Tempology of the Temple - Afrikaans

Die tipologie van die Tempel

Baie mense vra die vraag: Gaan die Tempel weer herbou word?

Daar is vir baie jare al verskeie instansies besig met argeologiese opgrawings, rondom die tempel soos bv. deur die Hebreeuse universiteit se departement van oudhede. Dr. Kaufman van hierdie universiteit het ook opgrawings gedoen onder die tempel berg en opnames gedoen met die oog daarop vir die heroprigting van die tempel, en dit sal niemand verbaas as daar wel weer 'n tempel gebou word nie, maar dit is 'n ingewikkelde onderwerp, en om dit te verstaan moet ons by die begin begin.

Verskillende Woorde vir Tempel.

Daar is drie hoof woorde in Hebreeuse en Griekse taal vir 'tabernakel' of tempel.

In Hebreeus is die woorde: 'Mishkan', wat Tabernakel, of woonplek beteken, en 'Beit' wat huis beteken, en 'Haikhol' wat tempel beteken. Bogenoemde word in verskillende kontekse in die Ou en Nuwe Testament gebruik. Die mees belangrike deel van die tempel of die tabernakel om te verstaan is die volgende: Dit is die Heilige Woonplek van God. Die woord 'Shekinah' verwys na die Heilige Gees, wat in 'n wolk en vuur manifesteer. Die woord kom van die Hebreeuse wortel woord 'Shekhan' wat 'woon' beteken. Dit is waar ons die woord 'Mishkan', 'God se woonplek', een van die woorde wat vir tempel gebruik word, gekry het.

Die Tabernakel.
Die sewe hoof tabernakels in die Bybel.

Johannes hoofstuk een sê: "??en die Woord het vlees geword en onder ons gewoon" Die Griekse woord is 'Kataskenoo', wat beteken: 'Om 'n tent op te slaan', wat verwys na die Joodse woon tradisie.

Die eerste Tabernakel word in Hebreeus genoem:?'Hah?ohel', wat 'n Tent van ontmoeting is.

Dit was 'n dinamiese Tabernakel wat mobiel ontwerp was en deur die Leviete onderhou was. As dit gedurende die nag opgeslaan was, het die verkillende stamme van Israel in 'n spesifieke orde rondom hierdie Tabernakel kamp opgeslaan. (Num.2:1?31)

Hierdie stamme was natuurlik die voorvaders van Israel, die Twaalf seuns van Jakob, en die Nuwe Testamentiese opvolgers was die Twaalf Apostels.

Die tweede tabernakel is die eerste tempel, die tempel van Salomo.

Die derde tabernakel is die tweede tempel, die tempel van Serubabel, wat later die tempel van Herodus genoem was toe hy dit vergroot het. Hy het inderwaarheid die gesig van Esegiël as 'n bloudruk gebruik vir die bouwerk wat op die Grieks Romeinse styl gebaseer was om die Romeine te beïndruk.

Die vierde tempel wat Esegiël gesien het is moontlik die Millenium Tempel.

Die vyfde tempel: Jesus het van Sy fisiese Liggaam gepraat as die Tempel, (Joh. 2:19?21)

Die sesde tempel: "Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?. (1Kor.3:16)

Die sewende en die laaste Tabernakel is die Kerk, of die gemeente.

In bykans sewe plekke in die Nuwe Testament word die Kerk die Tabernakel van God genoem. (1Kor.3:16?17 / 6:19 / 2Kor. 6:16/ Ef.2:21 / Opb.3:16 / 21:3)

Elkeen van hierdie sewe Tabernakels volg die volgende patroon: Dit is ontwerp in 'n vorm van kamer binne in 'n kamer, binne in 'n kamer. Daar is 'n 'Sanctum sanctorum', die Allerheilige, wat in Hebreeus genoem word: 'Ha?kodesh kodeshim'. Dan is daar die middel hof, en 'n buite hof.

1Kor.3:16: "Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie"?. Die buite hof, of die plek van die Heidene, vergelyk met ons fisiese liggame, dit is wat almal sien en waarmee almal kontak het. Net binne die buitehof van die tempel in Jesus se tyd was daar waarskuwing aangebring vir die Heidene wat hulle beveel om nie verder te gaan nie, 'n fisiese grens. Dan was daar die Heilige plek waar die Leviete ingegaan het om offers te bring. En laastens is daar die Allerheiligste waar God se Gees woon.

Die mees innerlike mens.

Dit is baie belangrik om die volgende te verstaan. As die buite hof wat almal kan sien ons fisiese liggame is, dan is die heilige plek ons siel, ons emosies, verstand en denke. Die Hebreeuse woord is 'Nephesh'. En binne in ons siel is daar 'n ander hof, dit is ons gees, ons mees innerlike mens. In die Nuwe Testament is die hart gebruik as 'n metafoor vir die mees innerlike mens en in die Ou Testament was dit die niere.

Demoon besete Christene.

Kan Christene demoon besete wees? Die antwoord hang af van wat u meen by demoon besete. Christene kan demonies besete wees in hulle buite howe. Demone kan die liggame van Christene, hulle emosies en gedagtes aanval, en Christene kan onder demoniese verdrukkings wees, maar demone kan nié in die mees innerlike 'Christen' mens ingaan nie. Dit kan net met ongeredde mense gebeur. Die enigste manier waardeur 'n Bybelse gelowige se mees innerlike mens binngedring kan word deur demone is wanneer diegene in 'n totale verlorenheid teruggeval het, soos wat met Saul gebeur het.

Ongelukkig kan mense wat gevang is deur die Bevrydings Bewegings nie die onderskeiding maak tussen hierdie verskillende soorte mense nie en bevind Christene hulself in omstandighede waar hulle oorreed kan word dat hulle demoon besete is.

Daar is 'n verskil tussen verdrukking en oorheersing, want daar is 'n afsny punt vir Satan wat betref hoe ver hy met 'n Christen gelowige kan gaan.

Mure van Skeiding.

Soos ons alreeds gesien het bestaan die tempel uit 'n kamer, binne in 'n kamer, binne in 'n kamer, en hier kry ons die mure van skeiding. Die mees belangrike skeiding was die Behangsel tussen die Heilige en die Allerheilige, wat van bo tot onder geskeur het toe Jesus gekruisig is. (Mat.7:51)

Daar was 'n muur van skeiding tussen die plekke waar die priesters ingekom het, en tussen die plek waar die gewone mense mag ingekom het, en 'n ander skeiding by die hof waar die vroue kon ingekom het.

Vroue was deur 'n fisiese grens geskei. Die priesterorde was geskei van die gewone mense deur 'n grens, en die hoë priester was geskei met 'n fisiese grens tussen hom en die res van die priesters en die res van die mense. En buite om al hierdie plekke was daar 'n muur wat die Jode van die Heidene afgeskei het. Al hierdie skeidsmure tussen die verskillende plekke en mense was die resultaat van die skeiding tussen die onheilige mens en die Heilige God.

Abraham se Kinders

Die Jode het gedink dat hulle spesiaal is omdat hulle fisiese afstammelinge is van Abraham. Jesus sê egter vir hulle dat God instaat is om vir Abraham kinders uit die klippe te kan laat verrys. Wat Christus hier in beeldspraak gesê het was dat Hy uit die Heidene, Christen gelowiges kan maak, en hulle so dan ook erfgename van Abraham kan maak. Op Palm Sondag het die Jode uitgeroep "Hosanna, Hosanna, aan die Seun van Dawid" en sommige van die Fariseërs in die menigte het aan Hom gesê: "Meester, bestraf u dissipels! En Hy antwoord en sê vir hulle: Ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. (Luk.19:39?40)

Wat Jesus hier gesê het was dit: "As julle Jode My nie erken as julle Messias nie, dan sal die Christene dit doen"

Stene met sement saamgevoeg.

"Kom na Hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is; en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus". (1Pet.2:4?5)

Ons as Christene is hierdie boustene. Die Hebreeuse woord vir gemeenskap kom van die werkwoord 'Chabar', wat?'saamvoeg' beteken, met verwysing na stene wat saam gesement is. Dit is een ding om na 'n kerk te gaan, maar dit is heetemal 'n ander saak om deel te wees van 'n gemeenskap. As jy kerk toe gaan sit jy tydelik by mense, maar as jy gaan om saam met hulle in gemeenskap te wees, dan is jy soos stene wat met sement saamgevoeg is.

'n Gebou met net hier en daar 'n steen is net soos 'n kerk met mense wat net kerk toe kom en nie in die gemeenskap deel het nie.

Die Gebou van God

Ons is God se medewerkers, ons is God se akker, God se gebou. (1Kor.3:9)

Hierdie is 'n Griekse Teks, maar Paulus verwys hier na die idee van 'Binyon',? "Wat God gebou het" Ons, wedergebore Christene, is God se boustrukture, God se geboue, God se Tempels! ?? "So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees". (Ef.2:19?22)

Let op dat die Griekse woord 'Skenoo', 'saamwoon', dieselfde wortel het as die Hebreeuse woord 'Mishkan' of 'Shekinah', wat 'God in Gees' beteken.

Christus, is die plek waar God woon. Moet nooit sê daar is nie 'n tempel nie, want daar is, en sal altyd wees!.

Christene is die boustene van die tempel en die Apostels is die fondasie stene, en Koning Jesus is die Hoeksteen. Ps.118:22: Die steen wat die bouers verwerp het, het 'n hoeksteen geword". Die ware profete, en ons as wedergebore Christene, bou op hierdie fondasie.

Apostels

Daar is vyf soorte apostels in die Bybel. Apostel in Hebreeus beteken 'Sholakh';? Die een wat gestuur is om die kerk te vestig. Die Griekse woord is 'Apostolos' wat dieselfde betekenis het. Eerstens is Jesus die Apostel genoem, die Een wat gestuur is, met 'n bepaalde klousule, want Koning Jesus is uniek, en alle ander apostoliese gesag moet van Hom af kom.

Tweedens is daar die uniekheid van die twaalf apostels.

Die twaalf apostels kom ooreen met die twaalf groot vaders, of die twaalf seuns van Jakob in die Ou Testament. Omdat al die mense van Israel afstammelinge is van die twaalf stamme van Israel, is ons as Christene op 'n manier die geestelike afstammelinge van die twaalf apostels. Die apostels is die fondasie waarop die kerk gebou is. Koning Jesus as die Hoof Apostel, en dan die twaalf apostels, en nie eens Paulus het die kwalifikasies gehad van die oorspronklike twaalf nie. Hy verklaar dat hy niks agterstaan by dié uitnemende apostels nie want hy het dieselfde gesag gehad, (2Kor.11:5) maar hy erken dat hy die minste is van die Apostels omdat hy die kerk vervolg het. In Opb. 4 sien ons die 24 Ouderlinge, en hulle word twee keer in die Boek Openbaring genoem, en 'n redelike gevolgtrekking kan wees dat hulle die twaalf stam vaders en die twaalf apostels is, want dit is 'n ewige volmaakte getal waarvan Paulus nie een is nie.

Derdens, toe hulle vir iemand gesoek het om Judas te vervang, het hulle iemand gekies wat afkomstig was vanaf die doop tydperk van Johannes. (Hand 1:15?26) Na die twaalf apostels is daar die unieke geval van Paulus, hy was iemand wat dieselfde gesag gehad het as die twaalf apostels maar kon nie met hulle kwalifikasies in sekere omstandighede mee doen nie. Hy was nie teenwoordig vanaf die doop van Johannes af nie.

Vierdens; Ons sien dat daar ook ander apostel was. "Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê: Ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Céfas, en ek van Christus" (1Kor.1:12). Daar is Koning Jesus wat

totaal uniek is. Daar is Céfas (Petrus) wat een van die twaalf was, en daar was Apollos, 'n vierde groep. Hy was nie soos Paulus nie, en hy was ook sekerlik nie soos een van die twaalf nie, maar hy het 'n apostoliese bediening gehad.

Vyfdens is daar vandag apostels in 'n vorm van kerk bouers. Hulle is nie pastore of predikante nie, want sodra hulle 'n gemeente gevestig het, moet hulle voortgaan en 'n ander gemeente oprig. Hulle is ook gewoonlik nie goeie herders nie, maar hulle is goed om gemeentes opterig.

Apostoliese gesag

In die konteks van Efesiërs beteken die fondasie hoofsaaklik die twaalf apostels, met Paulus die apostel van die vroeë kerk wat die Bybel geskrywe het, en die Ou Testamentiese Profete. In hierdie proses is daar 'n groot waarheid.

As 'n kerk of gemeente gevestig word, dan sal sy fondasie die apostels wees waarop dit gevestig is, en net in hierdie konteks kan apostoliese gesag gevestig word, maar onthou een ding: Die Hoof Nuwe Testamentiese anker is die Skrifte.

Die vraag is; Bestaan apostoliese gesag vandag nog? Ja, dit bestaan in die Skrifte van die Nuwe Testament: Die lerings wat opgeteken is in die Skrifte van die apostels,??Dit is apostoliese gesag, en nie swaarhand Fariseër leiers (Base) nie;??"Jy moet dit en dat doen wat 'ek' sê"

Dit is die gesag van die Skrifte alleen, en niks ander nie. Wees in julle pasoppens vir mense wat hulleself die titel van apostel oplê en wat dink dat hulle deel is van die fondasie en ook dink dat hulle die gesag het wat die Woord van God of die Heilige Gees vir niemand gee of gegee het nie. Al soort apostels wat ons vandag het, is kerkplanters.

Apostoliese gesag soos wat die apostels gehad het is bewaar in die Skrifte van die Nuwe Testament, en hierdie gesag het nog altyd en sal altyd net te doen hê met die Skrifte, en nie met politiek nie. Tweedens is hierdie gesag altyd uigeoefen in meervoud, en nie soos die huiskerke van vandag met hulle swaarhand leiers wat daarop aanspraak maak dat hulle "die Apostel" is nie!

Die Heilige Gees sê: "En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê: Sonder nou Bárnabas en Saulus vir My af vir die werk waarvoor Ek hulle geroep het". (Hand.13:2) Jesus stuur die apostel uit in pare. (Mark 6:7) In die Boek van Handelinge, toe hulle wou gesien het wat in Samaria gebeur, het hulle twee apostels gestuur. (Hand 8:14) en nie net dit nie, daar was ook 'n groepsooreenkoms dat hulle onderdanig sal wees aan die Algemene raad in Handelinge 15. Pasop vir mense wat hulleself die titel van apostel toe?eien. Hierdie mentaliteit bestaan in vandag se huiskerke en sekere kerke??dit is on?Bybels.

Die Liggaam van Christus

"??maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam??goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate??die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde". (Ef.4:15?16) Efesiërs verbind die taal van die argitektuur met die taal van

www.Moriel.org

anatomie en die struktuur. Ons is die Liggaam van Christus se beendere, vlees, oë en voete, ens. "Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep; wat aan Sion sê: Jou God is Koning!" (Jes.52:7)

Dit is na hierdie Skrif waarna Paulus verwys in Efesiërs?"???en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede" (Ef.6:15) Ons is die Liggaam van Christus, wie is die voete? Dit is die evangeliste. Die lamp van jou liggaam is jou oog; en as jou oog reg is, dan is jou hele liggaam vol lig. (Luk.11:34)

Die oog sien en is die onderwyser.

Goeie gedrag is baie belangrik, maar weet u wat? Die Nuwe Testament plaas baie meer klem daarop dat Christene twee maal soveel aandag aan die opregte Skriftuurlike leringe (dogma) moet gee as aan hulle gedrag, hoekom? As ons nie die regte leerstellings het nie sal ons ook nie die regte gedrag hê nie.

Die Tabernakel van Dawid

"Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel, sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen. Aan God is al sy werke van ewigheid af bekend". (Hand.15:16?18)

Hierdie Profesie kom uit Amos 9:11: "In dié dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en Ek sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd"; Voordat die tempel deur Salomo gebou was, was die Tabernakel die tent van Dawid wat in Shiloa was. Dawid se Tabernakel was dinamies, en bedoel op te beweeg alhoewel dit normaalweg in Shiloa gevind was. Amos profeteer dat die Tabernakel van Dawid weer herstel sal word, en op die een of ander manier moes ons van 'n vasstaande gebou weer beweeg na iets dinamies.

Hand.15 leer vir ons dat hierdie dinamiese struktuur wat aan hierdie profesie voldoen die Gemeente is. Die Gemeente is weer die Tabernakel van Dawid.

Pilare van Apostoliese gesag

"??en toe hulle merk die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Céfas en Johannes, wat as pilare geag is, aan my en Barnabas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene en hulle na die besnedenes kon gaan;" (Gal.2:9) Die oorspronklike twaalf apostel erken die apostoliese bediening van Paulus en Barnabas, maar die twaalf apostels was erken as die Pilare. Daar was twee pilare in die tempel, "Boas en Jakin" (1Kon.7:21) Boas beteken: In Sy Krag, en Jakin beteken: Hy sal bevestig, of:? Yahweh sal bevestig. Pilare hou die dak bo, en as die pilare meegee sal die dak inmekaar stort.

As die apostoliese gesag faal dan sal die hele gebou inmekaar stort, en ongelukkig is die apostoliese gesag besig om in duie te stort. Hoekom? Dit is omdat die kerk besig is om weg te beweeg van die leringe van die apostels na 'n restorasie Teologie wat 'n totale valse konsep het van aposoliese gesag. Let op dat die fisiese dele van die tempel geken kan word aan die verskillende soorte Christene. "Wie oorwin, Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, Opb.3:12) Daar is nie 'n tempel in die Ewige

Stad nie, maar daar is 'n Tabernakel, want Koning Jesus is daar; die hele plek is 'n Tabernakel, maar nie 'n gebou nie, of 'n tempel assulks nie. Omdat dit met die kerk te doen het is daar nie 'n tempel in die hemel nie, 'n Tabernakel, ja, maar nie 'n tempel nie (Opb.21:22)

Die oorwinnaars sal die pilare wees. Om 'n opregte apostel te wees, of 'n opregte kerkplanter, moet jy bo alles iemand wees wat 'n oorwinnaar is.

Kyk na die lewe van die apostels: Hulle het verskriklike opposisie, vervolging, dwaalleer en verraad gehad, maar bo dit alles het hulle oorwin!

Die oprigting van die Tempel Plek waar die HERE woon)?

In so baie plekke, oor en oor lees ons in die Nuwe Testamant dat die Kerk geïdentifiseer word met met die Tabernakel. God het altyd 'n Tabernakel gehad sedert die eerste een. Maar nou is hierdie Tabernakel ons. Koning Jesus praat van Sy Liggaam as die Tempel. "Jesus antwoord en sê vir hulle: Breek hierdie tempel af, en in drie dae sal Ek dit oprig". (Joh.2:19) Die kerk is die Liggaam van Christus, en wat met Koning Jesus gebeur het, gebeur met ons. Die Hebreeuse taal is oorhoofs afhanklik van drie letters, party maal twee, maar meestal drie wat die wortel is. As enige twee Teologiese woorde dieselfde wortel het, dan is hulle gewoonlik wetenskaplik verbind en daardeur ook Teologies gebonde. Die wortel van Hosea??

?Hoshea (DVYU) is 'Shin' (V) Jesaja is Yeshiyahu (YUWDVW). Joshua is Jehoshua (DYVYUW). Jesus is Jeshua (DVW) Waar ookal die 'SH' klank in Hebreeus voorkom het dit iets in gemeen met redding. "Hy sal ons ná twee dae lewend maak, op die derde dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe". Hos.6:2)

Jesus se opstanding word herleef of herhaal in die ondervinding van die kerk in die laaste dae. "Jesus antwoord en sê vir hulle: Breek hierdie tempel af, en in drie dae sal Ek dit oprig". (Joh.2:19) Dit is wat gebeur het met Koning Jesus se Tempel, Sy Liggaam, en dit gaan op die een of ander manier met ons gebeur, en dit is baie belangrik as u Matt. 24 lees.

Almal het die boustrukture van die Herodiaanse tempel bewonder: En Jesus sê: "Nie een steen sal op die ander bly staan nie" Koning Jesus het hier verwys na die profesië van Daniël. Die Messias moes kom en sterf voor die tweede tempel vernietig sou word. Op een of ander manier word die verwoesting van die tempel verbind as 'n tipe van wat met die kerk gaan gebeur aan die einde. Die boustene is neergewerp maar word in glorie heropgerig in die ewige tempel, net soos die Liggaam van Christus.

Die Huwelik en die Tipologie van die Tempel

As u die verhaal van die tempel en sy geskiedenis en tipologie verstaan, dan sal u ook die redes verstaan waarom God sê dat die huwelik heilig en rein moet wees. As u 'n Christen is en u het 'n vrou, dan is haar liggaam die tempel van die Heilige Gees, en u betree nie God se Tempel op 'n onverantwoordelike wyse nie, en dit beteken ook nie dat dit onsinlik of sonder genot is nie, dit beteken dat ons hierdie tempel moet betree sonder sonde.

Seksualiteit in die huwelik is soos die hoë priester wat die tempel betree, of soos Christus wat in Sy bruid, die kerk, ingaan en wat veroorsaak dat die huwelik vrugtevol is. Ons is geskape na die beeld en gelykenis van Christus.

Die seksdaad oorspeel geestelike dinge. "Hou die huweliksbed ongeskonde" "Weet julle nie dat julle die tempel van die Heilige Gees is nie?" Hasidiese Jode verstaan hierdie konsep, en hulle sê dat die "Shekinah" woning maak oor die huweliksbed wanneer 'n huweliks paartjie liefde maak. Hulle het hierdie geestelike aspek van die Woord van God verstaan.

Venootskap tussen Jood en Heiden.

Hiram, (wat 'n Heiden was) koning van Tire het sy diensknegte na Salomo gestuur toe hy gehoor het dat hy as koning gesalf is in plek van sy vader, want Hiram was altyd 'n vriend van koning Dawid. (1Kon.5:1)

En hier sien die beeld van die kameraadskap tussen Jood en Heiden. Onthou dat Dawid gewoonlik gesien word as 'n tipe van Christus. Jesus word altyd genoem: Yeshua ben Dawid. (Jesus die Seun van Dawid) Hiram stuur 'n boodskap aan Hiram en sê: "Daarop laat Salomo aan Hiram weet: U weet self dat my vader Dawid geen huis vir die Naam van die HERE sy God kon bou nie vanweë die oorlog waarmee hulle hom omring het, totdat die HERE hulle onder sy voetsole gebring het. Maar nou het die HERE my God my rus gegee rondom; daar is geen teëstander en daar is geen onheil wat dreig nie. En kyk, ek is van plan om vir die Naam van die HERE my God 'n huis te bou soos die HERE met my vader Dawid gespreek en gesê het: Jou seun wat Ek in jou plek op jou troon sal sit, hy sal die huis vir my Naam bou. Gee dan nou bevel dat hulle vir my seders uit die Líbanon kap, en laat my dienaars saam met u dienaars wees, en die loon van u dienaars sal ek u gee net soos u sê; want u weet self dat onder ons niemand is wat verstaan om bome te kap soos die Sidoniërs nie". (1Kon.5:2?6)

Let op hier: Niemand weet hoe om die bome te bewerk soos die Heidene nie: "Net toe Hiram die woorde van Salomo hoor, was hy baie bly en sê: Geseënd is die HERE vandag wat vir Dawid 'n wyse seun gegee het oor hierdie groot volk. Daarop laat Hiram aan Salomo weet: Ek het gehoor wat u my laat weet het; ék sal doen alles wat u verlang insake die sederhout en die sipreshout. My dienaars sal dit van die Líbanon na die see afbring, en ék sal daar vlotte van maak op die see, tot by die plek wat u my sal laat weet, en ek sal dit daar uitmekaar laat neem; dan kan ú dit laat wegneem; en ú moet doen wat ek verlang deur voedsel aan my huis te lewer".(1Kon.5:7?9) (Onthou dat die Sidoniërs ook baie goeie seemanne was) "So het Hiram dan aan Salomo sederhout en sipreshout gelewer, soveel as hy wou hê". (1Kon.5:10)

Dawid het die goud en silwer verskaf wat Salomo nodig gehad het om die Tempel te bou, wat hy het van sy vader ontvang het, maar hy gebruik die Heidene om meer bou materiaal in te bring as wat nodig was om hierdie tempel te bou.

??"terwyl Salomo aan Hiram gelewer het twintig duisend kor koring as voedsel vir sy huis en twintig kor uitgestampte olie; so het Salomo aan Hiram jaar vir jaar gelewer. En die HERE het aan Salomo wysheid gegee volgens sy belofte, en daar was vrede tussen Hiram en Salomo, en hulle twee het 'n verbond gesluit" (1Kon.5:11?12). Salomo was die seun van Dawid wat vrede gebring het tussen Jood en Heiden, maar blywende vrede tussen Jood en Heiden sou net kom deur Jesus Christus, die Seun van Dawid.

Minerale van Verlossing.

" Stuur my dan nou 'n kunsvaardige man om goud en silwer en koper en yster en purperrooi en bloedrooi en pers stowwe te bewerk, en wat verstaan om figure uit te sny saam met die kunstenaars wat by my in Juda en in Jerusalem is, wat my vader Dawid bestel het." (2Kron.2:7)

Die kleure van hierdie edelgesteentes het 'n baie spesiale betekenis. Hoe verder in die tempel in beweeg word, en hoe nader aan die allerheilige, hoe duursamer was die minerale waarmee vervaardiging plaasgevind het. Die beweging was van brons na silwer en na Goud. Brons het te doen met vuur. Die verbronsde altaar was van brons en was 'n tipe van die kruis. Die enigste manier om by God uit te kom is deur die kruis. Hierdie brons altaar was gemaak uit spieëlbeelde van vroue (Eks.38:8) Hulle het nie glas in daardie dae gehad nie en spieëls was gemaak van 'n tipe koper wat gepoleer was tot 'n spieël afwerking.

Die idee hier was dat hulle hulleself oorgee vir diens aan die Here. Hulle het die dinge gebruik wat hulle verhoog het om 'n tipe van die kruis te maak.

Silwer het altyd tedoen met die prys van redding. Jesus was verraai vir dertig stukke silwer (Matt.26:15) Die Leviete moes hulle eersgeborenes vrykoop met silwer. (Num.18:15?16))

Dan is daar die Allerheiligste van Goud. "'n Deugsame vrou is die kroon van haar man," (Spr.12:4)

Goud is Goddelikheid.

Diamante word gevorm onder hoë druk en temperatuur, en wanneer ons die liedjie: "Crown Him with many Crowns" sing, dan is dit die gemeente wat Koning Jesus Christus as ons Koning, kroon. Die kerk is veronderstel om die glorie van Jesus te wees, soos die kroon op 'n koning se hoof, die kroon wat se goud en diamante gevorm is deur vuur, en dit is ook een van die redes dat ons deur verdrukkinge sal gaan. Dit is die vuur wat die edelgesteentes edel en rein maak. Salomo het mense nodig gehad wat moes weet om hierdie dinge te bewerk.

"Stuur ook aan my seder??, sipres?? en sandelhout van die Líbanon af, want ek weet dat u dienaars verstaan om die hout van die Líbanon te kap; en kyk, my dienaars sal saam met u dienaars wees, naamlik om hout in menigte vir my gereed te maak, want die huis wat ek gaan bou, sal groot en wonderbaar wees. En kyk, ek gee as voedsel aan die houtkappers wat die bome kap, aan u dienaars, twintig duisend kor koring en twintig duisend kor gars en twintig duisend bat wyn en twintig duisend bat olie".(2Kron.2:8?10)

Bome, graan, water, olie en wyn.

Laat ons begin met bome. Jesus maak die blinde man gesond wat gesê het dat hy mense soos bome sien beweeg. (Mark.8:24) Die bome van die veld (Die bedienings veld) sal hulle hande klap. (Jes.55:12) Ons sal genoem word 'bome van geregtigheid' (Jes.61:3) Bome verteenwoordig verskillende dinge op verkillende plekke in die Bybel, en hier verteenwoordig hulle die mense van God. Ons graan, geestelike voedsel, is die Woord van God. "Werp jou brood op die water". "Die Brood wat Ek julle gee".

Verskillende soorte vloeistowwe verteenwoordig die Heilige Gees in verskillende aspekte. Jesus sê aan die vrou by die fontein dat Hy vir haar "Lewende water" sal gee. (Joh.4:10) Jes. 44:3 wys vir ons dat die Lewende Water God se Gees is. Wyn is die vreugde van die Gees, en so word die Heilige gees voorgestel deur verskillende vloeistowwe in verskillende kontekse in die Skrifte. En so word verskillende vakmanskappe deur verskillende mens gebruik om die struktuur van die tempel van God te bou.

Boustene, Pilare en bome

Verskillende dele van die tempel verteenwoordig verskillende soorte Christene, en die Jode het die bloudruk daarvan. Dawid het hierdie bloudruk vir sy seun gegee, net soos wat die Vader dit vir Sy Seun gegee het (Albei was die Seun van Dawid) Die Jode het die graan, olie, edelgesteentes, die goud en die silwer en al die materiaal. Die Heidene het die getalle en die kennnis en die mannekrag, die tempel kon nie net deur die Jode gebou word nie, en ook nie net deur die Heidene nie, daar moes samewerking kom tussen Jood en Heiden om die tempel te bou, die een kon nie sonder die ander nie. Niemand het kennis gehad soos die Heidene om die bome te bewerk nie. Wie is die grootste sielewenners in die geskiedenis? Sedert die vroeë kerk is dit die Heidene. Die groot evangeliste: was Spurggeon, Billy Graham, D.L Moody, Die Wesleys, George Whitefield ens, Niemand het geweet om die bome te bewerk soos die 'Goy' (Die Heidene) nie. Nie net dit nie, hulle het ook die bome op die see laat drywe.

Die Fondasie is die Jode

Die aarde is gewoonlik die beeld van Israel, maar die see verwys normaalweg na die nasies of die Heidene. Die Heidene het die bome na Jerusalem gebring. Seders van die Libanon en denne bome is die beeld van soorte Christene en die grootste gedeelte van die tempel het bestaan uit die Heidene of die nasies, maar die fondasie was deur die Jode gebou, en is onder die grond. Wanneer 'n baie hoë gebou opgerig gaan word word daar gewoonlik 'n beeld daarvan vertoon op die konstruksie gebied. Dan word daar maande lank deur rots en grond gegrawe todat 'n mens begin wonder wat het geword van al die planne, en dan skielik eendag staan die gebou daar.

Die mees belangrike komponent van so 'n baie hoë gebou is sy fondasie, want 'n 100 verdieping gebou kan nie opgerig word sonder 'n baie stewige fondasie nie.

God het vir twee duisend jaar met die Jode gedeel voordat die kerk gebore is.

Dit het baie lank geneem maar toe die fondasie voltooi is, wat het gebeur op Pinkster dag? Daar staan die gebou, en ons sien nie die fondasie stene nie want hulle is onder die grond, maar wanneer ons die 100 verdieping gebou sien weet ons met 'n groot sekerheid dat daar 'n baie stewige fondasie moet wees al kan dit nie gesien word nie. Met die oprigting van die kerk is daar geen verskil nie, daar is 'n baie stewige en diep fondasie wat deur die Jode gelê is, en dit vergelyk met die Skrifte in Romeine 11.

Ons sien nie hierdie wortels nie, maar hulle is daar, en as die wortels nie daar is nie, dan sal die boom doodgaan. As God klaar is met die Jode, dan is Hy ook klaar met die kerk.

Die Verborgenheid : Samewerking tussen Jood en Heiden

Die Heidene het geweet hoe dinge gedoen moet word en het ook die mannekrag daarvoor gehad en hulle het ook geweet hoe om die bome by Jerusalem te kry, 'n tipe van die hemelse Jerusalem. Wat het die Jode vir die Heidene gegee? Die bloudruk, die graan en die olie, (Die Heilige Gees was op Pinkster dag uitgegiet op die Jode. (Onthou Jerm.31: 31 "Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat Ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit", nie met die Babtiste of die Apostolies nie, nee, die Nuwe Verbond is gesluit met die Huis van Israel en die Huis van Juda.

Die Jode het die Woord van God, die Bloudruk, vir die Heidene gegee. Die Jode het die fondasie verskaf, maar die Heidene het die gebou opgerig. Dit was God se Plan van die begin af, en Paulus noem dit die verborgenheid van die Evangelie. Vrede en samewerking tussen Jood en Heiden in belang van die oprigting van 'n Tempel vir die HERE onse God.

Toe die Nuwe Tempel gereed was, is die oue afgebreek.

Die Kerk word altyd die Tabernakel van Dawid genoem (Amos) Dit moet dinamies wees. Die 'koms uit Egipte' spreek van die kerk se uitog uit die wêreld op pad na die hemel met die Heilige Gees as Leidsman.

Die Egiptenare het die materiaal verskaf wat later nodig was vir die bou van die Tabernakel. God neem die dinge van die wêreld en gebruik dit tot Sy Eer.

Sal die tempel herbou word? Oor en oor leer die Bybel vir ons dat die Kerk, die Gemeente die Tempel is. In die Boek van Handelinge in die gang van Salomo was die tempel onder die oordeel volgens Daniël 9, maar terwyl die tempel onder hierdie oordeel gestaan het, was God alreeds besig om die Nuwe Tempel op te rig en toe die Nuwe Tempel gereed was het die oue geval, en dit moes val, hoekom?

"Hiermee maak die Heilige Gees duidelik dat die pad na die Allerheiligste toe nie oop is so lank as die voorste gedeelte van die verbondstent bestaan nie". (Hebr.9:8) Die verwoesting van die fisiese tempel wat deur Daniël geprofeteer is het in 70NC gebeur, en dit was beklemtoon deur Christus in die Olyfberg Rede (Matt.24/ Luk.21) Die verwoesting van die fisiese tempel was eenvoudig die natuurlike refleksie van die Verwoesting van Jesus se Liggaam. Nadat Koning Jesus op die kruis vasgenael was vir ons sondes moes die fisiese tempel verwoes word. Die Taalmud vertel ons dat op Yom Kippur, die dag van Verootmoediging, was daar 'n skarlaken rooi band gehang voor die Allerheilgste, en as die mense se sondes vergewe was sou hierdie band wit geword het, en as die mense se sondes nie vergewe is nie het die band rooi gebly. Vir veertig jaar voordat die tempel verwoes is, vanaf die Kruisiging van Koning Jesus, het hierdie band nie weer wit geword nie.

Die mense se sondes is nie meer onder die Wet vergewe nie. Die tempel moes vewoes word want terwyl dit nog gestaan het, het dit die skeiding tussen die sondige mense en Onse Heilige God verteenwoordig. Skeiding tussen die Hoë Priester en die Skrifgeleerers, tussen mans en vroue en tussen Jood en Heiden.

Gered om te dien

"?? God het ons gemaak wat ons nou is: In Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het". (Ef.2:10)

Ons is nie net gered om hemel toe te gaan nie, nee, ons is ook gered om iets in hierdie wêreld te doen. U is soos een van Salomo se werkers as u 'n Jood is, of soos een van Hiram se werkers as u 'n Heiden is. God het vir u 'n taak, en u taak is om te help om hierdie tempel te bou. Die Boek Nehemia het dieselfde idee: Verskillende groepe mense wat saam werk om die mure van Jerusalem te herbou, netso is u gered om ook u deel by te dra in hierdie taak. As u nie u steen lê nie sal God iemand anders kry om dit te doen wat Hy vir jou en my gegee het om te doen. Voordat ons wedergebore is, voordat die wêreld geskape is, het God iets in gedagte gehad vir ons om vir Hom 'n Tempel te bou, en daar is nie 'n wedergebore Christen in hierdie wêreld wat nie iets het om te doen nie, want ons is gered om te dien.

Die gemeenskaplike rykdom van Israel

"Hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene, en julle is "onbesnedenes" genoem deur dié wat hulleself "die besnedenes" noem, al is die besnydenis net mensewerk aan die liggaam. In dié tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. (Christus Jesus het 'n ander betekenis as Jesus Christus. Christus Jesus het altyd te doen met Christus nadat Hy verheerlik is) Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede, Hy wat dié twee, Jode en nie?Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het Hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het Hy opgehef, en deur vrede te maak, het Hy in Homself dié twee, Jode en nie?Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het Hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en dié twee met God versoen en tot een liggaam verenig" (Ef.2:11?16)

Daar is geen manier om in die Allerheiligdom te kom as die skeiding nog bestaan het nie. Omdat Jesus se Liggaam vernietig is, moes die tempel vernietig word. Die tempel verteenwoordig die skeiding tussen Jood en Heiden, en toe Jesus gesterf het, het Hy hierdie skeiding vernietig, en so is die tempel wat ontwerp was om die mens hiervoor te onderrig ook vernietig.

Jesus is ons Vrede

"Toe Hy gekom het, het Hy die goeie boodskap van vrede gebring: vrede vir julle wat ver van God was, (Dit is die Heidene) vrede ook vir dié (Die Jode) wat naby was. Deur Hom het ons almal, Jode en nie? Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. (Hier word verwys na die Hebreeuse idee, 'Mishkan', van die Hebreers, en 'Kataskenoo' in die Grieks) In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. (Ef.2:17?22)

Hierdie skeiding het bestaan omrede die sonde. Jesus sê: "Breek hierdie Tempel af en Ek sal dit oprig" Hy praat van Sy Liggaam. Die Ou Tempel was verwoes, en die Nuwe een, die Kerk, of die Gemeente, wat in die pilaar gang van Salomo ontmoet het, was opgehef in die plek daarvan.

Jesus se 'Liggaam' was gekruisig, maar Sy Verheerlikte Liggaam het in die plek daarvan gekom.

Die ware kerk sal aan die einde gekruisig word maar sal opgewek word in heerlikheid. Toe Christus gesterf het was die natuurlike tempel verwoes omrede die heidene nie langer geskei was van die Jode nie, en so is die natuurlike muur van skeiding afgebreek. Jesus Christus is ons Middelaar en ons vrede, en ons sal een wees. In Jerusalem, in die midde van die Intifada en die haat kan u sien hoedat Jood en Arabier saamwerk. Hulle sing in Hebreeus, Arabies en Engels: "He is our peace".

Die Skeiding tussen man en vrou moes gaan

Die ortodokse Jode se gebed is soos volg: Dankie Here dat ek nie as 'n hond of 'n heiden gebore is nie"

Daar is verskille tussen mans en vroue??verskillende funksies, maar gemeet teen die standaarde van die ou wêreld, het die Jode baie meer agting vir vroue gehad as die Heidene, en dit kan in die Midde Ooste gesien word. As u wou gesien het hoedat vroue behandel was buite Judaisme of gedurende die voor Christen era in die Midde Ooste, kan u net kyk na die Moslem kultuur. Niemand sê 'n woord oor hoedat klein meisietjies deur hulle broers gemollesteer word nie. In stedelike en landelike plekke in Egipte sal u in wonings kameel swepe teen die mure sien, maar dit is nie vir kamele nie, dit is vir die vroue! Die Islamietise man kan van sy vrou skei en onder die Islamietise wet toesig oor die kinders verkry en die vrou het geen reg om enige iets op te eis nie. Al wat die man hoef te sê is om drie keer te sê: "Ek skei jou" en dit is wettiglik klaar met haar! Hierdie manne dwing hulle vrouens om hulle te ontklee en dan word hulle aangerand, dit is hoe vroue behandel was in die outyd.

Die Jode het egter hulle vroue sekere regte toegelaat onder 'Hal achah' wat nie buite die Joodse konteks verkry is nie, hoofsaaklik in die outydse era. Dan was Christenskap amper soos feminisme, met Paulus wat sê dat vroue op dieselfde vlak geag word en mede erfgename is in Christus, en Petrus sê dat ons in liefde onderdanig aan mekaar moet wees.

Dit beteken nie dat die man nie meer die hoof is nie, dit beteken dat die vrou net 'n mede erfgenaam in Christus is. Die Joodse stelsel gee aan die vrou 'n baie hoër status as enige van die Heidense stelsels van wat vroue behoort te wees. Maar die kerk het iets ingebring wat heeltemal afgewyk het van hierdie standaarde.

Die man is die hoof van die vrou.

Die Griekse idee was dat elke man drie vroue kon gehad het, die man kon by?vroue aangehou het wat basies net 'n seks afleidings middel was, en 'n minares vir intelektuele aanpasbaarheid, en hy moes 'n vrou hê wat die ma van sy kinders sal wees.

In die Christen denke egter het net een vrou aan al drie hierdie funksies voldoen en het dit totaal teen die Griekse en Joodse denke gegaan wat alreeds bo die Heidense idee verhef was. Die muur van skeiding was alreeds afgebreek. Dit beteken nou nie dat daar geglo moet word in vroue priesters predikante of

herders nie. Ons lewe steeds in 'n gevalle wêreld, en mans sowel as vroue is steeds onder die vloek van die val. Vroue is baie meer misleibaar as mans in geestelike misleiding. Hulle is egter baie meer sensitief en kan die Stem van die Heilige Gees baie maklikker hoor as mans. Wanneer 'n vrou en haar man saam bid, sal dit gewoonlik deur die vrou wees wat God praat, en so is dit in baie gevalle ook so dat die vrou maklikker tot bekering kom as die man. Maar omrede die vrou baie meer sensitief is as die man is dit ook so dat sy baie maklikker die stem van 'n ander gees kan hoor.

Die slang het die vrou mislei. Dit is waar die idee van die Hoofskap vandaan kom, en God se plan is dat die Hoof aangestel is vir beskerming, en nie vir oorheersing of verdrukking nie. 'n Man is hoof van die vrou soos wat Christus die Hoof is van die Kerk of die Gemeente is. Dit word deur God van 'n man verwag dat hy homself aan sy vrou sal gee, net soos wat Christus Homself aan die Gemeente gegee het, maar aan die ander kant moet die vrou die verantwoordelikheid en gesag van die man erken, dit is 'n beskermings model en nie slaaf / baas instelling nie, dit is 'n wêreld denke.

So moes die muur van skeiding tussen Jood en Heiden, priester en gewone mense en onderdrukkers afgebreek word. Ons is almal priesters, want die Liggaam van Christus is 'n koninkryk van priesters. Voordat Satan die kerk verheidens het, het hy dit ge?Judafiseer. Die Rooms Katolieke stelsels is gebou op twee dwalinge van die kerk: Judafisering en Heidenisme. Heidenisme het later, hoofsaaklik na Konstantyn, gekom. In plaas van 'n priesterskap vir alle gelowiges het hulle weer 'n terugeval na priester orde beginsel. Om terug te beweeg na onder die Wet is waarteen Paulus die Galasiërs gewaarsku het.

Die hele Kerk van Engeland het in twee gedeel oor die instelling van vroue as priesters.

Maar die vraag is nie: Moet ons vroue predikers hê nie? Nee, die vraag is: Hóekom moet ons enigsins vroue predikers hê? Die hele onderwerp is vloeibaar, en tog verlaat die mense die kerk oor dit.

Wanneer 'n Anglikaanse Biskop die opstanding van Christus en Sy maagdelike geboorte verloën, en hulle in die openbaar erken dat hulle homoseksueel is, en hulle voorstanders word van Hinduisme en Moslems en toordokters in hulle kerke, het ons niemand hierdie kerke sien verlaat nie, hulle is net gewillig om uit te loop oor iets wat nie volgens hulle Bybelse standaarde is nie. (Moenie inmeng met my godsdiens nie?!!)

Instede dat daar 'n Tabernakel soos die van Dawid is waar God se Gees beweeg, beweer die Katolieke strukture dat Hy in 'n kerkgebou in 'n klein kassie is op 'n altaar, wat hulle reken die tabernakel is, waar hulle die eucharist bewaar, en hulle sê dit is waar Hy woon!: Dit is om terug te beweeg na onder die Wet. Rooms Katolieke stelses is die Judaifisering en verheidening van die Christendom. "???'O, Onverstandige Galásiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie, (Gal.3:1) Hierdie valse leerstellings moes gaan want dit het die priesters en die gewone mense van mekaar geskei. Die Skeidsmuur moes skeur want dit het God geskei van die sondige mense, en Koning Jesus het ons Geregtigheid geword, en ons word as geregverdig gereken deur ons beleidenis en geloof in Jesus Christus onse Here, en so is die skeidsmuur tussen God en die mens afgebreek. Die dood van Jesus Christus het die skeidsmuur tussen ons en God en tussen Jood en Heiden, en man en vrou afgebreek.

Met die Kruisiging van Jesus het die voorhangsel in die tempel van bo na onder geskeur, en dit het van binne gebeur. God werk altyd van binne na buite, maar die wêreld doen die teenoorgestelde.

Met die gee van die bloudruk van die oprigting van die Tent van samekoms het die Here van binne na buite gewerk.

Jesus het 'n nuwe tempel gebou waar Jood en Heiden, vrou en man, priester en gewone mense nie meer van mekaar en van die Heilige God geskei is nie

Die oprigting van die Gruwel van Verwoesting

Sal daar nog 'n tempel gebou word, wat gebaseer sal wees op Thessalonicense?

Die aanduiding is dat dit dalk kan gebeur, maar onthou, toe die fisiese tempel verwoes is in 70 NC, wat die vervulling van die Profesie van Daniël is, was dit net 'n refleksie van die diepere geestelike betekenis van wat ons lees in Hebr.9. Toelating tot die Allerheiligste was nie moontlik voordat die buiteste (die vleeslike) gedeelte wat 'n tipe was, nog staande was nie. Dit se duidelik in Hebreers dat hierdie tempel 'n afbeelding was van wat in die Hemel is, en die verwoesting van die fisiese tempel was net 'n afbeelding van 'n groter en diepere geestelike gebeurtenis. As die fisiese tempel en die gruwel van verwoesting opgerig sal word, sal dit net 'n baie diepere geestelike waarheid ontbloot.

Wanneer u sien dat intergelowe begin saamsmelt in 'n Christelike kerk, dan is die mens en Satan besig met die oprigting van die gruwel van verwoesting, dit het alreeds begin. Wanneer u homoseksuele priesters begin sien optree en sien en hoor hoedat mense die maagdelike geboorte en die Opstanding van Jesus verloën, dan sien u die oprigting van die gruwel van verwoesting. Dit is geen ongewone om te dink dat die antichris in die Christendom aanbid sal word nie.

Die tempel is alreeds herbou, en dit is ons, en dit is nie meer 'n gebou van stene en klip nie, en die tempel wat opgerig sal word sal niks anders wees as die gruwel van verwoesting nie. †††

Copyright © 2024 Moriel - God is my Teacher. All Rights Reserved.

Maintained by Cybersalt