag." ? In Engeland het ons baie gelowiges uit Indië wat bestaan uit voormalige Hindus en Sikhs wat na die Here Jesus toe gekom het. Toe ons hierdie video aan hulle getoon

het, het hulle dit onmiddellik erken as Kundalini Joga, dinge waaruit hulle deur die Here Jesus verlos is.? 'n bose dwaasheid. Wanneer hulle begin praat is dit dwaasheid, daar is geen Bybelse leerstellings of kennis nie, en dit eindig onvermydelik in 'n dwaasheid.

Prediker 10:14?15: "En die dwaas gebruik baie woorde; maar die mens weet nie wat daar sal gebeur nie; en wat ná hom sal wees, wie kan hom dit te kenne gee? Die inspanning van die dwaas vermoei hom, omdat hy nie eens weet om na die stad te gaan nie."

Besef ons wat hier staan? Na watter stad word verwys??? Jerusalem, of die hemel, dit verwys na Openbaring 21. Hierdie mense bereik die punt waar hulle nie eens meer weet hoe om gered te kan word nie. Jack Deer van die Vineyard beweging was nie instaat om die Evangelie te verduidelik nie. In Engeland was daar 'n meningsopname gedoen onder 200 mense wat die Alfa Kursus afgelê het, en van hierdie 200 kon net vier die Evangeliese terme in die Nuwe Testament verduidelik? Regverdiging deur Geloof en redding deur genade ens. Vier uit die 200 het geweet wat die doel van die Evangelie is!! Hulle het nie geweet hoe om in die stad te kom nie! Vandag se Charismatiese bewegings is grootliks saamgestel uit mense wat nog nooit tot redding gekom het nie, vernaamlik na Wimber se goedkoop genade uitgawe waar die Ware Evangelie nie meer aan mense verduidelik word nie. Hulle weet nie meer waar die pad is wat na die stad toe lei nie, dit is ernstige dinge hierdie.

Vers 16?17: "Wee jou, o land, as jou koning 'n kind is, en as jou vorste in die more vroeg maaltyd hou. Gelukkig is jy, o land, as jou koning 'n edele is, en as jou vorste op die regte tyd maaltyd hou soos manne en nie soos drinkers nie."

Ons praat hier van aristokrasie, edelheid. "Geseënd is jy o land as jou koning 'n edele is."

Wat is edelheid??? Wysheid, kennis en begrip. Maar? "vervloek is die land as jou koning 'n kind is, en as jou vorste in die more vroeg maaltyd hou." Om dit te begryp moet ons Paulus se waarskuwing in verband met 'n nuwe bekeerling as 'n leier in die kerk in gedagte hou.

Wanneer ek hoor van persone wat vir een of twee jaar gered is en wat alreeds daaraan dink om 'n Bybel skool by te woon, dan is my eerste vraag: Vir wat? Diegene wat baat vind by 'n Bybel skool is diegene wat alreeds in die bediening staan volgens die gawe wat hy ontvang het.

Met ander woorde, 'n skolastiese opvoeding in akademiese teologie is 'n bate vir iemand wat alreeds 'n gawe in die bediening ontvang het, en dit sal nie deel wees van 'n bediening of 'n gawe wat God nie vir 'n persoon gegee het nie. Nou, God neem nie 'n biologiese jeugdigheid in ag nie, maar wel jeuglike geestelikheid. Daar kan persone wees wat in 'n gelowige familie groot geword het wat miskien al by die ouderdom van ses jaar tot redding gekom het, en by die ouderdom van 25 jaar is hierdie man lankal nie meer 'n jeugdige nie en hy mag miskien geestelik en emosioneel gereed wees om in 'n leierskap posisie te kan intree. Maar aan die ander kant kan daar iemand wees wat 60 jaar oud is en wat pas tot bekering gekom het, en in die God se wee is hierdie man 'n pasgebore baba.

Die Skrifte praat dus nie van ons biologiese ouderdom nie, maar van ons geestelike jeugdigheid. [? Wee jou as jou leier 'n kind is.] Wanneer u jong gelowiges in leierskap posisies sien, pas op, wat daar gaan sekerlik probleme wees. Paulus sê hulle sal deur verwaandheid opgeblase raak. [1 Tim. 3:6: "Hy moet

nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie."] En,? "Gelukkig is jy, o land, as jou koning 'n edele is en as jou vorste op die regte tyd maaltyd hou soos manne en nie soos drinkers nie." Hierdie verwys direk na Mattheus 24, die Olyfberg Rede. Vers 45?49: "Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee? Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel." ? 'n verwysing na die Millennium.) Vers 48: "Maar as daardie slegte dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom?Vers 49: "? en hy sy mede diensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink,??"

Om die mede diensknegte te slaan is Nikolaïeties: swaar hand leierskap, soos in Esegiël 44.

Die Here Jesus haat hierdie dinge. Swaar hand leierskap word deur magsugtige mense op mense toegepas en dit gaan hand aan hand met finasiële uitbuiting en baie ander euwels. Maar kom ons kyk wat gebeur in Prediker wanneer die koning en die prins, edelmanne is, en hulle eet vir krag en sterkte en nie vir dronkenskap nie.

Om geestelik "dronk" te wees is 'n baie populêre sienswyse in die Toronto en Pensacola tipe bewegings. As ons na Joël Hoofstuk een kyk, dan lees ons: "Word wakker julle dronkaards" en drie keer in 1 Petrus praat hy van nugter in die gees, en die dronk nie. In die lig hiervan kan ons beter verstaan hoe demonies die leerstellings van Rodney Howard?Browne en Kenneth Copeland en ander wat in hulle voetspore volg, is. Dronkenskap is een van die spesifieke misleidings van die Laaste Dae. Hier sien ons die "boere" kerk leiers, terwyl God se leiers edelmanne is. Hierdie onwettige leiers mag miskien nou al die goud en silwer en edelgesteentes besit, maar dit gaan sekerlik in die Millennium reggestel word, en hulle sal nooit die Ware Skatte van Wysheid, kennis en begrip besit nie. Hulle sal nooit weet hoe om die mense uit die beleërde stad uit te lei nie, of hoe om die slang te paai voordat hy byt nie. Hulle is gewone arm manne, en hoe kan 'n plattelandse boer nou weet om 'n land se ekonomie te regeer?

In Engeland en in die VSA en SA. is daar loterye, en 'n studie het aangetoon dat die meeste mense wat aan hierdie dinge deel neem uit die werkers klas, of die blou boortjie klas kom ? die minder geleerde klas. Daar is niks verkeerd met hierdie mense nie, maar die feit is dat meeste van hulle in die dobbelaars klas val. Wanneer van hierdie mense 'n lotery wen is hulle binne tien jaar totaal bankrot. Hulle swem in die geld maar hulle weet nie hoe om die geld verstandig te belê nie. Om 'n hoop geld aan 'n arm onverstandige man te gee is onwys want hy moet eers geleer word hoe om daarmee te werk

Prediker 10:18: "Deur allerhande luiheid versak die balkwerk, en deur slapheid van die hande lek die huis." Onthou dat Laodicéa 'n lou warm, lakse en 'n lui kerk is wat inmekaar gaan stort. Vers 19: "Vir plesier maak hulle maaltye klaar, en die wyn maak die lewe vrolik, en die geld verskaf alles." Prakties kan geld baie probleme oplos, maar dit wil voorkom asof dit altyd die verkeerde mense is wat dit besit.

Ons moet vers 7 onthou: "Die slawe ry op die perde en die vorste loop soos die slawe op die grond." God het al die geld en al die hulpbronne voorsien wat die Liggaam van Christus nodig het om die Woord van God te bedien, maar dit het in die verkeerde hande beland. Die slawe het die skat gesteel. Een van die redes waarom TBN, Hinn en Copeland bestaan is omdat dit Satan se manier is om die geld te steel en dit te verkwis op strooi wat oorspronklik bedoel was vir Evangelisasie en Sending werk.

Vers 20: "Vloek die koning selfs in jou gedagte nie,??" Onthou ons is almal konings met Christus as die Koning van die konings ? "? en vloek in jou slaapkamer die ryke nie; want die voëls van die hemel sou die geluid kon wegvoer, en die gevleueldes die woord te kenne gee."

Al hierdie dinge wys na God, en natuurlik moet ons versigtig wees wat ons dink en sê oor en voor God, maar dit beteken ook dat wanneer die slawe dinge oor jou sê dat jy dit te hore sal kom. Hulle is maar net slawe, mense wat nie wysheid en begrip het nie, en ook nie kennis van God se Woord het nie, hulle is nie edelmanne nie. Weereens, soos wat die Here Jesus aan die Laodicéa kerk gesê het: Jy is ryk maar jy het niks en jy weet nie dat jy beklaenswaardig en naak is nie. Terwyl die Smirna Kerk vervolg en verdruk word, en materialisties niks het nie, sê die Here Jesus dat hulle ryk is, hulle is die edelmanne. Goud en silwer en edelgesteentes gaan jou nie uit die beleërde stad red nie, en ook sal dit nie vir jou 'n plek koop in die Ewige Stad nie. God sê dit 'n boosheid as die edelmanne loop terwyl die slawe in BMW's rond ry.

Wysheid is beter as materialistiese rykdom, en die woorde van die wyses wat in stilte aangehoor word is beter as die geskreeu van die vors onder die dwase." Jy is altyd beter af in 'n klein gemeente as in 'n groot gemeente waar 'n klomp strooi bedien word. Die slang gaan hierdie self aangestelde leiers byt en hulle strukture gaan geestelik inmekaar stort. God regeer oor 'n Aristokrasie en Hy roep nie Sy mense as slawe nie. Soos die verhaal van die Prins en die Pouper is ons nie nou al prakties in die besit van Hemelse Skatte nie, maar aan die einde behoort hulle aan die gelowiges en die getroues: "Die sagmoediges sal die aarde beërwe."

Soos wat dit nou is, is dit boos, maar dit is 'n boosheid wat deur God reggestel gaan word. Die self aangestelde leiers is nou sonder wysheid, kennis en begrip in beheer, maar God het sy eie Aristokrasie van edelmanne. Partymaal nou loop die prinse instede van ry, somtyds is daar 'n edelheid in klein gemeentes en nie in groot gemeentes nie. Dit is meer waarskynlik om 'n ryk man in eenvoudige plekke te vind terwyl die slawe in limousines rond ry, maar die edelman is nog steeds 'n edelman en die slaaf is nog steeds 'n slaaf. Die slaaf weet dat hy 'n slaaf is alhoewel hy homself suksesvol vir 'n klein tydjie kan mislei met sy valse rykdom. 'n Slaaf kan niks ander as 'n slaaf wees nie en 'n edelman niks anders as 'n edelman nie. Wanneer die stad omsingel is dan sal ons uitvind wie die rykes, en wie armes is. Wanneer vervolging en verdrukking kom gaan die edelman en die slaaf hulle afkoms en oorsprong openbaar, wanneer die slang byt sal dit bekend wees wie is wie. "Wee jou, o land, as jou koning 'n kind is, en as jou vorste in die more vroeg maaltyd hou. Gelukkig is jy, o land, as jou koning 'n edele is, en as jou vorste op die regte tyd maaltyd hou soos manne en nie soos drinkers nie."

Die Here roep u nie om 'n slaaf te wees nie want ons Heerser is 'n Edele Koning en Hy het vir jou Blou Bloed gegee, Hy het jou geroep om deel te wees van Sy Aristokrasie, en dit is Sy wil dat jy jou Hemelse Skatte moet bekom, dit wag vir jou, jy is geregtig daarop, Hy het dit aan jou bemaak: Hy het ons vertel wat om te doen: Soek hierdie Skat en moet nie 'n slaaf wees nie. Kry beheer oor die Skat wat aan jou behoort en die slawe van die wêreld sal kry

Copyright © 2024 Moriel - God is my Teacher. All Rights Reserved.

This Joomla Site is Maintained by Cybersalt Consulting LTD.