Living and the Dead - Afrikaans

Die Lewendes en die Dooies en die Priesters van die Here

Lev.21: V1 "Verder het die HERE vir Moses gesê: Spreek met die priesters, die seuns van Aäron, en sê vir hulle: Aan 'n dooie moet 'n priester hom nie verontreinig onder sy volksgenote nie; behalwe aan sy bloedverwant, [ In Hebreeus word dit genoem 'ha‐krovim'] sy nabestaande: aan sy moeder en sy vader en sy seun en sy dogter en sy broer; en aan sy suster wat jongmeisie (maagd) is, sy nabestaande, wat nie aan 'n man toebehoort het nie aan haar mag hy hom verontreinig."

Die Priesters van die Here en die dooies; Die Lewendes en die dooies. 'n Levitiese tipologie. Carl Bach, 'n Duitse Teoloog, sê in Latyn: 'Novum Testamentin Envetera Latet': Die Nuwe is in die Oue verskans, en die Oue is in die Nuwe geopenbaar.

Dit het 'n spreekwoord geword onder teoloë (Die Plymouth broers het dit al 30 jaar voor Carl Bach gesê, maar hulle het dit nie in Latyn gesê nie, daarom was dit nie akademies aanvaarbaar nie.)

Paulus sê: Rom.3:31: "Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel, ons bevestig die wet." Die wet is vervul in Christus; Die Wet wys op Christus, die Wet is vervul in Hom. Die vraag is, wat beteken dit vir ons?

Die priesters kon nie 'n dooie liggaam hanteer of daaraan raak nie??dit word in Hebreeus gupha? genoem??letterlik 'n lyk. 'n lewende liggaam word in Hebreeus ?'guph'? genoem. Ons kan dus na die Liggaam van Christus verwys as: Ha?guph Ha?Mochiach, maar 'n dooie liggaam word genoem?'gupha'.

Die 'cohen'?priester mag nie aan 'n lyk geraak het nie want as hy as priester van die Here in kontak met 'n lyk gekom het was hy volgens die godsdienstige instellings besoedel en sodoende kon hy nie in die Huis van die Here enige diens verrig het nie. Hy mag nie 'n offer in die Tempel gebring het of iemand in die Huis van die Here bedien het nie.

Ons hoor baie van persone met 'n ongeredde of teruggevalle man of 'n vrou met ongeredde kinders, die meeste is egter vroue met die probleem van 'n ongeredde man of teruggevalle kinders ens. Dit is iets wat 'n baie groot hartseer by mense kan veroorsaak. Ons kan ons eie probleme hanteer, en ook kan u as 'n gelowige u eie dood hanteer omrede u geloof in Jesus Christus, maar wanneer u kinders, vrou of man of u ouers nie die versekering van Redding het nie, en u as gevolg daarvan nie met hulle, wat die naaste aan u is, kan kommunikeer nie, dan kan dit 'n uiterse frustrasie en pyn veroorsaak.

Ek kan nie aan 'n enkele Christen dink wat met 'n ongeredde persoon getroud is wat gelukkig getroud is nie, en normaalweg as die man 'n gelowige is, dan sal die vrou tot redding kom, nie altyd nie maar normaalweg. Water neem die vorm van die houer aan, maar wanneer die skoen aan die verkeerde voet is, dan is dit nie maklik nie.

Daar is getroude vroue wat vir baie jare in groot smart met hulle ongeredde mans moet saamlewe en wat probeer om hulle kinders in 'n Christelike lewe op te voed terwyl hulle mans hulle teenstaan.

Kinders wanneer hulle klein is, is een saak maar wanneer hulle begin groter word dan raak dit 'n ander probleem.

Al is die ongelowige man 'n goeie man wat goed sorg vir sy huis, of as dit 'n ongelowige vrou is, is so 'n huwelik Teologies onversoenbaar, dit kan nie werk nie. Dit is ook die geval met ouers wat ongeredde kinders of ouers het, of broers en suster wat vasgevang is in valse leerstellings, soos mense wat hulle geloof in Roomse Katolieke stelsels het wat glo dat die beeld van Maria vir hom of haar redding kan bring in plaas van die Lewende God, dit is dinge wat 'n mens laat vrees dat hy of sy te sterwe gaan kom sonder Jesus Christus, dit is dinge wat in baie van ons lewens bestaan en dit is 'n baie groot smart.

Wie is hulle wat lewe en wie is die dooies, en wat en wie is die tempel, en wie is die priesters?

Wanneer die Levitiese priesters (Die Cohenim) in aanraking gekom het met 'n dooie persoon se liggaam was hulle volgens die godsdienstige instellings besoedel, hulle was onrein, en hulle kon onder hierdie omstandighede geen diens in die tempel vir God verrig het nie.

Wat leer die Bybel ons inverband met so 'n situasie, en wat se voorsiening het God vir ons gemaak?

Blaai na 1Pet.2:5: "??en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. ['n Geestelike Huis?Gr?'oykos']

In baie plekke in die Nuwe Testamant is dit duidelik dat die Kerk die Tempel van God is, ons is die Lewende Stene. Die Ou Testamentiese Leviete was afgesonder van die gewone mense, hulle is Ou Testamentiese figure van gelowiges. Wanneer Jesaja sê: "Hy sal die priesters van Levi reinig",?was dit 'n profesie oor die Messias. Ons is die priesters, Ou Testamentiese Leviete is 'n beeld van die gelowiges in die Nuwe Testament,??hulle wat gereinig sal word.?'Tahor e?lev tahor brea Elohim'??Skep vir my 'n rein hart o God. 'Veh ruach nahon tahadesh be mene'??Die Regte Gees. Die priesters is geredde Christene, die Tempel is die kerk, dit kan 'n gebou insluit of nie insluit nie, maar dit is absoluut 'n lewende organisme. Die Kerk, die Gemeenskap, die Gemeente, is die Tempel!.

Dit laat ons met nog een vraag; Wie is die dooies?

Blaai na die Evangelie van Joh.5:24: "Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe."

Wanneer u woord aanhallings sien soos 'voorwaar, voorwaar', dan sien u 'n Semitiese aanslag in die oortreffende trap, dit maak ook bekend dat die oorspronklike taal wat hier gebruik was nie Grieks was nie, en ook nie Hebreeus nie, maar heelwaarskynlik Aramees. Om meer klem op 'n woord te plaas word die voorafgaande werkwoord in Semietiese taal soos Hebreeus, herhaal. Gewoonweg sal ons sê dit is

baie, baie koud, maar in Hebreeus sal hulle sê dit is koud koud [Kar, kar] om die ernstigheid te beklemtoon.

Wanneer Christus dan sê: Voorwaar, voorwaar, dan is dit baie belangrik. Die punt hier is dit: As u in Hom glo, dan het u die ewige lewe, en u sal nie in die ewige oordeel kom nie, want u het van die dood na die lewe beweeg.

In die Werke van God, in God se ewige en Heilige perspektief, is iemand wat absoluut dood is in die tweede dood, en deur dieselfde sienswyse is 'n opregte wedergeboorte, sy of haar se tweede geboorte. Die enigste manier om nie deel te wees van die tweede dood nie, is om 'n tweede geboorte te ondergaan, en net dit wat in ewigheid kan bly bestaan is dit wat van uiterse waarde is. Biologiese geboorte en biologiese dood is in 'n sekere sin net oppervlakkig of tydelik.

Die werklike geboorte, is die tweede geboorte en die werklike dood is die tweede dood. Mense wat nie Wedergebore is nie, wat nie gered is nie, is dwalend, hulle is die lewende dooies. In die Werke van God is so 'n persoon alreeds dood, en net deur die opregte belydenis van sonde en geloof in Jesus Christus die Seun van God, kan 'n persoon wat dood is lewendig gemaak word.

Blaai na die Evangelie van Matt. 8:22: "Maar Jesus sê vir hom: Volg My, en laat die dooies hul eie dooies begrawe." ??Laat die dooies die dooies begrawe?? Daar is misleide Christene wat leer dat hulle nie begrafnisse moet bywoon nie as gevolg van die hulle verklaring van hierdie Skrif, maar dit is nie wat hier staan nie. As u die Joodse agtergrond van die Teks verstaan dan sal u opmerk dat daar gepraat word van iets soos wat genoem word die 'yerusha' 'n erflating, soos die reg van die oudste seun om 'n dubbele porsie van die familie erflating te kan ontvang. Maar saam met hierdie dubbele porsie is daar die verpligting aan die oudste seun om by sy ouers te bly tot en met hulle dood. Wat Christus dan hier gesê het was dit: Moet nie dat finansiële oorwegings 'n probleem vir julle word om My te volg nie. Die probleem hier was geld en nie die begrafnis nie.

Laat die dooies die dooies begrawe.

Ongeredde mense is dood. Eff.2:1 sê: "En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes." Ons was almal dood. Lyke is beelde van ongeredde mense. Die lyke van die Ou Testament, in die besonder in die Torah, is beelde van ongeredde mense in dieselfde manier wat die Leviete beelde is van Christene, en natuurlik is die Tempel 'n skaduwee van die Kerk of die gemeente. Wanneer 'n persoon 'n lyk aangeraak het was hy figuurlik besoedel, en nie by magte om enige tempel diens vir God te verrig nie en dit was vir hom 'n groot probleem.

Die probleem is dit: Ons raak gewoond daaraan. Dit is soos 'n lykbesorger wat na?doodse ondersoeke moet uitvoer, hy raak aan alles gewoond en dieselfde gebeur geestelik. Ons lewe saam met die ongereddes en ons begin vergeet waarmee ons te doen het, ons raak gewoond om die dooies te hanteer.

Die ongeredde persoon agter die toonbank in die kafee is dood, die ongeredde persoon wat saam met u werk, is dood, hulle is lyke, my ongeredde moeder en vader, broers en susters, is dood, hulle is lyke, maar ons raak gewoond daaraan en ons vergeet dat hulle dood is.

Ons weet dit, maar ons bereik 'n punt waar dit nie meer by ons registreer nie en so raak ons besoedel.

In die tye van die Bybel het die Leviete offers vir die mense gebring wat behels het dat hulle hierdie voedsel moes hanteer. En omdat daar so baie soorte siektes bestaan het was dit 'n ideale toestand vir die verspreiding van enige soort infeksies omdat die Leviete in aanraking gekom het met baie mense. In die Midde Ooste is dit deur die grootste gedeelte van die jaar baie warm en wanneer 'n liggaam tot sterwe kom is daar die doodskleur faktor wat baie vinnig intree maar ook so Rigor Mortis, 'n vinnige verrottings proses. 'n Lyk is ryp met 'n groot verskeidenheid bakteriëe. Moet dit nie hanteer nie, begrawe dit baie vinnig.

Al die reinigings rituele wat die Leviete moes toepas het 'n sekere geestelike, sowel as praktiese betekenis vir die Jode gehad, en die resultaat was dat die Jode 'n baie gesonder lewe gelei het as enige van die ander volke van ander beskawings.

Die reiniging van die voedsel (Kashrut) was baie belangrik omdat daar nie verkoeling stelsels bestaan het nie. Vark vleis en skulpvis produkte was baie gevaarlik onder hierdie klimaats toestande en dit was dan ook een van die redes waarom hierdie produkte vir die Jode taboe was. Die Jode het nie hiermee 'n probleem gehad nie. Baie minder botulisme en trichinoses as wat die ander beskawings ondervind het, was by die Jode teenwoordig omrede die verbod in die Levitiese Wet.

So was bakteriese besmettings en ander siektes dan beperk. Bloed, semen afskeiding, urine en enige afskeidings uit sere en snywonde was ook nie toegelaat nie. Persone met melaatsheid was baie vinnig in afsondering geplaas en so is die Israeliete bekerm van verskillende plae. Onthou wat het die Here vir Israel gesê: "As julle My Wette onderhou dan sal julle nie die plae van Egipte ontvang nie". Daar is 'n geestelike en 'n praktiese toepassing vir hierdie dinge.

Die mense moes vinnig van lyke ontslae raak sodat die priester nie in kontak daarmee gekom het nie want as 'n Leviet kontak gehad het met 'n lyk en hy moes later 'n offer bedien dan kon hy baie maklik 'n verskeidenheid van siektes so versprei het. Lyke besoedel alles omdat hulle dood is.

Hoe kyk ons hierna? Swak geselskap besoedel goeie sedelike beginsels. Ons regskapenheid, opregtheid, is die Regskapenheid van Koning Jesus, dit is toerekenbaar want ons het geen regskapenheid van ons eie nie, daar is geen mens wat goed is volgens God se Standaarde nie.

Niemand is goed in homself nie, ook nie eens diegene wat glo nie, want dit is die Regskapenheid van Jesus Christus wat in ons 'n verskil maak. Swak geselskap besoedel goeie moraliteite, en met dit ingedagte vra ons onsself die vraag: Wat moet ons houding en stand wees teenoor die dooies? Almal van ons ontvang lesse van die Here in nederigheid. Somtyds dink ons dat ons uitverkore is net om later uit te vind dat ons eindelik niks is nie.

My broer was in Jerusalem en hy was nog net 'n kort rukkie getroud. Hulle was in Betanië by die tradisionele plek waar Lasarus se graf is. Niemand weet verseker of dit die regte plek is nie, maar hulle dink so, en hulle het 'n kerk op hierdie plek gebou om mense daarna te trek om geld te maak natuurlik. My broer het in die kerkie ingegaan met 'n klein flitsie en hy het die verhaal van Lasarus gelees soos

opgeteken in Joh.11. En hier het die Here vir hom iets geopenbaar, en hy het geweet dit is deur die Heilige Gees. Hy het gedink dat hierdie openbaring iets uniek was maar 'n paar jaar later het hy uitgevind dat die Here dit al 300 jaar terug ook aan George Witfield geopenbaar het, en toe sien hy dat hy glad nie so uniek is nie.

Jesus het vier dinge gesê toe Hy Lasarus uit die dood opgewek het. Die vraag wat Christus gevra het was

: Waar het julle hom neergelê? Met ander woorde: Waar is die dooie man?

Die tweede ding wat Christus gesê het was: Rol weg die Steen. Derdens sê Koning Jesus: Lasarus kom uit, en vierdens: sê Koning Jesus: "Maak hom los."

"Waar het julle hom neergelê, waar is die dooie?"??Dit is die volmaakte beeld van Evangelisasie. Jesus het beveel dat ons vir Hom dissipels moet oprig en nie bekeerlinge nie.

Die vraag is, na wat se soort kerk gaan u mense neem, 'n vermaaklikheid sentrum? Jesus het gesê gaan maak dissipels en ons kan nie dissipelskap skei van die Evangelie nie.

"Rol weg die steen" Een ding wat ek geleer het met Evangelisasie is dat jy kan getuig en getuig, van die een deur na die ander deur loop en traktaatjies uitdeel, jy kan preek en preek en al die dinge toepas wat jy dink wat gaan werk.

Maar totdat die mens die Stem van die Here hoor, en nie u stem nie, dan eers sal die dooie uit die graf uit kom. Al wat gebeur as ons die Evangelie bring of getuig is dat ons net besig is om die steen weg te rol, ons maak dit moontlik dat die dooies die Stem van die Here Jesus kan hoor.

Dan sê Koning Jesus: "Lasarus kom uit." Van die ou Apostoliese predikers het gesê dat as Koning Jesus nie Lasarus op sy naam genoem het nie sou al die dooies opgestaan het, miskien is hulle reg? Ons sal nie weet nie! Maar een ding is seker; Net die Seun van die Mens kan die dooies uit die graf opwek, net Jesus Christus kan dit sê. Maar dan praat Koning Jesus weer met die lewendes om die graf: "Maak hom los." Jesus het nie gesê gaan maak bekeerlinge nie. Wanneer mense uit die graf opgestaan het, wanneer hulle tot redding gekom het, kom hulle in gebondenheid daar uit, hulle is in doods doeke vasgedraai, hulle is geestelik en emosioneel in gebondenheid en hulle het dissipelskap nodig, hulle het mense nodig wat hulle op die pad na die Beloofde Land kan lei. Die eerste ding wat hierdie stinkende liggaam nodig het is 'n bad??Die Doop.

"Julle, maak hom los" Dit is dissipelskap. Dit is ons gesindheid teenoor die dooies. Ons rol die steen weg, Koning Jesus roep hulle in die Lewe in, en ons is geroep om die dooies los te maak.

Die Jode het 'n tradisie dat die 'Shekina' die gees oor 'n lyk van 'n regverdige man [Tsadik] sal bly vir drie dae na sy dood, maar op die vierde dag is dit absoluut klaar met hom. Ons lees in Joh.11 dat Lasarus alreeds vier dae dood was, en toe hy opgestaan moes sy liggaam al reeds besig gewees het om te ontbind, hy het al guruik. Daar is 'n rede waarom dit vier dae was. Vier dae beteken dit is absoluut finaal. Menslik gesproke was Lasarus absoluut dood, en net die Koning van die konings kan dit doen.

Wat beteken dit, beteken dit dat ons nie die dooies moet hanteer nie? Beteken dit dat ons nie met die ongereddes moet deel nie? Nee, dit is nie wat dit beteken nie, blaai na 1Kor.5:9: "Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie??dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld of die gierigaards of rowers of afgodedienaars in die algemeen nie,???" Ons moet die kulturele konteks van Korinte verstaan, dit was absoluut uiteenlopend, daar was afgodery, kultusse, homoseksuele?? alles onder die son??geweld was deel van hulle ontspanning. Paulus gaan aan en sê dat hulle hulle nie heeltemal moet afskei van die hoereerders van hierdie wêreld of die gierigaards of rowers of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan?? maar hy sê dat hulle nie moet omgaan met iemand wat as 'n sogenaamde broeder bekend is, wat hierdie dinge doen nie.

"Want waarom sou ek ook die wat buite is, oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie? Maar die wat buite is, oordeel God. Verwyder tog dié slegte mens onder julle uit."

Ons is veronderstel om in hierdie wêreld te wees maar nie van die wêreld nie, ons is nie geroep om uit die wêreld te gaan nie. Sommige kerke verwar Heiligmaking met 'n sagte vorm van wettisme. Wettisme leer dat Christene nie dit of dat moet doen nie, maar dit is meer verwant aan Roomse Katolieke stelsels as aan Bybelse Christenskap. Ons is geroep om in die wêreld te wees maar nie van die wêreld nie, ons is geroep om getuies te wees vir Koning Jesus.

"Waar het julle hom neergelê?" Ons moet na die plek gaan waar die ongeredde mense is, wat beteken dit? Sommige van dit het te doen met die balsem proses.

Die balsem proses kom van die Egiptenare af en is ook genoem die mumifiserings proses. Dit word vertel dat die Jode hulle aardsvaders se lyke ook gebalsem het. Die doel van balsem is om te probeer om 'n lyk te bewaar in sy oorspronklike status, met ander woorde hy kom lewendig voor terwyl hy eindelik dood is. Dit het ook te doen met persoonlike kontak met die persoon.

2Kor.6:14?16: "Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Bélial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode?"

Moet nie aan mekaar gebonde wees soos twee osse wat saam in 'n juk trek nie. Osse was die sterkse dier in die Midde Ooste en hulle is normaalweg in pare verkoop.

Onthou u die gelykenis van die uitnodiging na die bruilof. Die verskonings. "Ek het 'n paar osse wat ek wil gaan uit probeer." Dit was gebruik as 'n verskoning om te kyk of die osse in harmonie kan saamwerk.

Hulle moet maats wees wat kan saamwerk op die basis van krag, geslag, soort, en ouderdom, en dit was nie net 'n geval van enige twee diere bymekaar nie. 'n Jong dier sal al sy krag van die begin af gebruik en gou uitgeput raak terwyl die ou dier wat die werk ken sal weet hoe om sy energie nuttig oor die werkstyd te verdeel. Net so ook as 'n klein dier langs 'n groot dier ingespan word sal hulle in sirkels beweeg. Dit is waarom die persoon die osse moes gaan beproef. Dit is ook wat dit beteken om die

oudstes op die proef te stel, dit is om te kyk of hulle kan saamwerk. Daar is niks so frustreerend as wanneer daar vier ouderlinge is waarvan drie altyd vir 'n rede nie teenwoordig is nie.

Moet nie saam met ongelowiges in dieselfde juk trek nie, en dit is nie genoeg om te sê: Wel, my kêrel is gered, nou kan ons maar in die huwelik tree nie. Die man is die hoof van die vrou en Christus is die Hoof van die gemeente. Nou mevroutjie, hoe kan jy onderdanig wees aan 'n baba? Hierdie pas geredde man van jou het nou God se bedekking geword, die simbool van God se liefdevolle beskerming, God se gesag in jou lewe, hoe kan hy dit wees as hy net pas tot bekering gekom het, en jy meer weet as hy? Laat hom beproef word. Jy wil graag trou op die ouderdom van 22 / 25 of 26 maar dit is nie genoeg om te sê: "Hy is 'n Christen nie! Nee hulle moet eers deeglik beproef word.

Daar is gewone dinge waardeur Christene wetlik gebonde kan raak, soos 'n finansiële gebondheid aan 'n besigheids venoot. Een wil hierdie kant toe en die ander wil ander kant toe.

Wat gaan jy vir jou ongelowige besigheids venoot sê as hy te veel gedrink het? "Ek sal vir jou bid"? Trek in dieselfde juk, dit is 'n pyn!.

Die huwelik is 'n baie goeie voorbeeld. Die Bybel maak voorsiening vir persone wat gered word nadat hulle getroud is, maar die Bybel maak geen voorsiening vir diegene wat met 'n ongelowige trou nie. Die Bybel sê net, moet nie dit doen nie.

Wanneer jy jou nek in hierdie juk gesteek het kan jy dit nie weer daar uit kry nie, sulke dinge besoedel die gelowige mens, want dit ontaard in 'n dwarstrekkery, en 'n lyk gaan jou besoedel.

Esra 4: 1?2: "En toe die teëstanders van Juda en Benjamin hoor dat die ballinge 'n tempel bou vir die HERE, die God van Israel, het hulle aangekom na Serubbábel en na die familiehoofde en aan hulle gesê: Laat ons saam met julle bou, want net soos julle soek ons julle God, en aan Hom offer ons van die dae van Esar?Haddon af, die koning van Assirië, wat ons hierheen laat optrek het."

Let op hulle is hier betrokke met heidense praktyke in die aanbidding van die Ware God: "Laat ons saam met julle bou."

In die Alpha Times, sien ons waar 'n Rooms Katolieke priester 'n bespreking gelewer het. Vader Catelamessa het met Nicky Gumbel gepraat. Catelamessa is 'n prediker in die pouslike huishouding van die Vatican wat op uitnodiging saam met Alpha opgetree het. Hy sê hy is 'n broeder in Christus, en hy aanbid God, hy glo in Jesus, maar dan kniel hy voor 'n standbeeld neer en bid vir die afgestorwenis. "Laat ons saam die huis bou.? Wat het die Tempel van God in gemeen met afgode? Wat het die lewendes te doen met die dooies? Ons het al reeds genoem dat ons nie romanties of finansieel gebonde moet raak met ongelowiges nie, en nou sien ons vandag oral hoedat kerke in gebondenheid kom met afgodedienaars, die wêreld kerke!. Laat die wat vuil is vuiler word?

Maar ons moet verstaan dat God sekere voorsienings gemaak het onder sekere omstandighede, maar net onder hierdie omstandighede en dit sluit glad nie ongeredde besigheids venote in nie.

Het jy 'n ongelowige kêrel, of is jou jou vriendin nie 'n toegewyde Christen nie? Die feit is dit, hierdie vriendin of vriend is twee trekdiere wat nie gaan saamtrek nie.

Het u geweet dat enige fisiese romantiese kontak n emosionele gebondenheid kan veroorsaak?

Soen en liefkosings is dinge wat deur God geskep is om 'n huweliks fondasie te skep, moet dan nie toe laat dat 'n dooie man jou soen nie, moet nie 'n lyk streel of begeer nie!. As u in die huwelik wil tree, trou dan in die Here, maar weet dit jy gaan nie jou prins of jou feëprinses in die begrafplaas of in die dode huis vind nie. U is, of in Christus, of in die doderyk.

U sal nie 'n eggenoot of eggenote in 'n begrafplaas, 'n kroeg, diskoteek of in 'n nagklub vind nie. In die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Dooies sal jou besoedel, dit sal nie werk nie!

As jy 'n Christen is en jy het 'n besigheid, as jou kerk 'n kerk is wat vasstaan in Waarheid volgens die Woord van God, en jy begewe jou in 'n geding met 'n liberale protestante kerk, of 'n Roomse Katolieke Kerk, weet dit, dit sal nie werk nie, die lewendes kan nie saam met die dooies erf nie.

Daar is vier soorte liefde van funksioneer in 'n huwelik: Philo, Eros, Storga en Agapé. Storga liefde is 'n familie liefde: Ongeredde mense is instaat om dit te handhaaf.

Philo Liefde, is broeder liefde. Ons kom oor die weg met mekaar omdat ons lief is vir sport of sekere musiek, dit is 'n gemeenskaplike liefde vir iets.

Erotiese Liefde: Ek is lief vir myself ek wil jou besit. Ongeredde persone kan dit beoefen.

Maar die vierde soort liefde, is die Agapé liefde. Daar is net een plek in die Bybel, in die Nuwe Testament waar 'n ongeredde mens instaat was tot Agapé liefde en dit is waar 'n persoon so afgetakel was dat hy die bose onvoorwaardelik liefgekry het. Net 'n wedergebore Christen kan waarlik Agapé deur die Liefde van God. Philo liefde faal omdat dit menslik is. Erotiese liefde gaan sekerlik faal omdat niemand jonk en mooi bly nie. En net so kan familie liefde faal.

Net Agapé liefde is verewig. Ons kan nie 'n huwelik bou op enig iets anders as die Liefde van God nie. Daar is nie iets soos 'n goeie Storga, Philo of Eros liefde nie, dit gaan nie hou nie, dit is goedkoop liefde.

Toe ek groot geword het, het ek nie groot geword as 'n Christen nie, ek het nie eens geweet wat 'n Wedergebore Christen is nie, ek het geweet van Katolieke, Jode en Protestante, ek het van niks beter geweet nie. Soos wat baie ongeredde mense maar is was ek maar baie ongeërg in my jong dae. Ek het al die dinge gedoen wat ongeredde mense doen, ek het ook meisies gehad, maar Koning Jesus het my gered van hierdie dinge, maar ek kan u dit vertel, as u wil gesels oor die goeie dinge van 'n huwelik, dan het God die beste. God het seks ontwerp, en u kan nie goeie seks buite die huwelik, die instelling van God, geniet nie. Hoe kan u al u intieme dinge met iemand deel wat glad nie die selfde einddoel het nie? 'n Huwelik wat se basis nie gefondeer is op die Liefde van God nie, is 'n valse huwelik. Daar is ook nie een huwelik tussen 'n geredde en 'n ongeredde persoon wat kan werk nie, God het nie gemeenskap met die Bose nie.

God maak egter voorsienig dat ons ons kan besoedel met ons naaste verwantskappe.

Lev. 21: 2 ?3: "???behalwe aan sy bloedverwant, sy nabestaande: aan sy moeder en sy vader en sy seun en sy dogter en sy broer; en aan sy suster wat jongmeisie is, sy nabestaande, wat nie aan 'n man toebehoort het nie aan haar mag hy hom verontreinig."

In hierdie gevalle is ons gejuk saam met ons bloedverwante. Daar is dooie mense waarmee ons moet in aanraking kom, ons het nie 'n keuse nie.

Soos ons ongeredde ouers, ongeredde broers en susters en kinders, hulle is lyke waarmee ons moet in aanraking kom, God weet dit, en Hy het vir ons voorsiening in die Skrifte daarvoor gemaak. Hoe het God dit gedoen?

Dit is nie iets wat ons gekies het nie, dit is God wat self intree om 'n slagoffer te help. As ons dit self gedoen het, as u self u nek in hierdie juk gesteek het, dan is daar iets verkeerd met u. Maar as u nek alreeds in hierdie juk is, dan tree God in. "Behalwe aan sy bloedverwant,????sy nabestaande???mag hy hom verontreinig."

Vir die meeste van ons, behalwe vir klein kindertjies, is dit die moeilikste om u getuies vir u naasbestaandes te gee, omdat hulle u geken het voordat u tot redding gekom het, en hulle gaan u opvat vir wat u gewees het toe u nog in die wêreld was, en hulle gaan u sodanig hanteer en die duiwel gaan hulle te hulp snel onder hierdie omstandighede. Deur hulle natuur is hulle onrein en dit kan na ons toe oor beweeg want ons is in aanraking met hulle lyke.

Ongeredde familielede kan vir u 'n groot hartseer besorg soos niemand anders nie, hulle kan onder u vlees inkruip deur u op alle maniere te versoek totdat u ou natuur weer na vore kom en dan het u verloor, en dit het geen goeie doel vir Evangelisasie werk nie. Dit is beter om tot die Here te bid dat Hy 'n ander Christen kan stuur om u te hulp te snel. Al wat u kan doen is bid vir hulle en laat hulle u lewe vir Christus sien, en bring ander Christene saam met u wat vir hulle kan getuig, want hulle gaan te veel ammunusie vir u hê en die duiwel weet dit.

Num.5:1?3: "En die HERE het met Moses gespreek en gesê: Gee bevel aan die kinders van Israel dat hulle uit die laer wegstuur al die melaatse mense en almal wat 'n vloeiing het, en almal wat deur 'n lyk onrein is. Man sowel as vrou moet julle wegstuur; buitekant die laer moet julle hulle wegstuur, sodat hulle nie hul laer verontreinig waar Ek in hulle midde woon nie." "Buitekant die laer moet julle hulle wegstuur."

Enige iemand wat 'n vloeiing het wat 'n teken is van 'n infeksie en enige iemand wat met 'n lyk in aanraking gekom het, moet buite die laer in afsondering geplaas word. As u uit 'n kerk diens kom en 'n sigaret aansteek en saam met u ongeredde kêrel in 'n motor spring, dan versprei hierdie siekte. As u een persoon in u kerk het wat sulke dinge doen dan gaan van die ander dit ook binnekort begin doen. Maar dit word van die leiers verwag om 'n streep te trek. "Jammer jong man, meisie, julle word buite die laer geplaas totdat julle genees is!. Dit is 'n siekte wat versprei.

Maar wat van die liggame wat ons moet hanteer?

1Kor.7:13?16: "??en as 'n vrou 'n ongelowige man het, en hy dit goedvind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie. Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man; want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie. Maar God het ons tot vrede geroep. Want hoe weet jy, vrou, of jy die man sal red; of hoe weet jy, man, of jy die vrou sal red?"

As u 'n ongeredde man of 'n vrou het kan dit u van u vrede beroof, maar nie van u 'Shalom' nie. Die woord wat hier vir vrede gebruik word is 'Shalom', dit is nie die vrede van die wêreld nie, dit is 'n vrede van Christus, 'n vrede sonder enige konflik. "My vrede gee Ek vir julle, nie die vrede van die wêreld nie." Dit beteken nie dat ons sonder enige wêreldse konflik gaan wees nie, alhoewel dit die vrede sal wees wat ons gaan kry met die Wederkoms van Christus, dit is die vrede van Christus, absolute gurustheid en volkomenheid.

Die woord Shalom kom van die Hebreeuse woord: L'shalem: om vol te maak, te vervul. Ons sal Shalom omrede ons Messias gekom het om te L'shalem.

Ons het vrede omdat Jesus gekom het om die Wet te vervul, Hy het die prys vir ons ootredinge betaal en om ons met Sy Heilige Gees te vervul.

Dit is die Vrede van Christus. U kan deur die grootste konflik in u lewe gaan maar u kan nog steeds Shalom deur dit alles hê. Die ander stelling is ook waar: U kan sonder enige konflik wees maar u kan ook sonder die Vrede van Christus, Shalom, wees.

Shalom is die vrede wat Christus gee, en u kan dit in u lewe ondervind, afgesien van enige omstandighede.

Ongeredde mense, of naasbestaandes wat saam met ons gejuk is, en in die besonders ongeredde huweliks maats, kan ons van ons vrede beroof, want hulle besoedel ons. Ons liggame is die Tempel van die Heilige Gees, so, as u met hom of haar saam in 'n bed klim, dan besoedel u die Tempel van God, maar God het hier vir ons voorsiening gemaak.

Hierdie ongeredde persone word in 'n mate geregverdig deur die geloof van die geredde persoon, alhoewel hulle die geredde persoon besoedel veroorsaak dit nie 'n gruwel, 'n verontreiniging van die tempel nie. Anders sal die kinders ook verontreinig gewees het en hulle sal dieselfde gewees het as die kinders van ongeredde huweliksmaats. God het nie klein kinders nie, net kinders.

Die regverdigings proses in hierdie geval werk soos volg: Die ongelowige kind sal geregverdig word deur u geloof tot op 'n punt waar die kind oud genoeg is om vir homself te besluit, dan sal die kind, of 'n gelowige word of hy sal die juk verbreek en wegbreek.

Net so is dit in die geval met 'n ongelowige man of vrou in die huwelik. Hulle is onderskeidelik geregverdig deur een van die huweliks maats wat gered is todat die ongeredde maat die juk verbreek en

wegbreek of Christus aanneem as sy of haar Verlosser. Daarom, laat hierdie dinge jou nie van jou Vrede in Christus berowe nie.

Die ongredde persoon besoedel nog steeds maar verontreinig nie, maar dit sal afhang of u 'n toegewyde geloof in die Here u God se Leerstelling handhaaf terwyl in 'n huwelik is met 'n ongeredde persoon.

Maar as u hierdie dinge weet en u u nogtans begewe in so 'n huwelik, om saam gejuk te word met 'n ongeredde persoon, dan wens ek u voorspoed toe, u gaan dit beslis nodig kry. Praat met persone wat so gejuk is, daar is 'n mate van regverdiging, maar dit kan net gaan tot op 'n punt waar die ongeredde tot of bekering kom, of waar hy of sy hulle nekke uit die juk trek en wegbreek. Maar moet nie dat dit u van u vrede beroof nie, u sal besoedel word, maar sal u God se Tempel verontreinig? Nee.

Num. 9:6?10: "En daar was manne wat deur die lyk van 'n mens onrein geword het en op dieselfde dag die pasga nie kon hou nie. Daarom het hulle nader gekom voor Moses en Aäron op dieselfde dag, en dié manne het vir hom gesê: Ons is onrein deur die lyk van 'n mens; waarom moet ons te kort gedoen word, dat ons die offer van die HERE nie op die bepaalde tyd onder die kinders van Israel sou bring nie? En Moses het vir hulle gesê: Bly staan, dat ek kan hoor wat die HERE julle sal beveel. Toe het die HERE met Moses gespreek en gesê: Spreek met die kinders van Israel en sê: As iemand van julle of van julle geslagte deur 'n lyk onrein word of op 'n ver reis is, moet hy tog die pasga vir die HERE hou."

Weer bevestig ons die Tora, hierdie dinge is vervul in Christus. Wat is ons Pasga???Jesus Christus! Ons herdenk die Pasga deur deel te wees aan die Nagmaal van onse Here. 1Kor.11: Koning Jesus is ons Pasga.

Wanneer u na die Tafel van die Here, na die Nagmaal Tafel opgaan, en u was in kontak met 'n dooie persoon, dan voel u onrein, en die duiwel sal altyd wil voordeel trek uit sulke oomblikke van swakheid. U het miskien 'n argument opgetel met u ongeredde man of vrou en nou is u op pad kerk toe om die Pasga van die Here te gaan gebruik, en nou voel u dit nie waardig om die Nagmaal te gebruik nie, u voel u is besoedel want u het in kontak gekom met 'n lyk, maar God sê u kan aansit aan Sy Tafel. Die Woord van die Here sê in 1Kor.11 dat die Here ons tegemoed kom in ons swakheid.

Moet nie toelaat dat u van u vrede beroof word nie, moet nie toelaat dat emosionele omstandighede u ook geestelik beroof nie. Ja, 'n lyk het u besoedel, niemand kan dit betwis nie, God weet dit, en u weet dit, en almal weet dit, maar God het voorsiening gemaak onder hierdie omstandighede sodat u na Sy Tafel kan kom. Hy deel met ons in ons swakheid.

Num.19:11: "Die een wat aan 'n dooie, enige lyk van 'n mens, raak, hy sal sewe dae lank onrein wees."

Let op die sewe dae. God het die aarde in ses dae gemaak en op die sewende dag het Hy gurus. God het ons week ook in sewe dae opgedeel waardeur iemand homself sal reinig van 'n onreinheid. Die Hebreeuse konsep is 'Tahor'. Met water op die derde dag en op die sewende dag, dan sal 'n persoon gereinig wees. Maar as 'n dooie persoon hom nie op die derde dag en op die sewende dag gereinig het nie dan sal so 'n persoon onrein wees. Enige mens wat 'n lyk aangeraak het, die liggaam van 'n mense wat gesterwe het, en homself nie gereinig het nie, besoedel die Tabernakel van die Here, en so 'n

persoon sal nie meer deel wees van Israel nie. Ongeredde mense, al is hulle ons naasbestaandes, veroorsaak besoedeling, as u saam met 'n ongelowige eggenoot of eggenote in die bed klim dan veroorsaak dit besoedeling en u moet gereinig word anders sal u die Tabernakel van die Here verontreinig. Hoe verhoed ons dat ons die Tabernakel van die Here verontreinig wanneer u getroud is met 'n ongelowige? Want daardie persoon sal afgesny word van Israel omdat as die reinigings water nie op hom of haar gesprinkel is nie, is hy of sy onrein.

Num.19:11?14: Die een wat aan 'n dooie, enige lyk van 'n mens, raak, hy sal sewe dae lank onrein wees. Op die derde dag en op die sewende dag moet hy hom daarmee ontsondig??dan sal hy rein wees; maar as hy hom op die derde dag en op die sewende dag nie ontsondig nie, sal hy nie rein wees nie. Elkeen wat aan 'n dooie raak, aan die lyk van 'n mens wat gesterf het, en hom nie ontsondig nie, verontreinig die tabernakel van die HERE, en dié siel moet uit Israel uitgeroei word. Omdat geen reinigingswater op hom uitgegooi is nie, sal hy onrein wees; sy onreinheid is nog aan hom. Dit is die wet: As iemand in 'n tent sterwe, sal elkeen wat in die tent kom en al wat in die tent is, sewe dae lank onrein wees." Let op? 'Sewe Dae' onrein..

Num 19:15?16: "Ook al die oop goed wat nie met 'n deksel toegebind word nie, is onrein."

(Moet nie eens uit dieselfde houer drink nie.) "En elkeen wat in die oop veld aan iemand raak wat deur die swaard verslaan is, of aan 'n dooie of aan 'n mens se doodsbeen of aan 'n graf, sal sewe dae lank onrein wees."

Dit is waarom die Jode hulle grafte moes wit verf, die Jode het hulle begrafplase voor die tyd voorberei en reisigers wat van die pelgrims feeste bygewoon het, het in die leë grafte oornag, maar wanneer daar 'n lyk in was het hulle dit gewitwas sodat dit duidelik uitgeken kan word en dit was ook dan 'n waarskuwing dat dit volgens die ritueel onreinheid tot gevolg sal hê.

Dit is wat Koning Jesus vir die Fariseërs gesê het, hulle is wit gewaste grafte, met ander woorde hulle is grafte met lyke in.

Sewe dae onrein.

Num. 19:17?20: "Vir die onreine moet hulle dan van die as neem van die sondoffer wat verbrand is, en daar vars water in 'n pot op gooi; en 'n rein man moet hisop neem en dit in die water insteek en op die tent sprinkel en op al die goed en op die persone wat daar gewees het; ook op hom wat aan 'n doodsbeen of aan een wat verslaan is, of aan 'n dooie of aan 'n graf geraak het. En die reine moet die onreine op die derde en op die sewende dag besprinkel en hom op die sewende dag ontsondig. Dan moet hy sy klere was en hom in die water bad, en in die aand sal hy rein wees. Maar as iemand onrein word en hom nie ontsondig nie, dan moet dié siel uitgeroei word uit die vergadering, want hy het die heiligdom van die HERE verontreinig: reinigingswater is op hom nie uitgegooi nie, hy is onrein."

Wanneer u in aanraking kom met die dode is u onrein, u klere is besoedel. God maak voorsiening deur die wassing met water wat reinig, wat dit Skrifte onderandere in Eff.5:26?27 "??om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees."

Hoe reinig Koning Jesus die Bruid om haar voorteberei vir die bruilof? Hy was haar met die Water van die Woord. Die Woord van God Reinig ons. Die Woord van God reinig ons van alle besoedeling wat ons deur kontak met met die dooies bekom het.

Maar as iemand nie die reinigingswater oor hom laat gaan nie dan sal hy of sy veroorsaak dat die heiligdom verontreinig word, en hy of sy sal afgesny word van hulle mense.

Het u al opgelet dat as jongmense wat as Christene groot geword het en terugval in die wêreld, dat hulle gewoonlik trou met ongeredde maats as hulle nie tot bekering kom nie. Onthou u hoedat Esau sy ouers se harte gebreek het toe hy met 'n heiden getrou het?

Maar wat gebeur nou as u alreeds met heiden getroud is en u kom tot redding? Dit is waar Hissop in die prentjie kom. Hissop het te doen met die besprinkeling van bloed. Die Israeliete het Hissop geneem, en die bloed, die Pasga, die Bloed van die Lam wat in 'n houer was en hulle het dit met 'n Hissop takkie aan die deurposte aangewend in die vorm van 'n Bloed Kruis. Koning Dawid in sy boetvaardige Psalm 51 sê: "Reinig my met Hissop." Maar die Skrifte vertel vir ons dat die aanwending alleenlik deur 'n persoon gedoen kon word wat rein is, iemand wat nie onrein is nie.

Ons het gemeenskap met mekaar nodig, ons moet mekaar ondersteun in die bedieninge wat die Here vir ons gegee het, ons het reiniging nodig omdat daar diegene is wat daarbuite in daaglikse kontak is met met die dode.

Dit is ook die rede waarom daar in 'n Christen gemeente voltydse persone in diens moet wees en dit maak nie saak hoe groot die gemeente is nie.

As die gemeente begin groter word is dit nie vir die gemeente nodig om so baie in kontak te kom met die wêreld nie, en besoedeling sal beperk word, en die gemeente lede sal dan meer in 'n posisie wees om mekaar te ondersteun. Mense kom in wat besoedel is met die dooies en hulle het reiniging nodig. Hulle wat onrein is het kontak nodig met diegene wat rein is.

Hulle was met water en hulle was hulle klere, en let op, dit was op die derde en die sewende dag, daar was 'n rede waarom die Metodiste Sondae kerk dienste en in die middel van die week Bybelstudie en Bidure gehad het. Woensdae en Sondae, die Derde en die Sewende dag. Dit is hoe God die week vir ons geskep het.

As u die hele week in kontak gekom het met die dode, of as u in 'n lykshuis werk gaan u beslis 'n was nodig hê. Ek sal aanmekaar skrop!

Ek sal nie wag tot die einde van die week nie, ek sal elke dag my klere was! Lasarus was al vier dae dood! Wat 'n stank! Reiniging met Hissop op die derde en die sewende dag, was met water en dan was u u kleed. Dit word vertel dat die kleed van die priesters gemaak was van linne.

Opb.19:8: "En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges."

Jesaja praat van die Kleed van Redding, die Saligheids Kleed, wat die naakte toestand van die gevalle mens bedek, Koning Jesus praat van die Bruilofs Kleed, die priester se kleed was van linne. Die regverdige dade van die heiliges, ons werke, ons bediening, ons goeie werke, dit is die dinge wat besoedel word as ons met die dode te doen het, hoe kan ons dit weer wit kry?

Gaan na 'n plek waar met die Waaragtige Water, die skoon reine Woord van God gewas word, waar daar iemand is wat rein is, wat Hissop kan neem, en die Bloed van die Lam aan die deur van u hart kan aansit. Die Kruis van Jesus Christus, die Bloed van die Lam maak ons vry. Prys die Here.

Dit is hoe ons weer gereinig word. (Tahor) God weet dat ons hierdie dinge op ons pad gaan kry, maar as ons nie by die voorskrifte van die Woord van God hou nie, Wee ons!

Die meeste van ons is op een of ander manier gejuk, maar God weet dit en Hy verstaan dit, maar ons Here het vir ons voorsiening gemaak.

Lev.21: "???behalwe aan sy bloedverwant, sy nabestaande kan hy homself verontreinig"

U kan aan die Tafel van die Here Jesus Christus aansit, daar is plek vir u en my as Wedergebore gelowiges, want die Here onse God het vir ons voorsiening gemaak om ons twee maal 'n week te reinig. Ons het gemeenskap met gelowiges, met die lewendes nodig. In die teenwoordigheid van die Here kan ons ons Saligheids Kleed wit was met die Reinigings Water, die Woord van God sodat die regverdige dade van die Heiliges gereinig en geheilig kan word. Ons het Hissop nodig, ons het mekaar op die derde en die sewende dag nodig. Die Here onse God maak vir ons voorsiening in Sy heilige Woord, dit is die voorwaarde.

Die Heilige Gees het Paulus geïnspireer om hierdie saak so eenvoudig as moontlik aan ons oor te dra ; Moet nie gebonde raak aan ongelowiges nie!

2Kor.6:14?18: "Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Bélial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees.

Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige." †††

Copyright © 2024 Moriel - God is my Teacher. All Rights Reserved.

Maintained by Cybersalt