The Sons of Zadok - Afrikaans

Die seuns van Sadok®

Maar die Leviete wat ver van My afgewyk het by die afdwaling van Israel, wat van My af weggedwaal het agter hulle drekgode aan, hulle moet hul ongeregtigheid dra: hulle moet dienaars wees in my heiligdom‐‐ "

Esegiël. 44:1?24: "Toe het hy my teruggebring na die buitenste poort van die heiligdom wat na die ooste kyk; en dit was gesluit. En die HERE het vir my gesê: Hierdie poort moet toegesluit bly, dit mag nie oopgemaak word nie, en niemand mag daardeur ingaan nie, omdat die HERE, die God van Israel, daardeur ingegaan het; daarom moet dit gesluit bly. Wat betref die vors, hy moet as vors daarin sit om brood te eet voor die aangesig van die HERE; van die voorportaal van die poort af moet hy ingaan en op dieselfde weg daar uitgaan.

Daarop het hy my gebring na die noord poort, aan die voorkant van die huis; ek kyk toe en sien dat die heerlikheid van die HERE die huis van die HERE vervul; toe het ek op my aangesig geval. En die HERE het vir my gesê: Mensekind, gee ag daarop en kyk met jou oë en hoor met jou ore alles wat Ek jou sal sê aangaande al die verordeninge van die huis van die HERE en al die wette daarvan; en gee ag op die ingang in die huis deur al die uitgange van die heiligdom.

En sê aan die wederstrewiges, aan die huis van Israel: So spreek die Here HERE: Laat dit genoeg wees met al julle gruwels, o huis van Israel!

Vers 8: En julle het die diens van my heilige gawes nie waargeneem nie, maar het hulle aangestel om my diens in my heiligdom vir julle waar te neem. So sê die Here HERE: Geen uitlander, onbesnede van hart en onbesnede van vlees, mag in my heiligdom ingaan, van al die uitlanders wat onder die kinders van Israel is nie. Maar die Leviete wat ver van My afgewyk het by die afdwaling van Israel, wat van My af weggedwaal het agter hulle drekgode aan, hulle moet hul ongeregtigheid dra: hulle moet dienaars wees in my heiligdom, as wagte by die poorte van die huis en bedienaars van die huis; hulle moet die brandoffer en die slagoffer vir die volk slag en voor hulle staan om hulle te dien. Omdat hulle hul gedien het voor hulle drekgode en vir die huis van Israel 'n struikelblok tot ongeregtigheid was, daarom het Ek my hand teen hulle opgehef, spreek die Here HERE, sodat hulle hul ongeregtigheid moet dra. En hulle mag nie nader kom na My toe om die priesteramp vir My te bedien nie en om nader te kom na al my heilige gawes, na die hoogheilige gawes nie; maar hulle moet hul skande dra en hul gruwels wat hulle bedryf het.

Dus sal Ek hulle aanstel om die diens van die huis waar te neem, vir die hele bediening daarvan en vir alles wat daarin gedoen moet word. Maar die Levitiese priesters, die kinders van Sadok, wat die diens van my heiligdom waargeneem het toe die kinders van Israel van My af weggedwaal het, hulle moet na My toe nader kom om My te dien en voor my aangesig staan om aan My die vet en die bloed te offer, spreek die Here HERE. Hulle moet in my heiligdom ingaan, en hulle moet na my tafel toe nader kom om

My te dien en my diens waarneem. En as hulle na die poorte van die binneste voorhof ingaan, moet hulle linneklere aantrek; maar wol mag op hulle nie kom as hulle dien in die poorte van die binneste voorhof en daar binnekant nie. Linne?hoofversiersels moet op hulle hoof wees en linnebroeke moet aan hulle heupe wees; hulle mag hul nie gord met iets wat laat sweet nie. En as hulle uitgaan na die buitenste voorhof, na die buitenste voorhof na die volk toe, moet hulle hul klere uittrek waar hulle in gedien het, en dit neersit in die heilige kamers, en hulle moet ander klere aantrek, sodat hulle die volk nie heilig maak met hul klere nie. En hulle moet hul hoof nie kaal skeer of die hare lank laat groei nie; behoorlik moet hulle hul hoofde skeer. Ook mag geen priester wyn drink as hy in die binneste voorhof ingaan nie. Ook mag hulle geen weduwee of een wat verstoot is, vir hulle as vrou neem nie; maar jong meisies uit die geslag van die huis van Israel of 'n weduwee wat deur 'n priester as weduwee agtergelaat is, mag hulle neem. En hulle moet my volk die onderskeid leer tussen wat heilig en onheilig is, en hulle bekend maak die onderskeid tussen wat onrein en rein is. En oor 'n regsaak moet hulle optree om reg te spreek, volgens my verordeninge moet hulle dit uitoefen; en hulle moet my wette en my insettinge hou op al my feestye en my sabbatte heilig."

In Hebreeus beteken Esegiël: "In die Sterkte van God", Esegiël was spesifiek 'n profeet oor Juda, en net soos in die geval van al die ander profete van Israel vertel die persoon se naam ons iets oor sy karakter en die doel van sy bediening. Net soos al die Hebreeuse profete profeteer Esegiël oor drie tydperke.

Eerstens vir sy eie tyd, dan oor die eerste koms van Christus en derdens oor die Wederkoms van Christus. Net soos al die ander Hebreeuse profete is Esegiël 'n tipe, 'n Ou Testamentiese skaduwee van die Messias. Esegiël is ook die enigste persoon in die Bybel, naas die Here Jesus, wat ook die 'Seun van die Mens', genoem word. (In Afrikaans vertaal as Mensekind)

In die boek Daniël lees ons dat die koning iemand gesien loop het soos die 'Seun van die God' (Godeseun

/ 3:25) en ek is persoonlik daarvan oortuig dat dit 'n Ou Testamentiese manifestasie was van die Here Jesus Christus.

Esegiël is die eskatologiese beeld van Christus, spesifiek in die Millennium. Die laaste Profetiese betekenis van die tweede helfte van Esegiël se boek het grootliks te doen met die Millennium Heerskappy van die Here Jesus.

Al die dinge wat in die Midde Ooste rondom Israel en die Tempel Berg aan die gebeur is, is alles duidelike tekens dat ons al nader kom aan die Wederkoms van die Here Jesus. Sagaria 12 vertel vir ons dat alles gaan oor Jerusalem en die nasies rondom hierdie stad, dit gaan nie oor die Golan Hoogtes, die Wesbank of die Gaza Strook nie, dit gaan oor Jerusalem want dit is hier waar Satan sy grootste nederlaag gekry het en waar hy ook sy finale nederlaag gaan kry, en hy weet dit. Die oorsaak van al die spanning in hierdie streek is die geestelike oorlog wat oor hierdie streek aan die woed is. Esegiël profeteer oor hierdie dinge en hy sien dat Oospoort gesluit word. Hierdie dinge het histories alreeds gedeeltelik in vervulling gekom omdat Hebreeuse profesie 'n patroon is, geboorte pyne, en dit sal weer aan die einde plaasvind gedurende die Millennium Heerskappy van die Here Jesus vanuit die Stad van Dawid, wanneer die 'Shekinah', die Heerlikheid van God, weer deur die Oospoort sal gaan.

Die Jode het volgens Sagaria 9:9 geglo dat die Messias op 'n esel deur die Oospoort sal kom, in Hebreeus word die Poort "Shaar HaRachamin" genoem, wat letterlik "Die Poort van Genade" beteken. Die Oospoort is geleë aan die Weste kant van die Tempelberg teenoor die Olyfberg met die Kidron vallei in die middel, hierdie Poort is vandag verseël en dit het plaasgevind nadat 'n Turkse sultan gedurende die Ottomaanse Ryk Israel verower het, en omdat hy geweet het dat die Messias volgens die Jode deur die Oospoort sou kom, het hy die Oospoort verseël en ook 'n Islamitiese begraafplaas voor die Oospoort opgerig sodat wanneer die Messias kom Hy nie daar sou kon deur deurkom nie omdat hierdie versperrings Hom volgens die ritueel sou verontreinig. Maar wat hy nie geweet het nie is dat hy die profesie met betrekking tot die Oospoort gedeeltelik in vervulling laat kom het.

Toe die tweede Tempel gebou is was die belofte aan die Hebreërs in dae van Esra, Nehemia en Haggai, dat hierdie tempel 'n groter heerlikheid as die eerste tempel sou wees, en alhoewel hierdie tempel nie die argitektuur van die eerste tempel gehad het nie was dit meer belangriker, en ten spyte daarvan dat die Verbonds Ark nie daarin was nie. Die Tweede Tempel was 'n groter heerlikheid en dit was ook so, want God het Self in hierdie Tempel ingegaan, maar nadat die Heerlikheid van God ingegaan het sou die Poort geseël word. Die Jode wat nie aan die Here Jesus glo nie het tot vandag toe nog 'n groot probleem: As die Poort geseël is dan beteken dit dat God alreeds deur die Poort moes gegaan het, en die vraag is dan: Wanneer het God dan deurgegaan, want die Poort is dan gesluit? Die Here Jesus, die Messias het alreeds deur die Poort gegaan maar hulle het Hom nie herken nie! Maar weereens, die uiteindelike vervulling is in die Millennium.

'n Christen geoloog, dr. Jim Fleming, het Herodiaanse stene onder die huidige Oospoort ontdek en so kan ons redelik seker wees dat die huidige poort nog op dieselfde plek is waardeur die Here Jesus in Jerusalem ingekom het.

In die tyd van Esegiël was dinge besig om te gebeur, dinge wat deur Jesaja, Jeremia en Joël geprofeteer is. Die noordelike stamme was in 720 vC. alreeds in ballingskap, en nou het God se oordeel oor die suidelike stamme begin kom, oor Juda. Jesaja en Joël het gewaarsku dat hierdie dinge gaan gebeur maar die mense het hierdie waarskuwings verwerp. Jeremia was vervolg oor die Woord van die Here wat hy gebring het, terwyl die valse profete al die eer gekry het, ons sien in die tyd van Esegiël, dat dit wat Jeremia geprofeteer het net so gebeur het, terwyl die gewilde profete van die dag, vals en verkeerd bewys is. Maar terwyl die Jode deur Nebukadnésar in ballingskap geneem was, wat al vier keer die stede binnegeval het, en terwyl Esegiël self uit die ballingskap periode geprofeteer het, het die mense met dit alles nog nie tot bekering gekom nie. Die bannelinge het seker dinge gesê soos: "Dinge is nie te sleg nie, dit sal beter word, dit sal nie lank duur nie dan is ons weer terug in ons land."?? terwyl dinge besig was om baie vinnig slegter te word! Wat hier gebeur het is verstommend: Die valse profete wat vals bewys is, het nie tot bekering gekom nie, en hulle volgelinge het vergeet dat hulle leiers vals geprofeteer het en hulle ook nie tot bekering gekom nie, terwyl die Ware profete nog steeds vervolg en verwerp was. Hulle het Esegiël net so verwerp as vir Jeremia voor hom.

Esegiël vestig ons aandag op die kontras tussen twee soorte geestelike leiers: Die seuns van Sadok en die gewone Leviete. Nie alle Leviete was Sadokiete nie, maar al die Sadokiete was Leviete! Die naam Sadok kom van die Hebreeuse woord 'Tsodek", wat beteken: Om reg, of opreg te wees, dit is ook die

Hebreeuse woord vir 'korrek' of 'suiwer' wat ook verband hou met die Hebreeuse woord vir regverdigheid. Die Hebreeuse woord vir regverdig is 'Tsadek',??iemand wat regverdig is. Die Hebreeuse woord vir regverdigheid is ook dieselfde woord in Hebreeus vir liefdadigheid, 'Tsadaka'

In die Hebreeuse denke beteken seunskap meer as net 'n stamboom, dit beteken ook om in die karakter van iemand te wees. Byvoorbeeld: In die Joodse geloof is daar twee beelde van die Messias: "Ha Moshiach ben Yosef", en "ha Moshiach ben David"; Messiah die Seun van Josef, die Lydende Messias, en Messiah, die Seun van Dawid, die Triomferende Koning.

Met die eerste koms was die Here Jesus in die karakter van Josef maar wanneer Hy weer kom sal Hy kom in die karakter van Dawid om Sy Koninkryk op te rig. In Mattheus 16 bestraf Jesus vir Petrus, maar net voor dit noem Hy Petrus: "Simon bar Jona". In Aramees beteken dit: Simon seun van Jona. Hoekom? Dit kan beteken dat een van Petrus se vader se name Jona kon gewees het, maar in die Bybelse tye van die Jode het die Jode altyd hulle kinders vernoem na die Israeliese helde omdat hulle daardeur gehoop het dat hulle kinders eendag in hierdie persoon se karakter sou wees.

Jona was iemand wat met God by Joppe getwis het, dieselfde gebeur met Petrus, ook by Joppe, (Hand.10). Jona wou nie na die Heidene toe gaan nie, en net so ook Petrus nie. Simon bar Jona??hy was in die karakter van Jona. Jesus die Seun van Dawid??Jesus in die karakter van Dawid; die Here Jesus se biologiese vader was nie Dawid nie, alhoewel Dawid een van die Here se voorvaders was. Net so is die Sadokiete in die karakter van Sadok. Sadok was 'n Ou Testamentiese regverdige priester wat deur al die rebellies van Absalom en Sheba getrou gebly het aan Dawid, die koning. Nou, getrouheid aan Dawid was 'n Ou Testamentiese beeld van Getrouheid aan Christus, die Seun van Dawid, die Goeie Herder. Sadok se seuns het in hierdie karakter gestaan, en hulle was nie net biologiese nakomelinge van Sadok nie maar hulle het ook getrou gebly in die daad toe die res van die Levitiese geestelikes korrup geraak het. Hulle het geslagte lank, en vir baie eeue lank getrou gebly en tot en met die Makkabeërs en Hasmoniese tydperk was daar nog Sadokiete totdat hulle ook korrup geraak het. In Hebreeus word hulle "Tzadukim" genoem.

Wat Esegiël begin doen het is dit: Hy het die regverdige geestelike leiers, wat by verre in die minderheid was, en wat nakomelinge uit die lyn van Sadok was, vergelyk met die ander Leviete, die onregverdige, oneerlike en omkoopbare gewilde leiers van die dag.

Hy begin om die verskille tussen die Leviete en die Sadokiete uit te wys. Die Leviete was die seuns en nakomelinge van Levi. In Bybelse denke, in die Hebreeuse taal, probeer Paulus iets aan die Grieke verduidelik. Iemand kan nie eerlik en opreg, of regverdig wees, as sy geloof verkeerd is nie. As iemand nie 'Tsodek'? opreg is nie, kan hy ook nie 'Tzadek'? regverdig wees nie. Met ander woorde, as dit wat ons glo verkeerd is dan het ons ook geen kans om voor God geregverdig te word nie, maar dit wat iemand glo is ook geen versekering vir regverdiging nie. Iemand se geloof kan reg wees maar hy kan nog steeds onregverdig wees, dit is wat Paulus vir ons in 1Korinthe 13 vertel.

Ons kan nie sonder meer aanvaar dat as iemand se leerstellings reg is dat hy ook reg is nie!. Dit mag miskien 'n indikasie van regverdiging wees, en die feit is dit is, alhoewel dit nie geregtigheid bewys nie, maar as dit wat iemand glo verkeerd is, dan kan so 'n persoon glad en geheel nie regverdig wees nie.

Filp.1:9 "En dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom, te onderskei"?? ("And this I pray, that your love may abound still more and more in real knowledge and all discernment.") Let op dat ware en opregte liefde, 'agapé' liefde, afhanklik is van Bybelse kennis en onderskeiding. As daar geen Bybel kennis en ook geen onderskeiding bestaan nie, dan kan daar ook nie opregte ware liefde wees nie. Die politiek korrekte denke van die wêreld het 'n pad in die kerk gebaan waardeur die Waarheid van die Liefde geskei word, terwyl die Woord van die Here vir ons baie duidelik sê dat die Waarheid en opregte Liefde onafskeidbaar is. "Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die bors wapen van die geregtigheid aan,??"(Efes.6:13) Let op dat Waarheid vóór geregtigheid kom. As ons na die Romeinse geveg mondering kyk, dan sien ons dat hierdie harnas op 'n sekere manier aangetrek moes word, dit is na hierdie orde wat Paulus verwys. Die gord was opgetrek tot bokant die middel waar dit die swaarder gedeeltes van die mondering in plek gehou het, en as die gordel nie eerste aangetrek was nie dan kon die borsplaat nie in plek gehou word nie. Dit is dieselfde met die Waarheid en Geregtigheid, die Waarheid kom altyd eerste. As dit wat u glo vals is, dan is daar ook geen geregtigheid nie.

Vandag is daar baie mense wat 'n groot klomp snert verkondig, soos onder andere: "Ja, ek weet daardie man se geloof en leerstellings is verkeerd, maar hy is 'n pragtige broer" "Ek weet Pensacola en Toronto het nie herlewing gebring nie maar hierdie leiers is sulke pragtige liefdevolle mense." Maar hulle het nie die kennis van die Woord van God nie, en ook nie onderskeidings vermoëns nie, hulle het nie die Ware Liefde nie! Daar kan net ware Liefde wees waar daar Kennis en onderskeiding bestaan! 'n Baie goeie liefdevolle mens sonder onderskeiding en liefde vir die Waarheid is vals! Dit wat hy glo is vals! As iemand nie die Waarheid ken nie, dan sal hy ook nie weet wat geregtigheid is nie! Niemand kan die verskil tussen reg en verkeerd ken voordat hy nie eers weet wat die Waarheid is nie! Maar nog protesteer mense teen die waarheid.: "O' hy is tog so 'n pragtige mens! Hy gee om vir sy mede mens en vir die armes. Ons kerk doen so baie vir die armes en ons predikant is 'n pragtige mens, almal is wonderlike mense, pragtige broers en susters!" Nee, nee!! Moeder Teresa was 'n liefdevolle en 'n barmhartige vrou, maar maande voordat sy gesterf het, het sy dit duidelik gemaak dat sy Hindus en Moslems net verander het na beter Moslems en Hindus, sy het hierdie mense Hel toe gestuur sonder Christus! Sy het hulle Hel toe gestuur in die naam van liefdadigheid! Ware liefde kan net bestaan waar daar Onderskeiding en Kennis van die Waarheid is. Die Bybel sê dat alle ander gode duiwels is, Hindu gode is demonies, moeder Teresa het geen onderskeidings vermoëns gehad nie, ook het sy geen kennis van die Woord van God gehad nie, daarom kon sy ook geen ware Liefde gehad het nie. Wat is die nut daarvan om mense uit die vuilis op te tel en hulle skoon te maak en dan vir hulle plek te gee om eerbaar sonder Jesus Christus te sterwe? Dit beteken niks! Ware liefdadigheid is afhanklik van die Waarheid en onderskeiding.

Let op dat die eerste verskil wat Esegiël uitwys tussen Sadok en die Leviete is dit: "Omdat julle uitlanders ingebring het, onbesnedenes van hart en onbesnedenes van vlees, om in my heiligdom te wees, om dit, my huis, te ontheilig;??En julle het die diens van my heilige gawes nie waargeneem nie, maar het hulle aangestel om my diens in my heiligdom vir julle waar te neem." (Eseg.44:8?9)

Dit was nog altyd so dat wanneer daar 'n ware beweging van God se Hand plaasgevind het, dan word die "Uitlanders" uitgeskop, die Leviete het plek gemaak vir die Sadokiete, hulle was altyd iewers op die agtergrond aanwesig. Om te sien hoedat hierdie dinge in 'n ware beweging van God se Hand werk kan ons kyk na Nehemia 13. Die gebeure hier is na die ballingskap en die Jode het hulle les op die harde manier geleer, nou verlang hulle terug na die ou beproefde weë van God. Hier sien ons ook dat Satan se misleiding nie wou werk nie. Nehemia 13:1: "Op dié dag is daar voor die ore van die volk voorgelees uit die boek van Moses,??" Let op, hier sien ons 'n ware beweging van God se Hand, die her toewyding van die Tempel en die stad, die mure wat herbou word, en die klem wat op die Skrifte gelê word, daar was Herlewing! In Nehemia 8 was daar elke dag Bybel studie en alles wat die mense gedoen het was met die oë gevestig op die Skrifte. Wat leer ons hieruit? Die oomblik wanneer u sien dat mense in 'n opwekkings of 'n subjektiewe ondervindings manifestasies in beweeg, soos openbarings en profesie, dan moet u weet dit is nie van die Here nie, of as daar wel 'n ware beweging van God is dan moet u weet hierdie dinge is korrup, want 'n ware beweging van God sal 110% gebaseer word op die Skrifte.

Ware profesie is altyd gebaseer op die Bybel, dit is nooit 'n vervanging of in die plek van die Skrifte nie, en dit is wat ons vandag sien gebeur is "Nuwe Openbaringe en byvoegsels. Mense vervang dit wat in die Skrifte staan met "Persoonlike Woorde", dit is mense wat duidelik valse profete is soos Kim Clement en Rick Joyner. "??en daarin het geskrywe gestaan dat geen Ammoniet of Moabiet tot in ewigheid in die vergadering van God mag kom nie, omdat hulle die kinders van Israel nie teëgekom het met brood en water nie, en Bíleam teen hulle gehuur het om hulle te vervloek; maar onse God het die vloek in 'n seën verander. En toe hulle die wet hoor, het hulle al die mense van gemengde bloed uit Israel afgesonder." (Neh.1:1?8)

Let op dat die vreemdelinge wat probeer het om met Israel te meng 'n agenda gehad het om alles oor te neem. Sanbállat en sy mense was vyande wat voorgegee het dat hulle vriende was: "Ons God is julle God, en ons is een van julle! Daar was 'n valse basis vir eenheid en 'n verskuilde agenda. Neh.13:4?5: "Maar tevore het Éljasib, (Eliakim) die priester wat oor die kamers van die huis van onse God aangestel was, 'n verwant van Tobía, [Die woord wat hier gebruik word vir verwantskap het 'n dubbelsinnige betekenis, dit kan 'n fisiese verwantskap wees of eenvoudig net 'n kennis.] vir hom 'n groot kamer ingerig waar hulle vroeër die spysoffer, die wierook en die gereedskap en die tiendes van koring, mos en olie, die wettige aandeel van die Leviete en die sangers en die poortwagters, en die offergawe aan die priesters neergesit het." Let op, die ingesmokkelde vreemdeling met 'n verskuilde agenda. Die graan, die wyn en die olie het opgehou, die Graan, die Woord van God, die Olie??Ware Salwing en die Wyn, opregte Aanbidding. Die sangers, opregte lering, alles het opgehou toe die vreemdelinge, mense met vreemde bloed, 'n ander Evangelie, ingekom het.

Die vreemdeling was Tobia, en sy naam beteken in Hebreeus: "In die goedheid van Yahweh." 'n Slegte man met 'n baie goeie naam! Baie van die slegte mense in die Bybel het goeie name gehad, soos

byvoorbeeld Absalom en Abimeleg. Dit is die beeld van die Antichris, die engel van die lig! Hier het ons 'n slegte mens met 'n goeie naam wat ook naby aan die hoë priester was, en hy het ander planne, 'n ander evangelie gehad, 'n geheime agenda, en hy het ook die regte kontakte gehad: Die hoë priester! Die Pous het deur Billy Graham'n goeie naam, maar hy is 'n vreemdeling! Wat sê die pous? "Die Roomse kerk is die enigste ware kerk!"

In Mexico het hy die mense aangehits teen die protestante met die gevolg dat verskeie kerke daar afgebrand en Christene vermoor is. Die pous is 'n bose man, "Alles vir jou Maria" staan op sy ‘konings kleed’ geskrywe, dit is sy persoonlike geloof!

Die man is 'n geeste besweerder en 'n afgode dienaar, maar hy het 'n goeie naam! Chuck Colson dink die pous is 'n wonderlike mens! Robert Shuller sê die pous is 'n heilige vader! Maar let op, 'n Leviet sal altyd plek gee aan 'n geheime vyandige vreemdeling, maar die regverdige opregte geestelike leier sal hom uitskop. Ekumenisme is die eerste stap na 'n een wêreld godsdiens. Baie mense in die kerk wêreld sê die pous is groot Christen leier. Die pous sê die Dalai Lama is 'n groot geestelike leier, 'n man wat sê daar is geen God nie maar wat toelaat dat mense hom as 'n god aanbid!

Dit is waarteen Openbaring ons waarsku! Maar die pous het 'n goeie naam en hy word in die Huis van die Here toegelaat! Vandag is daar baie mense soos Éljasib, (Eliakim) en Chuck Colson is een van hulle, hy is 'n gevaarlike man en hy is gevaarliker vir die werk van Christus as enige homoseksueel of vrymesselaar. Met die vyand daar buite kan gedeel word, maar met kanker wat in die liggaam versprei, pasop! Colson se vrou is 'n belydende Katoliek wat sê dat Christene nie aan Katolieke mag getuig nie. Die Katolieke leerstellings vertel dat as iemand die Roomse kerk, die "Enigste Ware Kerk" verlaat, dan is hy oppad Hel toe! So word mense deur Chuck Colsons uitverkoop!

Wat is die tweede kontrasterende karaktertrekke in Esegiël, kyk na vers 10: "Maar die Leviete wat ver van My afgewyk het by die afdwaling van Israel, wat van My af weggedwaal het??" Jesaja begin deur om die geestelike leiers van Israel aan te vat omdat hulle die volk mislei, en Jeremia doen dieselfde. Vroeër in Esegiël se bediening het hy ook die voorbeeld van sy voorgangers, Jesaja en Jeremia gevolg, hy het die leiers al die skuld gegee, maar in die tweede helfte van sy Boek verander dinge, hier sê hy nie dit is die leiers wat die mense mislei nie maar die volk wat die leiers mislei! Met ander woorde, die blaam wat op die leiers afkom is nie dat hùlle die volk mislei nie maar omdat hulle gefaal het om leiers te wees! Leiers wat toelaat dat gewone mense aan hulle dikteer wat gedoen moet word. 'n Leviet sal altyd aan die mense gee wat hulle wil hê, maar die Sadokiete sal aan mense gee wat God sê hulle nodig het!

Die filosofie in die kerke van vandag draai om kerk groei, getalle: Vind uit wat die mense nodig het en gee dit vir hulle! Dit kom van Bill Hybels in Willow Creek af. Daar is ook baie ander on?Skriftuurlike kerk groei programme beskikbaar op die 'mark' wat van mense soos byvoorbeeld Paul Wagner en vele ander kom.

As enige menslike bestuur strukture en denkes in die kerk gebruik word, dan moet dit te alle tye onderdanig wees aan die voorskrifte van die Woord van God. Die denke vandag is dit: "Die lokaas wat gebruik word om iemand te vang, moet die voedsel wees wat mense nodig het om hulle te behou." Die

kerk word al meer en meer soos die wêreld! "My gemeente wil Christian rock musiek en rook masjiene hê!??Gee dit vir hulle!!" So, in plaas van 'n aanbiddings diens, is daar basies 'n ruk en rol konsert in die kerk! Dit is nie aanbidding van die Ware God nie, dit is afgodediens in die Gebedshuis!

In die Ou Testamentiese geskiedenis van Israel, was God se oordeel besig om oor hierdie volk te kom omrede hulle kindertjies aan afgode, Molog begin offer het. God kan baie dinge vergewe, maar wanneer mense babas op 'n wreedaardige wyse begin aborteer, offers aan afgode, die geldgod, dan kom God se oordeel sekerlik en gewis, en al is daar herlewing, sal dit miskien uitgestel word, maar dit gaan verseker kom, dit gaan nie gekeer word nie. Ons sien dit met Josia, die herlewing het net die onafwendbare vertraag omrede die bloed van die kindertjies wat deur Manasseh vergiet is. God se oordeel is verseker aan die kom oor die Protestantse demokrasieë en die Verenigde State waar 35 miljoen ongebore kindertjies jaarliks deur aborsies vermoor word, dieselfde dinge gebeur hier by ons! Minder as een persent van alle aborsies is asgevolg van kliniese redes. Hierdie is dinge wat deur regerings geondersteun word, dit is 'n gruwel voor God! Wat het Amos, Jesaja en Jeremia openlik aan die nasionale leiers gesê oor die immoraliteit wat die oordeel van God gaan bring? Hulle het die koning openlik gekonfronteer oor hierdie dinge en hulle het geweet dat hulle vervolg gaan word.

'n Tyd gelede het honderde pastore en predikers in Willow Creek saam met Bill Hybels en President Clinton vergader. Wat het Bill Hybills gesê oor die aborsies en die homoseksuele en lesbiese verhoudings, dinge wat deur Bill Clinton en sy vrou geondersteun word? Nie 'n woord nie! Hy was polities korrek en baie mense kyk op na hom. Wat het die geestelike leiers gesê oor aborsies waar ongebore babas wreedaardig vermoor word soos waar hulle breins uitgesuig word? Nie 'n woord nie! "Gee vir die mense wat hulle wil hê!" Maar die regverdige Geestelike leiers het aan die mense gegee wat God sê hulle nodig het, en hulle was by verre in die minderheid. Hoe werk dit, wat gebeur met hierdie leiers? In Esegiël 44:10?11 lees ons: "Maar die Leviete wat ver van My afgewyk het by die afdwaling van Israel, wat van My af weggedwaal het agter hulle drekgode aan, hulle moet hul ongeregtigheid dra: hulle moet dienaars wees in my heiligdom, as wagte by die poorte van die huis en bedienaars van die huis; hulle moet die brandoffer en die slagoffer vir die volk slag en voor hulle staan om hulle te dien." God laat hulle toe om aan te gaan met hulle bediening, maar hulle gaan nie wegkom nie, hulle gaan hulle ongeregtighede dra!. In vers 11 sien ons hulle moet mense bedien; maar in vers 15 sien ons dat die Sadokiete in beheer van die heiligdom gebly het toe God se mense weggedwaal het. "??hulle moet na My toe nader kom om My te dien en voor my aangesig staan??" 'n Leviet sal altyd mense bedien terwyl 'n Sadokiet altyd die Here sal bedien.

Wanneer Leviete aan die mense gee wat hulle wil hê dan vind daar nagemaakte herlewings plaas [En hulle sal die leuen glo! 2Thes.2:11] Waaragtige herlewings is waar alles in die omgewing radikaal verander. Moord, roof, onluste, egskeidings, alles verminder. Mense kom waaragtig tot bekering, dit is die Waaragtige beweging van God se Hand! Kerke word vol van sondaars wat tot bekering kom en nie van mense wat van die een kerk na die ander kerk toe verplaas word nie. Met die Pensacola en Toronto 'herlewings' het alles net slegter geword. Dit is mense wat in hulle ore gestreel wil word, wat kry wat hulle wil hê. As ek geld van my linker sak na my regter sak toe verskuif, is ek finansieel beter daaraan toe? Watter besigheid man, of enige persoon, sal so iets doen en homself ryk dink? Dit is net Pinkster

www.Moriel.org

predikers wat met sulke dinge kan wegkom. Dit is verontrustend om te sien dat die Pinkster kerke 'n rommel hoop geword het vir mense wat niks anders kan doen nie. Gewig optellers, passers, onderwyser vat hierdie pad omdat hulle onsuksesvol was in hulle beroepe. Die bediening veld het vir hulle 'n kaartjie na sukses gekoop en dit is maklik om 'n lisensie te kry. Ek sê nie almal is van hierdie kaliber nie, maar daar is vandag baie akteurs wat mense sielkundig manipuleer om hulle geld in die hande te kry. Maar hulle gee aan die mense wat hulle wil hê, dit is 'n goeie mark, mense hou daarvan, dit is nie meer 'n kerk nie maar ondernemende besigheid. Hulle bedien nie die Here nie, hulle bedien mense!

'n Sadokiet aan die anderkant, is 'n regverdige Godvresende man, hy sal eerder die Waarheid aan 50 mense bedien as wat hy 'n leuen aan 50,000 sal verkoop, want hy bedien die Here en nie mense nie. Dit is idioties, "idiotae" dit is nie 'n mooi woord nie maar Paulus gebruik dit in Korinte. Mense moet padgee uit hierdie slegte kerke en na beter soek, en dit sal 'n soektog wees weet dit verseker. Een gevaar van 'n goeie kerk wat opstaan vir Waarheid is dat dit 'n hospitaal sal word vir beseerde Christene en so kan die kerk sy Evangeliese doelwit verloor, dit mag nie toegelaat word nie, daar moet 'n balans behou word.

Wat is volgende: Eseg.44:18?18: "En as hulle na die poorte van die binneste voorhof ingaan, moet hulle linneklere aantrek; maar wol mag op hulle nie kom as hulle dien in die poorte van die binneste voorhof en daar binnekant nie. Linne hoof versiersels moet op hulle hoof wees en linnebroeke moet aan hulle heupe wees; hulle mag hul nie gord met iets wat laat sweet nie."

Hierdie gedeelte verwys na 'n noukeurige Hebreeuse ritueel wat verwys na die Dag van Versoening, wat "Mustafa" genoem word.

Ons lees hiervan in die ou Rabbiniese skrifte wat 'Yoma' genoem word, die Dag van Versoening in die tyd van die Here Jesus word beskrywe. Wanneer u die Boek Hebreërs in die lig van sy Hebreeuse agtergrond lees, dan sal u ook die Boek baie beter verstaan. In hierdie ritueel is die hoë priester 'n beeld van Christus soos wat ons dit in Hebreërs lees.

Wanneer die hoë priester een maal 'n jaar in die Aller Heiligste ingegaan het dan het hy ander klere aangetrek wat die mense nie kon sien nie, dit was 'n wit linne kleed. Hy het heeltemal anders gelyk as wat hy normaalweg gelyk het. Dit is ook 'n beeld van Christus toe Hy voor ons Vader verskyn het om vir ons versoening te doen vir ons sondes. Wat agter die gordyn met die hoë priester gebeur het was 'n verborgenheid. Toe hy voor die Vader verskyn was hy anders as wat hy voor die mense verskyn het. Die apostels het net 'n vlugtige blik oor hierdie gebeurtenis gekry; Die Verheerliking op die berg en later met Johannes toe hy die Here Jesus in Sy Heerlikheid gesien het. Maar te spyte daarvan dat Johannes die Here as Mens geken persoonlik het, was hy baie geskok toe hy die Here weer in Sy Heilige Majesteit en Heerlikheid gesien het. (Opb.1) Hulle het een Jesus gesien; maar toe Hy agter die gordyn ingegaan het om versoening te bring, het hulle Hom nie gesien nie. Net so moes die hoë priester een maal 'n jaar linne klere aantrek sodat hy nie die mense met sy klere kon heilig maak nie. Na die laaste offer op die dag van Versoening moes hy weer sy normale klere aantrek en met die trappe aan die suide kant van die Tempel Berg af beweeg na die stad van Dawid en dan moes hy regs draai na die weste toe en die trappe uitklim na die boonste gedeelte van die stad waar die hoë priester gebly het. Soos wat die hoë priester met die trappe op en af beweeg het na die boonste en onderste gedeelte van die stad was daar mense

www.Moriel.org

wat om hom saamgedrom het en hom gegryp en gesê het: "Moet ons nie verlaat nie" Dit was 'n geveg om weg te kom. Nadat die Here Jesus vir ons versoening gedoen het vir ons sondes het Hy gesê: "Ek vaar op na my Vader" en die mense wou Hom nie laat gaan nie, terwyl die Here gesê het dit is vir hulle (ons) goed dat Hy gaan. Let op dat die hoë priester nie toegelaat was om 'n mengsel van klere aan te trek nie. Die Leviete het 'n mengsel gehad, maar die Sadokiete glad nie, hulle mag nie klere aangetrek het wat hulle laat sweet nie. Hoekom nie ? Kom ons kyk daarna: Hulle mag nie klere van wol en linne aangetrek het nie, want God haat mengsels.

2Pet.2:1 "Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees??" Petrus maak geen onderskeiding tussen valse profete en valse leraars nie want as iemand se leerstellings verkeerd is dan is sy profesie ook verkeerd, dit is hulle: "??wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en 'n vinnige verderf oor hulleself bring; en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word;?" Dit is hoekom valse profete soos Kim Clement, Paul Cain, Rick Joyner, en Gerald Coates se profesie nooit waar is nie.

Joyce Meyer sê in haar boek dat as iemand nie glo dat Die Here Jesus Hel toe gegaan het nie dan kan so 'n persoon ook nie hemel toe gaan nie. Hierdie mense verloën die Here wat hulle gekoop het. Dit is die karakter van mense wat verderflike ketterye heimlik invoer. Wat doen hulle? Hulle plaas die Waarheid teenoor dit wat vals is, die Griekse woord wat gebruik word is "parasaxousin" 'Para' is die voorwoord vir teenoor, in plek van. Hulle gebruik 'n waarheid om hulle valse leerstellings weg te steek. Daar is altyd regte kaas in 'n muisval. Wat het Satan gedoen toe hy Adam en Eva mislei het, toe hy die vrou bedrieg het???Dit is ook 'n beeld van die misleiding van die Kerk en Israel. Satan het dit wat die Here gesê het buite woordverband aangehaal. Dit is ook wat hy in Matt. 4 met die Here Jesus probeer doen het. Die hele argument was uit Deuteronomium, Satan plaas die waarheid teenoor die valsheid, maar die Here antwoord hom uit Deuteronomium binne Woord verband. Pasop wanneer mense sulke dinge doen, dit is nie van die Here nie, dit is die handtekening van Satan, Lucifer wat homself manifesteer as die engel van lig. Petrus noem hierdie dinge, verderflike dinge. "Ja, maar daar is ook baie goeie dinge, en waarhede in Pensacola en in baie kerke.

Mense word gesond verklaar sonder enige mediese verslag, daar is ook baie mense wat gesond verklaar word, en wat dit bely, wat kort daarna gesterf het,??leuens in die Naam van die Here! Here het ons nie wonderwerke in U Naam gedoen nie???Gaan weg Ek ken julle nie. (Matt.7:22) Daar is vandag vername kerk leiers wat pragtige mense leer om die vis met grate en al te eet, maar God haat en verfoei mengsels.

Hierdie is mense wat die Waarheid verloën met verderflike mengsels. Dink aan 'n eier omelet met drie eiers, twee is goeie eiers en een is vrot, as jy voedsel vergiftiging wil hê, geniet dit! Bon appetit. God haat mengsels en God se priesters word verbied om iets te doen te hê met enige mengsels. Vergelyk vandag se valse profete met Paulus, Timotheüs en Silvanus: 1Thess.2:3?6: "Want ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiwerheid of uit bedrog nie; maar soos ons deur God waardig geag is dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Want ons het, soos julle weet, ons nooit met vleitaal opgehou of met bedekte hebsug

nie. God is getuie. Ook het ons nie eer van mense, òf van julle òf van ander gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree." Valse profete vlei mense deur hebsug, 'n verskuilde agenda?? om geld uit hulle te kry, hulle vertel vir mense wat hulle wìl hoor. "Gee en word ryk, as jy 'n honderd Rand gee sal jy dit 'n honderdvoudig terug kry" Die feit dat baie van hierdie mense se profesie nooit bewaarheid word nie maak nie saak nie, en die mense gaan altyd terug vir nog meer! Verstommend! Jeremia 5:31 sê: "??die profete profeteer vals, en aan hulle sy oefen die priesters mag uit, en my volk wil dit graag so hê." Paulus sê: "??ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiwerheid of uit bedrog nie".

Misleiding begin by mengsels, mengsels tussen die Waarheid en dwalings, ["Akatharis"] Mengsels tussen dit wat goed en dit wat sleg is, alles is onrein!. Dit is soos 'n groot glas heerlike lemoensap met 'n paar druppels arseen in, dit is gif, dit is "akatharis", dit is die modus operandi van geestelike misleiding. As die vis geestelike misleiding is moet alles verwerp word en nie net die grate nie, dit is net 'n dwaas wat sal probeer om die arseen uit die glas lemoensap te probeer haal en te dink hy gaan suiwer lemoensap drink. Moet nie na mense luister wat nie die Woord van die Here reg sny nie, dit is dwaas, hulle hoort nie op die kansel nie. Jakobus waarsku teen baie leermeesters want hulle sal baie strenger geoordeel word. Wanneer ons eendag voor die Here gaan staan, dan gaan die leermeesters baie meer verantwoordelik gehou word vir alles wat hulle aan die gemeente vertel het, maar nog steeds is daar baie leermeesters wat die skape gif mengsels laat drink! Hierdie mengsels gaan hulle laat sweet. Die Sadokiete is anders, hulle sal nie sweet nie omdat hulle nie mengsels bedien nie, hulle kleed is van rein suiwer linne. Opb.19:8: "En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges."

'n Sadokiet dra 'n kleed van suiwer linne, sy dade is suiwer en nie 'n mengsel nie, daarom is daar nie sweet nie. Die Leviete het 'n mengsel daarom sal daar sweet wees. Met ander woorde, die Sadokiete het rus en vrede in die Here terwyl die Leviete se strewe om hulle vlees te bevredig hulle laat sweet. As ek 'n 10 mense in my gemeente het wat God vir my gegee het, dan gaan ek hulle die Waarheid leer en so sal ek rus vind in die Here. Ek sal tevrede wees wat God vir my gee, en ek sal tot God bid om by te voeg volgens Sy Wil. Ek sal my Evangeliese werk doen, ek sal deur gebed en genade die Aangesig van God soek en die Evangelie van Jesus Christus bedien. Ek sal doen wat ek kan doen, en ek gaan nie sweet nie. God sal byvoeg volgens Sy Wil. Vandag se Leviete het die een na die ander opwekkings rituele om mense te vang en getalle aan te vul om hulle hebsug te bevredig, hulle bekommer hulle oor die tydelike dinge, hulle wedywer in die vlees en dit laat hulle sweet. Daar is natuurlik iets goeds in wat hulle sê en preek maar dit is iets goeds vir mense wat van mengsels hou!. 'n Sadokiet sal daarna strewe om in die Here te wees want dit is waar sy Rus en Vrede is, sy Sabbat, Jesus Christus is ons Sabbatsrus. Alles wat 'n Sadokiet doen is die resultaat van om in die Here te wees.

'n Leviet se probleem is om die mees nuutste programmatuur en die beste vryskut Christelike akteurs in die hande te kry om sy Sondag en Woensdag met welslae en wins agter die rug te kry. Meer geld vir meer mengsels. Daar is mengsels in wat hulle preek, in wat hulle glo en in wat hulle doen. Dit is onrein, dit is "akatharis" omdat hulle probeer om mense behaag in plaas van God. Wat word verwag van 'n Sadokiet?

Esegiël 44:23 sê: "En hulle moet my volk die onderskeid leer tussen wat heilig en onheilig is, en hulle bekend maak die onderskeid tussen wat onrein en rein is."

'n Sadokiet sal mense leer om te onderskei, maar 'n Leviet sal altyd polities korrek optree en onderskeiding is nie deel van sy woordeskat nie. As jou predikant of pastoor nie sy gemeente leer om te onderskei nie is hy 'n ontroue leier, want dit is net regverdige leiers wat mense leer om te onderskei.

Wanneer u kerke sien wat nie teen die verkeerde dinge wil preek nie, of wat nie vir die Waarheid wil opstaan nie, of wat mengsels bedien soos wat ons sien en hoor op die gewilde polities korrekte "Christen" TV en radio kanale, dan moet u weet dit is Leviete en nie 'n Sadokiete nie. 'n Leviet sal altyd inval met dit wat die staat en die mense van hom verwag. 'n Leviet sal altyd die Waarheid verruil vir dit wat die mense wil hê en wanneer dit gebeur dan is dit ook nie lank nie dan begin moraliteit ook verdwyn, so kom die wêreld in die kerk in.

Dan lees ons in Esegiël 44:24: (Die Sadokiete) "En oor 'n regsaak moet hulle optree om reg te spreek, volgens my verordeninge moet hulle dit uitoefen;" 'n Sadokiet, 'n regverdige leier sal altyd standpunt inneem en dinge volgens Bybelse standaarde oordeel, terwyl 'n Leviet altyd 'n middeweg sal soek. Met die Toronto dwaling was daar aan vooraanstaande kerk leiers gevra wat hulle standpunt is oor hierdie dinge, maar instede daarvan dat hulle standpunt ingeneem het, het baie gesê die mense moet maar die vis eet en die grate uitspuug! Die lig is nie groen nie en ook nie rooi nie, die lig is geel! Hierdie mengsels is deur baie kerk leiers goedgekeur, en baie ander was draadsitters, polities korrek. Dit is verderflike kettery!

Ons moet onthou dat Esegiël nie net vir sy tyd geprofeteer het nie maar ook vir die tyd waarin ons nou lewe, en dit maak nie saak in watter kerk u is nie, die vraag is, is daar 'n geheime bose vreemdelinge aan die werk in jou gemeente? Is daar ooreenkomste en samewerking met liberale Protestante, met die Roomse Kerk, die godsdienste van die wêreld, mense met verskuilde agendas? Is jou leier oppad na Babilon? As dit gebeur moet u weet dit is die einde van Ware aanbidding. Die Graan word gemeng met gif en die Wyn en Olie is weg.

Gee jou kerk leier aan die mense wat hulle wil hê, of gee hy aan hulle wat God sê hulle nodig het? Met ander woorde: Bedien hy mense of bedien hy die Here? Laat jou leier mengsels "akatharis" tussen goed en kwaad toe, leer hy mense om te onderskei? Beskerm hy die skape teen die wolwe, of is hy 'n huurling? (Joh.10) Staan hy op vir Bybelse standaarde of is hy 'n draadsitter? Hierdie is nie vrae wat ek vir jou moet beantwoord nie, ek kan nie jou lewensweg vir jou kies nie maar ek kan jou net vertel dan daar 'n weg is wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die dood.

As jou pastoor of predikant 'n Sadokiet is, bid vir hom en staan hom by met alles wat jy kan, hy het dit nodig. Hy is miskien nie volmaak nie maar hy is 'n goeie man en hy is 'n man van God, moet nie die os muilband wat die waaragtige ploeg trek nie. Pasop vir die huurlinge, die Leviete wat met die ekumeniese pad oppad is na Babilon. Jy kan vir hulle bid maar jy mag hulle nie ondersteun nie, want hulle verdien dit nie, en as jy hulle ondersteun dan het jy deel aan die misleiding.

God seën u. †††

Copyright © 2024 Moriel - God is my Teacher. All Rights Reserved.

Maintained by Cybersalt