Curses and Christians 2 - Afrikaans

Die vroeë kerk het iets gehad wat baie van ons vandag verloor het. Wanneer ek sê ons, dan bedoel ek mense soos ek. Gelowiges het die Gawes van die Heilige Gees gehad wat ons verloor het. Handelinge 17:Vers 13: "Maar toe die Jode van Thessaloníka verneem het dat die woord van God ook in Beréa deur Paulus verkondig was, het hulle gekom en die skare ook daar opgesweep." Die Bybel vertel vir ons dat die Beréane baie meer edelmoediger was as die ander mense. Wat het hierdie mense meer toegewyd gemaak as die ander mense?Ons lees in vers 17 dat hierdie mense meer edelmoediger was as dié in Thessaloníka, omdat hulle die woord met alle welwillendheid ontvang het, maar hulle het altyd die dinge wat hulle gehoor het deeglik getoets volgens die Skrifte, ook dit wat Paulus gesê het.

Ons het iets vandag wat van die valse sekulere, die wêreld godsdienste af kom, wat genoem word 'n 'guru' mentaliteit, geestesgesteldheid. Dit wat die guru, of die Brahman priesters sê, dit is wat sy volgelinge glo, dit wat die mahraja of Mahess yogi sê sal sy volgelinge soos George Harrison van Mercy Side, glo. Roomse Katolieke sal alles glo wat die Pous sê net omdat hy dit gesê het sonder dat dit enigsins ondersoek sal word. Ortodokse Jode, en veral Hasidiese Jode, sal alles glo wat die Rabbi vir hulle vertel. Dit wat die Rebbe of die Tzadek sê is vir hulle die Woord van God, die Rabbi gaan direk na God deur die Torah, en sy volgelinge gaan direk na God deur hom. Zoroastriaane het hulle eie priester orde, Islam gaan deur hulle Imam na hulle god. Dit is die mentaliteit wat in die laaste 30 jaar in die Ligaam van Christus soos 'n sneeustorting ingekom het.

Wanneer u iemand sien wat 'n geroepene van God is, wat 'n Gawe van God ontvang het, dan kom daar 'n mentaliteit, en alles wat so 'n

persoon sê word aanvaar asof dit van God af kom sonder dat dit geondersoek word. Dit wat hy sê is ja en amen, dit is dit, dit is wat dit beteken en dit is wat dit sal wees, dit is die mentaliteit. Paulus het wonderwerke en tekens gedoen, daar was genesings en baie mense het tot bekering gekom, kerke is geplant en hy was die skrywer van die Nuwe Testament, hy was 'n Rabbi van die Rabbi's, 'n Fariseër uit die skool van Hillel, hy was 'n dissipel van Rabbi Gamáliël. Kan u dink wat sal gebeur as 'n Rabbi vandag tot bekering kom en sy lewe aan die Here Jesus gee en daar begin wonders en tekens deur hom plaasvind? Mense gaan van hom 'n guru maak, en dit wat hy sal sê en doen sal die Woord wees wat God gespreek het. Met Paulus was die roeping, die redding en die Gawes van God teenwoordig, maar Paulus was nie 'n guru nie, Paulus het nie toegelaat dat mense hom aanbid nie. Wat sê hy? Al kom ek, of 'n engel van God en verkondig 'n ander Evangelie, moet dit nie glo nie.

Wat het 'n man soos Paulus so vernaam gemaak? Was dit omdat hy altyd daarvan bewus was dat die enigste Ware Gesag, Jesus Christus en die Woord van God is? Paulus was 'n rentmeester van die Woord. Vandag sien ons mense wat deur God geroep is, mense wat Gawes van God ontvang het, God kan hulle gebruik en baie kan tot redding kom, maar vandag het daar 'n mentaliteit in die kerk ingekom deurdat dit wat die prediker sê ja en amen is.

Ons maak vandag gurus, en nie net die Hasidiese Jode, of die Roomse Katolieke, Hindu's, Mormone met hulle priesterordes nie, nee Christene doen dit ook. En dit kom baie duidelik na vore in huiskerke. Aan die meer ekstremistiese kant is daar die sosiologiese kultuse soos die Jesus Army en die London Church of Christ.

Die Griekse woord vir kettery, dwaalleer, beteken nie eenvoudig verkeerde leerstellings nie, die regte betekenis van hierdie woord is iemand wat hiper sistematies is, wat faksies, denominasies vorm.

Galasiërs praat direk teen die gees van partyskap. Partyskap beteken nie dat mense na 'n kroeg toe gaan en 'n paar drankies saam gaan geniet nie. Partyskap beteken dat mense hulle groepeer in 'n verbond van partyskap met 'n waarheid wat nie van die Gees van God is nie.

Die denke is: Ons het die waarheid en al die ander mense is tweedegraadse gelowiges of Christene. Dit is die gees van partyskap.

Die enigste ware fondasie is die Skrifte, die Bybel. Deur al die eeue van die kerk wêreld het ons nog altyd verkeerde dinge en slegte mense in goeie kerke gekry, maar ons kry ook nog altyd baie opregte mense en goeie dinge in slegte kerke.

Kyk na die sewe kerke in Openbaring, die Sewe Briewe, in die goeie kerke was daar dieselfde probleme, en in die slegte kerke was daar goeie mense, dit is wat was en wat nou ook is. style="mso-spacerun: yes"> Die gees van partyskap is 'n vleeslike daad, denominasies is een ding, maar denominasie-isme is eenvoudig 'n daad van verborge grootmanskap, die gees van partyskap.As u 'n praktiese meganisme kan vind om kerke te laat saam werk, soos met dinge soos sending, evangelisasie, en die ondersteuning van die armes, en so 'n assosiasie vorm, kan dit dalk werk, maar wanneer mense faksies, partyskappe begin vorm, en hulle in die geheel begin afsny van die Liggaam van Christus af, dan is daar 'n probleem.

Twee dinge wat Skeiding bring.

Die Bybel sê daar moet partyskappe onder ons wees sodat die Waarheid geopenbaar kan word, (1Kor.11:19) maar ekumeniese bewegings is 'n vleeslike eenheid, dit is 'n verskuilde vorm van partyskappe, dit is nie die Gees van God nie, dit is 'n valse eenheid.Die Heilige Gees is die Gees van Waarheid en ons kan nie 'n eenheid in die Heilige Gees bou op 'n basis van dwalings nie, soos byvoorbeeld dat redding deur die onderhouding van sakramente kan plaasvind, of om vir die dode, afgestorwe heiliges te bid, instede van wedergeboorte deur water en Gees.

Dit is nie 'n eenheid in die Gees nie, die Heilige Gees is die Gees van Heiligheid, Hy is nie die Gees van dwaling nie. Dit is totaal on-Bybels vir gelowige Christene om hulle te verenig met die valse godsdienste van die wêreld, maar aan die anderkant is dit ook netso totaal on- Bybels vir gelowige Christene en kerke om hulle onordelik van mekaar af te skei. Hier word nie gesê dat daar 'n soort van

monolitiese organisasie moet wees nie, maar dat daar opgetree moet word in die eenheid van die Gees wat gebaseer moet word op die basis van eenvormigheid deur die Genade van God, Redding deur Jesus Christus, en die Gesag van die Woord van God. Mense neig om 'n stukkie Bybelse waarheid te neem en dit so op te blaas deur die waarheid daarin te neem en daarop 'n kerk te bou.Daar is egter 'n probleem wanneer 'n WAARHEID 'n LEUEN word, en dit gebeur wanneer mense 'n waarheid neem en dit die basis van dié waarheid maak. Wanneer dit gebeur dan word die waarheid 'n leuen. Die enigste Bybelse basis vir die Hele Waarheid is Jesus Christus, Christus wat gesterf het. Christus wat opgestaan het, Christus wat weer kom. Die kruis, die leë graf en die Olyfberg, dit is die basiese WAARHEID waarop alle ander waarhede gebou moet word.

Alle ander waarhede moet gesentreer en gepredik word rondom die Waarheid van Jesus Christus. Christus gekruisig, Christus wat opgestaan het, en Christus wat weer kom, dit is ons basis.Wanneer mense 'n ander waarheid neem, al is dit waar, en dit die middelpunt van hulle aanbidding maak, dan word hierdie waarheid 'n dwaling. Ek glo vas aan die Gawes van die Gees, maar daar is mense wat dinge inlees oor salwing, soos die aanbidding van die Heilige Gees en derglike dinge wat op niks ander as Gnostisme dui nie. Dit is waar 'n evangelie gebasseer word rondom die Heilige Gees, 'n waarheid en nie die Hele Waarheid nie. Hierdie dinge kom van wat genoem word die Chalsedoniese Christologie wat in die vroeë kerk ontstaan het. In die vroeë kerk was daar mense wat ontken het dat Jesus God is, hulle het die Godheid van Christus ontken. Die Raad in Chalsedon het teen hierdie dwaling opgetree. In hierdie raad was daar twee mededingende teologiese skole, die een van Alexandria en die ander een van Antiochië. Die skool uit Alexandria het die voordeel in hierdie saak gekry. Dit is onmoontlik om die Godheid van Christus oor te beklemtoon omdat Jesus God is, Hy is God, maar wat kán gebeur is dat mense die Mensheid van Christus kan onder beklemtoon. Die teologiese term is 'Kenosis'.

In Phillipense 2 neem Christus die gedaante van 'n Dienskneg aan en Hy onderwerp Homself aan die beperkinge van die mens, dus om teen hierdie dwaling, dat Jesus nie God is nie, op te tree, het hulle

begin leer dat Jesus op die water geloop het omdat Hy God is, Jesus het die vyf duisend mense gevoed omdat Hy God is, maar dit is nie waar nie.

Hulle vervang die een dwaling met 'n ander een. Ja, Jesus kón op die water geloop het, en Hy kón die vyfduisend gevoed het omdat Hy God is, maar Hy het nooit Sy Goddelike Krag gebruik om dinge te doen nie, Hy het nooit buite die Wil van Sy Vader opgetree nie. Hy het net gedoen wat Hy Sy Vader gesien doen het. Alles wat Jesus gedoen het Hy deur die Krag van Heilige Gees in Hom gedoen.

Vandag is dit dieselfde, die Gawes en die Krag van die Heilige Gees manifesteer deur mense. Jesus het die gedaante van 'n dienskneg aangeneem en die Heilige Gees het deur Hom gewerk, so het Christus Homself as ten volle mens, met ons geïdentifiseer. Daarom het ons die Vader, en die Seun. Maar instede daarvan dat ons, wat die teoloë noem 'n Trinetariese Christologie, 'n Drie Enige Godheid het, eindig dit in Chalsedon in 'n Binatariese Christologie, net die Vader en die Seun, en die Heilige Gees word op die agtergrond geplaas.

Roomse Katolieke en Protestantisme is albei negatief beïnvloed deur hierdie dwaling van Chalsedon, Chalsedon was 'n mistasting wat bedoel was om die kerk van kettery te bewaar, 'n dwaling met 'n prys. Met ander woorde, as Jesus God is, en die mens is gevalle, dan het ons 'n middelaar nodig, en wie is dit???Hulle begin om Maria op te lig na 'n staus wat ons nie in die Skrifte kry nie, en instede daarvan dat Jesus as Middelaar optree tussen die mens en God, word dit Maria!

Hulle gaan en maak 'n Maria van al die heidense godinne soos Diana van Efese en Minirva.

Die Protestante maak dieselfde fout. Omrede al die vervalsings van die Gawes van die Gees, en al die foefies van die Katolieke, soos die verkoop van stukkies houtsplinters van die kruis om geld te maak, genoeg om 'n 30 verdieping kruis van te bou, het hulle die Gawes van die Heilige Gees begin verwerp, hulle het stil geword. Hulle wou niks meer weet van wonders en tekens nie, en die manifestasie van die Heilige Gees Gawes nie. Dit was later deur Benjamin Warfield, ongeveer 125 jaar gelede in die lig gebring. In alle gevalle word die

Heilige Gees onderdruk en 'n WAARHEID word geïgnoreer.

Toe kom die Charismate en die Pinkster groepe, en hulle kry 'n waarheid in die hande, en hulle maak dieselfde basiese fout: Alles word die Heilige Gees; Heilige Gees; Heilige Gees, en hulle eindig met 'n totaal verdraaide on-Bybelse beeld van die Heilige Gees. Die Heilige Gees en en Sy bediening word vir ons uitgebeeld in die verhaal waar Abraham sy dienskneg gestuur het om vir sy seun Isak 'n bruid te gaan soek. Isak die seun, is die Beeld van Christus, en Abraham is die Beeld van die Vader. Die Vader stuur sy Dienskneg, die Heilige Gees, om 'n bruid vir Sy Seun, uit Sy eie mense voorteberei. Die Heilige Gees is altyd die Dienskneg wat mense na Christus verwys, maar wat gebeur toe? Die Heilige Gees word prakties bo Christus verhef.

Wanneer u mense liedjies hoor sing soos: Kom o' Skepper Gees; Holy Spirit let Your Fire fall, en al hierdie dinge, wat die Heilige Gees bo Christus verhef, moet u weet dit is 'n dwaling, 'n Waarheid het 'n leuen geword. Daar word nooit in die Naam van die Heilige Gees aanbid nie, lofsange is ook aanbidding, Hy word net aanbid in die konteks van die Drie Enigheid van die Godheid. Instede daarvan dat Christus die sentrale punt van aanbidding is waarop alle waarhede gebou moet word, het 'n ander waarheid in die plek van die Waarheid gekom, en so word 'n waarheid 'n leuen, en dit is waarop kerke gebou word.

'n Ander waarheid wat 'n leuen geword het, is God se doelwit met Israel. Die vervangings, in plek van, denke is totaal on-Bybels, Jeremia 31:31 / Hebreërs, is baie duidelik, God het die Nuwe verbond met Israel en die Jode gesluit en nie met die Babtiste, of met die Pinkster bewegings, of met die Plymouth Brethren nie, nee, die Nuwe Verbond is met die Jode gesluit, die kerk verontagsaam hierdie Waarheid al vir baie eeue, sommige mense sien dit in, die waarheid word weer ontdek. Daar is van u wat hier lees wat Israel die middelpunt van die waarheid wil maak en op hierdie waarheid iets wil oprig, mense wat graag na die Bybel en die hele panorama van God se Waarhede deur die bril van Israel wil kyk, maar dit is om te gryp na 'n stukkie waarheid, en wanneer u hierdie waarheid in plek van dié

Waarheid, Jesus Christus plaas, dan word hierdie waarheid 'n leuen.

Daar is mense wat leer dat ons Israel kan liefhê en hulle kan seën sonder dat ons aan hulle die Evangelie hoef te verkondig, dit is ons bediening vir die Jode?

Maar, om God se mense gerus te stel sonder dat ons aan hulle die Evangelie bring, gaan maak dat ons hulle red vir die Hel!Paulus vra: Hoe gaan hulle hoor as hulle nie 'n prediker het nie? Dit is wat baie goeie mense bedink: Ons sal aan die Jode net liefde gee, God sal Hom self aan hulle openbaar. Dit is totaal on-Bybels. "As julle hulle nie waarsku nie sal Ek hulle bloed van julle hande eis."'n Waarheid het 'n leuen geword.

In Westerse demokrasie word ons sosiale, ekonomiese en politieke modelle beheer deur Bybel beginsels. Hoekom is baie van die demokrasies besig om in duie te stort? Waarom is die Westerse ekonomie besig om in duie te stort?? Die rede is omdat hulle weg beweeg het van Bybelse beginsels. Buite die parlement: Onse Vader wat in die Hemel is! Maar binne in die parlement is daar 'n probleem. Die meeste van die parlementariërs is ateïste, Gnostieke, Hindus, Moslems, New Agers, mense wat in niks én in alles glo!Of ten beste is daar nominale godsdienstiges. Daar is net 'n handjie vol Christene, dit is die realiteite! Die weelde wat ons vandag nog in die Weste geniet is omdat ons Bybelse beginsels toepas op ons sosiale ontwerp, op die ekonomiese en regering stelsels, dit is 'n waarheid, en waar mense God se beginsels toepas is daar rus en vrede. Maar dit is ook baie vinnig besig om te verdwyn. (Deut.8) John Wesley het hierdie waarhede geken, hy het gesê dat as herlewing na Engeland toe kom dan sal dit die gemeenskap en die ekonomie radikaal verander. Sosiale onregverdigheid sal verdwyn en die lewensstandaard sal baie verbeter. Maar hy het ook gesien dat wanneer rykdom in die kerk inkom, dat die kerk presies dieselfde sal doen wat Israel gedoen het, hulle sal terugval omrede hulle materialistiese liefde, 'n lui louwarm Laodécia kerk. En was hy nie reg nie!God se seëninge en voorspoed is 'n waarheid.God se beginsels het 'n natuurlike neiging om voorspoed te voorsien. Maar wanneer mense hierdie waarheid neem en dit in die plek van die Waarheid van

die kruis, die opstanding, en die Wederkoms plaas, en hulle hoop op die tydelike begin vestig, wat gebeur?? Die Waarheid word 'n leuen! Dit is die geloof wat vandag gepreek word! Dit is nie geloof in Jesus Christus nie, dit is geloof in geloof! "n Dienskneg is nie verhewe bo sy leermeester nie. Christus het gely, en Hy sê vir ons: Neem jou kruis op! Hebreërs 11 praat meer oor geloof as die res van die Nuwe Testament, maar hier word niks gepraat van geld nie. Die enigste plek waar hier van weelde en oorvloed gepraat word is toe Moses omrede sy geloof sy rug daarop gedraai het! Wat gebeur vandag?

Die waarheid het 'n leuen geword!

'n Ander waarheid is die waarheid oor Vloeke, en daar is 'n Bybelse waarheid in vloeke. Ons sien vandag mense wat obsessies ontwikkel het oor hierdie Bybelse waarheid. Daar is kerke wat hulle hele bediening toewei aan die uitdrywing van duiwels en die breek van vloeke oor Christene. Hulle praat meer oor die duiwel as oor Jesus Christus, en elke probleem wat hulle ondervind word verbind aan demone, 'n vloek of 'n boosheid. Baie van hierdie dinge het te doen met mense wat nie 'n persoonlike verantwoordelikheid wil neem vir hulle verhouding met Jesus Christus nie, en weer sien ons die guru mentaliteit.

Ons lewe vandag in 'n spesialis samelewing, as ek 'n wetlike probleem het gaan ek na 'n prokureur toe, met 'n mediese probleem gaan ek na 'n dokter toe, finansieel na my bank bestuurder toe, met 'n geestelike probleem gaan ek na hierdie prediker toe, want hy is die profesionele guru, mense het van hom 'n guru gemaak. Paulus kon baie maklik 'n guru gewees het, mense sou hom baie maklik aanbid het, en hulle het dit ook probeer doen toe hulle die wonders en tekens gesien het wat deur hom plaasgevind het, maar Paulus het dit nie toegelaat nie.Wat weet vandag se mense wat Paulus nie geweet het nie? Hulle weet niks wat Paulus nie geweet het nie! Vandag is daar mense soos Kenneth Hagin wat daarop aanspraak maak dat hy dinge weet wat Paulus nie geweet het nie! Moet dit nie glo nie, dit is 'n leuen.

Die enigste antwoord wat ons in alles moet sien is Jesus Christus. Vandag het ons 'n geweldige tekort aan mense met Bybelse kennis,

Bybelse kennis deur die Heilige Gees gedrywe, dit is net nie meer daar nie!

Baie predikers stel nie meer belang in die Bybelse Waarhede, die Woord van die Here nie, Grieks en Hebreeus is uit. Akademiese Teologie is uit. "My mense gaan te gronde asgevolg van geen kennis."

Derek Prince is een van die min persone waarvan ek weet, hy is 'n Charismatise Pinkster tipe Bybel leraar wat hom werklikwaar toewy aan Bybel studie, hy sal uit sy pad uitgaan om die oorspronklike tale te verstaan en te leer. 90% van dit wat hy leer is uitstekend tot baie goed en dit sal 'n baie groot fout wees om die baba met die badwater uit te gooi.

Daar is twee gevare, die een is waar mense iets neem wat hulle weet verkeerd is, of wat God aan hulle uitwys het wat verkeerd is, en hulle sal so 'n hele bediening verwerp vir hierdie rede. Dit is verkeerd, as daar nie iets fondamenteel verkeerd is nie, soos dinge wat die Evangelie benadeel, soos waar Copeland, Kenyon en Hagin sê dat Jesus Christus geestelik gesterf het, moet u versigtig wees om nie sommer iemand se bediening te verwerp asgevolg van een of twee foute nie, nie een van ons is volmaak nie, gaan praat daaroor.Daar is 3 of 4 dinge wat aan ons 'n kriteria kan verskaf om iemand se bediening totaal te verwerp, en dit is:

Sondes wat nie bely word nie, sedelooshede en die beoefening daarvan.

Die Evangelie: As iemand 'n ander Evangelie verkondig of die kruis aantas. Enige valse godsdiens kom in die naam van Christelikheid, en elke Christen kultus sal die Kruis van Jesus Christus op die een of ander manier verloën. Op drie plekke in die Boek Hebreërs sê die Skrif vir ons baie duidelik dat Christus ons volmaakte Offer was, Hy het eens en veraltyd vir almal gesterwe. Die Katolieke sê nee, Golgota word elke keer herhaal met hulle Miss. Dit is 'n fondamentele

dwaling, dit is 'n ander evangelie. Katolieke sê dat redding deur 'n Ou Testamentiese priesterorde kom, net soos die Mormone wat 'n ander priesterorde in plek het. Die Bybel leer vir ons van 'n priesterorde van alle gelowiges. Onthou voordat Satan die Christendom verheidens het, het hy hulle ge-Judafiseer, hy het hulle terug gekry onder die Wet. (Galasiëers) Instede daarvan dat ons 'n priesterorde van Gelowiges het, het hierdie kultusse 'n spesiale priesterorde geskep wat die Nuwe Verbond en Testament verwerp. Moet ons enigsins priesters hê? Kan daar vroue priesters wees? In die Nuwe Verbond is daar nie priesters nie, dit is on-Bybels.

Daar was 'n artikel in 'n Engelse koerant oor 700 Anglikaanse priesters wat hulle kerk gaan verlaat omdat vroue priesters aangestel is, sewe Biskoppe wil terugkeer na Moeder Rome toe, maar hoeveel priesters het hulle kerk verlaat toe een van hulle priesters die opstanding van Jesus verloën het, toe van hulle Hindu gode, demone in Cantebury Kattedraal begin aanbid het, of toe Homoseksuele as priesters aangestel is? Nie een nie! Dit is die standaarde wat ons vandag in kerke sien. Elke kultus sal die Kruis van Christus op die een of ander manier verloën, of hulle sal die Evangelie van Redding met 'n ander een vervang wat gebasseer word op werke, die Wet, of op sakramente, dit is 'n fondamentele dwaling, verwerp alles, dit is nie van die Here nie.

Die Persoon van Christus:Wat glo hulle oor Christus, Is Hy die Weg, die Waarheid en die Lewe? U sal verbaas wees om te weet dat daar baie Christene is wat vreemde gelowe het oor Jesus, 'n onortodokse Christologie. Ek was verstom toe ek 'n video van die 'God Makers' gesien het, dit is deur bekeerde Mormone gemaak. Hulle noem hulleself: "The Church of Latter Day Saints of Jesus Christ". Hulle verkondig die idee dat God twee seuns gehad het: Jesus en die Duiwel, met al die byvoegsel hoedat die wêreld geregeer moet word, en mense wat nie een van die twee volg nie word op die aarde uitgewerp, dit is hulle wat die swart mense geword het wat deur God vervloek is!Brigham Young beweer dat swartmense lelik, gevaarlik en baie dinge is, en as 'n Mormoon met 'n swart mens trou dan moet hy

doodgemaak word! Dit is boos, dit is 'n onortodokse sienswyse van Christus en dit is nie van God nie, verwerp dit alles.

Die Gesag van die Skrifte: As die Gesag van die Skrifte vervang word deur een of ander vorm van 'n vreemde gesag wat gebasseer word op vreemde openbarings, Gnostieke denkes soos die Restorasie bewegings. Inplaas van Skrif eksegese, om UIT die Woord te lees, word daar IN gelees, verwerp dit. Dit is wat die Woord van God te sê het, en nie wat 'n mens oor die Woord van die Here te sê het nie.

Maria is nie 'n middelaar nie.

Dit is die Gesag van die Skrifte, die Persoon van Jesus Christus of 'n ander evangelie, as hierdie basis versteur is, verwerp alles.

Ons moet egter versigtig wees om nie sommer summier iemand se bedienig te verwerp asgevolg van klein probleempies nie, en ek dink dat baie van die probleme by ons self lê, ons het die gees van die Beréane verloor. Ons neem sekere dinge in wat iemand sê omdat hy gewoonlik reg is. Jakobus waarsku ons: Pasop moet nie baie leermeester wees nie omdat leermeesters baie strenger geoordeel sal word. Die oog is die lamp van die liggaam, en as die oog gesond is dan is die liggaam gesond. Wees soos die Beréane, moet nie glo wat ek sê nie, toets dit wat ek sê, moet nie van mense gurus maak nie.

Preek ons 'n ander Evangelie in die lig van wonders en tekens?

Daar is twee Geestelike gesagsdimensies, soos ek dit verstaan, die een is die Gesag van Christus en die ander een is die geestelike gesag van die Kerk. Ons moet eers verstaan wat die Geestelike Gesag van Christus is voordat ons die geestelike gesag van die kerk sal begryp. Koning Jesus se Gesag is die Eerste fondasie, Hy is die Basis van alle dinge.

Daar is verskillende woorde in Hebreeus en Grieks wat gebruik word vir vloeke en dit word gewoonlik spesifiek gebruik. Die eerste woord is "Kalah," dit beteken: Verwensing, vervloeking of vloek. Dit is wanneer slegte dinge gebeur, dit is die teenoorgestelde van seëninge. Wanneer mense iets leer oor seëninge en vloeke wat oor Christene kan kom, dan is die eerste mistrap wat hulle kategories begaan, dat hulle nie oplet wat die oorspronklike woord in Hebreeus of Grieks in verskillende kontekse sê en beteken nie. Wanneer die regte pad gevolg word, kan ons agterkom hoedat mense en Christene op verskillende maniere vervloek en ook nie vervloek kan word nie. Een probleem wat ons in Skolastiese Skrifeksegese het, is dat daar in die Nuwe Testament vertalings probeer word om Hebreeuse begrippe in Grieks te verklaar en te vertaal. Die metodiek is dat daar teruggegaan word na die oorspronklike Skrifte soos die Septuagint en te probeer sien hoedat die Rabbi's die Hebreeus konteks verstaan en vertolk het en dit dan in Grieks te vertaal, dit is 'n probleem, en so het verskillende Griekse woorde onstaan vir iets waarvoor daar in Hebreeus net een woord is. In Hebreeus is daar net een woord vir Liefde: "Akovah," maar in Grieks is daar nie minder as sewe woorde nie, drie, miskien vier wat in die Bybel voorkom, drie word verklaar maar die vierde is ingeplaas sonder verklaring.

Wanneer ons kyk na verskillende woorde in die oorspronklike tale en sien hoedat hulle in konteks gebruik word, dan kan u sien hoedat Christene onder sekere omstandighede vervloek kan word en ook nie. Die eerste woord is "Kalah," in die Hebreeuse Joodse denke is dit slegte dinge wat gebeur.Een van die beste maniere om hierdie konsepte te verstaan is om te kyk wat beteken die teenoorgestelde, met ander woorde, as iets warm is, is die teenoorgestelde koud.

Vervloek is die teenoorgestelde van seën: "Berokhoh".

Wanneer dit in Israel reën, en al reën dit baie hard, is die landbou afhanklik daarvan, dan sê die mense: "Gosham Berokhoh," die reën is 'n seëning. Maar as dit nie rëen nie dan word dit gesien as 'n vloek, 'n oordeel.Israel is veronderstel om deur geloof te lewe en wanneer dit rëen dan was dit 'n teken dat God hulle geseën het.Kyk na Jes.44:3: 3 "Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond; Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge".

Verskillende vloeistowwe verteenwoordig die Heilige Gees in verkillende omstandighede. Met Blydskap in aanbidding is Hy die "Nuwe Wyn". In Salwing is Hy-"Shomen"-Olie, In die uitgestorte Heilige Gees is Hy: "Mayim Hayim"-Lewende Water, Reën Water, vars en skoon wat op die aarde uitgestort word wat die dorsland en die strome voed. Jesus verwys na die Lewende Water in Joh.7:38. Die waarheid is, as dit nie reën nie sal daar ook nie 'n oes wees nie.

Vandag is dit dieselfde, as dit nie reën sal daar nie 'n oes wees nie, as die Woord van God nie gehoor word nie sal daar nie 'n sieleoes wees nie. Kyk na Amos 4:7, "Kalah" het hoofsaaklik te doen met nasies en mense wat onder 'n oordeel of 'n vloek kom, dit is minder persoonlik, dit het te doen met 'n groep, saamgestelde seëninge en vloeke. V7: "Alhoewel Ék die reën van julle teruggehou het toe dit nog drie maande voor die oestyd was en op die een stad laat reën maar op die ander nie laat reën het nie, die een stuk land reën gekry het, maar die ander waarop geen reën geval het nie, verdor het-" Een plek sal reën kry maar 'n ander plek sal verdroog.

'n Begaafde evangelis, wat nie die gawe van genesing verhef bo bekering nie, sal op een plek preek en baie sal tot bekering kom, maar dieselfde evangelis sal op 'n ander plek preek en niks sal gebeur nie! Hoekom gebeur dit? Die Gawe en die Salwing kan teenwoordig wees, maar die reën word teruggehou!

Daar is 'n vloek oor die land, daar is "Kalah" Die geestelike agteruitgaan van die kerk is die oorsaak, die kerk het verander in 'n middelklas institusie, daar is 'n fondamentele afval weg van die Waarheid af, en morele disintigrasie van familie waardes is aan die orde van die dag. Die volke en nasies is onder 'n vloek daar is nie 'n seën nie.

Groot Britanje was in 1951 die wêreld se derde grootste ekonomie maar vandag kan hulle nie eers kompeteer met Italië of Frankryk nie.

Dit wys vir ons dat die rede vir die ekonomiese agteruitgaan van Amerika en Britanje, die refleksie is van hulle geestelike agteruitgaan,

daar is 'n vloek oor hierdie lande. "Ek sal jou oorgee in die hande van jou vyande" Die teken van die vloek is dat daar nie 'n sieleoes is nie.

Die tweede woord is: "Me'airoh," dit beteken-bitterheid, nie vervloeking nie, maar 'n verwensing, 'n uitdrukking van haat, dit is die teenoorgestelde van "liefde".

Die idee is 'n vloek wanneer ons iemand nie liefhet nie, en liefde sal hierdie vloek verbreek. Kan Christene onder so 'n vloek wees? Ja hulle kan. Jesus sê die wêreld sal ons haat. Ek ken 'n Christen vrou met 'n ongeredde man wat haar haat omrede haar geloof.Jode wat tot bekering gekom het word deur hulle ongeredde families gehaat, daar is nie liefde nie. Op hierdie wyse kan Christene onder 'n vloek wees.

Die volgende woord is: "Kolal," Sag.8: 13: "En soos julle 'n vloek gewees het onder die nasies, o huis van Juda en huis van Israel, so sal Ek julle verlos, dat julle 'n seën kan wees. Wees nie bevrees nie, laat julle hande sterk wees."

Die woord "Kolal" kom van die Hebreeuse woord "Kal" wat 'lig' (Gewig) beteken.

Die Hebreeuse woord vir swaar is: "Kovaid" die teenoorgestelde van lig. Dit is ook die woord wat vir die lewer, die swaarste orgaan van die mens gebruik word. Die Hebreeuse woord wat vir "eer" gebruik word is: "Kovoud," en dit kom die woord "Kovaid" af.Weereens die Hebreeuse konsep van die teenoorgestelde, die teenoorgestelde van eer is vervloek. As ons iets of iemand vereer dan dra dit gewig, dit is swaar vir jou, en as iets of iemand in oneer is, dan is dit 'n vloek, dit is lig. So is die Hebreeuse idee van eer vir ons ouers, wat dit beteken is dat ons ouers vir ons 'n gewigtige saak moet wees. As ons iemand nie respekteer nie dan word hy ligtelik opgeneem. As u die Bybel lees en die Heilige Gees kla u aan oor iets in u lewe, of Hy openbaar vir u iets in die Skrife, dan sal dit vir u swaar word. Op hierdie wyse kan daar 'n vloek oor Christene wees en hulle kan ook so 'n vloek oor ander bring. As ons deur ander mense ligtelik opgeneem word inplaas van as God se Nuwe Skepping, dan is daar 'n vloek oor ons,

en as ander gelowiges nie vir ons swaar weeg nie dan bring ons 'n vloek oor hulle. Die teenoorgestelde van eer is vloek. In die praktiese hoedanigheid het hierdie idee te doen met verantwoordelikheid, ons word in God se Oë verantwoordelik gehou om na ons ouers om te sien in hulle oudag, ons mag miskien jammer wees vir ander ou mense, maar ons ouers moet altyd vir ons 'n baie groter gewig dra.

As ons ons finansiële verantwoordelikheid vir ons ouers nalaat dan is dit volgens die Bybel 'n oordeel wat ons oor ons ouers bring, en in die Ou Testament was dit met die dood strafbaar, in die Nuwe Testament is dit net so 'n ernstige oortreding om ligtelik oor ons ouers te wees.Op hierdie wyse kan Christene 'n vloek oor hulle bring: "Kovaid, and Kalal," Lig of swaar.

"Khorav" beteken: Toegewy aan die noodlot. Mal.4:6"En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie." (Met verwysing na die bediening van Elia.) Hier sien ons die idee om die land met 'n vloek te tref.

Dit het 'n vaste besluit by God geword om iets oor te gee tot verwoesting, die wêreld is onder 'n vloek "Khorav" Dit is 'n gevalle wêreld waarop 'n vloek rus.

In die Nuwe Testament sien ons dat die wêreld uitroep na die terugkeer van Christus en Sy Koninkryk.

Al die natuur rampe wat die wêreld tref is asgevolg van die sondeval van die mens. Toe die mens gesondig het, het die skepping wat God vir die mens gegee om te regeer, saam met die mens geval. Daar het sekere geologiese, fisiese, meteorologiese en biologiese veranderings ingetree saam met die sondeval. Ons lewe in gevalle wêreld wat onder 'n vloek is, en op hierdie wyse kan Christene ook onder 'n vloek wees.

Maar Egipte was oorgelewer aan God se oordeel omdat Egipte nie God se mense wou laat trek nie, maar toe die oordele, wat ons met Paasfees, Nagmaal herdenk, oor hulle gekom het, was God se

mense bewaar gedurende hierdie plae of vloeke. Onder sulke omstandighede kan 'n Christen ook onder 'n vloek wees.

Die Nuwe Testament vertolk sommige van hierdie Hebreeuse konsepte soos volg. Hebreërs 6:7, Hebreërs is 'n baie belangrike Boek om die Joodse begrippe van die vroeë kerk te verstaan omdat dit in Hebreeus geskrywe is. V7:"Want die grond wat die reën indrink wat dikwels daarop val, en nuttige plante voortbring ter wille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die seën van God."

Hier sien ons hoedat die konteks van Jesaja 44 en Amos 4 herhaal word, die fisiese landbou en meteorologiese begrippe leer ons iets van die uitgestorte reën wat 'n seën is, en wat ook die tipologie is van die Uitstorting van die Heilige Gees. Vers 8: "Maar as dit dorings en distels oplewer, deug dit nie en is naby die vervloeking--die einde daarvan is verbranding."Alles eindig in verbranding, dit is wat basies met hierdie wêreld gaan gebeur. Die Nuwe Testament weerklank die woord "Khatayah" Die skepping is onder 'n vloek, en hierdie skepping en vloek is oor die mense en Christene omdat hulle in hierdie gevalle wêreld lewe. Maar God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie en die liefde-arbeid wat julle betoon het vir sy Naam," ens. (Hebr.6")Die idee is hier dat, alhoewel hierdie Skepping en ons onder die vloek is, sal God die wat aan Hom behoort uit red in moeilike tye. Maar hierdie woord "Khatayah", kyk wat staan voor dit geskrywe in die geval van diegene wat gered is maar wat teruggeval het: V4-6: "Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het--om dié weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak."In Grieks is daar nie 'n teenwoordige terme nie, ons het 'n teenwoordige aaneenlopende term. Diegene wat in 'n aktiewe teruggevalde toestand verkeer gaan nie terugkeer nie. Dit is onmoontlik om hulle te vernuwe tot 'n herbekering omdat hulle vir hulleself die Seun van God weer gekruisig het en van Hom 'n skande gemaak het. Hier word gepraat van die reën wat kom, en die vloek wat oor die land gaan kom.

Terugevalde mense wat nie tot bekering kom nie plaas hulleself

onder hierdie vloek, die Skepping is onder hierdie vloek en ons kan net deur Jesus Christus van hierdie vloek gered word, en ook dan in die einde geheel uitgered word. Teruggevalde mense wat Christus verloën gaan terug onder die volle krag van hierdie vloek.

Omdat ons mense is, is ons in die breë almal onder hierdie vloek omdat die Skepping daaronder is. Mense wat teruggeval het en nie tot bekering gekom het nie, gaan terug om graan te oes, maar wat hulle gaan kry is dorings en distels. Op hierdie wyse kan Christene baie seker ook onder 'n vloek wees.

In Matt.25:41 sien ons ook die Hebreeuse konsep van die woord "Khatayah" "Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele."In Grieks beteken dit dieselfde, dit is hoekom Hebreërs 6 en 10 saam gaan, hier word verwys na dieselfde gebeurtenis, die vloek van die hel wat mense oor hulleself bring.

Ons het 'n ander Hebreeuse woord, "Katal" wat beteken om booshede aan te bring, en dit kan met Christene gebeur. Die Bloed van Christus en Sy Goddelike Krag kan ons bewaar van sulke dinge, maar om te wil beweer dat ons onaantasbaar gaan wees vir sulke dinge is on-Skriftuurlik.

Reguit terug na heidense Rome waar die keisers en heersers vloeke oor die kerk uitgeroep het en die Christene gruwelik vervolg het, waar baie as martelare gesterf het.

So kan daar ook 'n vloek oor ons kom. Maar, "Ek sal seën wie julle seën en Ek sal vervloek die wat julle vervloek." Kyk wat gebeur.

Het u die film "Shindlers List" gesien? Die Duitsers wat 'n muur rondom 'n Joodsde Ghetto gebou het, en as 'n Jood probeer ontsnap het is hy met masjiengeweervuur afgemaai.So het die Berlynse muur opgegaan rondom die eens vertoonkamer hoofstad van Duitse Ryk en as 'n Duitser probeer ontsnap het is hy of sy met masjiengeweervuur afgemaai totdat daardie hele geslag Duitsers omgekom het, of so oud was dat niks meer vir hulle saakgemaak het

Kan u sien? "Ek sal seën wie julle sëen en vervloek wie julle vervloek."

In plekke soos Denemarke, Holland en die Verenigde State is onsedelikheid iets verskriklik. Die pornografie in Denemarke en die seksuele sondes in Holland en Amerika is verskriklik, maar die hoofrede omdat God se oordele nog nie oor hierdie plekke gekom het nie is omdat hulle na die Jode omgesien het wat so verskriklik deur die Duitsers uitgemoor was. Hulle het geel sterre gekry om te dra.

Daar was die koning Christene van Holland, Hollanders in Denemarke wat na vore gekom het en in die openbaar gesê het "Jesus was 'n Jood en so is ek ook, hier is my ster", daarom is hulle nou nog uitgespaar.

Mark.14:71 "Toe begin hy homself te verwens en te sweer: Ek ken nie daardie man van wie julle praat nie."Hier sien ons waar iemand in 'n woede bui verkeerde dinge kan sê: "Anathamatesio" om te "anethamatize" Kan Christene onder sulke omstandighede vervloek word.? Natuurlik!Matt.26:74: "Toe begin hy homself te verwens en te sweer: Ek ken die man nie." Dieselfde betekenis is hier in werking. "Cata'anamathatesio," Om iemand wat jy liefhet te verraai!Jesus Christus sê vir ons dat broer teen broer sal opstaan, en kinders teen die ouers, spesifiek in die laaste dae in tye van verdrukking. So kan daar ook 'n vloek oor Christene kom.

Hoe kan Christene nie onder 'n vervloeking wees nie.

Gal.3:10: "Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie."Ons moet alles onderhou wat in die Wet staan!!, nou dat nie een mense meer deur die Wet voor God geregverdig kan word nie?

En, die regverdiges sal deur die geloof lewe! Die wet is nie uit die geloof nie, en elkeen wat dit doen sal daardeur lewe.

Die hoofdoel van die Wet was om die Jode te leer dat hulle dit nie kan onderhou nie, hulle kon nooit God se standaarde bereik nie daarom het hulle die Messias nodig om hulle te red. Dit is net in Jesus Christus dat ons die Wet kan onderhou omdat Hy dit vir ons vervul het. As u 'n boete van 30 miljoen Rand opgelê word en u kan dit nie betaal nie, maar die president skryf 'n tjek uit en hy betaal u boete, dan het hy vir u iets gedoen wat u nooit vir uself kon gedoen het nie, dit is wat God vir ons deur Jesus Christus gedoen het.

As u 'n godsdiens het wat u terug sit onder die wet, dan stel hierdie denominasie vir u 'n standaard wat u nie kan bereik nie. Jesus sê daar is niemand wat uit 'n vrou gebore is wat groter is as Johannes nie, niemand nie, en hy wat die minste is in die Koninkryk is groter as Johannes. Hoekom?? Johannes die Doper verteenwoordig die allerlaaste standaard of vlak van regverdigheid wat moontlik is deur godsdiens, deur goeie werke. Hy is die allerlaaste, niemand, geen godsdienstige persoon het, en sal ooit 'n beter gedragstandaard kan bekom soos Johannes nie. Hy was 'n unieke man, hy was in sy moeder se skoot met die Heilige Gees vervul.Die ou Joodse Ebonisme dwaalleer het geglo dat Jesus 'n unieke geïnspireerde man was, maar dit was inderwaarheid waar van Johannes. Johannes was buiten Jesus die mees unieke man wat nog ooit gelewe het, met 'n moontlike uitsluiting van Adam, maar, hy wat die minste is in die koninkryk is groter as Johannes. Hoekom?? Wat dit beteken is dat iemand wat wedergebore is, wat die geregtigheid van Jesus het, wat die Wet vervul het, is groter as enige geregtigheid wat ons ooit deur ons eie goeie werke kan bereik. Johannes verteenwoordig die hoogste menselike gesag wat enige mens kan bereik.

Die Regverdigheid van Jesus Christus is baie meer heiliger en volmaak, dit is wat dit beteken. Kyk na mense wat onder die wet is, en onthou, voordat Satan die kerk verheidens het, het hy dit ge- Judafiseer, hy probeer van alle mense Jode maak.

Ons sien waar Roomse Katolieke vroue op hulle stukkende knieë die trappies van die Vatikaan op kruip met hulle gebede en gebede krale sodat hulle nie in die vagevuur kan beland nie. Jesus het gekom en ons vrygekoop van hierdie soort skuld en verdrukkinge.Hierdie dinge

plaas mense terug onder die vloek van die Wet. In Utah is 70% van die staat se mense Mormone, Utah het die hoogste selfmoord syfer in die wêreld! Hoekom? Dit is die vlak van die Wet wat hulle onderhou, standaarde wat mense nie kan onderhou nie, hulle is onder die wet.

Die laste en druk en die ontoereikendheid van hierdie mense om hulle selfopgelegde standaarde te handhaaf dryf hulle na selfmoord! Ortodokse Jode is neuroties, godsdiens maak mense mal. Maak nie 'n fout nie, godsdiens is vorm van geestelike ongesteldheid.Hoe kan sondige mense enigsins ooit die standaarde van 'n Heilige God bereik of onderhou?? Dit is waarom God Mens geword het om vir ons iets te doen wat ons nooit vir onsself kon gedoen het nie. Godsdiens maak die doel van die Evangelie kragteloos, dit is die teenoorgestelde van Christelikheid.

Godsdienstige mense, Jode of heidene, is onder die vloek van die wet, kom ons kyk na die Jode. Gal. 3:10-13:. "Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen (Jood en Heiden) wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie."

Dit het 'n spesifieke betekenis vir die Jode maar dit is vir alle mense, almal het gesondig. Kyk na die verskriklike vloeke van Levitikus 26 en Duet.28, kyk na Jesaja 65:1: "Ek het My laat raadpleeg deur wie (Heidene / Goy) na My nie gevra het nie; Ek het My laat vind deur die wat My nie gesoek het nie; aan 'n nasie wat na my Naam nie genoem is nie, het Ek gesê: Hier is Ek, Hier is Ek!" (Hinnainee, Hinnainee) " Ek het my hande die hele dag uitgebrei na 'n opstandige volk wat wandel op 'n weg wat nie goed is nie, agter hulle eie gedagtes aan, 'n volk wat My gedurigdeur in die aangesig terg, wat offer in tuine en rook laat opgaan op bakstene; wat in die grafte sit en vernag in verborge plekke; wat varkvleis eet, en daar is brokke onrein vleis in hulle skottels; wat sê: Bly daar! Kom nie naby my nie, want ek is heilig vir jou! Hierdie mense is 'n rook in my neus, 'n vuur wat die hele dag brand."

Die Here het Hom laat vind deur die nasies (Goy) wat Hom nie gesoek het nie terwyl die Jode teen Hom gerebbeleer het en nie tot bekering gekom het nie.

V13-15: "Daarom, so sê die Here HERE: Kyk, my knegte (Christene) sal eet, maar julle sal honger bly; kyk, my knegte sal drink, maar julle sal dors wees; kyk, my knegte sal bly wees, maar julle sal beskaamd staan. Kyk, my knegte sal jubel, omdat hulle hart vrolik is, maar júlle sal skreeu van pyn in die hart en huil deur die verbreking van gees.

En julle sal jul naam vir my uitverkorenes as 'n woord van verwensing laat agterbly, en die Here HERE sal jou ombring. Maar sy knegte sal Hy noem met 'n ander naam-(Christene)" Sien u wat hier staan??

Maar God het 'n eindtydse doel met die Jode, maar hulle is onder 'n vloek, ongeredde Jode is spesifiek onder die vloek van die Wet omdat hulle dit neergeskrywe het, en daarna alle mense. Wat beteken die Wet?Die Wet is soos 'n ballon wat vol lug geblaas is, dit val altyd na die grond toe, dit is die Wet van gravitasie.Maar as ons die ballon vol Helium blaas wat ligter is as lug, dan vervang ons die Wet van Gravitasie met 'n sterker Wet van Dryfbaarheid en dit laat die ballon opstyg. Helium is soos die Heilige Gees, ons het 'n sterker wet nodig om ons van die wet van sonde te red, ons het die wet van Genade nodig sodat ons die Inwonende Heilige Gees kan ontvang en al manier waardeur ons God kan verheerlik is deur die Regverdigheid van Jesus Christus, ons sal nooit 'n ballon met lug in kan laat drywe nie, dit is Genade, dit is die Nuwe Verbond, Hy is sterker as die Ou Verbond.

Die sentrale boodskap van Hebreërs is die Wet, en die hele skepping is onder die Vloek van die Wet. Die Jode het dit neergeskrywe daarom is hulle baie meer toerekenbaar, en daarom kom die oordele van God ook eerste na hulle toe.

Wat staan in Romeine? Redding is eerste vir die Jode, en net so is die gevolge vir die Jode wat die Evangelie verwerp ook eerste. Die Gasoonde van Hitler, die Spaanse Inkwisisie en die kruistogte, dit is alles verskriklike oordele en lyding wat oor die Jode gekom het. Wat sê die Woord van die Here? "Ek sal julle oorgee in die hande van julle vyande."

Maar hierdie dinge is nie daar om anti-Semitisme of die vervolging van die Jode te regverdig nie, hulle kan gered word deur die Wil van

God, maar as hulle buite die Wil van God beweeg dan kom hulle onder die Vloek van die Wet, en hulle plaas dit op hulleself, dit is hoekom al die verskriklike dinge met die Jode gebeur het, en nog gebeur, hulle is onder die Wet, onder die Vloek. Ongeredde Jode wat nie Jesus Christus, hulle Messias, volg nie is vervloek, maar dit kom dubbeld na hulle toe omdat, onder die Wet was daar 'n voorsienigheid, die offers wat na die Tempel gebring is en wat deur 'n Bybelse priesterorde deur 'n priester onder spesifieke toestande geoffer is, en omdat die offer met 'n opregte geloof en sonde belydenis gepaard gegaan het. Dit is dinge wat genoem word: "Kopharah." 'n sakramentiese versoening.'Kopharah' beteken om te bedek, te versoen, en die bloed van hierdie diere, as dit gepaard gegaan het met opregte geloof en berou het dit hulle sondes bedek totdat die Mesias gekom het en hulle sondes weggeneem het. Maar nou bestaan hierdie voorsiening nie meer nie, daar is nie meer 'n tempel nie, ook nie 'n priesterorde nie. Die enigste tempel nou is die Liggaam van Christus! In sewe plekke in die Nuwe Testament staan dit geskrywe dat die Kerk nou die Tabernakel is, en ons het 'n Hoë Priester, Jesus Christus. (Hebreërs). Ongeredde Jode eet die Paasfees met pluimfee en daardeur getuig hulle dat hulle nie die Lam het nie, en hulle kan ook nie want hulle het nie 'n Tempel nie en ook nie 'n Priester nie. Bekeerde Jode eet die Paasfees saam met (die) Lam. Op elke Ortodokse Joodse Sinagoge staan "Akovoud" Ikabod, geskrywe, Die Heil van God is weggeneem, die Tempel is verwoes.Die Joodse godsdiens van vandag is nie die godsdiens van Moses nie, en net so is dit die geval met die Roomse kerk, Liberale Protestante, die Grieks Ortodokse kerk, Mormonisme, die Sewende Dag Adventiste, Jehovah's se Getuies en baie van wat ons vandag sien as die Kerk, dit is nie die Christelikheid van die Nuwe Verbond nie. Rabbiniese Judaisme is nie die Judaisme van die Ou Testament nie, dit is 'n ander godsdiens wat begin het in Yavna, by Rabbi Rabbi Yochanan Ben Zaccahi. Hulle sal dit nie erken nie maar hulle liturgie en 'Machzor' feeste verraai hulle, dit is vals, hulle vier Paasfees buite die riglyne van die Torah.

Onbekeerde Die Jode is onder die vloek en dit is net Jesus Christus wat hierdie vloek van hulle kan wegneem, Hy het dit alreeds gebreek, op drie plekke in Hebreërs staan dit geskrywe dat Hy vir eens en

veraltyd vir almal gesterwe het, Hy het die vloek geword, en Hy het die vloek gebreek. Onthou dat elke valse Christelike weergawe op die een of ander manier die Kruis, of Jesus Christus sal verloën. Jesus Christus was die Volmaakte Offer, eens en veraltyd, en alle dinge het deur Hom nuut geword. Wanneer ons begin sê dat iets in ons lewens nie Nuut is nie, dan is dit 'n subtiele manier om die volmaaktheid van die Kruis te ontken.

Ek ontken nie die maniere, wat ons hier bespreek het, waardeur Christene onder vloek kan kom nie, maar hulle kan nie onder die Vloek van die Wet wees nie, tensy hulle hulleself daaronder geplaas het, tensy hulle teruggeval het, teruggevalde mense is dood en onder die vloek. Wat egter 'n feit is, is dat ons elke dag moet sterf, ons moet elke dag ons kruis opneem en die Here Jesus volg, die Ou skepping is nog altyd daar, ons lewe in dieselfde ou huis.

Geestelik is ons nuwe skepsels en die ou mens het gesterf, maar die Duiwel sal altyd probeer om ons terug te kry in die ou skepping, die ou vlees, en vir ons probeer wysmaak dat dit die Nuwe Skepping is. Wanneer ons begin sê dat dinge wat met ons gebeur asgevolg van hierdie of daardie vloek is, dan word ons terug geplaas onder die Wet, dit is die werk van die Duiwel.As ons in die Here Jesus Christus lewe dan is ons nuwe skepsels, en die Krag van die Wet is in Jesus Christus vernietig.

Moet nie toelaat dat die Duiwel vir jou lieg nie.

Losmaak ja, Gebed ja, bemiddeling en saam bid, ja, dissipelskap, ja, maar "EK" breek hierdie of daardie vloek, finansieele vloeke en dinge, NEE. As daar sonde in u lewe is wat nie bely is nie dan plaas u uself onder 'n vloek, bely dit en Jesus Christus sal u vry maak, dit is die oplossing.

As u vervolg word omrede u Geloof vir die Waarheid, en mense spreek dinge oor u lewe uit, dan is u onder 'n vloek, en almal wat die Waarheid verkondig is op hierdie wyse onder vervloeking, maar hou vas, Jesus Christus sal u deurdra, Hy sal hierdie vloek vir u dra, vir die Waarheid sal Hy u deurdra. Maar om te sê dat u onder die wet is,

dat die Ou Testamentiese Vloeke oor u is, is niks anders as die veloëning van die Kruis en die Bloed van die Lam nie. In Jesus Christus is ons Nuwe Skepsels, Hy het ons vrygemaak, Hy is ons Verlosser, Hallelujah Prys U naam!!Dit maak nie saak of u voorouers hekse, towenaars of wat ook al was, of is nie, as u Jesus Christus in u hart ontvang het dan is u vry, u is losgemaak. Bevrydings profete preek die wet, die vloek, hulle dryf handel met die Woord van die Here, hulle is valse profete,God sal self met hulle deel.

Daar mag dinge in u lewe wees wat u in 'n gebondenheid hou, hetsy sielkundig of emosioneel, u het miskien baie dinge nodig, gebed, finansies of iemand wat met u kan deel, dit kan dinge wees wat die Duiwel gebruik om u in 'n gebondenheid te hou, en hy doen dit, hy gebruik die swakhede van ons ou natuur, maar hoe meer ons in die Nuwe Skepping as Nuwe Skepsels lewe, en hoe meer ons die werke van die vlees oorwin deur Jesus Christus, hoe meer sal die werke van die Bose deur die Heilige Gees ontbloot en vernietig word.

Bevryding, die breek van vloeke, Duiwel uitdrywing, is om te soek na vinnige oplossings, maar dit is omdat die Ou Vlees nie die Kruis wil opneem en Jesus Christus wil volg nie. Ons lewe vandag in omstandighede waar ons vir alles vinnige oplossings soek maar instede daarvan dat mense hulle kruis opneem en volhard in die Geloof, gebed en heiligmaking, en op Jesus Christus vertrou vir genade, hardloop hulle na die kitsprofete toe vir kits oplossings.

Instede daarvan om na ons probleme te kyk en dit aan die Voete van ons Koning plaas vir oplossings, verloën ons Hom vir ander middelaars!Wanneer God toelaat dat daar probleme oor ons lewens kom, wanneer slegte dinge met ons gebeur, wanneer ons verdrukkinge ly terwille van ons geloof, dan is dit omdat God ons aan die einde wil seën, eendag sal ons verstaan, vandag sien ons in 'n spieel in 'n raaisel, maar God ken ons einde voor ons begin en wanneer die einde kom dan sal ons verstaan, prys die Here. Ons wandel deur geloof en nie deur ons werke nie, dit is u keuse wie u wil volg. Wanneer ons die konteks van Evangelie aanpas vir ons eie omstandighede is dit aanvaarbaar, Paulus sê in 1Kor.9 dat vir die Jode is hy 'n Jood en vir die swakkes is hy 'n swakke. In ons huisgesin eet ons nie varkvleis of skulpvis nie, nie dat ons 'n probleem daarmee het nie, maar dit is nie goed vir ons getuienis aan

onbekeerde Jode nie, as iets my broer laat struikel, vir hom wat swak is, dan doen ek dit nie. Doen alles tot stigting, en pasop iemand hou jou dop! Alles is my geoorloof, maar nie alles is tot stigting nie. Moet nie terug gaan onder die wet nie, en weet dit, vir sommiges kan dit 'n kitsoplossing wees, maar dit gaan nie werk nie. Herkontekstueering is aanvaarbaar maar wanneer ons die Evangelie begin herdefinieer of herintrepiteer in die lig van kitsoplossings, dan het ons 'n probleem.

Ons lewe in 'n verbruikers wêreld, en alles word vir 'n sekere doel gebruik, let maar op na die advertensie industrië. Voorspoed teologie is 'n herdefinisie van die Evangelie, dit is 'n aanpassing in die lig van wêreld omstandighede. Christelike feministiese denkes is herdefinieering van die Bybelse waarhede in die lig van die wêreld (Roger Foster se vrou se boek: "The Femininity of God.) Ons lewe in 'n hoë tegnologiese wêreld. Kry die regte rekenaar program, en jou rekenaar sal vir jou alles doen, kry die regte kerkbou program vir herlewing en en kyk hoe die geld instroom! Dit is die mentalieteit.

Nee, my broer en suster, Reën is al wat herlewing gaan bring, en dit sal gebeur wanneer mense hulle bekeer en terugkeer na die Bybelse riglyne en hulle sondes bely, dan sal dit weer begin Reën. Om ons kruis elke dag op te neem en Jesus Christus te volg is nie maklik nie, maar ons moet dit doen, heiligmaking is 'n lewens proses, 'n denkwyse.Al die vloeke waaronder ons was, was aan die kruis gebreek, en al vloeke wat oor Christene kan kom, dit wat hier genoem is, het niks te doen met wat u of u grootvader of familie gedoen het voordat u tot redding gekom het nie. Alles het nuut geword deur die Here Jesus Christus.Die Duiwel sal altyd probeer om iemand te ooreed om die Waarheid en die Kruis te verloën.

Deur die lewe van die kruis sterwe ons elke dag, daarmee identifiseer ons onself met Christus en Sy dood en opstanding, en dit maak ons vry, ons lewe deur die Krag van die Heilige Gees.Miskien is u kruis probleme met verhoudings, of finansieel of gesondheid, maar onthou net, alles werk saam sodat God ons aan die einde sal seën, God sal u op een of ander wyse op Sy tyd vrymaak. Die kruis is 'n vloek, maar dit is 'n noodsaaklike vloek, daar moet 'n kruis wees anders is daar nie 'n opstanding nie. Die Here Jesus maak ons vry.

Hoe kan Cristene onder 'n vloek kom?

Ons kan die Bybelse riglyne en standaarde ligtelik of ernstig opneem, vloeke kan oor volke en nasies kom, dit gebeur vandag. Mense kan ons beskinder of ons in 'n woede bui vloek, so kan ons onder 'n vloek wees. Maar die enigste manier waardeur ons as wedergebore Christene weer onder die Vloeke van die Wet kan kom, die vloek van die ou natuur, is wanneer ons terrugval en die Kruis verloën. Die Here Jesus het al die vloeke aan die kruis vernietig, in Hom en deur Hom het alles nuut geword. As ons deel is van die Nuwe Skepping dan is ons vry van die wet van sonde, die ou skepping. Die Kruis, en net die Kruis is voldoende, niks meer nie, dit is Volbring. Die Duiwel plaas Christene onder geweldige geestelike en sielkundige spannings en gebondenheid met hierdie hipper beklemtoning van vloeke en demone maar dit is alles 'n wip om pragtige mense terug te kry onder die wet en om die Here Jesus Christus en die Kruis te verloën.

Die Duiwel sal alles probeer om u oë op die tydelike te vestig, om u probleme ander name te gee vir kitsoplossings, maar sy doelwit is om die Heerlikheid van God te verduister, om die Kruis en Jesus Christus te verloën. Alles het nuutgeword vir die wat in Jesus Christus is, en al wanneer Christene onder 'n vloek kan kom is wanneer hulle die kruis weggooi. Wil u 'n Christen wees wat vry is van vloeke? Neem u kruis op en volg die Koning van die konings, Hy maak ons vry.

God Seën u almal.

Copyright © 2024 Moriel - God is my Teacher. All Rights Reserved.

Maintained by Cybersalt