Die Boek Rut

Die Boek Rut word in die Joodse Sinagoges gelees met Pinkster Fees wat ook die beeld is van eerste dag van die Heidense kerk.

Rut vertel die verhaal van 'n magtige ryk Joodse man wat 'n Heidense bruid geneem het en so haar verhoog het net soos wat Christus op Pinkster met die Heidense Kerk, Sy Bruid, gedoen het.

"En in die dae toe die rigters geregeer het, was daar hongersnood in die land; daarom het 'n man uit Betlehem?Juda [Die huis van Brood] weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab, hy en sy vrou en sy twee seuns.

En die naam van die man was Eliméleg [My God is Koning] en die naam van sy vrou Naómi en die naam van sy twee seuns Maglon en Giljon, Efratiete, uit Betlehem?Juda, en hulle het gekom in die veld van Moab en daar gebly. En Eliméleg, die man van Naómi, het gesterwe, maar sy met haar twee seuns het oorgebly.

En hulle het vir hulle Moabitiese vroue geneem; [Die Moabiete was in die besonders deur die Jode verag omrede hulle die Jode so sleg behandel het in die eksodus periode] die naam van die een was Orpa en die naam van die ander Rut; en hulle het daar omtrent tien jaar gebly.

En toe Maglon en Giljon altwee sterwe, en die vrou sonder haar twee seuns en haar man oorbly, het sy haar gereedgemaak met haar skoondogters en teruggegaan uit die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor dat die HERE op sy volk ag gegee het deur aan hulle brood te gee. So het sy dan haar woonplek verlaat en haar twee skoondogters saam met haar. Maar toe hulle op pad was om na die land Juda terug te gaan, sê Naómi aan haar twee skoondogters: Gaan heen, draai om, elkeen na die huis van haar moeder; mag die HERE aan julle guns bewys soos julle aan die dode en aan my bewys het.

Mag die HERE gee dat julle 'n rusplek vind, elkeen in die huis van haar man; en sy het hulle gesoen. Maar hulle het hul stem verhef en geween en aan haar gesê: Nee, ons wil saam met u teruggaan na u volk.

Maar Naómi sê: Draai om, my dogters! Waarom sou julle met my saamgaan? Het ek nog seuns in my liggaam, dat hulle julle mans kan word? Draai om, my dogters, gaan heen; want ek is te oud om 'n man te hê. Al sou ek sê: Ek het hoop! en nog vannag aan 'n man mag behoort en ook seuns baar??sou julle in dié geval kan wag totdat hulle groot geword het? Sou julle in dié geval julleself opsluit om nie aan 'n man te behoort nie? Ag nee, my dogters, want dit is vir my baie bitterder as vir julle dat die hand van die HERE teen my uitgestrek is".

RUT SE GETROUHEID

"Toe verhef hulle hul stem en ween weer; en Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het haar aangehang. Daarop sê sy: Kyk, jou skoonsuster het omgedraai na haar volk en na haar gode toe; draai om agter jou skoonsuster aan! Maar Rut sê: Moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u

om te draai nie; want waar u gaan, sal ek gaan; en waar u vertoef, sal ek vertoef; u volk is my volk, en u God is my God. Waar u sterwe, sal ek sterwe en daar begrawe word! Mag die HERE so aan my doen en so daaraan toedoen??net die dood sal skeiding maak tussen my en u. Toe sy sien dat sy vas besluit het om met haar saam te gaan, het sy opgehou om met haar te spreek. En hulle twee het op pad gegaan totdat hulle in Betlehem gekom het. En toe hulle in Betlehem kom, het die hele stad oor hulle in opskudding geraak, en die vroue het gesê: Is dit Naómi? Toe antwoord sy hulle: Noem my nie Naómi nie: noem my Mara, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen.

ol het ek weggetrek, maar leeg het die HERE my laat terugkom. Waarom sou julle my Naómi noem, terwyl die HERE teen my getuig het, en die Almagtige my kwaad aangedoen het?

So het Naómi dan teruggekeer en Rut, die Moabitiese, haar skoondogter wat saam met haar uit die veld van Moab teruggekom het; en hulle het in Betlehem gekom in die begin van die gars?oes". [ Hierdie Skrif gedeelte word gelees gedurende die Fees van Weke, wanneer die Gars oes plaasvind in Israel]

RUT OES IN DIE LAND VAN BOAS

"En Naómi het 'n bloedverwant gehad van haar man se kant, 'n vermoënde man, uit die geslag van Eliméleg, wie se naam Boas was. [Boas in Hebreeus beteken: In sy krag. Dit is ook die naam van een van die pilare van die tempel]

En Rut, die Moabitiese, het vir Naómi gesê: Laat ek tog die land ingaan en are optel agter dié een in wie se oë ek genade sal vind. Toe antwoord sy haar: Gaan my dogter.

Daarop het sy heengegaan, en gekom en are opgetel op die land agter die snyers. En gelukkig kom sy op 'n stuk land af wat behoort aan Boas, uit die geslag van Eliméleg. En Boas het juis van Betlehem af gekom en aan die snyers gesê: Mag die HERE met julle wees! En hulle het hom geantwoord: Mag die HERE u seën! Daarop sê Boas aan sy dienaar, die opsigter oor die snyers: Van wie is hierdie jong vrou? En die dienaar, die opsigter oor die snyers, antwoord en sê: Dit is die jong Moabitiese vrou wat saam met Naómi uit die veld van Moab teruggekom het; en sy het gesê: Kan ek maar are optel en insamel by die gerwe agter die snyers? Sy het toe gekom en gebly van vanmôre af tot nou toe; sy het maar min daar in die huis gesit.

Toe sê Boas vir Rut: Luister tog, my dogter: jy moenie op 'n ander land gaan are optel nie, en jy mag ook nie hiervandaan weggaan nie; maar jy moet jou by my diensmeisies aansluit. Met die oë op die land wat hulle afsny, moet jy agter hulle aan loop. Het ek die dienaars nie bevel gegee om jou nie aan te raak nie? En as jy dors het, gaan dan na die kanne en drink van wat die dienaars skep. Toe val sy op haar aangesig en buig na die aarde toe en sê vir hom: Waarom het ek genade in u oë gevind, dat u in my belang stel alhoewel ek 'n vreemdeling is?

En Boas antwoord en sê vir haar: Aan my is alles omstandig vertel wat jy aan jou skoonmoeder gedoen het ná die dood van jou man, en dat jy jou vader en jou moeder en jou geboorteland verlaat het en na 'n volk getrek het wat jy gister en eergister nie geken het nie. Mag die HERE jou daad vergelde, en mag jou loon volkome wees van die HERE, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het.

Toe sê sy: So vind ek dan genade in u oë, my heer! Want u het my getroos en na die hart van u dienares gespreek, alhoewel ek nie soos een van u dienaresse is nie. En teen etenstyd het Boas vir haar gesê: Kom hierheen en eet van die brood en steek jou stukkie in die asyn. Daarop gaan sy langs die snyers sit, en hy het haar gebraaide koring gegee, en sy het geëet en versadig geword en oorgehou. Toe sy weer opstaan om are op te tel, het Boas sy dienaars bevel gegee en gesê: Sy mag ook tussen die gerwe optel, en julle mag haar nie beledig nie.

En julle moet ook so nou en dan vir haar uit die bondels uittrek en dit laat lê, dat sy dit kan optel; en julle mag haar nie keer nie. En sy het op die land opgetel tot die aand; en toe sy uitslaan wat sy opgetel het, was dit omtrent 'n efa gars.

En sy het dit weggedra; en toe sy in die stad kom, sien haar skoonmoeder wat sy opgetel het; ook het sy uitgehaal en aan haar gegee wat sy oorgehou het nadat sy versadig was.

Daarop vra haar skoonmoeder haar: Waar het jy vandag opgetel, en waar het jy gewerk? Mag hy geseënd wees wat in jou belang gestel het! En sy vertel haar skoonmoeder by wie sy gewerk het, en sê: Die naam van die man by wie ek vandag gewerk het, is Boas.

En Naómi sê vir haar skoondogter: Mag hy geseënd wees deur die HERE, wat sy guns aan lewende en dode nie onttrek het nie. Verder sê Naómi vir haar: Die man is ons nabestaande, hy is een van ons lossers. ['n Naasbestaande in die sin van 'n verlangse familie groep]

Toe sê Rut, die Moabitiese: Hy het ook nog vir my gesê: By my dienaars moet jy aansluit totdat hulle klaar is met die hele oes wat aan my behoort. Daarop het Naómi haar skoondogter Rut geantwoord: Dit is goed, my dogter, dat jy met sy diensmeisies saam uitgaan en aan jou geen kwaad op 'n ander land aangedoen word nie. So het sy dan by die diensmeisies van Boas aangesluit om are op te tel totdat hulle met die gars?oes en die koringoes klaar was; en sy het by haar skoonmoeder gewoon".

BOAS SAL RUT VRYKOOP

"Nou dan, dit is sekerlik waar dat ek die losser is, maar daar is nog 'n losser, nader as ek. Bly vannag oor; en as hy jou môre wil los, goed, hy kan los; maar as hy nie lus het om jou te los nie, dan sal ék jou los, so waar as die HERE leef! Bly lê tot môre. En sy het tot die môre aan sy voetenent bly lê. Maar nog voordat een die ander kon herken, het sy opgestaan; want hy het gesê: Dit mag nie bekend word dat die vrou op die vloer gekom het nie. Daarna sê hy: Gee die tjalie wat jy om het, en hou dit oop. En sy het dit oopgehou, en hy het ses mate gars afgemeet en dit op haar gesit en die stad ingegaan.

Toe sy by haar skoonmoeder kom, het dié gevra: En toe, my dogter? En sy het haar alles vertel wat die man aan haar gedoen het, en gesê: Hierdie ses mate gars het hy my gegee, want hy het gesê: Jy moet nie met leë hande by jou skoonmoeder kom nie. En sy antwoord: Sit stil, my dogter, totdat jy weet hoe die saak uitval; want die man sal nie rus tensy hy vandag nog die saak afgehandel het nie".

RUT SE HUWELIK

"En Boas het opgegaan na die poort en daar gaan sit. En toe die losser juis daar verbygaan van wie Boas gespreek het, sê hy: Vriend, kom nader, en sit hier! En hy het nader gekom en gaan sit. Daarop neem hy

tien man uit die oudstes van die stad en sê: Sit hier! En hulle het gaan sit. En hy sê vir die losser: Die stuk grond van ons broer Eliméleg wil Naómi, wat uit die veld van Moab teruggekom het, verkoop. Nou het ek gedink, ek sal jou dit meedeel en sê: Koop dit voor die wat hier sit, en voor die oudstes van my volk; as jy wil los, los dan; maar as jy nie wil los nie, gee my te kenne, dat ek dit kan weet, want daar is niemand om te los behalwe jy nie, en ek ná jou. En hy antwoord: Ek sal los.

Daarop sê Boas: Die dag as jy die grond uit die hand van Naómi koop, dan verwerf jy tegelyk Rut, die Moabitiese, die vrou van die dode, om die naam van die dode in stand te hou oor sy erfdeel. En die losser sê: Ek kan dit nie vir my los nie, anders bederf ek my erfdeel; neem jy my lossingsreg oor, want ek kan nie los nie. En dít was vroeër in Israel die gebruik by lossing en by ruiling om enige saak van krag te maak: die een trek sy skoen uit en gee dit aan die ander; dit was dan die bekragtiging in Israel. Daarom het die losser vir Boas gesê: Koop dit vir jou; en hy het sy skoen uitgetrek.

Toe sê Boas aan die oudstes en al die mense: Julle is vandag getuies dat ek alles wat aan Eliméleg en alles wat aan Giljon en Maglon behoort het, uit die hand van Naómi koop. En ook Rut, die Moabitiese, die vrou van Maglon, verwerf ek vir my as vrou om die naam van die dode oor sy erfdeel in stand te hou, sodat die naam van die dode onder sy broers en uit die poort van sy woonplek nie uitgeroei word nie.

Julle is vandag getuies.

Toe sê al die mense wat in die poort was, en die oudstes: Ons is getuies; mag die HERE die vrou wat in jou huis inkom, maak soos Ragel en soos Lea wat saam die huis van Israel gebou het; en verwerf mag in Éfrata en maak 'n naam in Betlehem!

En mag jou huis word soos die huis van Peres wat Tamar vir Juda gebaar het??uit die nageslag wat die HERE jou uit hierdie jong vrou sal gee!

So het Boas Rut dan geneem, en sy het sy vrou geword; en hy het by haar ingegaan, en die HERE het vir haar swangerskap gegee, en sy het 'n seun gebaar. Toe sê die vroue vir Naómi: Geloofd sy die HERE wat aan jou vandag 'n losser nie laat ontbreek het nie! En mag sy naam in Israel geroem word! Hy sal vir jou een wees wat jou siel verkwik en jou grysheid versorg; want jou skoondogter wat jou liefhet, het hom gebaar, sy wat vir jou meer werd is as sewe seuns".

HIER BEGIN DIE BLOED LYN VAN DAWID

"En Naómi het die kind geneem en op haar skoot gesit, en sy het sy pleegmoeder geword. En die buurvroue het hom 'n naam gegee en gesê: Vir Naómi is 'n seun gebore! En hulle het hom genoem Obed (Dienskneg); hy was die vader van Isai, die vader van Dawid. En dit is die stamboom van Peres: Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram, en Ram van Ammínadab, en Ammínadab van Nagson, en Nagson van Salma, en Salmon van Boas, en Boas van Obed, en Obed van Isai, en Isai van Dawid. (Rut 1?4:13.)

Die Stamboom van Koning Jesus begin nie in Matthéus Hoofstuk Een nie, dit begin in Rut 4. Baie Joodse families bestaan uit 'n samevoeging tussen Jood en Heiden, en twee van die valse godsdienste wat vandag bestaan is die Christene in naam [Hulle leer dat redding nie uit wedergeboorte bestaan nie] en Rabbiniese Judaisme, wat hulle eie Messias verwerp.

HOEKOM HET HIERDIE DINGE OOR DIE JODE GEKOM?

Die boek Rut vertel vir ons die verhaal van 'n vrou en wat gedink het dat God self teen haar gedraai het.

Sy was geforseer om haar land vir 'n sekere tyd te verlaat, haar man en haar seuns het gesterf en sy het alleen agtergebly, sy het beroof, verbitterd en verstote gevoel. So is dit ook die beeld van baie Jode wat hulle families in die Hitler se vuuroonde verloor het. Hierdie Jode het alles verloor deur mense wat hulleself voorgegee het as Christene. Daar is deur Joodse skrywers gesê dat een en 'n half miljoen Joodse kinders in die vuuroonde geskop is, en dit, het hulle gesê, was omdat God hulle gehaat het!

Baie Jode het hulleself die vraag gevra: Hoekom ons? Hoekom hierdie Vuuroonde? Waarom hierdie verskriklike vervolgings? Hoekom die Kruis togte? Hoekom is dit altyd net ons? Die Jode weet dat daar 'n verskil tussen hulle en ander volke maar hulle weet nie hoekom nie.

IETS UITSONDERLIK

Daar is niks besonders of uniek aan Jode nie. Jode is mense, net soos enige iemand anders, wat redding nodig het, maar daar is iets baie spesiaals met betrekking tot die God en Sy Verbond met die Jode, en daar is ook iets absoluut baie uitsonderlik aan die Boek, en die Messias van die Jode! Maar todat hulle Hom sien sal hulle nie die res daarvan verstaan nie.

Die Jode lewe vandag in die karakter van Naomi. Hulle voel verstote en vervloek deur God, en vir bykans 2000 jaar was die Jode sonder 'n land van herkoms, maar hulle het egter weer begin groepeer omrede hulle gehoor het dat dinge begin beter gaan het, en uit desperaatheid het hulle begin terugkeer na Israel. Hulle het begin terugkeer net soos Naomi. Hulle keer terug met 'n verdrukkende las van verstotenheid en pyn, en as iemand met hulle praat, al is dit met godsdienstige Jode, dan is almal dit eens dat God teen die Joodse nasie gedraai het.

ORPA

Hier sien ons twee Heidense vroue, en elke Heidense Christen of Heidense Kerk kan in een van die twee karakters ingedeel word: Naamlik Rut, of Orpa.

Orpa klink baie vooruitstrewend maar wanneer dinge begin vat aan haar belange keer sy terug na haar mense én na haar gode. Let op: 'Na haar gode' (Rut 1:15) In die latere Niceanse Kerk, nadat Konstantyn die Romeinse Ryk probeer 'ver?Christen' het, het die kerk haar Joodse wortels begin vergeet, net soos wat Paulus ons gewaarsku het in Rom.11:17?18: ["En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat 'n wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke roem nie; en as jy roem dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou"].

"Ek vra dan: Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! Want ek is ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin. God het sy volk wat Hy vantevore geken het, nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die Skrif in die gedeelte oor Elía sê nie? hoe hy by God optree teen Israel en sê: Here, hulle het u profete gedood en u altare het hulle afgebreek, en ek het alleen oorgebly, en hulle soek my lewe! Maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir Myself sewe duisend manne laat

oorbly wat die knie voor Baäl nie gebuig het nie. Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd 'n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade.

En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie; anders is die genade geen genade meer nie.

En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie; anders is die werk geen werk meer nie. Wat dan? Wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie; maar die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard. Soos geskrywe is: God het hulle gegee 'n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe". (Rom.11:1?8)

Die Kerk het haar Joodse fondasie vergeet, en wat gebeur???Die kerk word verheidens, en so het die opkoms begin van die Roomse Katolieke en Oosterse Ortodokse bewegings wat die oorspronklike Christelike beginsels volgens die Nuwe Testament en die Joods Hebreeuse beginsels verdraai en vervals het. Hulle het terug gegaan na hulle gode!!

RUT

Dan is daar Rut. Rut sê: "U volk is my volk, en u God is my God" (Rut.1:16), wat ook die taal van die Nuwe Testament is. Onthou dat u ook eens op 'n tyd geskei was van Christus, u was ook uitgesluit uit die gemeenskap van Israel en was ook 'n vreemdelinge vir die Verbonde van Belofte, en sonder God het u ook geen hoop in hierdie wêreld gehad nie.

Maar in Ef.2:11?13 sien ons nou: "Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus". En so het ons nou ook naasbestaandes geword.

Die siening van die Hebreers is dat as iemand na aan jou is, is hy of sy ook 'n naasbestaande. Rom.11 sê vir ons dat ons as Heidene ingesluit sal word, maar ons sal egter nie die Jode vervang nie. Heidene wat as Christene tot bekering gekom het en Jesus Christus as hulle Saligmaker ontvang het, vervang die Jode wat Hom verwerp het, maar die Boom, die wortels, bly dieselfde, en dit is nie 'n ander boom nie, en die Kerk het nie ''n Nuwe Israel' geword nie! Dit is net deur die groot Genade van God dat Heidense Christene deur die Geloof ingeënt is in die afstammelinge van Abraham en ook so deel geword het van Israel???Dit is wat die Boek Rut bedoel.

DIE LEVIRAATS HUWELIK

Sekere dinge in die Tora moet ons verstaan. Die Tora maak voorsiening vir genealogiese en wetlike instellings. Onthou dat die Boek Rut vir ons die begin van koning Dawid se lyn beskrywe het, maar ons sien egter in Matthéus dat daar verskille in die bloedlyn van Christus is as ons dit vergelyk met die weergawe in Lukas.

Daar is twee maniere waarop ons hierdie verskille kan verklaar, en een van hulle is die Leviraats huwelik.

Deut.25:5?10: "As broers bymekaar woon en een van hulle sterwe sonder dat hy 'n seun het, dan mag die vrou van die oorledene nie daarbuite 'n vreemde man s'n word nie; haar swaer moet by haar ingaan en haar as sy vrou neem en die swaershuwelik met haar sluit; en die eersgeborene wat sy baar, moet staan op naam van sy oorlede broer, dat sy naam nie uit Israel uitgedelg word nie. Maar as dit die man nie beval om sy skoonsuster te neem nie, moet sy skoonsuster na die poort opgaan na die oudstes toe, en sê: My swaer weier om sy broer se naam in Israel in stand te hou; hy wil met my die swaershuwelik nie sluit nie??dan moet die oudstes van sy stad hom roep en met hom spreek; bly hy dan daarby staan en sê: Dit beval my nie om haar te neem nie??dan moet sy skoonsuster voor die oë van die oudstes na hom toe nader kom en sy skoen van sy voet aftrek en in sy gesig spuug, en sy moet verklaar en sê: So moet met die man gedoen word wat die huis van sy broer nie wil bou nie. En sy naam moet in Israel genoem word: Die huis van die kaalvoet".

DIE BELANGRIKHEID VAN GENEALOGIE [Stamboom of 'n geslagregister] Konings moes nakomelinge van Dawid wees, en priesters nakomelinge van Levi. Hoë Priesters moes nakomelinge van Aäron wees. Soos wat Joshua die stamme ingedeel het volgens die Tora moes dit 'n instelling bly en so is 'n Wetlike lyn verewig.

Dit was die enigste manier hoedat daar bepaal kon word wie die volgende Hoë Priester sou wees! En net so ook vir die Konings. Hoe sou u geweet het wie u voorouers was? En hoe sou ons geweet het wie ons Messias sou gewees het? Dit is waarom hierdie bloedlyn vasgestel en verewig is. Daar is 'n biologiese en 'n wetlike bloedlyn. Een van die Nuwe Testamentiese bloedlyne is Geneaologies en die ander is Biologies. Dit is een van die maniere waardeur die verskille in die samestelling van die twee weergawes verklaar kan word.

BUITE VAGINIALE SAADSTORTING

In die ou tyd was daar net een manier van geboorte beperking en dit was buite vaginiale saadstorting. Vandag is daar Christene wat gekant is teen geboortebeperkings vir getroude mense, wat hulle denkes van toepassing maak op die Skrifteks wat sê dat die doodstraf opgelê kan word vir diegene wat buite vaginiale ejekulasie toepas, maar die enigste plek waar dit in die Bybel toegepas was, was in 'n Levirate huwelik. Die doel van hierdie instelling was egter dat 'n persoon nie die weduwee van sy broer sal verneder tot en met 'n byvrou en 'n seksslaaf nie. Die doel was om 'n nakomeling vir die afgestorwe broer se onthalwe daar te stel.

SOSIALE WELSYN INSTELLING

Die eerste rede was vir finansiële voorsiening vir die broer se weduwee.

Die Hebeeuse woord vir 'eer jou vader en jou moeder, [Dit het te doen met vergoeding] beteken nie dat jy moet saamstem met alles wat jou ouers sê of doen net omdat hulle jou ouers is nie, dit beteken dat dit iets is wat 'n sware las vir jou moet wees wat jy veronderstel is om te dra. Dit is dieselfde soos vir 'n moeder wat haar baba moet versorg, en so is dit in God se instellings dat wanneer die moeder oud is dan is die baba weer verantwoordelik vir die ouers. Dus was die doel om kinders te hê dat daar voorsiening gemaak was vir die oudag! Dit is dan ook die eerste rede en doel van die Leviratehuwelik.

FAMILIE ERFENIS

Die tweede is die erfenis. Die nageslagte sal die familie erfenis verewig en as die landgoed uit die familie lyn sou verlore gaan omrede skuld, dan moet daar in die Jubilee jaar 'n herstelling van eiendom plaasvind. Die Fariseër sê egter dat jy jou wettiglike verantwoordelikheid teenoor jou ouers kan bylê as jy jou aardse skatte aan God sal toewy wat dit dan as 'korban' sal beskou. (Mark 7:11?13) So het hulle die Instellings van God deur hulle eie leerstellings kragteloos gemaak.

Koning Jesus het hulle aangevat oor hierdie dinge. Ons verantwoordelikheid teenoor ons ouers is ingeweef in Joodse denke, en dit is verewig in die Nuwe Testament wat sê dat ons nie 'n lang lewe op hierdie aarde sal hê as ons nie na ons ouers in hulle oudag omsien nie. (Ef. 6:2?3) DIE REG OM VRYGEKOOP TE WORD.

Ons lees in die Boek Rut dat die weduwee se broer nie ten behoewe van sy broer kinders sal grootmaak om sodoende te verhoed dat sy broer se naam nie afgesny word nie. Hierdie is 'n tipologie van Koning Jesus.

Die Jode onder die Ou Verbond, wat getrou aan God gesterwe het, het iemand nodig gehad wat ná hulle sou kom om hulle vry te koop. Wanneer iemand in die plek van sy afgestorwe broer kinders verwek en sy land so neem, was dit geken as die 'reg om vrygekoop te word'.

'n Jood wat onder die Ou Verbond gesterf het, het iemand in sy eie familie nodig gehad wat ná sy dood sou kom om hom vry te koop, om soedoende te voorkom dat sy naam afgesny sou word van sy voorvaders en so veroorsaak dat hy sy erfenis van die Belofte sou verloor. Dit verwys na ons Koning Jesus Christus, ons Messias.

HOE IS DIE JODE ONDER DIE OU VERBOND GERED?

Op dieselfde wyse as ons. Die Boek Hebreers vertel vir ons dat die bloed van diere nog nooit sondes kon weggewas het nie, dit was net 'n bedekking vir sondes as dit gepaard gegaan het met geloof en belydenis net todat die Messias gekom het wat ons sondes wegeneem het.

Onder die Ou Verbond was die Jode afhanklik van iemand wat ná hulle sou kom wat tot hulle redding sou kom, en dit wys na die koms van die Messias.

OES INSAMELING

'n Ander vorm van sosiale voorsiening was die voordeel om graan te oes aan die rante van die lande. Tussen die verskillende landerye van die boere of families was daar paadjies wat die land skeidings aangetoon het. Die Joode was verbied om die rante van hulle landerye af te oes, hoekom is dit so?

As gevolg van die sosiale welsyn voorsiening vir die arm weduwees, en die weeskinders, die onbevoorregtes en ook vir die vreemdelinge wat deur die land getrek het was hierdie gedeeltes vir hulle daargelaat om te oes. Dit is wat ons sien in die Boek van Rut.

Rut kom saam met haar skoon moeder na hierdie garslande en sê: Moet my nie Naomi noem nie, noem my Mara, want die HERE het bitter swaar met my gedeel.

www.Moriel.org

Wanneer Jode vandag, na hulle verskriklike vervolging, in hulle land aankom, soos uit Rusland, het hulle die gedagte dat 'God het dit aan ons gedoen'.

Die Ortodokse Jode sal na Levitikus 26 en Deut. 28 kyk en erken dat die ondervindinge wat hulle gehad het die vloeke is wat hier uitgespreek is. Wat met hulle gebeur het was in sekere omstandighede wel deur God se Hand, maar nie alle Jode sal dit erken nie, behalwe die ultra Ortotokse Jode wat dit wel erken.

DIE HERE SAL DIEGENE SEËN WAT DIE JODE SEËN

Boas, 'n Joodse man, sê vir Rut, 'n Heidense vrou:??"Met die oë op die land wat hulle afsny, moet jy agter hulle aan loop. Het ek die dienaars nie bevel gegee om jou nie aan te raak nie? En as jy dors het, gaan dan na die kanne en drink van wat die dienaars skep. Toe val sy op haar aangesig en buig na die aarde toe en sê vir hom: Waarom het ek genade in u oë gevind, dat u in my belang stel alhoewel ek 'n vreemdeling is? En Boas antwoord en sê vir haar: Aan my is alles omstandig vertel wat jy aan jou skoonmoeder gedoen het ná die dood van jou man, en dat jy jou vader en jou moeder en jou geboorteland verlaat het en na 'n volk getrek het wat jy gister en eergister nie geken het nie".

Ons Hemelse Vader het gesê dat Hy diegene sal seën wat die Jode seën en ook diegene sal vervloek wat die Jode vervloek, nie omrede dat die Jode iets uitsonderlik is nie, maar omrede dat die God van die Jode en Sy Verbond met hulle vaders uitsonderlik is.

God sal Sy Verbond eer en dit is nie afhanklik van die getrouheid of ontrouheid van die mens nie. Hierdie Verbond is afhanklik van die Getrouheid van God.

Dit is die beeld van die verhaal van Abraham wie die vader was van almal wat glo, Jood en Heidense Christen ingeslote. "En ná sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en vurige fakkel tussen dié stukke vleis deur" Gen 15:17). Die Vuurvlam is dieselfde as die Vuur kolom wat die 'Shekinah' genoem word, die Heilige Gees.

GOD IS GETROU

Die term, om 'n Verbond te sluit in Hebreeus is 'om 'n Verbond te sny' Die karkas van die dier was in die helfte deur gesny en albei die partye wat deel was van so 'n verbond moes tussen hierdie twee karkas verdelings deur geloop het, maar toe God met Abraham Sy Verbond gesluit het, het net die Vuurfakkel deur beweeg, en nie Abraham nie. Hoekom was dit so? God het van die begin af geweet dat Israel ontrou gaan wees en dat hulle nie die Verbond sou gehoorsaam nie. Maar God is ewig getrou en ons Hemelse Vader is nie afhanklik van Israel of die Kerk nie.

As God klaar is met Israel omrede hulle die Verbond gebreek het, is daar geen rede om te dink dat God ook nie klaar is met die Kerk nie. Alles wat die Jode verkeerd gedoen het, het die Kerk ook verkeerd gedoen, daar is geen verskil nie, kyk na die 'Nuwe Orde' in die Kerk.

OM KINDERS AAN DUIWELS TE OFFER

Wat het Israel gedoen voor hulle verbanning? Hulle het hulle kinders aan duiwels geoffer en dit het die oordeel van God oor hulle gebring. God het 'n einde gemaak aan hulle onregverdigheid, afgodery en

www.Moriel.org

hulle imoraliteit. As ons al die mediese verklarings neem wat aborsies kan vergeld dan is dit persentasie gewys ongeveer net 1% van die totale aborsies wat gepleeg word, en 99% van alle aborsies word nie om mediese rede uitgevoer nie, maar omrede ekonomiese redes, en dit is wat Koning Jesus noem die dien van Mammon.

Maak nie 'n fout nie, enige aborsies wat gepleeg word wat nie medies gefondeer is nie is Teologies en geestelik 'n tipe van duiwel aanbidding. As God die natuurlike takke nie gespaar het nie, dan sal Hy ons ook nie spaar nie. Die Westerse sogenaamde Christelike wêreld sal net soos Israel, nie wegkom van hulle gruwelhede nie, God se oordele gaan kom en dit is seker.

OM TE LEER UIT ISRAEL SE FOUTE

Die foute van Israel was vir die Kerk opgeteken sodat hulle nie dieselfde foute kon begaan nie. Die Kerk was veronderstel om hieruit te leer, maar het hulle? Nee, hulle het nie! Ons het alles wat die Jode gehad en en baie meer. Hulle het net die Ou Testament gehad maar ons het die Nuwe Testament ook!

Hulle het net uitgesien na die Koms van die Messias, maar die kerk het alreeds die Messias. Onder die Ou Verbond was die Heilige Gees net aan sekere mense, soos Hoë Priesters , konings en profete, in sekere tye beskore, nou is die Heilige Gees vir almal wat glo!

En bo en op alles het ons ook 'n Geskrewe voorbeeld om uit dit alles te leer.

Die oordeel sou al lankal oor sekere lande gekom het as dit nie vir twee dinge was nie.

Een is: Sout bewaar. Lande soos die Verenigde State het nog steeds meer Evangeliese Christene en kerke as wat ander Westerse lande het. Drie uit elke vier Dollar word gespandeer aan bedienings, Christelike liefdadigheid en baie Evangelisasie veldtogte kom van Noord Amerka af, en ook is drie uit elke vyf voltydse evangeliste van arm lande afkomstig van Amerika.

Die ander rede is dat Amerika die Jode baie beter behandel het as enige ander nasie in die geskiedenis, as dit nie vir dit was nie het God se oordele al lankal oor hierdie land gekom. Amsterdam is die mees bose stad in die ontwikkelde wêreld as hy vergelyk word met stede soos Bangkok waar kinders verkoop word as seksslawe. Amsterdam is net so sleg en as jy deur Amsterdam en Holland loop is die morele verval iets wat niemand kan miskyk nie, dit is absoluut boos. Maar hierdie wêrelddeel het aan die Jode gedurende hulle vervolging groot hulp verleen. "Ek sal diegene seën wat jou seën, en Ek sal diegene vervloek wat jou vervloek".

Dit beteken nie dat God se oordele nie gaan kom nie, nee, dit is net vertraag omrede die groot genade van ons Hemelse Vader. Die genade wat Rut ontvang het, was omdat sy die Jode geseën het. Ons Vader doen dit om Sy Heilige Naam ontwil, en Hy sal ook ongeredde mense seën wat Christene seën.

TWEEDEKLAS CHRISTENE

Boas het aan sy werkers opdrag gegee om Rut nie aan te raak nie, en sy kon eet en drink waar hulle eet en drink, en waar hulle gegaan het kon sy gaan. Rut het 'n vryheid ontvang. Ook het Boas aan haar bevel gegee om nie op ander lande se rante te gaan oes nie, sy kon op sy land saam met sy dienaars oes en

www.Moriel.org

saam met hulle lewe. Daar bestaan nie iets soos tweede klas Christene nie en dit het niks tedoen met Jood of Heiden nie. 'n Joodse gelowige is net so goed in die Oë van ons Vader as 'n Heidense Christen gelowige, daar is geen verskil by God nie.

Daar is vandag egter Messiaanse bewegings wat daarop uit is om die Muur van Skeiding weer op te rig waarvoor Koning Jesus gesterf het om dit af te breek, en as jy as 'n Heiden na hierdie dienste toe gaan laat hulle jou voel asof jy 'n tweedehandse Christen is, net soos wat die Sewende Dag Adventiste probeer om dieselfde tyd onder die twee Verbonde te lewe.

Hier word nie gepraat van mense wat gekies het om die Wette [Kashrut??Al die wette wat handel oor rein en onrein voedsel] te onderhou met betrekking tot wat geëet en nie geëet mag word nie, en ook die Joodse Sabbat, nee, hier word gepraat van mense wat hierdie dinge as wette op mense te plaas as 'n voorwaarde van heiligheid en aanvaarding in hulle gemeenskappe wat sodoende Heidense Christene laat voel soos tweede handse Christene. Boas het nie hierdie dinge toegelaat nie. Boas het aan Rut gesê dat dit nie so gaan wees nie.

GOD IS ONSE VADER

"Toe sê sy: So vind ek dan genade in u oë, my heer! Want u het my getroos en na die hart van u dienares gespreek, alhoewel ek nie soos een van u dienaresse is nie". (Rut 2:13) U mag miskien nie nou al op die kulturele vlak 'n Jood wees nie, maar geestelike is u een van hulle as u die God van Israel aangeneem het.

En laat geen vreemdeling wat homself toegewy het aan God sê: "En laat die uitlander wat hom by die HERE aangesluit het, nie spreek en sê: Die HERE sal my gewis afskei van sy volk nie" (Jes.56:3) "Want U is ons Vader! Want Abraham weet van ons nie, en Israel ken ons nie.

U, o HERE, is ons Vader; ons Verlosser is van ouds af u Naam" (Jes.63:16)

Die HERE onse God is net so óns Vader as wat Hy die Vader van enige Joodse persoon is. Hy is my Vader, en Hy is jou Vader, Hy is die Vader van almal wat glo! Pasop vir hierdie bewegings, daar is valse elemente onder hulle.

GEEN LAS VIR DIE HEIDENE NIE

"Daarom oordeel ek dat ons die wat uit die heidene hulle tot God bekeer, nie moet bemoeilik nie, maar aan hulle skrywe dat hulle hul moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is en van hoerery en van wat verwurg is en van bloed". Hand. (15:19?20)

Die eerste Kerk Raad in Jerusalem het besluit dat al wat die Heidene verwag word is om hulle van hierdie vier dinge te onthou. Pasop vir die Messiaanse bewegings wat druk op hulle volgelinge plaas om die Wette te onderhou [Yiddisheit, Diasporic Ashkenazi??Joodse kultuur]

Hierdie mense gebruik nie die Joodse denkwyse, Midrush, om die Skrifte uit 'n Joodse perspektief te vertolk nie. As u hulle dienste bywoon dan sal u opmerk dat 90% van hulle bedieninge gaan oor die leefwyse van die Jode: "Kyk hoe Joods is ons!" Hulle verhoog Joodsheid in plaas van Jesus Christus!??

www.Moriel.org

Hoekom? As daar Jode onder hulle is dan voel onseker van hulle Joodsheid en die Heidene onder hulle voel onseker van hulleself omdat hulle nie Jode is nie! Hierdie byeenkomste is gebou op 'n totale onsekerheid in plaas van op Jesus Christus, dit is totaal absurd!!

HOE OM DIE MAN TE KRY

Rut bring dit wat sy geoes het na Naomi en Naomi vra vir haar wie so goed was vir haar.

Hier sien dat Naomi baie besorg was oor sekuriteit vir haar skoondogter en sy begin vir Rut vertel hoe om die man te kry. In die Joodse kultuur bestaan daar iets soos: Die 'Yiddisha Mama' Hulle het daarvan gehou dat hulle dogters goed moes trou, en hier het ons dit hoedat 'n Joodse vrou vir 'n Heidense vrou vertel hoe om 'n baie ryk en magtige man te bekom. Die Joodse gelowiges vertel die Heidense gelowiges hoe om Yeshua die Messias in hulle lewe te kry! Wie het die Nuwe Testament geskryf? Dit is deur Jode geskrywe en elke skrywer van die Nuwe Testament was 'n Jood behalwe Lukas wat 'n bekeerling van Judaisme was. Hoekom glo die Heidene dat Koning Jesus die Messias is? Dit is omdat die Nuwe Testament deur Jode geskrywe is, en ook omdat Jesus Christus deur die Jode aan hulle voorgestel is. Die Jode het die Heidene vertel hoe om die Joodse Man te kry! Maar dan begin dinge tegnies raak. Bad jouself [Jy moet gedoop word] Salf jou met salfolie [ Ontvang die Heilige Gees]

Trek jou beste klere aan [Jesaja noem dit die Kleed van Saligheid, en Koning Jesus noem dit 'n 'Bruids Kleed'] en gaan na hom. (Rut 3:3)

N VROU VAN VOORTREFLIKHEID!

"Wees dan nou nie bang nie, my dogter; alles wat jy sê, sal ek vir jou doen, want die hele stadspoort van my volk weet dat jy 'n deugsame vrou is. (Rut 3:11)

In Joodse Evangelisasie is die mees belangrike ding dit: Hulle moet 'n deugsame vrou sien. Baie skade is aangerig deur valse Christene, maar genadiglik word dit reggestel deur ware en opregte Christene???'n Vrou van voortreflikheid, 'n rein en heilige Bruid! "Want aan julle heidene sê ek: Vir sover as ek 'n apostel van die heidene is, verheerlik ek my bediening" (Rom.11:13)

Dit gaan net 'n rein en heilige bruid wees wat die Jode jaloers gaan maak. Wanneer gaan die Kerk reg wees vir Koning Jesus se Wederkoms? Wanneer sy 'n rein en heilige Bruid is! Wat is die toets vir 'n rein en heilige bruid? Dit gaan 'n rein en heilige bruid wees wat die Jode jaloers gaan maak!

ANTI SEMITISME

As u vir Jode sou vra wat is die Evangelie van Christus, dan sal heelwaarskynlik baie vir u antwoord dat dit is om hulle kinders in die vuuroonde te skop in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees! En dit sal nie net 'n 'rein en heilige bruid wees wat aan hulle die teendeel gaan bewys nie!

Gedurende die verskriklike vervolging van die Jode deur Hitler het die Christene Joodse skuilplekke aan die Duitse Gestapo uitgewys en ek wens ek kon gesê het dat dit net die Roomse Katolieke en die Oosterse Ortodokse Kerk was wat dit gedoen het, maar wat van die verklaring van Luther waar hy gesê het dat die Jode in 'n kraal vasgekeer moes word en by die punt van 'n mes geforseer moet word om

Jesus Christus te bely, en dat die Duitse volk daarvoor te blameer is as hulle nie die Jode uitmoor om te bewys dat hulle Christene is nie!

Dit is wat die stigter van Protestantisme, Martin Luther, gesê het! Vandag het ons dieselfde dinge wat gepromofeer word deur mense soos Rick Godwin: "Die Jode is niks, en hulle het geen reg om in die land Israel te wees nie, Israel is net 'n verkwisting van geld!". Anti?Semitisme word vandag ook gepromofeer in die Verenigde State in die Rhema beweging deur onder andere 'n sekere man met die naam van Ray McCauley, wat leer dat die Christene Israel moet haat en dat hulle God se doelwit met Jode moet teenstaan. Enige iemand wat sê dat hulle die Jode liefhet en betrokke is by die Rhema tipe denkes moet baie vinnig onder hulle uit kom.

AFGODERY

'n Vrou by uitnemendheid! Die Jode moet die verskil kan sien tussen 'n ware Christen en 'n Christen in naam, en ook tussen 'n Bybelse gefondeerde Kerk en 'n ander een. Die Hebreeuse woord om te aanbid en om neer te buig is dieselfde woord en wanneer u Roomse Katolieke in aanbidding sien neerbuig voor 'n beeld moet u weet dit is afgode diens in die Hebreeuse taal! Dit is ook waarom die Roomse Kerk die Tweede Gebod vir baie eeue uit hulle kattegismis verwyder het.

"Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie".( Deut.5:8) Op die Berg Karmel het hulle beelde van Maria, dieselfde as in Fatima en baie ander plekke??dit is demoniese beelde. Die mense daar dra 'n beeld van Maria van haar somerhuis na haar winterhuis, hoekom? Maria hou nie van die koue winter weer nie!! [Absurd] Twee keer 'n jaar dra hulle 'n beeld berg af en plaas dit in 'n kerk in middel van Haifa. Hulle buig vir dit, hulle bid vir dit, en brand wierook vir dit, en sing vir dit. Ek het 'n vriend wat 'n Charimatiese Katolieke Monnik was, wat na ons vergaderings gekom het en wat met sy hande gewaai het en een van ons was, Hallelujah! Maar dan, wanneer hulle die beeld afgedra het was hy daar saam met die res van die afgoddienaars wat hierdie afgod beelde aanbid het. Toe die Jode en die Moslems hierdie afgodaanbidding gesien het, het hulle gedink dit is Christenskap, en die Wedergebore Christene en die Messiaanse Jode moes aan hulle verduidelik dat dit nie so is nie.

Die eerste stuk gereedskap wat Satan gebruik om die Jode in die Hel te kry is valse Christenskap soos die Roomse Katolieke en die Oosterse Ortodokse Kerke wat afgode dienaars is.

'N DEUGSAME VROU

Watter lande het die Jode ge?ondersteun gedurende hulle vervolging? Dit was die lande wat 'n hoë Evangeliese Protestantse bevolking gehad het, lande soos Denemarke en Holland. Watter lande het die Jode verraai? Dit was lande soos Latvia, Frankryk en Romenië, wat Rooms Katoliek en Osterse Ortokse stelsel aangehang het. As u vandag na Israel gaan sal u daar jong bereidwillige mense vind wat in die Kibboetse wil werk, en hulle kom vanaf Japan, Kanada, Argentinië en Holland ens. almal mense wat lief is vir die Jode. Van die ouere Christen Jode wat deel was van die vervolgings sal vir jou vertel van die Nazi's oorheersing en hoedat hulle die Jode geforseer het om geel sterre te dra.

Die Deense koning, wat 'n Christen was, het gekom en ook 'n geel ster gedra en het verkondig dat Jesus Christus ook 'n Jood is. Almal in Denemarke het geel sterre gedra. As u Die Jode liefhet kom uit hierdie valse kerke uit. Kom ook uit onder Jode wat die Kerk haat. GAAN NIE AGTER JONG MANNE AAN NIE.

"En hy sê: Geseënd is jy deur die HERE, my dogter! Jy het jou laaste liefde beter gemaak as die eerste, omdat jy nie agter jongmanne, arm of ryk, aan geloop het nie" (Rut 3:10).

Wat leer die Vierde Dienskneg Lied in Jesaja ons oor Koning Jesus? :

"Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie." (Jes. 53:2?3)

DIE SLEUTEL TOT VERLOSSING

"Nou dan, dit is sekerlik waar dat ek die losser is, maar daar is nog 'n losser, nader as ek" (Rut 3:12) Ek is volgende in die lyn maar hy is eerste. Hy het die reg van lossing van Eliméleg om die land te koop en om 'n erfgenaam te wees, om jou te neem sodat jy kan kinders baar vir sy afgestorwe broer. Eerstens is dit hierdie man, die losser???wie hy ook al is, sy naam word vir 'n rede nie in die Skrifte genoem nie, net dat dit 'n man is wat se skoen uitgetrek is en hy sê: "Laat my die erfgenaam wees, ek wil dit hê". Maar toe Boas vir hom sê dat hy ook die Heidense vrou moet neem het hy van gedagte verander. (Rut 4:5)

"En die losser sê: Ek kan dit nie vir my los nie, anders bederf ek my erfdeel; neem jy my lossingsreg oor, want ek kan nie los nie". (Rut 4:6)

Ek wil alles hê: Die erfenis, Die belofte van my vaders, die reg van lossing en al die seëninge, maar ek wil niks te doen hê met hierdie Heidense vrou nie! Maar dit was hierdie Heidense vrou wat die sleutel was van die Belofte en al die Seëninge en Verlossing. Hy wie se skoen uitgetrek is wie se naam nie genoem word nie en die Jode wat nie na die Liggaam van Christus toe wil kom nie en nie hulle Erfenis wil ontvang nie, se name sal uit die Boek van die Lewe verwyder word. Net diegene wat na die Liggaam van Christus kom sal hulle Verlossing ontvang. Die Heidense vrou was en is die sleutel.

"Daarna sê hy: Gee die tjalie wat jy om het, en hou dit oop. En sy het dit oopgehou, en hy het ses mate gars afgemeet en dit op haar gesit en die stad ingegaan."??[Neem die brood na my mense] (Rut.3:15) "?? en gesê: Hierdie ses mate gars het hy my gegee, want hy het gesê: Jy moet nie met leë hande by jou skoonmoeder kom nie" (Rut 3:17). Wat het Koning Jesus vir die Heidense Kerk gesê? Neem die graan en gee dit vir My volk, Israel!. Wees baie versigtig vir organisasies wat die Jode wil seën maar nie vir hulle die Evangelie wil bring nie. Want vir dieselfde rede waardeur ons Hemelse Vader die Jode gebruik het om die Evangelie na die Heidene in die eerste eeu te bring, gebruik Hy nou die Heidene in hierdie laaste dae om die Evangelie na die Jode te bring.

"Want as hulle verwerping die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dode?" (Rom. 11:15) Maak nie 'n fout nie, God gaan in hierdie laaste dae die kerk seën voor die Wederkoms. Die eerste Chritene was Jode en die laaste Christene sal ook Jode wees. Gee vir hulle die Graan! Die uitdaging vir ons is om die Blye Tyding weer terug te bring na hulle en ons tuistes. Hierdie

uitgesonderde mense wou nie die erfenis ontvang nie en so het hulle deur die vloeke van Deut. 25 gegaan. Dan vind die Huwelik plaas en die Kind word gebore!

WIE HET DIE HUIS VAN ISRAEL GEBOU?

Met die huwelik het hulle aan Boas gesê: "Toe sê al die mense wat in die poort was, en die oudstes: Ons is getuies; mag die HERE die vrou wat in jou huis inkom, maak soos Ragel en soos Lea wat saam die huis van Israel gebou het; en verwerf mag in Éfrata en maak 'n naam in Betlehem!" (Rut 4:11) Die tipologie hier kom uit Genesis uit die verhaal van Jakob.

Jakob het gekom vir 'n bruid uit sy eie mense, hy wou Ragel gehad het, maar hy het haar nie die eerste keer gekry nie maar vir Lea, en nadat hy geleer het om lief te wees vir Lea soos wat hy vir Ragel liefgehad het, het hy Ragel ook gekry. In die begin was Lea baie vrugtevol en het sy het al die kinders gehad, maar toe word Ragel vrugbaar.

Israel sal 'n vrugtevolle wingerd wees. Koning Jesus het vir Israel gekom, Hy wou hulle vir Hom as Bruid geneem het maar Hy het hulle nie gekry nie, Hy kry die Heidene as bruid, en nadat Hy geleer het om die Heidense Kerk lief te kry dan sal Hy Israel kry. In die begin was die Kerk vrugtevol en het sy al die kinders gekry, maar aan die einde sal Israel die vrugbare wingerdstok wees. Albei sal die Huis van Israel bou. Die Kerk bestaan uit Jood en Heiden wat die Bruid van Christus is.

N LOSSER IN ISRAEL

"Toe sê die vroue vir Naómi: Geloofd sy die HERE wat aan jou vandag 'n losser nie laat ontbreek het nie! En mag sy naam in Israel geroem word! Hy sal vir jou een wees wat jou siel verkwik en jou grysheid versorg; want jou skoondogter wat jou liefhet, het hom gebaar, sy wat vir jou meer werd is as sewe seuns". Rut 4:14?14).

Die kind wat gebore is uit die huwelik tussen Boas en Rut was genoem die losser van Betlehem. "Mag Sy Naam verheerlik word in Israel" Wie het van Betlehem gekom? Wie is Verheerlik? Die bloedlyn van Dawid kom deur 'n samesmelting tussen Jood en Heiden en die Redding wat hieruit voortgespruit het was bedoel vir Jood en Heiden.

BETER AS SEWE SEUNS

"Hy sal vir jou een wees wat jou siel verkwik en jou grysheid versorg; want jou skoondogter wat jou liefhet, het hom gebaar, sy wat vir jou meer werd is as sewe seuns" (Rut 4:15).

Die Heidense vrou wat geboorte gegee het aan hierdie kind wat die Verlosser genoem is, is beter as sewe seuns.

Daar is Heidense Christene wat die Jode beter behandel het as wat hulle eie mense dit doen, en meer nog, hierdie Koning wat die Verlosser van Betlehem genoem is, het 'n Hersteller van die lewe van die Joodse vrou geword.

DIE SKENKER VAN DIE LEWE

"En Naómi het die kind geneem en op haar skoot gesit, en sy het sy pleegmoeder geword. En die buurvroue het hom 'n naam gegee en gesê: Vir Naómi is 'n seun gebore! (Rut 4:16?17).

Hy was 'n Joodse kind, en so het die bloedlyn van Dawid begin deur wie Christus gekom het. 'n Vrou van voortreflikheid kan 'n Joodse Kind wat in Betlehem gebore is, wat genoem word Die Verlosser en 'n Hersteller van die Lewe van die Joodse volk neem, en Hom voorstel aan die Joodse vrou wat verdruk en beroof en verbitterd is, wat gevoel het dat die Hand van God teen haar gedraai het.

Maar toe die Joodse vrou die Kind ontvang toe sê sy: Dit is waarlik my Kind, Hy is waarlik my Messias, Hy is die Losser van my lewe, toe was al haar verbitterheid, smart en pyn iets van die verlede want Hy het dit van haar weggeneem. Prys U Heilige Naam HERE my Here.

DIE BRUID VAN CHRISTUS

All hierdie bruide, voortreflike vroue van die Bybel, leer vir ons deur verskillende aspekte iets van die Bruid van Christus. Rut leer vir ons van die Bruid van Christus, wat die een is wat die Verlosser weer teruggebring het na die Jode. Hierdie Bruid is ons.

" EN EK SÊ VIR JULLE: ELKEEN WAT MY SAL BELY VOOR DIE MENSE, HOM SAL DIE SEUN VAN DIE MENS OOK BELY VOOR DIE ENGELE VAN GOD" (Luk. 12:8). †††

Copyright © 2024 Moriel - God is my Teacher. All Rights Reserved.

This Joomla Site is Maintained by Cybersalt Consulting LTD.