Understanding the Mixture - Afrikaans

Die Mengsel

In die eeu wat ons lewe waar pop sielkunde agter die masker van Bybelse leerstellings bedryf word, kan dinge baie moeilik begin word. 

Ons hoor vandag baie van mengsels van waarheid en die valsheid, mengsels van vleeslike en geestelike dinge, van slegte en goeie dinge en ook van Goddelike en demoniese dinge. Dinge is nie so goed as wat dit miskien vir sommiges wil voorkom nie, en ons ontvang oral gemengde seine. Instede dat daar aan ons gesê word wat die gemengde seine beteken, sê die herders vir ons dat die lig nie groen of rooi is nie maar oranje.(Ons moet toegee) Ons weet nie meer of dinge reg of verkeerd is nie!. Ons weet nie meer of ons moet gaan of ons staan nie. Met al die vervalsings van vandag het dit baie moeilik geword vir opregte Christene om te onderskei tussen dit wat reg of dit wat verkeerd is. Die vraag is, hoekom kan mense nie meer onderskei nie? en baie belangrik; In die Werke van die Here is daar nie 'n middelpad nie. Wat sê die Woord van die Here oor hierdie mengsels wat ons in die kerke wêreld van vandag sien.

1Thess.2:3­5 & 1Pet.2:1.

"Want ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiwerheid of uit bedrog nie; maar soos ons deur God waardig geag is dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Want ons het, soos julle weet, ons nooit met vleitaal opgehou of met bedekte hebsug nie. God is getuie. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery"

Om die ware natuur van geestelike misleiding te verstaan soos wat die Here dit aan Paulus onder die Leiding van die Heilige Gees gegee het, moet ons verstaan dat ware en opregte apostoliese predikings nie bestaan uit dwaling, of uit onsuiwerheid of uit bedrog nie. En enige prediking wat onsuiwer Bybelse leerstellings bevat kan absoluut nie van God af kom nie. Paulus het deur die Heilige Gees hierdie bepalings in 'n korrekte volgorde geplaas want die een verwys na die ander, en die een ondersteun die ander. Dwaling in Bybelse leerstellings lei tot onsuiwerheid met misleiding as die resultaat daarvan.

Alles begin by dwaling, (Die Griekse term is 'Planas') wat te doen het met verkeerde leerstellings. Koning Jesus het gebid dat Die Vader ons moet Heilig in die Waarheid, want die Woord van God is die Waarheid. (Joh.17:17) Bybelse Leerstellings is die Leerstellings van Koning Jesus, want Hy is die 'Logos' of die Woord wat Vlees geword het. (Joh.1:1) Dit is waarom Koning Jesus Homself definieer as die 'Waarheid'. (Joh.14:6)

As iemand nie in die Bybelse Waarheid staan nie, dan staan so 'n persoon ook nie in die waarheid nie, en dan is hy of sy ook nie in God geheilig nie. Dit is waarom ons in die laaste dae gaan sien dat diegene wat nie die Waarheid lief het nie, ook nie vir Koning Jesus kan lief wees nie, want die een is 'n maatstaf van die ander en diegene wat nie in hierdie Waarheid staan nie, gaan die mense wees wat baie maklik deur die Antichris omgeloop gaan word, en die feit is dit, hulle is alreeds onder sy invloed van wat die teoloë en filosowe die 'gees van die eeu' noem, wat natuurlik die gees van die antichris is. (1Joh.2:15?18)

Maar hierdie teks sê vir ons dat dit ook die mense insluit wat dink hulle is Christene, want hulle het van ons uitgegaan, net soos die Seun van Verderf??wat na Judas verwys, wat 'n tipe van die Antichris is.?? Hierdie gedagte is skrikwekkend omdat dit verwys na wat Paulus die groot afval??'Apostasia'??noem.

Hierdie is die Christene wat nie 'n liefde vir die Bybelse Waarheid het nie, en dit is hulle wat die Antichris toe oë gaan volg omdat hulle 'n behae in ongeregtigheid het. (2Thes. 2:9?12)

Die Woord van die Here sê dat hierdie Christene dit doen omdat dit die Here self is wat hierdie oordele oor hulle gebring het omdat hulle nie die Waarheid, die Woord, Jesus Christus lief het nie. En meer nog, die Woord vertel ook vir ons hoedat dit gaan plaasvind, want die Here self gaan hulle oorgee in die hand van die Antichris, en omdat hulle nie die Waarheid liefhet nie, sal hulle die Leuen, die Antichris in sy volheid tot oordeel ontvang. (Sag.11:12?16)

Hierdie bose leier gaan wonders en tekens gebruik om hierdie misleiding te vervolmaak. (Opb.13:14:14 / Thes.2:9?11 / Mat.24:24)

Net soos die towernaars van Farao gaan die Antichris en die valse profeet demoniese kragte gebruik om die Wonders en Tekens, die Charismatiese Gawes van God, te vervals. (2Tim.3:8) Dit is waarom Koning Jesus ons waarsku dat dit 'n bose en 'n verdraaide geslag is wat na wonders en tekens soek. (Luk.11:29)

Hierdie dinge is skrikwekkend en die mens wat die Woord van die Here verag en nie God vrees nie, weet nie waarin hy of sy hulle gaan begewe nie.

As mense vandag nog nie deur misleiers soos Benny Hinn, John Arnot, Gerald Coates en Paul Cane, Rick Joyner en Morris Cerulo en hulle Suid Afrikaanse meelopers kan sien nie, hoe gaan hulle staan as die Antichris kom?

Net soos wat die Bybel ons al vir baie eeue waarsku, word die Christene wat aan die Waarheid vashou daarvan beskuldig dat hulle Fariseërs is as hulle dwalings aan die lig bring, maar die feit is dit, hierdie mense is so sienende blind dat hulle nie eens agterkom dat die Nuwe Testament ons leer dat dit juis die Fariseërs is wat mense die gebooie van mense leer, dinge wat niks met nie die Woord van die Here te doen het nie. (Matt.15:9) Koning Jesus sê dat valse leerstellings en verkeerde handeling van mense gebaseer word op die 'suurdeeg' van die Fariseërs. (Matt.16:6 / Luk. 12:21) (Dwaaleraars se doelwit is aardse skatte) Suurdeeg in die Bybel beteken geestelike hoogmoed wat lei tot valse leerstellings wat sonde as die resultaat daarvan is. (1Kor.5:6?8)

Wanneer ons praat van 'n mengsel moet ons altyd onthou dat 'n klein bietjie suurdeeg in alle omstandighede altyd die hele deeg kan suur maak. (1Kor.5:6)

Baie van die dinge wat die Fariseërs glo is Skriftuurlik die waarheid, maar die dinge wat vals is, is al wat nodig is om mense weg te lei van Waarheid af.

Vandag is dit dieselfde, en baie leerstellings van hierdie hipper Charismatiese bewegings is die waarheid, want daar is altyd regte kaas in 'n muisval, maar dit wat nie die Waarheid is nie, is die suurdeeg, wat die hele deeg insuur, en dit is 'n mengsel. Dit is nie nou te sê dat al die getroue Christene altyd met alles

moet saamstem op elke punt van Bybelse leerstellings nie, maar hulle moet absoluut eenstemmig wees in die belangrike Bybelse Skrifte soos die Gesag van die Skrifte, die Evangelie, die Wese van die Drie maal Heilige Godheid, en die moraliteit van Christenskap.

Wanneer ons 'n gees gesentreerde aan biddings praktyk, in plaas van Christus gesentreerde aanbiddings praktyk, waar die Heilige Gees altyd Jesus Christus verheerlik, begin sien (Joh.14) dan moet u weet, dit is suurdeeg. (Soos in die geval van die Alpha kursusse en die geskrifte van Benny Hinn en mede misleiers)

Die vrug van die Heilige Gees is selfbeheersing, (Gal.5:23) en hierdie dronk in die gees, en dierlike gedragspatrone van mense wat ons vandag sien, is nooit maar nooit die werke van die Heilige Gees nie, dit is as gevolg van die Suurdeeg van die Bose. Koning Jesus het gesê ons moet gaan en vir Hom Dissipels voorberei, en nie bekeerlinge nie. Die eerste stap van disipelskap is die doop en nie 'n Alpha naweek iewers in 'n oord saam met verleiers waar hulle met die Heilige Gees handel drywe nie. Dit is 'n ander Evangelie, en dit is 'n suurdeeg mengsel, en 'n gruwel. (Gal.1:8) Omdat God 'n mengsel haat het Hy die Hebreers verbied om kledingstukke van wol en linne aan te trek. (Deut.21:11)

Die oorsprong van 'n mengsel is as gevolg van ongehoorsaamheid en dwalings. Die Bybelse fondasie van reinheid is die Waarheid volgens Waaragtige Leerstellings. Dit is waarom die Nuwe Testamentiese Skrifte twee keer soveel klem op die regte Leerstellings plaas as op die regte gedrag, want verkeerde leerstelling sal ook verkeerde gedragspatrone by mense tot gevolg hê.

Die resultaat van verkeerde leerstellings is verkeerde gedrags patrone, kyk maar na die Toronto bewegings. Omdat hierdie verkeerde leerstellings die gedrags patrone van mense so aangetas het, en die Woord van die Here dit veroordeel, het Satan mense soos Paul Crouch as agente opgehef om te leer dat Bybelse gefondeerde Waarhede nie meer belangrik is nie omdat dit skeiding veroorsaak, met ander woorde, hierdie mense verwerp nou die absolute feit dat die Heilige Skrifte die Leerstellings van Koning Jesus self is. Hulle vergeet egter dat die Woord van die Here bedoel is om skeiding te bring, (1Kor.11:19

/ Rom.16:17) omdat die Heilige Gees die Gees van Waarheid is, en nie 'n gees van dwaling nie.

Eenheid in die Gees kan ook nie bestaan waar daar dwalinge geleer word nie, (1Joh.4:6) maar let maar op, die mense wat hierdie soort leerstellings propageer doen dit altyd in die waan van liefde, omdat hulle perverse denke is dat die Waarheid mense kan seermaak en dus kan die Waarheid nie liefde wees nie.

Maar die Woord van die Here leer dat opregte liefde nie kan bestaan as dit nie gefondeer is op die Bybelse Waarhede van die Skrifte nie.

Koning Jesus Christus is Liefde, en Hy is die Woord. (Filp.1:9) Dit is die liefde wat Koning Jesus vir die vrou by die fontein gehad het. Koning Jesus het haar in alle liefde, maar sonder enige kompromie van die Skrifte vertel dat haar godsdiens vals is, (Joh.4:24) net soos wat Hy die Siro?Feniciese vrou ook tereg gewys het in Mark.7:27. Omdat Hy haar liefgehad het, het Hy haar reguit die Waarheid vertel en vir haar gesê dat haar godsdiens nie goed is vir mense nie maar vir honde.

Net so is dit met mense wat afgode aanbid, en in al sulke gevalle moet ons net soos Koning Jesus optree en hulle in die liefde vir die Waarheid, die Waarheid vertel. En dit is juis in hierdie selfde Send Brief van Paulus, waar gedeel word met 'Mengsels', waar die Here ons beveel om diegene wat nie die Waarheid verkondig nie, ernstig te vermaan. (1Thess.5:14). Mengsels kan nooit maar nooit aanvaarbaar wees nie, en 'n afwyking van die Waarheid van die Woord van die Here is 'n mengsel tussen die Waarheid en 'n dwaling, en dit is wat 1Thess.'n onsuiwerheid noem, omdat die resultaat van hierdie mengsels geestelike misleiding is.

Hierdie onsuiwerhede is die oorsaak van dwaalleer wat in 1Thess. in die Griekse Teks 'Akatharsis' genoem word, die teenoorgestelde Griekse woord is 'katharsis'van waar die Engelse term 'Catharsis' afkomstig is. Hierdie term beteken nie onrein, gesien in die sin van afwassing van sonde nie, dit is heeltemal 'n ander Griekse woord wat genoem word 'Absolusio' (Van waar die term 'absolution' [Vryspraak, vergifnis] afkomstig is) Dit beteken ook nie om die goeie van die slegte te skei, en net die goeie te te behou nie. Die Septuagint vertaal dit uit die Hebreeuse teks as: 'Om die goeie uit die slegte voort te bring', wat ook 'n ander Griekse woord 'Ekagageis' in Jeremia 15:9 is. Die onsuiwerheid van 'Akatharsis' beteken dat daar 'n mengsel is wat deur geen wassing of skeidings proses gereinig kan word nie, soos in die geval van 'Ekagageis'. In 'Katharsis' is daar 'n sekere vorm van reiniging van iets.

In 'Akatharsis' is dit iets wat 'n mengsel is tussen wat onrein en rein is.

Hierdie mengsel is egter nie iets oppervlakkig wat sommer net weggewas kan word nie, dit is 'n homogeniese mengsel,? ('n Mengsel wat dieselfde bestandele bevat as die opregte, maar wat vals is.) wat absoluut weggedoen en vernietig en vervang moet word. Hierdie is die beste verklaring van hierdie toestand soos wat dit opgeteken is in die Hebreeuse en Griekse Skrif tekse.

Die Hebreeuse woord van 'Katharsis' is 'Tahore', wat 'rein' beteken. Soos wat koning Dawid in diepe rou in Psalm 51 gebid het: "Skep vir my 'n rein hart, o God;"} "Lev Tahore Bera Le Elohim".] Dit is iets nuut wat geskep moet word. Die mens is gevalle, en ons kan nie eenvoudig net ons sondes wegwas nie, nee, iets heeltemal nuut moet geskep word, (Joh.3:3) en om gereinig (Tahore) te word moet ons ou sondige mens met Koning Jesus gekruisig en begrawe word. Rom.6:3?6: "Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos wat Christus uit die dode opgewek is deur die Heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding; aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie". Hier word dit vir ons direk gesê dat die Doop nie 'n wegwassing is van dit wat met ons verkeerd is nie, maar dit word baie duidelik gestel dat die doop die begrafnis van ou mens is.} 1Pet.3:21 / Kol.2:12: ???"waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete??deur die opstanding van Jesus Christus,?omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het"

Omdat ons na die Heilige Beeld van die Here onse God geskape is, maar met 'n sondige natuur, is ons almal 'n mengsel van dit wat goed is en dit wat sleg is, maar God verlang Heiligheid en Reinheid. Onse Here mors nie tyd deur te probeer om ons te reinig deur om dit te probeer skei wat reg en wat verkeerd is met ons nie, dit is nie soos in die geval van 'n bad waar die vuilheid net afgewas kan word en net goeie behou word nie, nee, hierdie mengsel is te homogenies, die vuilis, sonde, is te ingeweef in dit wat rein is, en sonde besmet elke aspek van ons bestaan.

Wanneer ons na die water gaan om gedoop te word dan gaan ons nie deur hierdie waterbad om gewas te word nie, nee, ons gaan na ons begrafnis toe om begrawe te word. Die sinneloosheid om iets te reinig deur afwassing word deur Koning Jesus verduidelik in Sy beskrywing van die Fariseërs.

Die Fariseërs het probeer om die beker skoon te maak deur net die buitekant af te was, maar die binne kant het vuil gebly. (Matt.23:25) Ons as Christene kan net op een manier gereinig word, (2Kor.7:1) en dit is om elke dag terug te keer na die Kruis en elke dag saam met Jesus Christus te sterf.

Ons moet nie probeer om net die buitekant af te was nie, maar ons moet totaal ontslae raak van die mengsels, en eers dan kan ons nuwe Skepsels word.

Tipologies was die reiniging van die melaatses 'n tipe van die Reddings proses, waar melaatsheid sonde en die gevolge daarvan voorstel. Dit is waarom Koning Jesus die melaatses gesond gemaak het.

Die Griekse teks gebruik die woord 'Katharizo' vir reiniging, (Die skeiding van die verotte, van die gesonde vlees) inplaas van die woord 'Therapeo', wat gesondmaak beteken. Net Koning Jesus kan Reinig en nuwe skepsels opwek, en dit is absurd om te dink dat iemand gereinig kan word van 'n mengsel deur net ontslae te raak van die slegte dinge en om net die goeie dinge te behou.

As iets van ons wat skoon is vuil geword het as gevolg van kontak met die wêreld, dan kan dit afgewas word, (Joh.13:10?14) maar wanneer ons tot redding gekom het word 'n ander Griekse woord vir 'in totaliteit' gebruik naamlik: 'Eplunan' wat die wassing van ons kleed in die Bloed van die Lam, beteken. (Opb.7:14) Maar ons kan ons absoluut nie self reinig nie, want sodra daar 'n mengsel is kan ons deur geen wassing of skeiding gereinig word nie, die gereinigde skat kan net uit die rommel onttrek word deur alles te verwerp en toe te laat dat God dit herskep. (Jerm.18:4)

Wanneer u dan sien dat pastore en predikante ooreenkomste wil probeer vind in dinge soos die Rooms Katolieke stelsels en liberale Protestante, of dat hulle nie die TV geld predikers, soos Toronto, Alpha en Promise Keepers, nie in totaliteit wil verwerp nie, dan moet u weet daar is 'n Mengsel, en u moet absoluut weet dat die lig rooi is. Al die 'goeie' dinge wat soos goeie dinge lyk is in werklikheid alles verrot, ons mag nie aan hierdie tafels aansit nie.

As u hierdie dinge waarneem moet u weet dat hierdie mense besig is om die Bybelse Riglyne te verwerp en hulle is nie waardig om as kerkleiers op te tree nie. (1Tim.3:2?7 / Tit. 1:9) Hulle is onmagtig om die Woord van die Here reg te sny.

Vandag sien ons dat baie van geledere van die Pinkster bewegings deurtrek is van sulke kwaksalwers. As daar in baie van hierdie goedkoop profetiese bedienings, gepraat word van valse profete, dan sal hulle hulle heelwaarskynlik soos volg antwoord: 'Wel, somtyd is sy profetiese voorspellings reg',??terwyl die Woord van die HERE baie ernstig hierdie dinge verdoem. (Jerm.5:30?31) So is daar mense soos Bob Jones van die 'Kansas city' profete, en die afgestorwe John Wimber wat gesê het " Hy is soos 'n pyp met twee oopkante, somtyds praat die duiwel met hom, en somtyds praat God met hom"? Hierdie mense is die argitekte van die hipper Charismaniese New Age dwalings. Die Skrifte waarsku ons dat daar 'n mengsel in bewegings soos Alpha en Pensacola is. Hierdie dinge is nie van die Here nie, omrede die teenwoordigheid van elemente van dwaling in hulle Bybelse Leerstellings wat absoluut kan lei tot misleiding.

Die oorsprong, die wortel van hierdie mengsels is deur ooreenkomste, 'n stap waardeur 'n gemeenskaplike basis bereik word deur samestemming. In die meeste gevalle het dit betrekking met dwalings in spesifieke Bybelse opdragte en Leerstellings wat gemeng word met uitvindsels van mense.

Die produk van hierdie mengsels is 'n mengsel tussen die Waarheid en valsheid, tussen vleeslik en geestelik, of ook tussen Goddelik en Satanies.

Wanneer na predikers opgesien word en aan hulle gevra word of die leerstelling van die Toronto of die New Wave 'n Geestelike seëning is, dan word dit gesê die lig is geel? Die lig is nie rooi nie ook nie groen nie, party sal sê daar is 'n paar grate in maar ons kan maar die vis eet? Ons kan nie die baba met die badwater uitgooi nie!! Maar die vraag is nie hoeveel reg, en hoeveel verkeerd is nie, nee, hierdie is 'n Mengsel, die lig is rooi! Iemand wat kleurblind geword het is glad en geheel nie meer in 'n posisie om ander op te voed nie!

Met betrekking tot hierdie geestelike besopenheid waarsku die Woord van God ons: Jes. 28:7?8: "En ook die manne hier wankel deur die wyn en waggel deur sterk drank; priester en profeet wankel deur sterk drank, hulle is verward van die wyn, hulle waggel van sterk drank, hulle wankel as hulle gesigte sien, hulle waggel by die regspraak. Want al die tafels is vol walglike uitbraaksel, sodat daar geen plek is nie". Hierdie uitbraaksel is 'n uitbraaksel van geestelike voedsel, 'n gifmengsel!

Daar is vandag 'n onwilligheid by baie kerkleiers om ongemaklike Bybelse Waarhede te verkondig omdat dit sekere ander gelowiges kan seer maak, deurdat misleiding, valshede en die oordele van God Skriftuurlik geopenbaar kan word. Vandag vrees die leiers mense, en nie God nie. Wanneer mense begin vrae vra, dan kan die leiers nie vir hulle sê wanneer die lig rooi of groen is nie, die lig bly geel!! (Gee toe)

Nadat Paulus in 1Thess.2:3, dinamies die oorsprong van valse leerstellings aangehaal het, naamlik: Dwaling, Onsuiwerheid en Bedrog, gaan hy verder en verduidelik hy in verse 4?6 die motiewe wat aanleiding gee tot dwaling deur dit te vergelyk met sy eie bediening en die bediening van Silvanus en Timotheus.

Diegene wat betrokke is met mengsels het hulle begewe in misleidings wat Paulus in Grieks 'Dolo'noem, wat slinksheid of valsheid beteken, met ander woorde, diegene wat hulle in misleidings praktyke bevind het ander planne of verskuilde agendas. Paulus sê hulle gebruik vleitaal maar hulle werklike motief is

hebsug. Hoe wonderbaar het die Heilige Gees nie deur Paulus gespreek nie, want dit is presies wat vandag gebeur!

Die gemene faktor in alle kerklike dwalings is geld! Om net 'n voorbeeld te gebruik kan u gaan kyk na die verslag van die Associated Press waarin hulle bevind het dat van die 6.6 miljoen Dollar inkomste van die Pensacola beweging, het net 2% daarvan vir Evangelisasie werk gegaan, terwyl die res gebruik is vir die ryksman lewens standaarde van hierdie leiers. Pensacola meng die Waarheid met dwalings wat misleidings veroorsaak, met duidelike tekens dat hulle motiewe Geld is. Net soos wat Paulus geskrywe het dat hierdie mengsels hebsug veroorsaak. Hebsug is 'n sieklike begeerte na mag, geld en goed.

Hierdie mengsels tussen die Waarheid en die valsheid is Satan se beginsels van die begin af. Hy het Adam en Eva mislei deur die Waarheid met dwalings te meng toe hy dit wat God gesê het buite Woordverband aangehaal het. Presies dieselfde wat hy ook met Koning Jesus probeer doen het. Satan wat homself as die engel van lig kan vermom. Dit is waarom Paulus gewaarsku het teen die diensknegte van Satan wat gekom het om die kerk op dieselfe wyse te mislei. (2Kor.11:3 & 13?15) Net so waarsku Petrus ook in 2Pet.3:16).

Voorspoed Geloof in die plek van Teologie en Ekumeniese bewegings ens. is alles misleidings van Satan met die doel om die uitverkorenes te mislei. Verstommend is dit om te sien hoe baie pragtige mense hulle in hierdie gemors bevind, en nog meer verstommend is die feit dat baie van hulle niks tedoen wil hê met diegene wat hulle op hierdie dwalings attent wil maak nie!!

Die Nuwe Testament beskrywe hierdie mengsels in 2Pet.2:1 waar die Griekse woord: 'Parasoxousin', gebruik word??: "Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en 'n vinnige verderf oor hulleself bring".??wat beteken dat hulle die Waarheid teenoor die valsheid stel.

Hierdie Skrif vertel vir ons dat hierdie mense valse leraars en profete is, die Griekse voorwoord wat hier gebruik word: 'Psuedo'??wat beteken dat hulle 'voorgee' dat hulle ware profete en leraars is.

Petrus vertel ook vir ons dat hierdie dwaaleraars en profete die Here wat hulle vrygekoop het deur Sy Heilige bloed, verloën. Dit is presies wat ons vandag voor ons oë sien gebeur!

In die Sataniese leerstellings van Kenneth Hagin en Kenneth Copeland sien ons dat hulle sê dat Satan die oorwinnig op die kruis behaal het en nie Koning Jesus nie.

Hulle sê dat na drie dae en nagte in die hel het Koning Jesus dieselfde natuur as Satan aangeneem en dat Christus in die Hel wedergebore moes word.

Copeland gaan so ver om te sê dat hy aan die kruis in die plek van Koning Jesus kon gesterf het. Hierdie proses van misleiding sal heelwaarskynlik met sulke gruwelike bespottings eindig, maar dit het sekerlik begin met 'n mengsel. (1Thess. 5:23.)

Die verskil tussen Bybelse en wêreldse sielkunde.

Soos ons gesien het is die oorsprong van mengsels, verkeerde leerstellings, en verkeerde leerstelling is die oorsprong van verkeerde handelinge. Maar mengsels is nie eenvoudig 'n akademiese samestelling tussen die Waarheid en die valsheid nie, maar dit is 'n mengsel tussen dit wat vleeslik en dit wat geestelik is.

Petrus gebruik die term; valse profete en valse leraars, in verskillende volgordes omdat as iemand se leerstellings verkeerd is, dan sal sy profesieë ook verkeerd wees. Dit is waarom onderandere mense soos Rick Joyner se profesieë almal vals is. En omdat misleiers se profesieë vals is, is hulle nie profete nie maar dood eenvoudige waarsêers of sieners.

Valse profesie is nie net 'n baie goeie aanduiding hoedat verkeerde leerstellings, verkeerde handelinge teweeg bring nie, maar dit dui ook verder aan hoedat die mengsel tussen die Waarheid en die valsheid herlei kan word na 'n mengsel tussen dit wat vleeslik en dit wat geestelik is. Die profeet Jeremia verwys hierna toe hy geskrywe het dat valse profete nie noodwendig deur demone profeteer nie maar deur hulle eie verbeeldings,??gesigte uit hulle eie harte, hulle dink dat hulle deur die Heilige Gees profeteer. (Jerm.23:16)

Toe die valse Kansas profete aangevat is oor hulle valse profesie, het hulle, getrou aan die houdings van hierdie soort mense, gesê dat dit 'n mengsel was. Half reg en half verkeerd. Dieselfde as in die geval van sieners en waarsêers, hulle is altyd amper reg. Hulle het egter nie die Heilige Gees nie maar 'n bose gees van waarsêery, omrede hulle liefde vir geld. (Miga 3:11)

Wanneer die Heilige Gees deur die profete van Israel gepraat het, was daar nie dwalinge nie, dit was ook nie towery nie, en daar was ook geen mengsel nie.

Alle Charismatiese gawes en manifestasies kan vervals word, en ek is baie seker daarvan dat die tale wat ons vandag in hierdie bedienings hoor glad nie opreg is nie, maar dit is ook nie demonies nie, die meeste daarvan is bloot 'n sielkundige uiting alhoewel ek self glo aan die Gawe van Tale. Omdat die meeste profesieë [woorde van kennis] van vandag bloot net 'n sielkundige uiting is, gee dit vir ons baie meer rede om dit te beoordeel. (1Kor.14:29)

Mense het in verwarring gekom deurdat hulle nie meer die verskil tussen hulle eie denke en gees kan onderskei nie. Die dinge wat in die Toronto manifestasies gebeur is 'n hipnotiese induksie wat gemeng is met 'n demoniese misleiding. Dieselfde geld ook vir die sogenaamde bevrydings bewegings, dit is absoluut 'n sielkundige manipulasie wat absoluut niks in gemeen met enige Bybelse riglyne het nie. Al hierdie manifestasies het hulle oorsprong in die sielekrag van die mens wat deur die Satan gebruik word om mense te mislei.

Verskillende variante van dwalings sal afhang van die verskillende vleeslike persoonlikhede wat ingestem word in hierdie Pensacola tipe styl misleidings.

Hierdie soort mengsels kan baie maklik verwarring veroorsaak tussen dit wat geestelik en dit wat sielkundig is. Die Woord van die Here aanvaar dat ons sowel geestelike as fisologiese skepsels is deurdat

die Woord ook praat van die siel van die mens. Die Geestelike en Emosionele Lyde van Christus word in Jes. 53:11 genoem: "Die moeitevolle lyde van Sy siel". Paulus skrywe baie oor sy lyde wat vir hom voortbestem was. (1Thess.3:4)

Hy praat ook van die kolektiewe ontmoediging van sy mede broers, (1Thess. 3:1) en sy persoonlike onmagtigheid om langer emosioneel uit te hou. (1Thess 3:5). Meer nog, hy skrywe ook hoedat Satan hom verhinder het in sy werk. (1Thess. 2:18)

Hierdie is dinge wat deur die Heilige Gees vir ons in die Kanon van die Skrifte vasgelê is om vir ons 'n beeld te gee van wat geestelike en emosionele trauma is wat deur Sataniese verdrukking veroorsaak word.

Maar in vandag se kerke wêreld met hulle pop sielkundiges as leiers, sal hulle sê dat iemand soos Paulus, nie 'geloof' het nie, en ook dat hy 'negatief' is, en dat hy ook nie 'n 'visie' het nie. (Dit is ook wat Benny Hinn te sê gehad oor Job)

Om in die Geloof te wandel, en nie deur aanskouings nie, het in die werklikheid niks te doen met omstandighede wat nie bestaan nie, soos wat hierdie 'Word of Faith' beweging dit stel: Jou siekte toestand van jou liggaam is 'n leuen, maw. jou liggaam lieg vir jou.

Om in die Geloof te wandel beteken om met alles, en dit maak nie saak wat die omstandighede is nie, op die Here te vertrou.

Die oorwinnings lewe van 'n Christen beteken nie dat hy sonder verdrukkings sal wees nie, maar dit beteken dat ons, in en deur alles, op die Here onse God sal vertrou, en nie ons hoop verloor nie. (2Kor.4:8?18). Ook beteken dit nie dat ons deur ons belydenis van ons geloof die mag het om Satan te bind nie, dit is alles leuens, want net Koning Jesus het hierdie mag.

Die Here sal 'n skans om ons oprig en so sal Hy die mag van die Bose beperk, Satan kan ons net doodmaak as dit die wil van God is, en dit beteken dat as die Here vir Satan 'n sekere oorwinning toelaat dan is dit iets wat die Here met 'n doel doen en wat ons eendag sal uitvind hoekom Hy dit gedoen het. Ons lees in Romeine 8 dat: "alle dinge ten goede saamwerk" daar staan nie dat alle dinge ten goede werk nie. Die Here het ons belowe dat Satan die oorlog sal verloor, maar hy sal nie al die gevegte verloor nie. Wanneer onse Here die Satan 'n geveg laat wen sal hy ten laaste die slegste daaraan toe wees, net soos met Koning Jesus se Kruisiging en die martel dood van Stefanus. Die Here sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie.

In hierdie pop sielkunde wat ons in die kerke van vandag sien, is die Waarheid so verdraai of totaal verwerp dat mense vertel word dat hulle 'n oorwinning moet bely, of dat hulle die vyand moet vasmaak, (Bind) wat niks met die Woord van die Here te doen het nie, maar wat beslis baie te doen het met hierdie 'Positive Thinking' sielkunde wat ons vandag sien.

As daar gekyk word na seminare oor verkoopsman tegnieke dan sien ons eerstens dat die aanbieder net so fyn uitgevat is as wat die 'profete' van vandag is. En daar is drie stappe tot sukses.

www.Moriel.org

  1. Konsentreer op die verwesenliking van jou visie, of jou jou doelwit.

  2. Vergeet al die aanwysers, of die negatiewe faktore.

  3. Wanneer jy jou visie verwesenlik het, konsentreer dan op al die positiewe dinge en vergeet al die negatiewe dinge en kry vir jou venote om jou visie te deel.

So het hierdie wêreldse pop sielkunde in die kerke ingekom en dit word verkoop as Bybelse leerstellings. Wanneer pastore en predikers daarna gevra word dan word die "negatiewe verwerp in die Naam van Jesus" en dit word aan jou vertel dat God hierdie visie ook vir jou wil gee.

Die teologiese oorsprong van hierdie mengsels kom uit die gnostieke denkes waar die konteks van die Skrifte deur 'n subjektiewe mistieke perspektief vervang word met 'n objektiewe Skrif uitleg perspektief. Gnostieke gebruik altyd Bybelse termes maar met ander definisie.

Die gnostieke denke van die Roomse Kerk word genoem 'Sensus Pleniore'. Die Roomse kerk, sal baie vinnig vir jou sê dat hulle net soos die Protestante, glo in Redding deur Genade, maar hierdie genade, is nie die Genade van die Hebreeuse woord 'Chessed', wat die Genade Verbond, of die Griekse woord 'Charism', wat 'n onverdiende gawe beteken nie. Die genade van die Roomse Kerk is iets wat jy kan verdien (Koop) deur die gebruik van hulle heidense sakramente.

Die New Agers is weer gnostieke wat glo hulle sien die LIG, maar hierdie lig is die innerlike kosmiese verligting binne in 'n persoon. By hierdie denke beteken wedergeboorte 'n reinkarnasie! Alles totaal vals.

Die Promise Keepers is weer 'n beweging wat uit die Vineyard groep uitgevloei het.

Hulle versprei die boek: 'Masculan Journey' van Robert Hicks as 'n riglyn tot manlike Christen disipelskap. Hierdie boek leer dat Koning Jesus in versoeking gekom tot 'n homoseksuele verhouding.

Die riglyne tot die jeug is dat hulle in seksuele verhoudings en dwelms moet betrokke raak as 'n ondervindings verykings proses om sodoende in die samelewing as normale mense geken te kan word. Hulle moet leer en verstaan wat sonde is deur dit fisies te doen! Hierdie gruwel boek plaas ook uitsonderlike klem op die New Age geslags simboliek??ook 'n absolute boosheid en 'n nog 'n pop sielkundige voorbereidings handleiding.

Hier sien ons duidelik dat verkeerde leerstellings aanleiding gee tot verwronge gedragspatrone. Dwalings word reggestel met die Waarheid en nie met nog groter dwalinge nie.

Die riglyne van die Skrifte is dat ons ons moet onthou van dinge wat ons nie verstaan of niks van weet nie totdat ons duidelikheid deur die Woord van God ontvang het.

Die verskil tussen Bybelse sielkunde en wêreldse sielkunde is wat die Heilige Gees aan Paulus verduidelik het in 1Thess.5:23. Paulus bid vir ons heiligmaking in die liggaam, ('Soma) en siel, ('Psuche') en gees ('Pneuma'). Die Hebreeuse ekwavalent is 'Guf', 'Nefish' en Ruach, en hierdie drie is uniek.

Ons is drie dimensionele skepsels omdat ons na die Beeld van ons Hemelse Vader geskape is, en al drie hierdie skeppings is uniek, maar drie in een.

Volgens die wêreldse sielkundige en Oosterse mistieke denke, wat die New Age ondersteun, is ons egter net twee dimensionele skepsels, die siel en die gees word as een gegroepeer, ons emosies, intellek en wil is met ons geestelike funksies wat met die Here onse God kommunikeer, vermeng. Ten slegste word ons Gevoel, en bietjie beter, ons Rede, aangedui as die dimensie wat met God kommunikeer, en wanneer dit gebeur, dan is dit wanneer die siel van die mens die vlees bedien in plaas van dat die siel van die mens deur die gees van die mens bedien word. Dit is waarom ons hierdie vleeslike optredes in die kerke van vandag sien.

As ondervinding teologie in die plek van die Woord van God kom, en wanneer daar vir u gesê word dat u 'n Fariseër is, of dat u die Heilige Gees bedroef wanneer u hierdie dwalings Skriftuurlik tereg wys, dan moet u weet ons is regtig in die moeilikheid, want die Woord van die Here beveel ons om te onderskei tussen wat vleeslik, en wat geestelik is. (Hebr.4:12)

Dit is waarom daar geen hoop is vir kerke wat hulle begewe in bewegings soos die Toronto, Pensacola en die New Wave bewegings nie. Die enigste manier waardeur mense in hierdie bewegings die Here kan verheerlik is om hulle te bekeer uit hierdie dwalings en hulle sonde in die openbaar te bely.

Die heel beste Bybelse sielkundige Handboek, is die Boek Spreuke. Hierdie Boek vertel vir ons baie meer van die menslike gedrags patrone en motiewe as enige wêreldse boek omdat die wêreldse sielkunde, net soos die Oosterse mistieke, die mens beskrywe as 'n twee dimensionele wese is in plaas van 'n drie dimensionele wese. Dit is ook die oorsaak dat die mens nie die innerlike mens, die gees van die mens, meer kan onderskei nie.

Wanneer 'n abnormale gedrags patroon 'n organiese oorsprong het, hetsy deur 'n chemiese ongebalanseerdheid wat veroorsaak kan word deur die newe efekte van trauma, medikasie of deur hormonale neurologiese oorsake ens.?dan kan psigiatriese medikasie in 'n sekere graad 'n persoon tot hulp wees omdat dit hierdie geestelike siekte toestand ge?evalueer word uit 'n bio?mediese perspektief as 'n psigologies siekte toestand, maar as daar 'n organiese oorsaak is tot 'n persoon se ongesteldheid wat dan psigologies behandel word, dan kan dit so 'n siekte toestand en die gedragspatroon van so 'n mens baie vererger.

Wanneer ons egter in die realm van kliniese sielkunde in beweeg dan word daar gedeel met verstorings in die mens se emosionele ondervindings, en die beste wat die wêreld met so 'n toestand kan doen is om die efekte van die toestand te behandel want hulle kan nie die innerlike mens behandel nie. Hierdie toestand kan alleenlik vernuwe word deur die vernuwing van die gees van die mens soos deur Wedergeboorte in die Geloof, Koning Jesus Christus.

Die oorsprong van die mens se se kolektiewe probleme, is sonde, en ons almal het dit, maar die wêreldse sielkundiges erken nie die bestaan van sonde uit 'n Bybelse perspektief nie, en al sou hulle dit erken, kan hulle nie daarmee deel nie. In baie gevalle word die simtome behandel en nie die siekte nie,

en in baie gevalle veroorsaak wêreldse fisioloë 'n baie groter verwarring omdat hulle die mens net sien as 'n twee dimensionele wese.

Fisiologiese terapie is 'n proses waardeur 'n poging aangewend word om uitsluitlik deur die vlees met die geestelike probleme van die mens te deel om daardeur te probeer om die innerlike mens te genees.

Bybelse fisiologie leer dat 'n mens eers tot bekering moet kom en sy sondes bely en Koning Jesus Christus as sy Verlosser, in Sy Geestelike Godelikheid, moet aanneem en gewillig moet wees om ander mense te vergewe. Eers dan sal die uiterlike mens begin verander as gevolg van die Redding wat paasgevind het.??"En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is".(Rom.12:2)

Terwyl ons nadat ons tot bekering gekom het vernuwe is tot nuwe geestelike skepsels, is ons ou vlees in 'n daaglikse fisiologiese afsterwings proses tot 'n wederopstanding in die gees, waarvan die nuwe siel n dienskneg is. Hierdie dinge gebeur nie alles op een slag nie, nee, dit is 'n proses van hernuwing waar die fisiologiese vernuwing 'n beeld is van die geestelike vernuwing. }Eff.4:23 "en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed." Dit is waarom, in die beskrywing van 'n gesonde verstand, wat aan ons as Christene belowe is, beteken om in volle beheer van jou eie gedrag te wees. Let wel: Paulus gebruik nie hier die woord 'Psuche' nie, maar 'Sophronismon', wat beteken: "Om in beheer te wees van jou eie gedrag".

Dit reflekteer direk die vrug van die gees nl. "Selfbeheersing"??}"Kreitei"??wat die geestelike verandering wat plaasgevind het uitbeeld, en wat waargeneem kan word in fisiologiese selfbeheersings. Hierdie transformasie begin by die oomblik van wedergeboorte en kom tot sy volheid by die Wederkoms van onse Here Jesus Christus.??Filp.1:6. 6? "omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus".

In Bybelse Fisiologie verander die abnormale gedrag van mense na Bybels gerigte gedragspatrone deur 'n geestelike verandering wat afkomstig is van die Persoonlike ingryping van Koning Jesus ?Joh.5:15.

Almal het nie selfvernietigende gedragspatrone nie, maar mense wat nie wedergebore is nie is almal abnormaal as gevolg van die sondeval, met ander woorde, alle ongelowiges wat nie tot Christus bekeer is nie, het 'n sekere graad van ongebalanseerdheid omdat hulle deur die krag van sonde gebonde is, waar die siel (Die denke, emosies) die vlees se dienskneg is.??}Titus 1:15: "Alle dinge is rein vir die reines; vir die besoedeldes en ongelowiges egter is niks rein nie, maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel".

Net deur Christus Jesus alleen, kan ons die gawe van 'n gesonde verstand ontvang omdat hierdie proses begin wanneer ons die Denke, die Gees van Christus ontvang. }1Kor.2:16: "Want wie het die sin van die Here geken, dat hy Hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus".

Die enigste manier waardeur 'n ongeredde persoon se siel ondergeskik kan wees aan sy gees is wanneer hy of sy deur sataniese beheerde demone besete is.

So kan ons sien dat die Bybelse sielkundige riglyne in direkte botsing kom met die wêreldse idee dat die mens 'n twee dimensionele wese is, en ook die misverstand van die verhouding tussen die siel en gees van die mens.

In die beskrywing van Paulus waar hy sê dat die mens 'n Tempel van die Heilige Gees is, sien ons hoedat die mens as 'n drie dimensionele wese geskape is.

Ons liggame kom ooreen met die buite hof van die tempel, ons siel met die heilige plek, en ons gees kom ooreen met die Aller Heiligse gedeelte want dit is ook die Plek waar waar die Gees van God woon. In die Nuwe Testament, wanneer 'n persoon duiwel besete is, moet hierdie bose geeste uitgedrywe word. Die woord wat hier gebruik word is: 'Ekbalo' (Dit is waar ons die woord ballisties vandaan kry) Hierdie term word nooit maar nooit in verband met 'n geredde persoon gebruik nie. Duiwel besentheid is in verband met demoon besetenheid in die gees. By wedergebore Christene is die Heilige Gees 'n inwoner en Hy het geen gemeenskap met die Bose nie. Wedergebore Christene kan wel deur demone aangeval word indien hulle nie weer tot in die verderf terug geval het nie.

Wanneer die Nuwe Testament praat van demoniese verdrukking, dan is die werk van die bose magte beperk tot die vlees en of die siel van die mens.(2Kor.12:7) Die gesondmakings proses van so 'n geval word genoem: 'Therapeou"?wat 'genees' beteken.

Maar dan kry ons die 'Bevrydings Bewegings' waar ons 'n mengsel van Bybelse en die wêreldse fisiologie kry. Dit wat volgens mense geestelik is, is hoofsaaklik sielkundig.

Bevrydings teoloë en Benny Hinn, en verhoog hipnotiste kan almal dieselfde manifestasies na vore laat kom omdat dit hoofsaaklik sielekrag is.

Daar is hoofsaaklik twee skole in die sekulêre sielkunde naamlik die Freud en die Jung skole. Die Freud denke se invloed in die 19 de eeuse Duitse rasionalisme ('n Beweging wat net verstandelike beredeneerbare kennis anvaar) het 'n verwantskap met Darwinisme.

In hierdie denke word daar beredeneer dat 90% van ons DNA in vergelyking is met die groot ape. Die mense is eenvoudig wesens met 'n meer gevordere filo?genetiese brein en 'n liggaam wat se geestelike funksies eenvoudig die gevolg is van 'n elektro biogemiese nuerologiese metabolisme met homeostatiese normes en geprogrameerde chromosome om verskillende omgewings fatore te onderskei. Modele is ontwikkel om die verskillende gedragspatrone in terme van persoonlikheid, ego en geslagsdrange, ens. uit te beeld.

Jung se sielkundige denke is meer 'n geestelike oorsig wat genoem word: 'n 'kolektiewe onbewustelikheid' maar weereens is die denke dat die mens net 'n twee dimensionele wese is, met ander woorde, die geestelike sy van die mens is 'n ook 'n siele funksie, dit is egter baie nader aan die Oosterse mistieke filosofie.

In Oosterse godsdienste soos Hindoïsme, Bhuddhisme, Shammanisme en Sufi, Ahamadi en ander netwerke van mistieke Islam, is die siel en die gees van die mens ook 'n gemengde wese. Dit is waarom

www.Moriel.org

pop sielkunde en Oosterse godsdienste natuurlike bed maats is. Dit is ook waarom die Gnostieke Vineyard bewegings wat beïnvloed word deur die Fuller kweekskool, met hulle pop sielkunde, so goed by mekaar aanpas. Hulle pas so goed bymekaar omdat albei se denkes gebaseer is op die sekulêre sielkundige denke dat die mens 'n twee dimensionele wese is, wat natuurlik 100% inskakel by die Oosterse mistieke denkes.

Hierdie twee denkes het nie net gelyktydig die Charismatiese en Pinkster kerke met hulle gemengde sielkundige en geestelike denkes ingefiltreer nie, maar hulle het ook deur die gnostieke skrifuitlegkunde 'n vervangings teologie ontwerp.

Die mees verdorwe voorbeeld hiervan is die Koreaanse prediker Dawid Yongee Cho. In Cho se boek: 'The Fourth Dimensions' word Cho se 'Positive Confession' onsin, verbind met die TV geld predikers wat afkomstig is van die motiverende sielkundige Oosterse Shammanisme.

Die mense in die Weste word gewoonlik beïndruk deur die meer as 'n miljoen gemeente lede van Cho se kerk in Seoul, maar soos wat iemand sal weet wat al plekke soos Seoul, Bangkok of Singapoer besoek het, is dat in die standaarde van Asië waar die Bhuddhisme visualiserings kultusse floreer, is Cho se kerk maar een van die kleintjies.

Die verbeelding van die mens is natuurlik 'n funksie van die siel. In teenstelling met dit, maar identies aan Bhuddhisme, leer Cho dat ons onderbewustelike verbeelding, ons gees is, waardeur ons 'n beeld kan optower, of visualiseer wat ons wil bekom deur 'n geloof dat dit wat ons wil bekom alreeds bestaan.

Dit is natuurlik niks anders as Gnosisme nie. Dit is die proses waardeur die mens homself verhef tot 'n god om Koning Jesus Christus te vervang deur geloof in geloof. Cho erken in sy boek dat die Bhuddhiste en Hindoes dit eeue lank al weet, maar dat Jesus Christus dit ook nou aan hom geopenbaar het.

Of Cho 'n Christen is of nie, dit is nie nou ter sprake nie, maar wat ons absoluut met sekerheid kan sê is dat hy 'n gruwelike dwaalleer verkondig wat niks ander as Bhuddhisme is nie, en wat absoluut niks met Christenskap te doen het nie.

As hy hom nie radikaal bekeer en sy afval bely nie gaan hy en al sy meelopers aanspreeklik gehou word vir hierdie valse leerstellings wat duisende mense mislei.??Jak.3:1: "Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan". Cho vermeng die siel en die gees van die mens, maar tog ontvang hy baie eer vir hierdie lerings!!

Ons mag nie dit wat waar en goed is in Bhuddhisme, of die Oosterse mistieke, aanneem, en probeer om net die slegte te verwerp nie, want 'n mengsel bly 'n mengsel en dit moet in totaliteit verwerp word. Die vermenging van heidense en Bybelse Leerstellings op die basis van eenvormigheid of eenstemmigheid, is presies die manier waardeur die kerk in die Donker Eeue beland het. Die sogenaamde bekerings denke van Konstantyn.

Hierdie valse Oosterse gelowe is dinge waar UIT mense gered moet word en nie waar IN hulle gered moet word nie, maar dit is presies wat vandag gebeur. Die Asiatiese Evangelis onder die Hindoes, Tom

www.Moriel.org

Chakko, het gewaarsku dat die Pensacola en Toronto gebeure, niks ander as Kundalani Yoga is wat na die Westerse kerke wêreld toe oorgewaai het nie.

Maar nie teenstaande van verskeie waarskuwings, het van die Alpha direkteure, Nicky Gumbel, die Alpha beweging gesien as 'n manier om mense in hierdie misleiding in te lei. Hierdie Alpha leerstellings is baie min Skriftuurlik gebonde maar is hoogs sielkundig ingestel.

Die mens word gesien as 'n twee dimensionele wese, en ons word ingedeel as gevorderde diere in die Darwin en Freud sielkundige denkes. Daarom is dit nie vebasend dat Dawid Blake van die Elim Gemeente sy superintendent, Wynn Lewis, geondersteun het toe hierdie dierlike gedrags patrone in hulle kerk onder hulle gemeentelede uitgebreek het en hulle dit as 'n geestelike herlewing beskrywe het, alhoewel nie teenstaande die feit dat daar net een so 'n geval in die Bybel vir ons aangeteken is, maar wat as 'n oordeel gekom het. (Dan.4:33)

Dit is ook nie snaaks om in die Video van Joe Chambers, mense te sien wat soos honde aan halsbande rondgelei word nie.

Die twee dimensionele menslike gees is totaal afsonderlik van die siel van die mens, maar dit is net diegene wat in die drie dimensionele volmaakdheid geheilig sal wees, wat gereed sal wees vir die Koms van Koning Jesus Christus.???1Tess.5:23: "En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus!"

Die ooreenkoms tussen die Oosterse godsdienste en Westerse sielkundige opvattings, dat die mens 'n twee dimensionele wese is, het dieselfde filosofiese wortels. In Toaïsme het ons 'n mengsel van spannings tussen die Yin en die Yang wat in 'n teoretiese balans is. In die Weste is die Hegeliaanse denke, wat 'n noue verwantskap het met Darwinïsme, in 'n filosofiese verhewe kritiek samewerking proses met enige iets tot Marksisme. In hierdie denke vind ons tergelykertyd stellings en teen stellings wat in 'n teoretiese spannings balans is, en wat 'n samevoegsel of 'n samestelling genoem word. Hier sien ons dat die mengsel in beide die Westerse en Oosterse sienings, as normaal gesien word, die spannings is in balans!!

In 'n Elim inligtings blad word daar beweer dat God mense in Skriftuurlike dwalings op rig om ander mense wat in 'n ander soort dwalings betrokke is, te korrigeer om sodoende 'n balans te skep. Om sulke dwalings en mengsels te propageer is niks anders as die dialogiese filosofie van Toaïsme nie, want dit het absoluut niks te doen met Bybelse leerstellings nie.

Soos wat ons tevore opgemerk het, God maak nie 'n dwaling reg met 'n ander dwaling nie, en dit wat 'n mengsel is moet in totaliteit verwerp word.

Ons mag nie probeer om dit wat goed op die oor val uit Toaïsme of die Hegaliaanse Filosofiese denkes, te probeer gebruik in die Werke van die Here nie, dit is 'n gruwel, ons moet nie dink dat ons net kan ontslae raak van dit wat verrot is en dat ons die res kan gebruik nie, dit werk nie so nie, alles moet in totaliteit verwerp word. Want dit wat miskien reg kan wees is in so groot mate homogenies vermeng

www.Moriel.org

met dit wat totaal verrot is, dat absoluut niks daarvan gebruik kan word nie. Dit is absoluut onrein (Akartharsis) vir die Here.

[George Wilhelm Hegel was 'n Duitse filosoof en 'n predikant in die jare 1770?1831. Hy het 'n kritiese verhewe denke, 'n groot logika, gehad dat 'n absolute suiwer idialistiese wese beskou kan word as 'n suiwer denke, soos die skepping en sy ontwikkeling, en die ontwikkeling van die filosofie, na 'n verhewe, of die groot logika. 'n Filosofie wat probeer om die wese van dinge te ontdek, stellings en teenstellings en samevoegings, 'n bose mengsel. In die ontleding van sy denkes kan duidelik die vermenging tussen die gees en die siel van die mens gesien word, en ook die twee dimensionele indeling.]

In die nuwe vervalsde Christelikheid waar sielkunde, Babel vervang, in 'n nuwe verpakking as Bybelse leerstellings, en die gnostiese New Age mistieke denkes wat 'n herverpakking is van die Vineyard geestelikheid, en waar die ekumeniese beweging verpak en versprei word as die nuwe eenheid in geloof, dan kan 'n mens jou net self in verstomming af vra, wat het geword van die ongemengde heilige Geloof? Instede van die afbreek van die ou vlees, sien ons 'n 12 punt plan wat pragtige mense mislei tot 'n afval wat niks anders as dobbel is nie.

'n Sekere hoeveelheid Bybelse Waarhede word vermeng met die Babel sielkunde, en sondaars word die slagoffers daarvan, en omdat hulle altyd in 'n fase van herstel van 'n tipe alkoholiese vergiftiging is, en waar hulle Bybelse riglyne moet ontvang wat gefondeer moet wees op die opbou van disipelskap en 'n Nuwe Skepsel in Jesus Christus, word aan hulle 'n 12 punt planne opgedis wat gefondeer is op die sonde van die ou natuur. In die bevrydings misleidings bewegings is daar dieselfde mengsels wat mense probeer oortuig dat hulle skuldig is aan die sondes en die vloeke van hulle voorouers, maar waar staan dit in die Woord van die Here? In al hierdie mengsels word die Krag van die Kruis onvoldoende en kragteloos verklaar deur dwaalleraars.

In die samesmelting van pop sielkunde en die New Age mistieke wat gemeng word met Bybelse waarhede, word die visualisering oefeninge van Ignatius Loyala (Stigter van die Jesuïete volks moordenaars) deur die leermeesteres Joyce Hugget geleer as 'n model vir Christelike gebed.

Die oefening is ontwerp om die logiese denke van die mens te vernietig net soos in die geval van Joga, om sodoende 'n hoër graad van geestelikheid te bereik wat gebaseer word op 'n on bevraagtekende onderwerping aan valse leiers. Sy gaan verder en leer ook dat die Joga tipe styl van asemhaling oefening in die Christelike gebed toegepas moet word, weereens 'n mengsel tussen die Newe Age beginsels en Bybelse Christelike beginsels en die gepaardgaande vermenging van die gees en die siel van die mens wat aanvaar word as riglyne vir disipelskap.

Joyce Hugget kan nie haar sieninge uit die Skrifte bewys nie maar tog dring haar volgelinge daarop aan dat hulle 'n groot seën uit haar boeke ontvang, en, sê hulle, sy is ook nie met alles verkeerd nie.

Weereens 'n mengsel!! Satan het baie resepte vir mengeldrankies, maar soos wat die dinge beweeg sien ons dat in bewegings soos Toronto, Pensacola , Sutherland, die Holy trinity Bromton, Kensington Tempel ens. waar hulle so 'geseën' word, is hierdie mense so deurtrek van hierdie 'alkoholiese drank' en onder die invloed, dat hulle die Bybelse riglyne totaal vergeet en verwerp het.

Soos wat die wêreld sielkundig voorberei is, is die kerk ook voorberei, en net soos wat die wêreld dronk is van al hierdie mengeldrank, is die kerk ook onder die invloed van hierdie mengeldrank, maar een ding staan vas: God haat nog steeds 'n mengsel.

God het geweet dat die gevalle mens Hom sal aftakel tot op die vlak van 'n gevorderde aap mens soos wat die sekulêre evolusie leer dit wil verkondig.

Sonder ons gees is ons onvolmaakte mense. Die politieke korektheid van die wêreld is so ingesmelt in die kerkleer dat dit op 'n punt gekom het waar dit nou herken kan word as totaal onchristelik, en dit het nou tyd geword om hierdie dwaalleraars openlik aan te vat oor hierdie misleidings. Die Hebreeuse Profete en die Apostels het hierdie dwaalleraars in die lig gebring deur hierdie mense in die openbaar op hulle name bekend te maak.

Relatiewe moraliteite inplaas van absolute moraliteite, en relatiewe waarhede en plaas van absolute waarhede van die post moderne era het hulle weg gevind na die kontemporêre kerk van vandag deur die mengel drank van Satan.

Mengsels van die waarheid en die valsheid, Genade met losbandigheid, vleeslik met geestelikheid, is alles bedrog in die naam van die sogenaamde 'Christelikheid'.

Sedert die dwaalleringe van Augustyn van Hippo, alhoewel hy sekere eer verdien vir sy verwerping van die Palagiaanse kettery?}Die ontkenning van die oorspronklike sonde van die mens.) was hy die stigter van die historiese teologiese mengsels en die verval van die kerk.

Beide die Rooms Katolieke kerk, die Hervormers en die Lutherse Protestante bewegings leerstellings kom in 'n groot mate van Augustyn se valse leerstellings van 'Die Kerk'. 'n Verdraaide denke waar, instede van 'n ecclesia, die uitverkorenis, het dit 'n mengsel geword van geredde en ongeredde mense.

Hierdie was die dwaalleer van die onsigbare en sigbare kerk van Konstantyn wat ontwerp was sodat enige iemand 'n lid van die kerk kon wees hetsy gered of ongered. Augustyn het hierdie dwaling ontwerp om Konstantyn te akkommodeer en wat van die Christendom 'n staatsgodsdiens gemaak het, en so is die deur oopgemaak vir nog 'n mengsel tussen Bybelse en heidense leerstellings.

Dit is hoekom die doop van Gelowiges vervang is met besprinkeling van kindertjies, en instede daarvan dat die doop herstel is volgens die Bybelse riglyne soos wat die Ana Babtiste gedoen het, het die Hervormers net 'n halwe hervorming nagelaat. Dit was niks anders as 'n pouslike protestantse godsdiens weergawe wat betrokke geraak het in 'n on?Bybelse huwelik tussen die staat en die kerk waar almal 'Christene' genoem is terwyl dit absoluut nie die geval is en was nie.

Eerstens was die Christelikheid van Augustyn 'n mengsel tussen die Skrifte en die Platoniese Filosofie, dan het dit gevolg met 'n mengsel tussen geredde en ongeredde mense wat aanleiding gegee het tot die besoedeling van die kerk, wat die kerk in die Donker Eeue laat beland het, wat weereens ook 'n mengsel was tussen heidense en Christelike instellings.

Gedurende die Herlewings tydperk het Thomas Aquinas en die laat middeleeuse teoloë en filosowe met 'n nagemaakte filosofiese Islam en 'n Aristoteles Judaisme van Moses Miamonides na vore gekom, 'n mengsel van Christenskap en Aristoteles denkes. Johannes Calvyn, wat beïnvloed was deur die 16de eeuse Humaniste het weer 'n mengsel saamgeslaan tussen die Humanistiese denkes en Christenskap waardeur hy die Inja?allah fatalistiese leerstellings van Islam met die Bybel se Leerstelling in verband met uitverkorenheid gemeng het.

In die laat 19de eeue en deur die 20ste eeu het Rudolph Bultman 'n mengsel voortgebring tussen die 19de eeuse Duitse rasionalisme en Christenskap, en Wellhaussen se spesifieke mengsel van Hegeliaanse dialektiese denkes met die Bybel as 'n verhewe Kritikus. Vandag is die Vine Yard 'n mengsel tussen Christenskap en die New Age.

Satan se eerste poging om die kerk te mislei was deur 'n mengsel soos wat ons in Galasiërs lees waar die Wetsgeorienteerdes probeer om die twee verbonde te meng en om te probeer om die nie?Jode onder die Wet van Moses te plaas, wat 'n vorm van Nomianisme is.

Maar die eienaardigste van alles is dat daar vandag mense is soos Jay Grimstead wat openlik 'n mengsel as 'n strategie predik. Sy idee van van herlewing word verbind met Earl Paulk, Francis Frangipane, en Rick Joyner wat vashou aan 'n Dominiaanse Teologie en Heropringtings denke en die Nuwe Apostels wat saamloop met die restorasie denkes wat mense probeer dwing om Jesus Christus aan te neem. (Net soos wat Augustyn mense aangespoor het om mense met geweld te dwing om hulle te bekeer) Net soos die dwalings van Konstantyn en die idees van vandag se moderne mengsel advokate, wat egter niks minder is as dat hierdie ou dwalings weer erken word as die Evangelie wat verkondig moet word.

Vandag is die denkes weer soos: Vergeet die doop, konsentreer liewer op groeps besprekings, soos wat dit in die werke van Augustyn en Konstantyn gesien kan word in :"Word Missions" bladsy 87 : An Analysis of World Christian Mission The Strategic Dimension Pt. II" Nagegaan en gepubliseer deur Jonathan Lewis en die W.M. Carey Library of International Studies in Pasadena".

Die mees direkte verwysing na die mengsels kan baie duidelik gesien word in die Boodskap van Koning Jesus aan die kerk van Laodicea in Openbaring 3:14?22.

Aan die einde van die Eerste Eeu, in die moderne Turkye, was hierdie kerk die laaste van die sewe kerke en 'n beeld van wat die toestand van die kerk in die laaste dae gaan wees. Hierdie kerk sal hoofsaaklik 'n lou warm materialistiese kerk wees, verblind deur hulle eie verdorwe geestelike toestand omdat hulle oorvloed 'n maatstaf geword het waaraan hulle, hulle geestelike stand aan die Woord van God meet.

Die sleutel om hierdie dinge te verstaan kan verkry word uit die Griekse verklaring waar 'Lao' mense beteken, en waar 'Dikaomai'? 'opinies' beteken, inderdaad ook 'n moderne woord!

Die valse geloofs kunstenaars van vandag bedryf hulle misleiding presies op hierdie wyse (Sag.11:5) waardeur hulle Christenskap herdefinieer as 'n verbruikers godsdiens omdat hulle dieselfde sielkundige beginsels gebruik as die advertensie industrieë, maar dit word gedoen onder 'n ander naam naamlik:?? Bybelse Leerstellings.

Net soos wat dit met al die leuens van Satan is. (En die leuens wat ons ook vertel) meng hierdie geloof kunstenaars die Woord van die Here met uitvindsels van mense. Hulle meng Die Bybelse Geloof met hierdie pop sielkundige opinies van mense, en die sonde van hebsug word gemeng met geloof.

Maar wat sê die Woord van die Here oor hierdie mengsels en die materialistiese lou warm kerk? Die Skrifte verwys hier na die temperatuur van die minerale water wat ooral om Laodicea gevind was, en as beeld gebruik Koning Jesus dit om die toestand van die kerk en die staat aan die einde van tye vir ons uit te wys.

Koning Jesus verwys na die lou warm water wat 'n mengsel is van koue en warm water, en Hy as dieselfde God van Deuteronomium 22:11, haat 'n mengsel. Christus maak dit absoluut duidelik wat met die Mengsels gaan gebeur by Sy Wederkoms, as die mens nie tot bekering kom nie. (Opb.3:16) Ons moet onthou dat in terme van die Woordverband van die eskatologiese riglyne volgens 1Thess.4:13 & 5:11 en die Boek Openbaring, is albei hierdie Skrifte gerig aan gelowiges van ons tyd, sowel as in die tyd van die apostels, en die Wederkoms van onse Here is hier.

Die gelowige oorblyfsels in die kerk van Laodicea wat voor Koning Jesus buig en aan hom getrou bly en aan Sy tugtigings ag gee, sal diegene wees wat deur Hom geheilig sal word in Gees, siel en liggaam, by Sy Wederkoms. (1Thes.4:23)

Diegene wat hierdie Send Brief lees en verstaan en glo??sal diegene wees wat voorbereid sal wees, wat Olie in hulle lampe sal hê wanneer ons Bruidegom kom.

Op hierdie dag sal daar geen onreinheid gevind word nie, daar sal geen Mengsel meer wees nie. Soos wat Paulus afsluit in hierdie Brief:

1Thes 5:23 / 1Thes. 5:27 /: "En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus! Ek besweer julle by die Here dat hierdie brief aan al die heiliges broeders voorgelees word.

Opb.18:4: "En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie".

Aan U my Here, al die Lof en Eer en Dank vir U Heilige Woord. †††

Copyright © 2024 Moriel - God is my Teacher. All Rights Reserved.

Maintained by Cybersalt